Frederikssund Kommunes logo

Midlertidige aktiviteter

Visse aktiviteter skal lovmæssigt anmeldes til myndigheden, her Frederikssund Kommune,  Miljø, mindst 14 dage inden arbejdet begyndes.

Du finder anmeldeskema til midlertidige miljøaktiviteter her

 • Bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivnings- aktiviteter.
 • Byggeri
 • Støv- eller støjfrembringende behandling af bygningsfacader eller lignende udendørs aktiviteter.

Anmeldelsen skal som minimum redegøre for:

 1. Adresse og matrikel for, hvor den midlertidige aktivitet, skal udføres.
 2. Hvilke(n) aktivitet(er), der skal udføres.
 3. Tidsrum for hvornår aktiviteten skal udføres, samt antal dage aktiviteten pågår.
 4. Ansvarlig og kontaktperson for det arbejde der udføres, herunder telefonnummer.
 5. Redegørelse for hvordan støj og støvgener er forebygget mest muligt.
 6. Beskrivelse af hvilke naboer der orienteres om arbejdet.
 7. Udtalelse om at Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer overholdes, ved udførelse af den påtænkte midlertidige aktivitet.

Midlertidige støjende og støvende aktiviteter er reguleret af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek. nr. 844 af 23/06/2017). Bekendtgørelsen regulerer også:

 • asfaltanlæg
 • anlæg til behandling af forurenet jord
 • spildevands - eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg

Der skal også indsendes anmeldelse for disse anlæg, som beskrevet ovenfor.

Anmeldelse  fritager ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Når vi har modtaget anmeldelsen af den ønskede aktivitet, giver vi tilbagemelding med vilkår. Et vilkår kan blandt andet være at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støj eller støv, som de planlagte aktiviteter vil medføre.