Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende medlemmer:

Medlemmerne er valgt blandt Byrådets medlemmer. Borgmesteren er formand for udvalget.

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Kommunens økonomiske planlægning hører under også under Økonomiudvalget, lige som det har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Kommuneplan og planstrategi.
 • Overordnet rammeplanlægning og strategi for udvikling af Vinge.
 • Boligpolitik, herunder den individuelle og generelle styringsdialog.
 • Beredskab.
 • Befolkningsprognose.
 • Valg og folkeafstemninger.
 • Kommunikationspolitik.
 • Borgerservice og kontrol med socialt bedrageri.
 • Koordinering og overordnet administration af kommunens samlede bygningsmasse
 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ekspropriationer.
 • Administrationsbygninger.
 • Udlån og udlejning af kommunale ejendomme.
 • Dialog med Hoved-MED.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring, jf. styrelseslovens § 42.

Endelig fastsætter Økonomiudvalget regler om:

 • Budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
 • Forsikring af kommunens værdier.
 • Kommunens indkøbsfunktioner.

og fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
 • At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlige
 • At de bevillinger og rådighedsbeløb, som er vedtaget i årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Se den fulde beskrivelse af udvalgets opgaver og ansvar i Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune.