Frederikssund Kommunes logo

Har du modtaget et påbud?

Den 5. februar 2015 trådte en ny bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i kraft (BEK nr. 108 af 29/01/2015).  Det betyder, at ejendomsejere, der har eller vil modtage et påbud om tilslutning til kloak eller et påbud om forbedret spildevandsrensning, har mulighed for at ansøge kommunen om følgende:

  • Forlængelse af fristen for et at efterkomme påbuddet
  • Indgåelse af en afdragsordning med Novafos for betaling af udgifterne forbundet med etablering af det nødvendige anlæg

Ansøgning om forlængelse af frist for at efterkomme påbud

Du ansøger ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema samt seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i din husstand til Frederikssund Kommune.

Her kan du læse Energistyrelsens Vejledende notat til at udfylde ansøgningsskemaet.

Krav for at ansøge

Du skal opfylde følgende krav for at ansøge:

Du skal være ejendomsejer på en ejendom, hvor der vil eller er blevet truffet afgørelser om påbud om enten tilslutning til kloak eller påbud om forbedret spildevandsrensning, jævnfør §28, stk. 4 og §30, stk. 1 i Miljøbeskyttelseslov (LBK nr 48 af 12/01/2024).

*Ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt og sager om påbud om separatkloakering efter §30, stk. 1 er undtaget dette krav.

  • Den samlede husstandsindkomst skal være under 352.642 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med 4 børn på ansøgningstidspunktet forhøjes beløbet med 46.197 kr.

Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§8-8a i lov om individuel boligstøtte.

Afgørelse

Når ansøgning og dokumentation er indsendt til Frederikssund Kommune, træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og afgørelsen meddeles til ejendomsejer og til Novafos.

Hvis ansøgningen imødekommes, forlænges fristen til at efterkomme påbuddet.

Ansøgning om afdragsordning

Har Frederikssund Kommune truffet afgørelse om forlængelse af fristen for at efterkomme påbuddet, kan du ansøge Novafos om tilbud om etablering af det nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen samt om tilbud om afdragsordning for betaling af udgifterne forbundet med etablering af anlægget.

Du skal ansøge Novafos om tilbud. Ansøgningen til Novafos skal være vedlagt afgørelsen fra kommunen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående kan du forsøge at finde svaret i følgende notat fra det tidligere Naturstyrelsen - nu Miljøstyrelsen: