Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Planstrategi, herunder bosætning.
 • Overordnet planlægning og udvikling af Vinge.
 • Dialog og tilsyn med almene boliger.
 • Valg og folkeafstemninger.´
 • IT og digitalisering.
 • Rengøring.
 • Koordinering og overordnet administration af kommunens samlede bygningsmasse, herunder udlån og udlejning af kommunale ejendomme. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ekspropriationer.
 • Samarbejde med Hoved-MED Udvalget.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring, jf. styrelseslovens § 42.

Endelig fastsætter Økonomiudvalget regler om:

 • Budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
 • Forsikring af kommunens værdier.
 • Kommunens indkøbsfunktioner.

og fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
 • At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlige
 • At de bevillinger og rådighedsbeløb, som er vedtaget i årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Se den fulde beskrivelse af udvalgets opgaver og ansvar i Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune.