Frederikssund Kommunes logo

Højvandsbeskyttelse af det nordlige Frederikssund

Oversigt over det foreslåede digeforløb

Ud til Græse Ådal i det nordlige Frederikssund er der mange ejendomme der er oversvømmelsestruede. Det viste Bodil stormen i 2013, hvor mange huse var meget tæt på at blive oversvømmet. Når havenes vandstand som et resultat af klimaforandringer stiger i de kommende år, bliver oversvømmelsesrisikoen større. Derfor ønsker mange af borgerne at etablere et beskyttende dige. Frederikssund Kommune arbejder sammen med en dige-arbejdsgruppe om at undersøge mulighederne for at etablere et dige, og har bidraget med midler til at udarbejde et dispositionsforslag til et projekt. 

Seneste udvikling

Frederikssund Kommune har i første halvdel af 2022 tildelt opgaven med den videre projektering og ansøgning om myndighedstilladelser til rådgivende ingeniørfirma COWI. I den videre projektering er en række forhold blevet undersøgt nærmere. Det er nu blevet klarlagt, at diget ikke kan placeres ovenpå stærkstrømskablerne og naturgasledningen der løber ud til Topsøe A/S. Derfor er der behov for at justere projektet. Frederikssund Kommune er sammen med arbejdsgruppen og COWI i gang med at se på hvordan projektet kan justeres.

Frederikssund Kommune har i den forbindelse udsendt et nyhedsbrev der kan læses her: Nyhedsbrev september 2022 - stærk strøm under det planlagte dige

Links til dokumenter

Nyhedsbrev september 2022 - stærk strøm under det planlagte dige

Afgørelse om fremme - sendt til grundejere september 2021

Kort over projektområde - viser ejere af fast ejendom der opnår beskyttelse og derfor kan blive bidragspligtige. august 2021

Foreløbig tidsplan for projektet - august 2021

Niras nye Dispositionsforslag for Frederikssund Nord udarbejdet i juli 2021 kan læses her. 

Væsentlighedsvurdering af dispositionsforslag - vurdering af projektets mulige påvirkning af Natura 2000 områder og Bilag-IV arter. juli 2021
Frederikssund Kommunes præsentationen fra borgermødet i september 2020

Niras præsentation fra borgermødet i september 2020

Dispositionsforslag til Højvandsbeskyttelse Linderupvej udarbejdet af Niras i 2017 kan læses her.

Her kan § 2 udtalelse - Højvandsbeskyttelse Linderupvej, Frederikssund læses.