Frederikssund Kommunes logo

Kystbeskyttelse ved Hyllingeriis

Sommerhusområdet Hyllingeriis på Hornsherred ud mod Roskilde Fjord blev hårdt ramt af stormen Bodil i december 2013. Grundejerforeningen Fjordparken ved Hyllingeriis består af 208 ejendomme, hvoraf ca. 150 ejendomme blev oversvømmet under stormen Bodil, hvor havvandspejlet nåede mere end 1,9 meter over dagligt vande.

Frederikssund kommune samarbejder med repræsentanter fra Grundejerforeningen Fjordparken om digeprojektet, der er et Kommunalt fællesprojekt.

Har du spørgsmål til projektet kan du henvende dig direkte til kystsikring@frederikssund.dk 

Seneste udvikling i digeprojektet

Stiftende generalforsamling 

Der blev den 4. december 2023 afholdt stiftende generalforsamling i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag. Læs referatet her og se præsentationen fra generalforsamlingen her. 

Næste skridt

Gennemførelse af ekspropriation på de 15 berørte ejendomme i området.

Udarbejdelse af detailprojekt og entreprenørudbud. 


Læs tidsplan for projektet her (opdateret januar 2024)

Tidsforløb

oktober 2023

Byrådet har den 25. oktober godkendt projektet. Byrådet har derudover godkendt det kommende digelags vedtægter.

Læs tilladelsen til projektet her og Vedtægter for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag her. Bilag til vedtægterne kan findes under "dokumenter" nederst på denne side

maj 2023

Frederikssund Kommune afholder borgermøde i Frederikssundhallen. se præsentation fra mødet og spørgsmål og svar, under dokumenter nederst på siden.

maj 2023

Frederikssund Kommune udsender nyhedsbrev til grundejere i projektområdet.

april 

2023

Frederikssund Kommune indsender det samlede projekt og tilhørende vedtægter og bidragsfordeling til Kystmyndigheden, der skal behandle projektet. sagsbehandlingen forventes at tage seks måneder. 

Marts

2023

Niras afleverer den endelige version af et justeret myndighedsprojekt, hvor vejhævningen og spunsvæg i den nordlige del af projektområdet er erstattet af et jorddige på landbrugsarealet nord for projektområdet.

februar

2023

Niras afleverer første udkast til justeret myndighedsprojekt. Klima, natur og energiudvalget orienteres om projektjusteringerne, der også medfører en justering af den kommende ekspropriations omfang.

januar 

2023

Kystdirektoratet meddeler at projektet har opnået 2,1 mio. kr. i støtte fra statens pulje til kystbeskyttelse. 
december 2022Mølbak Landinspektører afslutter undersøgelse af, om der er behov for at justere projektet i den nordlige ende. Konklusionen er, at projektet skal justeres. Justeringen består i, at der i stedet for en kombineret dige/spuns/vejhævning, etableres et jorddige på marken lige nord for sommerhusområdet. Niras igangsætter justering af projektet.
december 2022Frederikssund Kommune sender udkast til vedtægter og bidragsfordeling til kommentering i GF Fjordparken og GF Hyllingeriis. de indkomne kommentarer indarbejdes efterfølgende.
november 2022Mølbak Landinspektører gransker projektmaterialet, forud for opstart af ekspropriationsproces. Deres konklusion er, at der er behov for at undersøge om projektet skal justeres i den nordlige ende, fordi det tilsyneladende er muligt at gennemføre et væsentligt mindre indgribende epsropriationsindgreb, ved at foretage justeringer. En undersøgelse heraf igangsættes.
september 2022Niras afleverer revideret udkast til myndighedsprojektbeskrivelse. 

August 

2022

Niras har næsten færdiggjort et færdigt projektforslag og en ansøgning til kystmyndigheden. Projektansøgningen forventes indsendt til myndigheden i september måned. 

Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde et udkast til en bidragsfordeling. Udkastet skal efterfølgende drøftes med repræsentanter for grundejerne. Bidragsfordelingen kommer i offentlig høring og skal godkendes af Byrådet.

Maj

2022

Frederikssund Kommune afholder grundejermøde, hvor Frederikssund Kommune i samarbejde med GF Fjordparken orienterer om fremdriften i projektet. Slideshow fra grundejermødet og Referat kan findes under dokumenter nederst på siden
April 2022Frederikssund Kommunes byråd beslutter at igangsætte en ekspropriationsproces for de 20 privatejede grunde hvor dele af kystbeskyttelsen skal placeres på. formålet med ekspropriationen er, at sikre at alle grundejere behandles ens for loven. Ekspropriationsprocessen forventes afsluttet ultimo 2022.
Dec 2021

Niras afleverer dispositionsforslag: Hyllingeriis Oversvømmelsesbeskyttelse.

Endelig aftale med Novafos om at anvende deres vej til rensningsanlægget til en løsning til kystbeskyttelse med delvis mur og vejhævning. Forhandling af den nordlige løsning af kystbeskyttelsen har forsinket projektet en del.

Nov 2021

Frederikssund kommune igangsætter færdiggørelsen af bidragsfordelingen og udkast til vedtægt.

Sept 2021

Niras afleverer Geoteknisk forundersøgelse. Viden om jordbundsforholdene skal bruges til at vurdere valg af højvandsbeskyttelsen og hvordan denne skal dimensioneres.

Aug 2021

Butler Boreteknik udfører fem geotekniske boringer som supplement til den tidligere geotekniske undersøgelse fra området.

Juni 2021

Frederikssund Kommune, Niras og Digegruppen fra GF Fjordparken mødtes med alle berørte grundejere i juni 2021 for at drøfte placering af højvandsbeskyttelse på deres ejendomme. Siden har vi sammen med vores rådgiver fra NIRAS arbejdet videre med projektet.

Maj 2021Frederikssund Kommune vælger rådgivende ingeniørfirma Niras til videre projektering af digeprojektet. Niras påbegynder arbejdet ultimo maj. 
Marts 2021Frederikssund Kommune igangsætter nyt udbud, hvor to rådgivende ingeniørfirmaer byder på den videre projektering af digeprojektet. Udbuddet forventes afsluttet i maj 2021, hvorefter videre projektering igangsættes.
Dec 2020På vegne af GF Fjordparken, Hyllingeriis beder Digegruppen kommunen om at indtræde i projektlederrollen. Frederikssund kommune påtager sig opgaven og vil i begyndelsen af 2021 komme med et oplæg til Digegruppen til ny tidsplan og organisering af projektet, når afdelingen har set det i sammenhæng med øvrige igangværende kystbeskyttelsesprojekter.
Okt 2020 Frederikssund kommune fremsender notat med bemærkninger til indsendt ansøgningsmateriale, som der skal arbejdes videre med.
Sept 2020

Digegruppen fra GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender via rådgiver ansøgning om godkendelse af skitseprojekt til kystbeskyttelse. Materialet indeholder bl.a. geoteknisk undersøgelse.

Aug 2020

Frederikssund kommune sender bemærkninger til forslag til vedtægt for digelaget og forslag til bidragsfordeling, som der skal arbejdes videre med.

Juli 2020

Digegruppen fra GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender forslag til vedtægt for digelaget og forslag til bidragsfordeling.

Juli 2020Frederikssund kommune har den 2. juli 2020 informeret ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen om byrådets beslutning den 2. juli 2020.
Juni 2020Bestyrelsen for GF Fjordparken, Hyllingeriis inviterer sine medlemmer til et orienteringsmøde om projektet.
Juni 2020Ansøger sender udkast til vedtægt for digelag. De supplerende oplysninger til ansøgning er forsinkede og tidsplan rykkes to måneder.
Maj 2020Byrådet fremmer digeprojektet ved Hyllingeriis efter kystbeskyttelseslovens § 2a, så grundejerforeningen og administrationen kan arbejde videre med projektet som et kommunalt fællesprojekt.
Feb 2020Dialogmøde mellem ansøger (digegruppen) og udvalgsformand Jørgen Beck samt administration fra Frederikssund kommune.
Jan 2020Møde mellem ansøger og Frederikssund kommune om projektet og ansøgningen.
Dec 2019Frederikssund kommune anmoder ansøger om supplerende oplysninger til ansøgning.
Nov 2019Byrådet beslutter at afgive en anlægsbevilling på 0,104 mio. kr. til myndighedsbehandling af Hyllingeriis projektet.
Sept 2019Ansøger rykker for behandling af ansøgning. Frederikssund kommune oplyser, at der er en prioritering af sager og tidsplan for sagsbehandling meldes ud senest januar 2020.
Maj 2019GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender ansøgning om godkendelse af projekt til kystbeskyttelse af boliger med dige.
Feb 2019Bestyrelse i GF Fjordparken, Hyllingeriis (digegruppen) indgår aftale med egen rådgiver på opgaven.
Feb 2019Arbejdsmøde mellem digegruppen (bestyrelsesrep. fra Fjordparkpens grundejerforening) og Frederikssund kommune
Juli 2018Ny bestyrelse i GF Fjordparken, Hyllingeriis (digegruppen) holder møde med Frederikssund kommune om sagens historie og videre fremdrift
Dec 2017Grundejerforeningen ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til det nordlige dige. I løbet af de efterfølgende måneder stiller Kystdirektoratet spørgsmål ved løsning, projektejer og digeansvarlig samt afklaring af om sagen er en kap1a sag (i dag Kommunalt fællesprojekt).
Juni 2017Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
Juni 2017Generalforsamling i Fjordparkens grundejerforening, der vedtog at give bestyrelsen fuldmagt til at varetage opgaven med etablering af kystbeskyttelse.
Juni 2017

GF-Fjordparkens bestyrelse gennemførte en underskriftindsamling blandt deres

medlemmer for at afdække medlemmernes holdning til at give bestyrelsen fuldmagt til at

ansøge om opførsel af et dige. Resultatet var, at 70 % gav deres fuldmagt, 10 % sagde nej

og 20 % svarede ikke.
Jan 2017Frederikssund kommune ansøger Kystdirektoratet om §2 udtalelse for skitseprojektet
Okt 2016Skitseprojekt udarbejdet af Niras okt, 2016
Dec 2013Bodil stormen