Frederikssund Kommunes logo

Spildevandsplan 2013-2021

På denne side finder du Frederikssund Kommunes spildevandsplan 2013-2021 med tilhørende bilag og korttegninger.

Frederikssund Byråd godkendte den 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021.

Herunder finder du links til spildevansplanen, bilag, tegninger og tillæg til spildevandsplanen:

Hvad er en spildevandsplan?

En spildevandsplan beskriver om det offentlige kloaksystems funktion og tilstand, og om hvad planerne er for kloaksystemet fremover. Det handler derfor både om dimensionering af kloakken, retningslinjer for tilslutningen til kloakken, klimasikring af kloakken og om de projekter, der er planlagt for kloaksystemet.

Kommer spildevandsplanen til at berøre mig direkte?

I spildevandsplanens bilag 7 kan du se listen over de ejendomme og grunde, hvor Novafos eller Frederikssund Kommune skal bruge en del af grundens areal eller meddeler et påbud.

Jeg er grundejer - hvad er vigtigt for mig at læse?

Frederikssund Kommune sætter grænser for, hvor meget regnvand der må afledes direkte til kloak. Jo flere grunde der dækkes med fliser og asfalt og leder regnvandet direkte til kloakken, desto flere problemer får vi, når det regner meget, og kloakkerne ikke kan rumme det. Hvis du planlægger at lægge fliser, udbygge eller bygge nyt, og regnvandet skal ledes til kloakken, skal du derfor være opmærksom på begrænsningerne. Dem kan du læse om i kapitel 5.4.7 i spildevandsplanen.

Har du afløb i kældre, trappeskakter eller tilsvarende under stueplan, skal du være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at sikre afløbet mod tilbagestuvning. Det kan du læse om i kapitel 5.1.2 i spildevandsplanen.

Hvis du vil vide hvad der gøres for miljøet

Du kan finde en oversigt over recipienter, dvs. søer og vandløb, i kommunen og deres tilstand i bilag 2 til spildevandsplanen. Du kan læse om de statslige vandplaner og deres betydning for kloaksystemet nu og fremover i kapitel 5.2 og 5.7 i spildevandsplanen. Der er planer for etablering af bassiner og omlægning af overløbsbygværker for at skåne vandløb og søer for overløb fra kloaksystemet. De enkelte projekter er beskrevet i kapitel 5.5 og i bilag 15 i spildevandsplanen.

Kommunen fortsætter med at forbedre spildevandsrensningen for ukloakerede ejendomme i det åbne land, bl.a. ved påbud og kloakering. Det kan du læse om i kapitel 5.8, og du kan se ejendommene i bilag 7 i spildevandsplanen.

Hvis du vil vide mere om klimatilpasning

Du kan læse kort om klimatilpasning i kapitel 5.1.3, og i bilag 1 kan du læse om hvilken betydning det har for dimensioneringen af kloakanlæg. Du kan læse mere om klimatilpasning i Frederikssund Kommune, og finde Frederikssund Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014, under Klimatilpasning.

Hvis du skal lave større byggeprojekter med kloakanlæg, bassiner osv.

Du kan læse om funktionspraksis og serviceniveau generelt i bilag 1. Derudover kan du læse om hvordan bassiner skal dimensioneres og udføres i bilag 6 i spildevandsplanen.