Frederikssund Kommunes logo

Nyt dige øst for Kulhuse Havn

På kortet ovenfor kan du se digets foreløbige placering, samt de matrikler der ligger helt eller delvist under kote 2,2.

Siden Bodil stormen i 2013, hvor mange huse i sommerhusområdet øst for Kulhuse Havn blev oversvømmet, har en sammenslutning af grundejere i området arbejdet for at få etableret et højere dige, der kan beskytte området imod fremtidige oversvømmelser. Frederikssund Kommune er gået ind i digeprojektet, og hjælper grundejerforeningen med at koordinere arbejdet. Her på siden kan du følge med i projektforløbet og se tidsplanen, samt en oversigt over tidsforløbet indtil nu. Nederst på siden finder du links til dokumenter.

Seneste nyt i digeprojektet

 

Seneste nyt i projektet

 

Hen over foråret og sommeren har der været forsinkelser med at få tilrettet og færdiggjort det opdaterede skitseprojekt der blev bestilt i sommeren 2020 hos ingeniørfirmaet WSP. Forsinkelserne skyldes kontraktlige uenigheder mellem Frederikssund Kommune og WSP. Skitseprojektet forventes færdiggjort i løbet af sommeren 2021.

 

I det nye skitseprojekt er der beregnet hvor meget regnvand og bølgeoverskyl der kan samle sig på bagsiden af diget, når drænudløbene gennem diget er lukkede under højvande. Der er også skitseret en teknisk løsning for hvordan dette vand kan ledes ud til fjorden, så der ikke opstår oversvømmelser bag diget.

 

Der er dog tale om en foreløbig skitseløsning. Digeforeningen har påpeget, at løsningen ikke tager tilstrækkeligt højde for de lokale terrænforhold og eksisterende drænudløb. Digeforeningen har efterfølgende arbejdet på et alternativt løsningsforslag, hvor lokalviden og eksisterende forhold i højere grad er inddraget. Digeforeningen har udført et stort arbejde, og Frederikssund Kommune har tilkendegivet, at man nu vil arbejde videre med digeforeningens løsningsforslag.

 

Digeforeningens løsningsforslag går ud på at reducere antallet af drænudløb gennem diget fra de nuværende 18 udløb, til 9 udløb der alle skal udstyres med ”kontraklapper”, der lukker når det bliver højvande. Der hvor udløb sløjfes, skal der etableres grøfter bag diget, der leder regnvandet over til et af de 9 udløb. Derudover skal der etableres en pumpe i den vådeste del af projektområdet. Digeforeningen har været i dialog med grundejerforeningerne, under udarbejdelsen af løsningsforslaget.

 

Næste skridt

Der er stadigvæk en række tekniske forhold der skal afklares, før projektet kan få en myndighedsgodkendelse. Frederikssund Kommune og digeforeningen vil i starten af efteråret udarbejde et udbudsmateriale med henblik på at udbyde den videre projektering til et rådgivende ingeniørfirma.

Den videre projektering sendes i udbud i starten af 2022.

Tidsplan for digeprojektet

Læs tidsplanen for projektet her

tidsplanen er opdateret juli 2021

Tidsforløb

Juli 2021

Arbejdsmøde i digeforeningen, hvor Frederikssund Kommune præsenterer en opdateret tidsplan for projektet. Her tilkendegiver Frederikssund Kommune endvidere at der i den videre projektering skal tages udgangspunkt i det løsningsforslag for grøfter og pumper som digeforeningen er ved at færdiggøre. 

Juni 2021WSP afleverer tilrettet udkast til skitseprojekt. Frederikssund Kommune og Digeforeningen læser og kommenterer udkastet. Der er stadigvæk mangler. Frederikssund Kommune og digeforeningen anmoder WSP om at tilrette de sidste mangler.
Juni 2021 Digeforeningen og Frederikssund Kommune besigtiger diget, med henblik på at diskutere hvordan "bagvand" skal håndteres. Digeforeningen orienterer Frederikssund Kommune om, at der arbejdes videre på et forslag til placering af grøfter og pumper, der tager udgangspunkt i grundejernes lokalkendskab og grundejerforeningernes ønsker til placering af grøfter og udløb gennem diget. Forslaget indebærer en halvering af antallet af udløb gennem diget, grøfter bag diget visse steder, samt en pumpe i den vådeste del af projektområdet.
maj 2021Forhandlinger om tilretning mellem Frederikssund Kommune og WSP afsluttes. WSP påbegynder tilretning af udkast til skitseprojekt. 
Feb 2021Frederikssund Kommune og digeforeningen konstaterer, at der er væsentlige mangler i WSPs udkast til skitseprojekt og indleder forhandling med WSP om tilretningen af disse.
Jan 2021Grundejere orienteres om byrådets beslutning om fremme af projektet som kommunalt fællesprojekt, og der træffes en formel afgørelse herom efter kystbeskyttelsesloven.
læs afgørelsen her
Dec 2020Rådgivende ingeniørfirma WSP (tidligere Orbicon) afleverer et opdateret sammenskrevet skitseprojekt der indeholder løsning for bagvandshåndtering, samt indledende VVM screening og Natura 2000 konsekvens vurdering.
Dec 2020Arbejdsmøde mellem medlemmer af digeforeningens bestyrelse og administrationen. 

Nov 

2020

Dialogmøde mellem digeforeningen og adminstrationens ledelse hvor digeforeningens skrivelse fra august drøftes. Her deltager Centerchefen for By og Landskab samt afdelingslederen for Klima & Natur. Læs referatet af dialogmødet her
Okt 2020Tidsplan for den resterende del af digeprojektet offentliggøres på projektets hjemmeside.
Læs tidsplanen her.
Okt 2020Administrationen svarer på digeforeningens skrivelse, indsendt i august.
Læs administrationens svar på digeforeningens skrivelse her.
Sept 2020Arbejdsmøde. Administrationen oplyser at Orbicon i følge revideret tidsplan forventer at have færdiggjort det sammenskrevne skitseprojekt ultimo november. Læs referat af arbejdsmøde her.
aug 2020Digeforeningen sender en skrivelse til Center for By & Landskabs ledelse og til Jørgen Bech, formand for Plan- og Miljøudvalget, hvor i de udtrykker bekymring over projektets indhold og fremdriften i projektet. Læs skrivelsen her
aug 2020

Arbejdsmøde. Digeforeningen giver Orbicon deres inputs til sammenskrivningen af skitseprojekt. Orbicon konstaterer at de er forsinkede grundet Covid-19 og andre store arbejdsopgaver i virksomheden.

Juli 2020Orbicon påbegynder udarbejdelsen af et sammenskrevet skitseprojekt der bl.a. indeholder VVM-screening, Natura 2000 væsentlighedsvurdering, geotekniske undersøgelser og analyse af behov for pumper og grøfter bag diget. Arbejdet forventes færdiggjort ultimo september.
juni 2020Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere
apr 2020

Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere

feb 2020Dialogmøde med Plan- og Miljøudvalgets formand og administrationen.
okt 2019Plan- og Miljøudvalget bevilger flere ressourcer til administrationens sagsbehandling af kystbeskyttelsessager
aug 2019Digeforeningen til møde med Plan- og Miljøudvalgets formand 
maj 2019Digeforeningen godkender udkast til vedtægter for det kommende Digelag
maj 2019Orbicons supplement til Skitseprojekt udgives. 
feb 2019Diskussion af vedtægter og medlemmer af digelag, i digeforeningen
dec 2018Digevandring med Orbicon
okt 2018Orbicon vælges som rådgiver til opdatering af Skitseprojekt 
sep 2018Debataften med politikere
jul 2018Grundejernes ønsker til ændringer af skitseprojekt færdige.
juni  2018Frederikssund Kommunes byråd træffer beslutning om at fremme digeprojektet som et kommunalt fællesprojekt, og bevilger midler til finansiering af detailprojektering. 
jan 2018Resultat af interessetilkendegivelse offentliggøres – 83 % for, 7 % imod, 10 % svarer ikke.
sep 2017Anmodning om "interessetilkendegivelse" udsendes til alle berørte grundejere.
jun 2017Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
jan 2017Færdiggjort skitseprojekt sendes til Kystdirektoratet
dec 2016Urd-stormen oversvømmer ca. 20 huse
maj 2016Stiftende generalforsamling i ”Digeforening Kulhuse under stiftelse”
mar 2016Udformningen af diget accepteres af grundejerne
okt 20152. Borgermøde med NIRAS (konkret løsningsforslag fremlægges)
maj 2015

1. Borgermøde med NIRAS (teknisk møde om digehøjde og placering)

feb 2015NIRAS vælges som rådgiver til udarbejdelse af skitseprojekt 
okt 2014Frederikssund Kommunes Tekniske Udvalg bevilger 300.000,- til konsulentbistand.
maj 2014Borgermøde i Slangerup - projektgruppe nedsættes
mar 2014Borgermøde i Skuldelev
dec 2013 Bodil Stormen  

Links til dokumenter 

Afgørelse om fremme af kommunalt fællesprojekt

Orbicon kortlægning af bidragspligtige ejere af fast ejendom

Referat af dialogmøde mellem digeforeningen og administrationen 12-11-2020

Administrationens svar på digeforeningens skrivelse oktober 2020

Tidsplan for Kulhuse digeprojekt

Referat af møde i digeforeningen september 2020

Digeforeningens skrivelse til Frederikssund Kommune august 2020

Statusrapport juni 2020

Supplement til skitseprojekt udgivet af digeforeningen i juni 2019

Supplement til skitseprojekt udgivet af Orbicon i maj 2019 (bilag mangler)

Kystdirektoratets udtalelse til skitseprojekt juni 2017

Skitseprojekt udarbejdet af NIRAS i 2017