Frederikssund Kommunes logo

Grønne tage

På denne side kan du læse nærmere om hvad et grønt tag er, hvordan det fungerer og hvilke krav Frederikssund Kommune stiller til grønne tage.

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag er et beplantet tag, der optager, fordamper og forsinker regnvand, der falder på taget. Normalt plantes der mos, græs, stauder og/eller stenurter/sedum-planter på taget, da disse arter kan optage en stor mængde vand, samtidig med at de kan tåle tørre perioder.

Ud over at aflaste kloaksystemet, virker grønne tage lydabsorberende, isolerende om vinteren og kølende om sommeren, og så beskytter de tagbelægningen mod uv-stråling. Et grønt tag har derfor en længere holdbarhed end de fleste konventionelle tage.

Krav til grønne tage

Et grønt tag bygges op af flere forskellige lag – herunder drænlag, isolering og vækstlag. De mange lag gør taget meget tungt, især når det er fyldt med vand. Derfor er det vigtigt at bygningens konstruktion kan bære taget. Tagets hældning må ikke overstige 30°, da planterne ellers risikerer at glide af. Grønne tage kan i princippet etableres på alle typer af bygninger, både i bolig-, handels- og industriområder.

Løsningen med grønne tage kan ikke stå alene. Enten vil nedløbet fra taget være koblet til regnvandskloakken, eller også skal vandet håndteres privat. I sidstnævnte tilfælde skal vandet opsamles og/eller nedsives på grunden.

Vedligeholdelse

Du skal vedligeholde dit grønne tag. Alt efter hvilke planter, der er plantet på taget, drejer det sig om vanding i tørre perioder samt efterplantning, hvis planterne går ud. Derudover skal du rense tagrender, nedløbsbrønde og selve taget for nedfaldne blade og andet, der kan være med til at stoppe systemet.

Kræver et grønt tag tilladelse?

Inden du går i gang med arbejdet, skal du sikre dig, at en lokalplan eller en deklaration ikke stiller særlige krav til en bestemt type tagbeklædning på din bygning. I så fald vil du skulle søge dispensation til at have et grønt tag.

Du skal ikke ansøge om tilladelse efter byggeloven til et grønt tag, men du skal overholde alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet, når du udskifter taget. Vær især opmærksom på bestemmelserne om konstruktioner og energiforhold.

Hvis du bor i et fælles- eller separatkloakeret opland, kan du lede vandet fra taget til regnvandskloakken. Hvis du bor i et spildevandskloakeret opland, skal du håndtere tag- og overfladevand på din egen grund. Det betyder, at du skal etablere en alternativ regnvandshåndteringsløsning i forlængelse af dit grønne tag. Hvis du etablerer en løsning som f.eks. en faskine eller et regnbed, skal du søge om og opnå skriftlig tilladelse inden du etablerer den. 

Du skal altid give Frederikssund Kommune besked, når du ændrer taget på en bygning, så vi kan ajourføre BBR. Se hvordan du får ændret i BBR her.

Inspiration

Du kan finde mere information om grønne tage på følgende links:

Bolius - grønne tage, der holder på regnvandet. Fordele, ulemper, opbygning, plantetyper

Skov & Landskab - Grønne tage - typologi og opbygning

Havenyt - Miljø- og klimafordele ved grønne tage

LAR i Danmark - Grønne tage