Frederikssund Kommunes logo

Olietanke under 6000 liter - villaolietanke

Du finder skema til etablering og sløjfning af olietank under selvbetjening.  Du kan også downloade skema her til udfyldelse i hånden.

Hvad enten du vælger at fortsætte med olie eller skifte til anden varmeforsyning, skal den gamle olietank tages ud af brug.

Du skal anmelde ny olietank til kommunen senest 14 dage før, du ønsker at etablere tanken.  Det gælder både for overjordiske og nedgravede tanke, også selvom du bare skal have udskiftet den gamle olietank.

Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi indenfor 2 arbejdsuger undersøge, om anmeldelsen er fyldestgørende.

Når anmeldelsen er fyldestgørende bliver tankoplysningerne opdateret i BBR og en ny BBR-meddelelse sendes til grundejer.

Køber du en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er garanti på at den købte tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Få oplysninger om din olietank

I weblager kan du finde oplysninger om din bolig, herunder olietanke, hvis kommunen er i besiddelse af oplysningerne.

Flytning af olietank

Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Tanken skal være forsynet med oprindeligt mærkeskilt. Det skal anmeldes til Miljø, da nedtagningen  betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted betragtes som en etablering.

Sløjfning

Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan den sløjfes, enten ved at fjerne tanken fra ejendommen, eller ved at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt af fylde fyringsolie i tanken, jævnfør olietankbekendtgørelsens § 31.

Konstateres der jordforurening i forbindelse med sløjfning af olietank  eller konstateres tæring eller revner i tanken, skal Miljø straks underrettes.

Bortskaffelse af  olietanke

Plasttanke

Er tanken rengjort og opskåret i passende stykker, 1/4 eller 1/8, kan den afleveres på Genbrugsstationen.

Ståltanke

Tanke op til 1200 liter kan i rengjort stand afleveres på Genbrugsstationen. Tanken skal være forsynet med et inspektionshul.

Tanke over 1200 liter modtages ikke på Genbrugsstationen, men kan i stedet afhændes til en skrothandler.

Slam fra rensning af tanke kan afleveres på Genbrugsstationen.