Frederikssund Kommunes logo

Rensning af asbesttage

Asbest som i mange år blev brugt i bygningsmaterialer, kendes bedst fra eternittage, men det findes også i en række andre byggematerialer.

Når man håndterer materialer der indeholder asbest, kan der ved forkert behandling blive frigivet store mængder mikroskopiske asbestfibre som kan trænge ned i lungerne, og det kan være kræftfremkaldende.

Der findes tre typer asbestaffald

Type 1: Stærkt støvende asbestaffald, filtre og lignende. Materialet skal opbevares befugtet i tæt lukket emballage mærket ASBEST. Affaldet skal deponeres på godkendt modtagestation.

Type 2: Asbestholdigt affald der kan støve, f.eks. teknisk isolering, bløde lofts- og væg- plader, knust eternit og lignende. Materialet skal opbevares og transporteres befugtet og emballeres i dobbelte plastsække eller plastfolie, så det ikke kan støve til omgivelserne. Affaldet skal deponeres på godkendt specialdepot.

Type 3: Ikke støvende asbestaffald hvor asbesten er fast bundet f.eks. større fraktioner af eternitplader og lignende. Affaldet kan afleveres på fyldplads der er godkendt til at modtage affald af denne type.

Hvis du selv vil rense dit asbesttag

  • Du må ikke bruge højtryksspuler eller hurtigkørende værktøj som f.eks. slibemaskiner. De frigør og spreder fibrene med stor hastighed. Af samme grund må du heller ikke skære i materialerne med vinkelslibere eller rundsave.
  • Du skal i stedet rense med håndkraft. Du kan bruge en haveslange og en halvstiv børste. Brug ikke en stålbørste da, den løsriver for mange fibre. Du kan også bruge en almindelig spartel til at fjerne algevækst med. Vandet fra haveslangen skal ikke bruges til at spule med, men til at holde materialet vådt, da det begrænser spredningen af støvet.
  • Vandet fra tagrenden løber ofte -  ikke renset - direkte ned i jorden. Hvis vandet, du bruger, ikke løber til en spildevandskloak, bør du derfor undgå at bruge kemiske rensningsmidler, eller du bør opsamle vandet, så du siden kan hælde det i kloakken.
  • Hvis du afrenser en større flade (over 200 kvadratmeter), skal vandet fra afrensningen filtreres, inden det kommer i kloakken. Det materiale filtret opfanger, skal pakkes forsvarligt, f.eks. i en plastspand med låg eller i 2 tætte plasticposer der er helt lukkede. Affaldet kan afleveres på den kommunale genbrugsplads i den container som er mærket "Asbestaffald".

Sådan gør du, hvis du vil have et firma til det

Hvis du lader et firma stå for rensningen, bør du sikre dig, at firmaets arbejdsmetoder er godkendt af arbejdstilsynet.

Du hænger selv på regningen for oprensning af asbeststøv fra din og naboernes ejendomme, hvis firmaets metoder ikke er godkendte, eller hvis der er brugt en metode der støver.