Frederikssund Kommunes logo

Rehabiliteringsophold

Lovgrundlag

Rehabiliteringsophold visiteres efter servicelovens § 84 stk. 2 om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Med udgangspunkt i dit individuelle behov kan der bevilges indsatser ud fra følgende lovgivning:

 • Servicelovens § 83a om rehabiliteringsforløb i forbindelse med personlig pleje og støtte.
 • Servicelovens § 83 om personlig pleje og støtte.
 • Sundhedslovens § 138 om sygepleje.
 • Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter hospitalsindlæggelse.
 • Servicelovens § 86 stk. 1 om genoptræning.
 • Servicelovens § 86 stk. 2 om vedligeholdende træning.

Formål med indsatsen

Formålet er at støtte dig, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre din almene tilstand, så du kan komme tilbage til din egen bolig og i det hele taget leve livet med så mange ressourcer som muligt.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt et rehabiliteringsophold, hvis du har et særligt behov for omsorg, pleje og træning. Typisk med henblik på at forbedre din tilstand, så du kan komme tilbage til din egen bolig. Samtidig skal det vurderes, at en intensiv tværfaglig indsats bestående af sygepleje, ergo- og fysioterapi samt pleje og omsorg på et døgnophold vil gavne dig.

Det gælder for eksempel dig, som:

 • Bliver udskrevet fra hospital og har behov for pleje og rehabilitering.
 • Har behov for rehabilitering for at kunne klare dig i dit eget hjem efter indlæggelse (og herigennem forebygge genindlæggelser).
 • Viser tegn på almen svækkelse efter for eksempel sygdomsforløb og indlæggelse.
 • I en kortere periode har en påvirket almen tilstand, hvor der er behov for afklaring eller vurdering, pleje og omsorg samt eventuelt træning.

Det indgår i vurderingen, om indsatsen kan gennemføres i din egen bolig.

Indhold

Du bliver tilbudt pleje, omsorg og en tværfaglig tidsbegrænset rehabilitering via et døgnophold. Rehabiliteringsophold kan blandt andet indeholde følgende indsatser:

 • Pleje og omsorg.
 • Smertelindring.
 • Ernæringsindsats.
 • Sygepleje.
 • Træning af fysiske, psykiske og kognitive færdigheder.
 • Hjemmebesøg med henblik på vurdering af din bolig.
 • Afprøvning af hjælpemidler.
 • Fuld forplejning.
 • Vask af tøj.

Udgifter til medicin er ikke en del af indsatsen.

Når dit ophold starter, vil der blive foretaget forskellige konkrete og sundhedsfaglige vurderinger. På baggrund af vurderingerne bliver der lavet mål og en plan for dit rehabiliteringsophold.

Herefter kan du blive tilbudt relevante faglige indsatser.

Mål og plan bliver drøftet ved en startsamtale, hvor du og eventuelt dine pårørende er til stede.

Omfang og varighed

Et rehabiliteringsophold er et tidsbegrænset tilbud, der kan vare fra få dage til flere uger. Varigheden af opholdet afhænger af en konkret og individuel vurdering af dit behov med udgangspunkt i de opsatte mål for opholdet.

Formål, mål og plan med opholdet og effekten af de faglige indsatser evalueres løbende under opholdet. Evalueringen foregår mundtligt med dig og dine pårørende.

Egenbetaling

Du skal betale en døgntakst for opholdet. Egenbetalingen dækker dele af kosten og dele af udgiften til vask af linned. To tredjedele af beløbet går til kost, mens den sidste tredjedel går til vask af linned. Taksterne reguleres årligt og kan ses på kommunens hjemmeside.

Kommunen vil, på baggrund af oplysninger, som du tilvejebringer, beregne din egenbetaling på grundlag af din og din eventuelle ægtefælles indkomstgrundlag.

Der er egenbetaling på udgifter til medicin samt evt. levering af dette. Du skal selv betale for transport af hjælpemidler og for transport fra afdelingen og hjem, når du bliver udskrevet. Kommunen betaler for udbringning af hjælpemidler bevilliget i forbindelse med udskrivelsen.

Frit valg

Der er ikke frit valg af leverandør.

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Visitation og Hjælpemidler i Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Udvalget for Omsorg og ældre.