Frederikssund Kommunes logo

Faskiner  

På denne side finder du retningslinjer og ansøgningsskema til etablering af faskiner.

Hvad er en faskine?

En faskine er én eller flere kasser, man lægger i jorden, hvor regnvand kan nedsives igennem faskinens bund og sider. Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end nedsivningen.

Du kan ansøge om tilladelse til en faskine her: Ansøgningsskema til faskiner. Når du har opnået tilladelse til faskinen og etableret den, skal du huske at indsende en færdigmelding. Det er en god idé hvis du som grundejer anskaffer dig en kopi af færdigmeldingen fra din kloakmester.

Krav til ejendommen

 • Afledningen sker fra parcelhus, tilhørende skure eller lignende, dvs. ikke fra etageejendom, rækkehus, boligblok eller lign.
 • Afledningen sker fra arealer, der kun bruges til normale aktiviteter i forbindelse med boliger, dvs. ikke fra arealer der bruges til erhverv (såsom parkering eller vask af maskiner, oplagring osv.).
 • Afledningen omfatter kun regnvand, dvs. ikke andre former for spildevand (såsom husspildevand, processpildevand eller vaskevand)

Krav til dimensionering

 • Faskinen skal dimensioneres, placeres og udføres så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
 • Faskinen skal dimensioneres efter retningslinjerne i Spildevandskomiteens regneark til dimensionering af LAR-anlæg.
  • Du skal bl.a. kende jordens infiltrationsevne.
  • Årsmiddelnedbør skal være 655.
  • Du skal bruge en sikkerhedsfaktor på 1,1.
  • Gentagelsesperioden angiver, hvor ofte faskinen løber over. Frederikssund Kommune anbefaler en gentagelsesperiode på min. 5 år. Jo sjældnere faskinen løber over, jo bedre.
   Hvis jorden har en dårlig siveevne på den grund, hvor faskinen ønskes etableret, vil Frederikssund Kommune i de særlige tilfælde vurdere, hvilken løsning der kan lade sig gøre. 
 • Forholdet mellem bredde og længde på faskinen skal være mindst 1:2.
 • Du skal etablere en sandfangsbrønd på mindst 70 liter, og den skal placeres før indløb til faskinen.

Krav til placering

 • Afstand til vandindvindingsanlæg og nærmeste sø, vandløb eller hav er mindst 25 m.
 • Afstand til beboelseshus med/uden kælder er mindst 5 m.
 • Afstand til hus uden beboelse men med kælder er mindst 5 m.
 • Afstand til hus uden beboelse og uden kælder er mindst 2 m.
 • Afstand til skel er mindst 2 m.
 • Bunden af faskinen skal ligge over grundvandsspejlet.

Hvis ikke alle vilkårene er overholdt, skal du kontakte Frederikssund Kommune og høre nærmere.

Krav til drift:

 • Sandfanget skal tømmes før det er halvt fuldt, og mindst 2 gange om året.
 • Ejer har ansvaret for at anlægget ikke medfører gener for naboer eller andre.

Hvem må udføre arbejdet?

Hvis du vil etablere en faskine i forbindelse med et enfamiliehus og indenfor samme matrikel, er arbejdet ikke omfattet af autorisationsloven, og du behøver altså ikke at få et autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet. Du må selv lægge de tilhørende ledninger, dog med den undtagelse, at du ikke selv må foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem. Hvis faskinen ikke opføres i forbindelse med et enfamiliehus og/eller udenfor din egen matrikel, skal du dog have en autoriseret kloakmester til at etablere faskinen.

Vi anbefaler generelt at du får en autoriseret kloakmester til at hjælpe dig. Han eller hun kan assistere dig med at dimensionere og udføre anlægget korrekt.

Her kan du læse mere:

Bolius - Informationsmateriale om faskiner

Teknologisk Institut - Nedsivning af regnvand i faskiner