Frederikssund Kommunes logo

Permeable belægninger

Du kan vælge at anlægge din indkørsel, terrasser og lignende overflader med en permeabel belægning, hvilket betyder at overfladevandet kan sive ned igennem belægningen. Hvor meget vand belægningen kan håndtere, afhænger af om vandet efterfølgende skal nedsives, afledes til recipient via dræn eller en blanding af de to.

Typer af permeabel belægning

Der er forskellige typer af permeable belægninger. Alt efter hvad du skal anlægge, kan du f.eks. vælge at bruge permeabel asfalt, grus, belægningssten anlagt med store og/eller porøse fuger, eller græsarmeringssten.

Opbygningen af en permeabel belægning er afhængig af hvilken bæreevne der er nødvendig. F.eks. vil der være behov for en større bæreevne i en indkørsel end på en terrasse.

Kræver det tilladelse?

Inden du går i gang med projektet, skal du være opmærksom på, at der kan være stillet krav til belægningsgrad og udseende af belægning i en lokalplan eller en deklaration. Derfor skal du sikre dig, at dit projekt ikke strider imod gældende bestemmelser. I så fald vil du skulle søge dispensation til belægningen.

Nedsivning igennem en permeabel belægning kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, og du skal være opmærksom på, at der ikke må ske nedsivning i områder med grundvandsinteresser, i forurenede områder eller i områder, der er belastet af trafik.

Du skal altid henvende dig til kommunen, hvis du ønsker at etablere permeabel belægning i trafikbelastede områder eller områder med grundvandsinteresser.