Frederikssund Kommunes logo

Regnbede og wadier

Her kan du læse om, hvilke krav der er, hvis du ønsker at anlægge et regnbed eller en wadi på din grund.

Hvad er et regnbed og en wadi?

Et regnbed er en fordybning i haven, beplantet med græs eller planter, der både kan tåle våde og tørre perioder. Når det regner, fyldes regnbedet med vand, hvorefter det langsomt siver ned i jorden. Regnbedet skal dimensioneres til at kunne håndtere minimum en 5 års regn, hvilket betyder, at regnbedet ikke kan aflede vandet fra et skybrud. Det er muligt at etablere en faskine under regnbedet for ekstra volumen.

En wadi er en kombination af to LAR anlæg, f.eks. en grøft eller et regnbed i kombination med en faskine.

Du skal indsende en udfyldt ansøgning til Frederikssund Kommune og have opnået tilladelse, inden du etablerer et regnbed eller en wadi. Du finder ansøgningsskemaet her: Ansøgning om regnbede/wadier.

Når du har opnået tilladelse til anlægget og etableret det, skal du huske at indsende en færdigmelding til Frederikssund Kommune, Natur og Miljø. Det er en god idé hvis du som grundejer anskaffer dig en kopi af færdigmeldingen.

Krav til regnbede og wadier

Nedenunder kan du se, hvilke krav Frederikssund Kommune stiller til regnbede og wadier:

Dimensionering

 • Regnbedet opbygges som en lavning i haven, som tagvandet skal ledes til. I bunden af regnbedet skal lægges et sandblandet muldlag med høj infiltrationsevne.
 • Frederikssund Kommune anbefaler, at siderne i regnbedet maksimalt etableres med en hældning på 1:3.
 • Regnbedet/wadien skal etableres i henhold til ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning” (DS440)
 • Regnbedet/wadien skal etableres så bunden af anlægget er over højeste grundvandstand.
 • Regnbedet/wadien skal dimensioneres efter retningslinjerne i Spildevandskomiteens forenklede regneark til dimensionering af LAR-anlæg.
  • Du skal kende jordens infiltrationsevne.
  • Du skal skrive 655 under årsmiddelnedbør.
  • Du skal bruge en sikkerhedsfaktor på 1,1.
  • Gentagelsesperioden angiver, hvor ofte regnbedet/wadien løber over. Frederikssund Kommune anbefaler en gentagelsesperiode på min. 5 år. Jo sjældnere regnbedet/wadien løber over, jo bedre.
   Hvis jorden på den grund, anlægget placeres, har en dårlig siveevne, eller der er andre forhold, der taler for det, vil Frederikssund Kommune vurdere om en hyppigere gentagelsesperiode kan tillades. 
 • Ledninger til regnbedet/wadien skal have en diameter på 110 mm og lægges min. 0,4 meter dybt og med et fald på minimum 20 promille.

Afstandskrav

 • Afstand til vandindvindingsanlæg og nærmeste sø, vandløb eller hav er mindst 25 m.
 • Afstand til beboelseshus med/uden kælder er mindst 5 m.
 • Afstand til hus uden beboelse men med kælder er mindst 5 m.
 • Afstand til hus uden beboelse og uden kælder er mindst 2 m.
 • Afstand til skel er mindst 2 m.
 • Bunden af regnbedet skal ligge over grundvandsspejlet.

Drift

 • Regnbedet/wadien skal vedligeholdes, så blade, ukrudt og andre materialer, som kan sænke nedsivningshastigheden, fjernes.
 • Ejer har ansvaret for at anlægget ikke medfører gener for naboer eller andre.

Du kan finde mere information om regnbede på følgende sider:

Bolius - Guide til at anlægge et regnbed

LAR i Danmark - Information om metoden

Haveselskabet - Gode planter til regnbedet