Frederikssund Kommunes logo

Nyt dige øst for Kulhuse Havn

På kortet ovenfor kan du se digets foreløbige placering, samt de matrikler der ligger helt eller delvist under kote 2,2.

Siden Bodil stormen i 2013, hvor mange huse i sommerhusområdet øst for Kulhuse Havn blev oversvømmet, har en sammenslutning af grundejere i området arbejdet for at få etableret et højere dige, der kan beskytte området imod fremtidige oversvømmelser. Frederikssund Kommune er gået ind i digeprojektet, og hjælper grundejerforeningen med at koordinere arbejdet. Her på siden kan du følge med i projektforløbet og se tidsplanen, samt en oversigt over tidsforløbet indtil nu. Nederst på siden finder du links til dokumenter.

Seneste nyt i digeprojektet

Næste skridt


Grundejermøde

Frederikssund Kommune og digeforeningen afholdt 28. april 2022 grundejermøde for berørte grundejere. formålet med mødet var at informere om projektets status og det videre forløb. ca. 100 interesserede grundejere mødte op. Du kan finde slideshow fra grundejermødet her , og referat af grundejermødet her - eller nederst på siden under dokumenter. 


Dispositionsprojekt

Frederikssund Kommune har indgået aftale med rådgivende ingeniørfirma Niras, og har nu igangsat den detaljerede projektering af kystbeskyttelsen, i tæt samarbejde med digeforeningen. I løbet af forår og sommer vil der blive udarbejdet et projektforslag der er detaljeret nok til, at der kan indgives en myndighedsansøgning om kystbeskyttelse i efteråret. Sideløbende arbejder Frederikssund Kommune på at udfærdige en bidragsfordelingsnøgle - også i tæt samarbejde med digeforeningen.

 

Seneste dokumenter

 

Præsentationer vist på grundejermødet i Frederikssundhallen 28. april 2022 kan findes nederst på siden under dokumenter. Her findes også diagram der viser processen for kommunale fællesprojekter, vist på samme grundejermøde.

Tidsplan for digeprojektet

Læs tidsplanen for projektet her

tidsplanen er opdateret juli 2021

Tidsforløb

April 2022Grundejermøde for berørte grundejere i Frederikssundhallen 28. april 2022. Frederikssund Kommune og digeforeningen informerede de ca. 100 fremmødte grundejere om projektets status og videre forløb. Slideshow og procesdiagram for kommunale fællesprojekter kan findes under dokumenter
April 2022Frederikssund Kommune og digeforeningen har inviteret de grundejere der kan blive berørt af projektet til grundejermøde den 28. april. Formålet med mødet er at informere om projektet, samt at give grundejere mulighed for at stille spørgsmål. Forud for mødet har Frederikssund Kommune og digeforeningen udarbejdet en informationspamflet der er udsendt forud for mødet. Informationspamfletten kan læses her.
jan - april 2022Frederikssund Kommune har sammen med digeforeningen indhentet tilbud fra to rådgivende ingeniørfirmaer, på den videre projektering af diget. I slutningen af marts måned underskrev Frederikssund Kommune kontrakt med rådgivende ingeniørfirma Niras. Niras har efterfølgende besigtiget diget sammen med digeforeningen, og arbejder nu videre med projekteringen. Arbejdet forventes færdiggjort i Juli måned.
nov - dec 2021

Frederikssund kommune arbejder med udkast til vedtægt og forslag til bidragsfordeling i samarbejde med ekstern jurist.

okt 2021

Det nye sammenskrevne skitseprojekt fra december 2020 er endelig klar til offentliggørelse. Det blev afleveret fra rådgiver i december 2020. Kontraktlige uenigheder mellem Frederikssund Kommune og rådgiver betød, at vi først kan offentliggøre denne rapport med knap et års forsinkelse.

Du finder link til rapporten nederst på siden.

Opgaven med det opdaterede skitseprojekt fra 2020 var at sammenskrive tidligere rapporter og udarbejde et opdateret skitseprojekt med revideret lovgivning, indledende miljøvurderinger og analyser af bagvand, samt skitsering af en teknisk løsning for bagvandshåndtering.

I det opdaterede skitseprojekt er der beregnet, hvor meget regnvand og bølgeoverskyl, der kan samle sig på bagsiden af diget, når drænudløbene gennem diget er lukkede under højvande. Der er også skitseret en teknisk løsning for, hvordan dette vand kan ledes ud til fjorden, så der ikke opstår oversvømmelser bag diget.

Det er en foreløbig skitseløsning. Digeforeningen har påpeget, at løsningen ikke tager tilstrækkeligt højde for de lokale terrænforhold og eksisterende drænudløb. Digeforeningen har arbejdet på et alternativt løsningsforslag, hvor lokalviden og eksisterende forhold i højere grad er inddraget. Digeforeningen har udført et stort arbejde, og Frederikssund Kommune har tilkendegivet, at man nu vil arbejde videre med digeforeningens løsningsforslag i 2022.

Digeforeningens løsningsforslag går ud på at reducere antallet af drænudløb gennem diget fra de nuværende 18 udløb til 9 udløb, der alle skal udstyres med ”kontraklapper”. Der hvor udløb sløjfes, skal der etableres grøfter bag diget, der leder regnvandet over til et af de 9 udløb. Derudover skal der etableres en pumpe i den vådeste del af projektområdet. Digeforeningen har været i dialog med grundejerforeningerne, under udarbejdelsen af løsningsforslaget.

juli 2021

Arbejdsmøde i digeforeningen, hvor Frederikssund Kommune præsenterer en opdateret tidsplan for projektet. Her tilkendegiver Frederikssund Kommune endvidere at der i den videre projektering skal tages udgangspunkt i det løsningsforslag for grøfter og pumper som digeforeningen er ved at færdiggøre. 

juni 2021WSP afleverer tilrettet udkast til skitseprojekt. Frederikssund Kommune og Digeforeningen læser og kommenterer udkastet. Der er stadigvæk mangler. Frederikssund Kommune og digeforeningen anmoder WSP om at tilrette de sidste mangler.
juni 2021 Digeforeningen og Frederikssund Kommune besigtiger diget, med henblik på at diskutere hvordan "bagvand" skal håndteres. Digeforeningen orienterer Frederikssund Kommune om, at der arbejdes videre på et forslag til placering af grøfter og pumper, der tager udgangspunkt i grundejernes lokalkendskab og grundejerforeningernes ønsker til placering af grøfter og udløb gennem diget. Forslaget indebærer en halvering af antallet af udløb gennem diget, grøfter bag diget visse steder, samt en pumpe i den vådeste del af projektområdet.
maj 2021Forhandlinger om tilretning mellem Frederikssund Kommune og WSP afsluttes. WSP påbegynder tilretning af udkast til skitseprojekt. 
feb 2021Frederikssund Kommune og digeforeningen konstaterer, at der er væsentlige mangler i WSPs udkast til skitseprojekt og indleder forhandling med WSP om tilretningen af disse.
jan 2021Grundejere orienteres om byrådets beslutning om fremme af projektet som kommunalt fællesprojekt, og der træffes en formel afgørelse herom efter kystbeskyttelsesloven.
læs afgørelsen her
dec 2020Rådgivende ingeniørfirma WSP (tidligere Orbicon) afleverer et opdateret sammenskrevet skitseprojekt der indeholder løsning for bagvandshåndtering, samt indledende VVM screening og Natura 2000 konsekvens vurdering.
dec 2020Arbejdsmøde mellem medlemmer af digeforeningens bestyrelse og administrationen. 

nov 

2020

Dialogmøde mellem digeforeningen og administrationens ledelse hvor digeforeningens skrivelse fra august drøftes. Her deltager Centerchefen for By og Landskab samt afdelingslederen for Klima & Natur. Læs referatet af dialogmødet her
okt 2020Tidsplan for den resterende del af digeprojektet offentliggøres på projektets hjemmeside.
Læs tidsplanen her.
okt 2020Administrationen svarer på digeforeningens skrivelse, indsendt i august.
Læs administrationens svar på digeforeningens skrivelse her.
sept 2020Arbejdsmøde. Administrationen oplyser at Orbicon i følge revideret tidsplan forventer at have færdiggjort det sammenskrevne skitseprojekt ultimo november. Læs referat af arbejdsmøde her.
aug 2020Digeforeningen sender en skrivelse til Center for By & Landskabs ledelse og til Jørgen Bech, formand for Plan- og Miljøudvalget, hvor i de udtrykker bekymring over projektets indhold og fremdriften i projektet. Læs skrivelsen her
aug 2020

Arbejdsmøde. Digeforeningen giver Orbicon deres inputs til sammenskrivningen af skitseprojekt. Orbicon konstaterer at de er forsinkede grundet Covid-19 og andre store arbejdsopgaver i virksomheden.

juli 2020Orbicon påbegynder udarbejdelsen af et sammenskrevet skitseprojekt der bl.a. indeholder VVM-screening, Natura 2000 væsentlighedsvurdering, geotekniske undersøgelser og analyse af behov for pumper og grøfter bag diget. Arbejdet forventes færdiggjort ultimo september.
juni 2020Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere
apr 2020

Arbejdsmøde mellem Digeforeningen og Frederikssund Kommunes kystmedarbejdere

feb 2020Dialogmøde med Plan- og Miljøudvalgets formand og administrationen.
okt 2019Plan- og Miljøudvalget bevilger flere ressourcer til administrationens sagsbehandling af kystbeskyttelsessager
aug 2019Digeforeningen til møde med Plan- og Miljøudvalgets formand 
maj 2019Digeforeningen godkender udkast til vedtægter for det kommende Digelag
maj 2019Orbicons supplement til Skitseprojekt udgives. 
feb 2019Diskussion af vedtægter og medlemmer af digelag, i digeforeningen
dec 2018Digevandring med Orbicon
okt 2018Orbicon vælges som rådgiver til opdatering af Skitseprojekt 
sep 2018Debataften med politikere
jul 2018Grundejernes ønsker til ændringer af skitseprojekt færdige.
juni  2018Frederikssund Kommunes byråd træffer beslutning om at fremme digeprojektet som et kommunalt fællesprojekt, og bevilger midler til finansiering af detailprojektering. 
jan 2018Resultat af interessetilkendegivelse offentliggøres – 83 % for, 7 % imod, 10 % svarer ikke.
sep 2017Anmodning om "interessetilkendegivelse" udsendes til alle berørte grundejere.
jun 2017Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
jan 2017Færdiggjort skitseprojekt sendes til Kystdirektoratet
dec 2016Urd-stormen oversvømmer ca. 20 huse
maj 2016Stiftende generalforsamling i ”Digeforening Kulhuse under stiftelse”
mar 2016Udformningen af diget accepteres af grundejerne
okt 20152. Borgermøde med NIRAS (konkret løsningsforslag fremlægges)
maj 2015

1. Borgermøde med NIRAS (teknisk møde om digehøjde og placering)

feb 2015NIRAS vælges som rådgiver til udarbejdelse af skitseprojekt 
okt 2014Frederikssund Kommunes Tekniske Udvalg bevilger 300.000,- til konsulentbistand.
maj 2014Borgermøde i Slangerup - projektgruppe nedsættes
mar 2014Borgermøde i Skuldelev
dec 2013 Bodil Stormen