Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 09. august 2022

Ungdomsskolen, Odinsvej 4D, 3600 Frederikssund kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

94Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet sag 97 udgår.

95Beslutning om godkendelse af Folkeoplysningspolitikken 2022-2025

Resume

Frederikssund Kommunes folkeoplysningspolitik revideres i det første år af Folkeoplysningsudvalgets valgperiode. Folkeoplysningsudvalget drøftede folkeoplysningspolitikkens revision den 26. april 2022. Udvalget besluttede at oversende den gældende folkeoplysningspolitik til godkendelse i byrådet. Der er således ingen ændringer til folkeoplysningspolitiken.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Folkeoplysningspolitikken 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Folkeoplysningsudvalget kan udarbejde handleplaner som understøtter indsatsområderne.

Folkeoplysningspolitikken revideres i det første år af Folkeoplysningsudvalget valgperiode og er gældende for valgperioden. Byrådet kan dog til enhver tid tage folkeoplysningspolitikken op til behandling.

Folkeoplysningsudvalget havde Folkeoplysningspolitikken til revision den 26. april 2022, hvor udvalget besluttet at den gældende Folkeoplysningspolitik skal fortsætte uændret. Der er således ingen ændringer til folkeoplysningspolitiken.

Den gældende Folkeoplysningspolitik 2019-2022 blev godkendt af Byrådet den 26. juni 2019.

Bilag:

 • Folkeoplysningspolitikken 2022
 • Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
 • Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger
 • Retningslinjer for lokaletilskud
 • Lokalefordelingsregler
 • Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

96Beslutning af fokusområder til Beskæftigelsesplan 2023

Resume

I denne sag foreslås, at unge indgår som et fokusområde i beskæftigelsesplan 2023. Tidligere år har fokusområdet været ”Flere unge skal have en uddannelse”. Dette foreslås videreført. Centerchef Amalie Liljetoft Pedersen deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte og beslutte at fokusområde ”Flere unge skal have en uddannelse” indgår i Beskæftigelsesplan 2023.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget lægger vægt på følgende temaer:

 • at man kigger på muligheden for tilknytning til arbejdsmarkedet, for de unge med flest udfordringer, evt. i praktik eller fritidsjobs.
 • at skabe et fremtidsperspektiv for de unge, der ikke går den lige vej. Bl.a. med udgangspunkt i hvad der kan lykkes for den enkelte.

Udvalget ønsker en fornyet drøftelse på mødet i oktober.

Sagsfremstilling

Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen vedr. unge ligger i udvalget Unge, fritid og idræt. Ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats ligger ifølge Styringsvedtægten i udvalget Job, erhverv og kultur.

På dette møde fremlægges derfor forslag om, at fokusområde ”Flere unge skal have en uddannelse” kommer til at indgå i Beskæftigelsesplan 2023, ligesom i tidligere år. På mødet i november vil blive fremlagt et forslag til udmøntning af fokusområdet unge, indeholdende konkrete strategier og indsatser, samt oplæg til målepunkter og resultatkrav på fokusområdet.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i brev fra den 12. maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023 (vedlagt som bilag).

I brevet skriver ministeren: ”Jeg har besluttet mig for at videreføre de fem mål fra 2022, da det vil være med til at skabe kontinuitet i beskæftigelsespolitikken og dermed være med til at sætte en god retning i jeres beskæftigelsesplaner for 2023.”

Målene er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Overordnet om målene skriver ministeren: ”Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.”

Der er tidligere vedtaget 5 overordnede principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Frederikssund kommune:

 1. Alle kan og skal bidrage
 2. Unge skal have en uddannelse
 3. Ledige opkvalificeres til virksomhedernes behov
 4. Servicere virksomhederne
 5. Indsatser baseret på evidens eller viden

Principperne og de dertil knyttede guidelines er vedlagt som bilag.

Samlet foreslås nedenstående 7 fokusområder at indgå i Beskæftigelsesplan 2023:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse (Drøftes i Unge, fritid og idræt)
 7. Psykiske sårbare og handicappede

Fokusområderne 1, 3, 4, 5 og 7 har naturligvis også betydning for de unge. Eksempelvis vil en styrket virksomhedsrettet indsats også komme unge til gode. En kort samlet beskrivelse af de 7 foreslåede fokusområder findes i bilaget "Forslag til fokusområder til Beskæftigelsesplan 2023".

Flere unge skal have en uddannelse

Unge er ikke længere et af ministermålene, men har i flere år været et fokusområde i kommunens beskæftigelsesplaner, ud fra et stærkt ønske om, at unge ikke skal være på offentlig forsørgelse.

Den samlede ungeindsats for alle målgrupper med uddannelses- og beskæftigelsespotentiale er samlet i Ungekontakten på Campus, og et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder er opbygget. Post Covid-19 pandemien og i en situation, hvor dansk økonomi buldrer derudaf og mange virksomheder mangler lærlinge og faglært arbejdskraft, er det ekstra vigtigt, at fastholde den intensive indsats i forhold til unge, der har svært ved at gennemføre uddannelse, eller som har mistet læreplads eller job.

Langt de fleste unge i Frederikssund Kommune er i dag i uddannelse eller beskæftigelse. Der er godt 200, der i dag modtager uddannelseshjælp, men en stor andel af dem har brug for en fokuseret og intensiv indsats for at kunne gennemføre en uddannelse eller komme i job.

Tidsplan

 1. Dagens møde: Drøftelse og beslutning om fokusområde ”Unge skal have en uddannelse” som en del af Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Mødet d. 1. november: Forslag til strategier/indsatser, målepunkter og resultatkrav vedr. fokusområdet ”Unge skal have en uddannelse” forelægges udvalget Unge, fritid og idræt, samtidig med at den samlede beskæftigelsesplan forelægges udvalget Job, erhverv og kultur.
 3. Beskæftigelsesplan 2023 forelægges Byrådet på decembermødet.

Den samlede beskæftigelsesplan vil blive behandlet i Job, erhverv og kultur og skal endelig godkendes af byrådet efter indstilling fra Job, erhverv og kultur.

Bilag:

Beskæftigelsesministerens brev af 12. maj 2022 med de beskæftigelsespolitiske mål for 2023

5 principper for arbejdsmarkedsindsatsen i Jobcenter Frederikssund

De samlede forslag til fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023

Den for i år 2022 gældende Beskæftigelsesplan for Frederikssund Kommune

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i november 2022 i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

97Beslutning om det videre arbejde med ”Sammen om sundhed” i 2022

Resume

Som led i implementeringen af Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed afholdte Frederikssund Kommune kickoff den 10. maj. Sagen her samler op på mødet og foreslår en proces for det videre arbejde med temaet sundhedsfremme og forebyggelse i Sammen om sundhed.

Sagen forelægges parallelt i udvalget Social og sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Orienteringen om opsamlingen på kickoff for ”Sammen om sundhed” tages til efterretning.
 2. Godkende plan for arbejdet med temaet Sundhedsfremme og Forebyggelse, herunder iværksættelse tobaksrelaterede indsatser i 2022.

Beslutning

Udgår. Taget af, da den skal behandles først i Social og sundhed

Sagsfremstilling

Til Kickoff den 10. maj 2022 skød Frederikssund Kommune officielt den nye Sundhedspolitik for 2022-26: Sammen om sundhed. Her fik de ca. 50 fremmødte et indblik i borgernes sundhed i Frederikssund Kommune med to oplæg. Det ene oplæg præsenterede de nyeste sundhedsdata fra Sundhedsprofilen 2021. Det andet oplæg præsenterede undersøgelsen Danmark i Bevægelse, som har lokale tal for borgernes bevægelsesvaner. Slides fra begge oplæg er vedlagt sagen.

Efter oplæggene blev der delt viden og ideer til, hvordan fysisk og mental sundhed kan øges for kommunens borgere i tre workshops svarende til politikkens tre temaer: Det nære sundhedsvæsen, mental sundhed og sundhedsfremme og forebyggelse. Et opsamlingsnotat for drøftelserne under kickoff er vedlagt sagen.

Sundhedsprofilen som prioriteringsredskab

Som et led af implementering af Sammen om sundhed godkendte Byrådet i marts 2022 Social og sundheds anbefaling om at formulere tre tværgående handleplaner i 2020 (jf. sag nr. 43):

1.Handleplan for flere i fællesskaber (Ramme for udarbejdelse godkendt af Social og sundhed den 31. marts 2022 sag nr. 36)

2.Handleplan for Den ældre medicinske patient (Ramme for udarbejdelse forelægges i sag nr. 74 på denne dagsorden).

3.En handleplan med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hvor det konkrete emne skulle prioriteres med afsæt i den nyeste data fra sundhedsprofilen 2021.

Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2021 udkom i marts 2022. Region Hovedstadens kommuner er i profilen fordelt i fire kommunesocialgrupper baseret på uddannelseslængde, erhvervstilknytning og indkomst. Kommunesocialgruppe 1 indeholder kommuner, hvis borgere er socialt bedst stillet, mens kommunesocialgruppe 4 indeholder kommuner, hvis borgere er socialt dårligst stillet. Frederikssund Kommune er en del af kommunesocialgruppe 3. Kommunerne som ligger i samme kommunesocialklasse som Frederikssund Kommune, er derfor sammenlignelige kommuner. Disse kommuner er: Ballerup; Glostrup; Helsingør; Herlev; KBH Amager øst; Kbh Nørrebro; Kbh Vesterbro/Kongens Enghave; Rødovre og Tårnby.

Sundhedsprofilen viser, at der generelt ses social ulighed i forekomsten af dårlig trivsel og helbred samt uhensigtsmæssig sundhedsadfærd på tværs af kommuner. Det betyder, at der er en større andel af borgere i kommuner fra kommunesocialgruppe 4 sammenlignet med kommuner fra kommunesocialgruppe 1, som har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og udfordringer med sundhedstilstanden

Sundhedsprofilen viser også, at der i Frederikssund Kommune er samme tendens som på landsplan, nemlig at flere og flere har dårligere mentalt helbred. Det kan være ensomhed, stress og social isolation. Derudover viser undersøgelsen, at Frederikssund Kommune adskiller sig fra sammenlignelige kommuner ved at have den højeste andel af

·svært overvægtige (22 procent),

·borgere der hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse (43 procent)

·borgere der har et usundt kostmønster (19 procent).

Dertil kommer, at Frederikssund Kommune også har de højeste forekomster af diabetes og hjertesygdom sammenlignet med kommuner, der ligner Frederikssund.

Sundhedsprofilen viser desuden, at der er færre, der ryger og drikker mere alkohol end det anbefalede antal genstande, ligesom flere er blevet fysisk aktive i fritiden. Samtidig viser undersøgelsen, at der er et stort forebyggelsespotentiale, idet en del borgere gerne vil ændre deres adfærd og flere ønsker hjælp fra kommunen til dette. Det gælder både i forhold til rygning, alkoholforbrug, kostvaner og vægttab med mere.

Undersøgelsen Danmark i Bevægelse undersøger, hvor meget vi bevæger os i hverdagen og tæller alt med fra støvsugning og hundeluftning til cykling og sport. Undersøgelsen viser, at flere derfor bevæger sig mere, end de tror. Undersøgelsen påpeger dog også, at der er nogle områder, hvor man kan undre sig over, at borgerne ikke udnytter muligheden for at bevæge sig mere. Eksempelvis ved transport, hvor den ligesom Sundhedsprofilen viser, at mange borgere i Frederikssund ikke er fysisk aktive, når de skal transportere sig fra A til B. Samtidig viser den, at trods den smukke natur og det meget vand i Frederikssund Kommune, så bruger mange borgerne det ikke til at bevæge sig i, selvom de mener, at de har gode muligheder for det.

Idrætsdeltagelse og det fysiske aktivitetsniveau hænger både sammen med personlige karakteristika – især køn, alder og uddannelsesmæssig og socioøkonomisk baggrund – og mulighederne for at dyrke idræt og være fysisk aktiv, herunder faciliteter, organiserede tilbud samt fysiske omgivelser. Rapporten sammenligner derfor Frederikssund Kommune med lignende oplandskommuner såsom eksempelvis Favrskov, Hedensted, Lejre, Gribskov med flere.

Som det fremgår af sundhedsprofilen og bevægelsesundersøgelsen har Frederikssund Kommune en særlig udfordring – og potentiale - når det kommer til overvægt, kost og til dels motion. Samtidig ses en særlig høj forekomst for nogle af de livsstilssygdomme, som man har større risiko for at udvikle, ved for lidt fysisk aktivitet, for meget usund kost og overvægt. Det foreslås derfor, at der i de kommende år arbejdes videre med temaer vedrørende overvægt, kost og fysisk aktivitet. Dog foreslås udarbejdelse af en handleplan herom først igangsat i 2023 af hensyn til udarbejdelsen og iværksættelsen af de to allerede igangsatte handleplaner (Flere i fællesskaber og Den ældre medicinske borger).

Forslag til indsats vedr. unge og tobak

I forbindelse med implementering af den foregående sundhedspolitik har Frederikssund Kommune i de seneste år arbejdet med tobaksrelaterede indsatser. Det foreslås, at vi i andet halvår af 2022 følger op på denne indsats - særligt i forhold til børn og unge. Frederikssund Kommune indgik ved årsskiftet 2021/22 et partnerskab med Røgfri fremtid, som arbejder for ikke at give tobakken videre til vores børn og har en målsætning om, at ingen børn og unge ryger i 2030 (besluttet i Uddannelsesudvalget den 1. december 2021 sag nr. 150 og i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2021 sag nr. 138). Desuden er der sket meget både lokalt og nationalt på udviklingen af tobaksområdet, siden Frederikssund Kommune begyndte at arbejde fokuseret på dette område i 2018 under den tidligere sundhedspolitik. Nationalt blev der i 2020 indgået en aftale om en handleplan mod børn og unges rygning, som blandt andet betød røgfri skoletid på alle folkeskoler og ungdomsuddannelser og højere priser på tobak. Der anbefales særligt at arbejde med to indsatser:

1.Frederikssund Kommune går i dialog med Campus om indsatser målrettet forebyggelse af brugen af snus. Desværre ser vi både på landsplan og i Frederikssund Kommune en stigning blandt unge borgeres brug af snus og lignende tyggetobak. Der gives i efteråret 2022 en status på indsatsen. Til orientering har Frederikssund Kommune og Campus Frederikssund gennem de seneste år samarbejdet omkring forebyggelse af tobak bl.a. omkring røgfri skoletid pr. 1. januar 2020.

2.I tråd med Partnerskabet Røgfri Fremtids anbefaling og i forlængelse af indførelse af røgfri skoletid udarbejdes i løbet af efteråret 2022 et beslutningsgrundlag for at indføre røgfrihed på kommunens offentlige legepladser og idrætsanlæg. Idrætsbyen har allerede indført røgfri matrikel og et kommende beslutningsgrundlag vil tage afsæt i erfaringerne herfra og indeholdende dispensations- og sanktionsmuligheder.

Inddragelse

Der har været inddragelse i forbindelse med afholdelse af Kickoff arrangementet, hvor borgere, foreningsliv og sygdomsbekæmpende organisationer var inviteret med til at give deres input.

Økonomi

Orientering om opsamlingen på kickoff for Sammen om sundhed og godkendelse af plan for arbejdet med temaet Sundhedsfremme og Forebyggelse, herunder iværksættelse tobaksrelaterede indsatser i 2022, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet indsatser forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

Bilag

98Drøftelse af anvendelse af budgetmidler til fremtidens klubber i Frederikssund Kommune

Resume

Med aftale om budget 2021-2024 vedtog Byrådet at afsætte 41 mio. kroner til etablering af en ny, moderne klubstruktur i hele Frederikssund Kommune. Som en del af udmøntningen af midlerne er der blevet etableret en ny ledelsesstruktur på klubområdet, ligesom der på tværs af interessenter på området er udarbejdet en ny strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. En del af formålet med de afsatte midler er desuden, at der sikres tidssvarende, fleksible og attraktive fysiske rammer for klubberne i kommunen.

Unge, Fritid og Idræt skal drøfte den bedste udnyttelse af de afsatte midler til fremtidens klubstruktur.

For så vidt angår fritidsklubberne drøftes dette i Skole, Klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte udmøntningen af midler afsat i Budget 2021-2024 til en ny, moderne klubstruktur i Frederikssund Kommune.
 2. Forberede fællesmøde med Skole, Klub og SFO.

Beslutning

Indstilling 1: Drøftet.

Indstilling 2: Drøftet, idet driftsøkonomien for fritidsklub, ungdomsklub og ungdomsskole fremlægges til fællesmødet.

Det præciseres, at der med investeringsplanen 2022-2031 er afsat 41. mio. kr. ´, og ikke 4,1 mio. kr., som nævnt under "økonomi".

Sagsfremstilling

Om ungdomsklubber i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune har vi 4 ungdomsklubber fordelt på fire områder (Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby).

Ungdomsklubberne er et tilbud til unge fra 7. klasse til og med 18 år. Det er gratis at benytte ungdomsklubberne, hvor de unge kan se film, spille computer, lave krea, spille boldspil, lave mad mv.

Ungdomsklubberne er åbne i hverdage mellem kl. 13.30/14-17/18 og nogen dage til 22 og andre dage helt lukket og der er i gennemsnit 2 personale til stede pr. klub i åbningstiden (normering).

Da det er gratis og gå i ungdomsklub er der er ingen formel registrering af antal indmeldte.

Afsatte midler og politiske beslutninger

Med udgangspunkt i Budget 2019 blev der igangsat en større udvikling på klubområdet med det formål at sikre, at fremtidens klubber i Frederikssund Kommune både i forhold til indhold og fysiske rammer, er et moderne, attraktivt tilbud til kommunens børn og unge. Derfor har Frederikssund Kommune henover en årrække arbejdet med området. Der blev i 2019 igangsat et såkaldt servicetjek af kommunens eksisterende klubtilbud, herunder analyseret bygningernes stand og perspektiver i forhold til brugen af disse bygninger fremadrettet.

På Uddannelsesudvalgets møde den 3. marts 2021 besluttede udvalget en fremtidig overordnet ledelsesmæssig organisering af klubområdet, således at området fremadrettet har én fælles klubleder, én fælles forældrebestyrelse og ét fælles MED-udvalg.

Med aftale om budget 2021-2024 vedtog Byrådet, at Klub Mix i Frederikssund grundet sin ringe fysiske stand hurtigst muligt skulle fraflyttes og sælges, og at administrationen i samarbejde med klubben og klubbestyrelsen skulle finde et egnet midlertidigt sted til klubaktiviteten for en treårig periode til godkendelse hos det tidligere Uddannelsesudvalg. Klub Mix er nu fraflyttet og placeret på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg. Det tidligere Byråd traf i den forbindelse beslutning om, at der var tale om en midlertidig placering af klubben i en treårig periode, hvorfor der på sigt skal træffes endelig beslutning om fremtidig fysisk placering af klubaktiviteter i Frederikssund by.

Byrådet besluttede desuden at afsætte 41 mio. kroner til etablering af en ny, moderne klubstruktur i hele kommunen. Som en del af den proces er der blevet besluttet og iværksat en ny ledelsesstruktur på klubområdet, ligesom der i tæt samarbejde med klubberne, børn, unge, forældre og andre interessenter er blevet udformet en ny strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Den nye strategi blev vedtaget i Byrådet den 2. marts 2022 (sag 42). Klubstrategien er vedlagt som bilag.

Det tidligere Uddannelsesudvalg har i løbet af 2021 haft flere drøftelser om fremtidens klubber i Frederikssund Kommune, herunder de fysiske rammer og placeringer samt om visioner og mål for klubberne i Frederikssund Kommune.

I forhold til de fysiske rammer for klubberne, har det tidligere Uddannelsesudvalg senest i december 2021 fået præsenteret og drøftet mulige klubplaceringer i Frederikssund by. Der har været særligt fokus på at undersøge løsninger for Frederikssund by, da en beslutning vedrørende Frederikssund by er nødvendig når den midlertidige placering af Klub Mix udløber i efteråret 2024. På mødet blev følgende protokolleret:

Uddannelsesudvalget drøftede betydningen af gode udearealer til en kommende klub, hvilket kan imødekommes med placering på Stenhøjgård eller ved Ådalen Skole. Samtidigt er det vigtigt, at det er bynært, hvilket taler for placering på Falkenborg/Mariendalsvej eller Kalvøvej. Placering på afd. Falkenborg, bygning F og G finder udvalget ikke relevant. Der er fortsat behov for at komme tættere på hvilke aktivitetsmuligheder, de nye rammer indendørs og udendørs skal kunne imødekomme, og om der kunne tænkes i multifunktionelle rammer. Klubbernes mulighed for at indgå i det forebyggende arbejde skal også medtænkes. Uddannelsesudvalget er opmærksomt på sammenhæng mellem klubstruktur og -bemanding.

Den videre proces frem imod beslutning

I august 2022 vil Unge, Fritid og Idræt sammen med Fællesleder af klubberne, Centerchef for Børn og Skole og Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur besøge Frederikssund Kommunes ungdomsklubber og herudover Klub Mix i sine midlertidige lokaler på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg.

Aftalen om budget 2021-2024 signalerer et ønske om at sikre, at hele Frederikssund Kommune har en ny, moderne klubstruktur, herunder at de fysiske rammer understøtter denne ambition. Det tidligere Uddannelsesudvalg har derfor, i første omgang for Frederikssund By, været præsenteret for lokationer med perspektiver i forhold til, hvordan man med udgangspunkt i de fysiske rammer kan organisere klubtilbud.

Idet klubområdet med den nye politiske udvalgsstuktur er organiseret under hvert sit udvalg – fritidsklubberne under Skole, klub og SFO og ungdomsklubberne under Unge, Fritid og Idræt – skal beslutningen om udmøntningen af midlerne afsat i budget 2021-2024 til klubområdet træffes i på tværs af de to udvalg.

Unge, fritid og idræt bedes derfor med denne sag drøfte den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne, med det formål at sikre at intentionen med aftalen i Budget 2021-2024 indfries. Drøftelserne kan tage afsæt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke overvejelser gør udvalget sig om, hvordan klubbernes fysiske rammer bedst kan understøtte børn og unges fritid i klubregi - og dermed også realisering af klubstrategien?
 • Hvordan oplever udvalget de fysiske rammer som ungdomsklubberne har i dag? – hvad bør der være mere af eller mindre af?
 • Hvordan tænker udvalget, at vi bedst prioriterer de afsatte midler til klubbyggeri, så børn og unge ”får mest for pengene”?

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der med investeringsplanen 2022-2031 afsat 4,1 mio. kr. til Klub under Skole, klub og SFO. I investeringsplanen 2022 er der afsat 9,5 mio. kr. i 2023, 20 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. i 2025.

I oplægget til investeringsplanen 2023-2032 i forbindelse med budgetarbejdet 2023, er der lagt op til 13,8 mio. kr. i 2023, 20,4 mio. kr. i 2024 og 8,7 mio. kr. i 2025 idet investeringsplanen er pris- og lønfremskrevet med KL's PL sats fra marts 2022 for at kunne fastholde købekraften.

99Orientering vedrørende kommunens arbejde for at styrke elevoptaget på FGU

Resume

Unge, fritid og idræt blev den 3. maj 2022 (sag 65) præsenteret for en orienteringssag om den forberedende grunduddannelse (herefter FGU) samt det mindreforbrug, som fremgik af budgetopfølgningen. Mindreforbruget skyldes primært et lavere elevoptag end forventet. Udvalget ønskede på mødet d. 3. maj en uddybende drøftelse af kommunens handlemuligheder for at styrke FGU og imødekomme ovenstående udfordring. I denne sag orienteres Unge, fritid og idræt om kommunens arbejde og planer herom.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget lægger vægt på, at der også i fremtiden vil være FGU både i Skibby og i tilknytning til Campus Frederikssund. Det ønskes belyst, hvordan kommunen kan understøtte dette.

Sagsfremstilling

På baggrund af seneste budgetopfølgning, hvoraf det fremgår, at der er et mindreforburg på FGU-budgettet som følge af et lavere elevoptag end estimeret, er der nedsat en samarbejdsgruppe på tværs af Byråd, administration og FGU. Samarbejdsgruppen havde første møde den 12. maj 2022, hvor der blev nedsat en række arbejdsgrupper med henblik på at højne elevoptaget og mindske frafald på FGU.

På dette møde blev der aftalt et møde mellem på ledelsesniveau mellem Ungekontakten, UU Frederikssund og FGU Nordsjælland. Mødet blev afholdt 15. juni og havde blandt andet til formål at afdække mulige justeringer i forhold til lokalisering af FGU, faglinjer, frafaldsforebyggelse samt særlige FGU-hold for sårbare unge med henblik på at fastholde og tiltrække elever til FGU Nordsjælland.

Udover Samarbejdsgruppen, så er der desuden igangsat et samarbejde på tværs af den Kommunale ungeindsats (KUI) og FGU for at få udbredt kendskabet til erhvervsgrunduddannelse (herefter EGU), der er et virksomhedsrettet spor i FGU. I forlængelse af dette samarbejde er der ydermere indgået et samarbejde med Frederikssund Erhverv, for at øge kendskabet til uddannelsen blandt deres netværk af virksomheder.

Ungekontakten arbejder allerede med at fastholde unge i FGU samt at hjælpe unge til at vælge FGU i tilfælde hvor det er relevant. Dette gøres blandt andet ved mentorstøtte, der igangsættes hvis der er mistanke om den unges mistrivsel i FGU. Mentorstøtten er en prioriteret indsats, der gør det muligt at yde støtte til en ung udenom en eventuel venteliste.

Kommunale handlemuligheder for at styrke lokal FGU

Lovgivningen gør det muligt for kommunalbestyrelsen og FGU-institutionerne at have et vist råderum, således at uddannelsen kan tilpasses de gældende uddannelsesbehov blandt kommunens unge. Dette indebærer blandet andet, at kommunalbestyrelsen og/eller FGU-institutionen i et vist omfang kan bestemme hvilke fag, der tilbydes, placering af FGU og mulighed for fleksibel holddannelse. Lovgivningen uddybes nedenfor:

Faglige temaer

De faglige temaer behandles i FGU-bekendtgørelsens §2 og det er FGU-institutionen, der selv bestemmer hvilke faglige temaer, der udbydes på institutionens skoler. UU Frederikssund har i den forbindelse været i kontakt med FGU Nordsjælland for at se på hvilke faglige temaer, der kan udbydes med henblik på at tiltrække flere elever. I sag nr. 65 blev det blandt andet nævnt, at der er stor efterspørgsel blandt de unge efter det faglige tema ”omsorg og sundhed”. Dette tilbydes pt. ikke i Frederikssund eller Skibby på nuværende tidspunkt.

Fysisk placering

Kommunalbestyrelsen kan, jf. §31 i loven om institutioner for FGU, yde tilskud til institutionen inden for institutionens dækningsområde til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommunen kan dog ikke yde tilskud til institutionens driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter.

Desuden kan regionsrådet yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud jf. §31. stk. 2 i loven om institutioner for FGU. Tilskud kan bl.a. ydes til efteruddannelse, information, udvikling af fag og valgfag, værkstedsfaciliteter og andre faciliteter, ordblindeundervisning og anden specialpædagogisk bistand, sommerferieaktivitet, ekskursioner, sundheds- og ernæringstiltag og tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde.

Nedsat tid for sårbare unge

Desuden kan kommunalbestyrelsen tage beslutning om, at elever kan gennemføre uddannelsen på nedsat tid. Nedsat tid er beskrevet i FGU-lovens § 9, stk. 3. Det fremgår her, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at eleven kan være på nedsat tid i FGU, hvis eleven på grund af funktionsnedsættelse, kronisk sygdom, psykisk sårbarhed eller misbrugsbehandling ikke kan være på fuld tid. Hvis kommunen vurderer, at en elev skal på nedsat tid, bliver forløbet af længere varighed, så forløbets samlede antal undervisningstimer ikke ændres. Det vil sige, at det antal undervisningstimer, eleven skulle have haft på fuld tid, fordeles ud over et længere tidsrum. Dette benyttes allerede på FGU. Dog beskriver at UU Frederikssund, at man med fordel kunne benytte sig af lovgivningen på EGU, for at fastholde flere elever.

Etablering af dialogforum på strategisk niveau mellem Frederikssund Kommune og FGU

FGU er et vigtigt uddannelsestilbud for unge, der ikke har de faglige og/eller de personlige forudsætninger for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. I løbet af en FGU vil en del elever få faglige og/eller personlige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. For at understøtte den fortsatte udvikling af FGU Nordsjælland og en styrkelse i retning af de uddannelsesønsker som unge i Frederikssund Kommune giver udtryk for, så tager administrationen i løbet af 2022 og sammen med FGU initiativ til at etablere et dialogforum mellem centrale aktører på strategisk niveau.

Unge, fritid og idræt bliver orienteret nærmere på udvalgsmødet i november.

Inddragelse

Ikke relevant

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

100Orientering om Fritidspas - vidensopsamling juni 2022

Resume

Administrationen fremsender med denne sag vidensopsamlingen omhandlende Frederikssund Kommunes Fritidspasindsats til orientering for Unge, fritid og idræt. Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO. Vidensopsamlingen rummer information om arbejdet med implementering af Fritidspasordningen for perioden 1.12.2021-1.6.2022. Det har været muligt for børn og unge at modtage et Fritidspas pr. 1 maj. Dermed beskriver notatet blot den første måned (maj 2022), hvor der har kunne søges fritidspas.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Fritidspas har til formål at yde støtte til at styrke børn og unges (0-18 år), som befinder sig i en udsat eller sårbar position, muligheder for at deltage i fritidsaktivitet. Fritidspas defineres som en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og unge til kontingent og udstyr.

Fritidspas-indsatsen er finansieret med midler (1.678.390 kr.) fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til Fritidspas til socialt udsatte børn og unge. Projektperioden løber fra d. 1. januar 2022 til 31. december 2023. Derudover har Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg afsat yderligere midler (259.426 kr.) til Fritidspas-indsatsen blandt andet målrettet børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Unge, fritid og idræt modtager halvårlige vidensopsamlinger samt årlige evalueringer. Med denne sag fremsendes den første halvårlige vidensopsamling (bilag) om Fritidspas. Vidensopsamlingen har til formål at give et overblik over indsatsen samt at tjene som inspiration for det videre arbejde med Fritidspasordningen i Frederikssund Kommune. Vidensopsamlingen rummer information om arbejdet med implementering af fritidsordningen for perioden 1.12.2021-1.6.2022, samt 1) en opgørelse over antallet af børn og unge, som er blevet indstillet til og har modtaget et Fritidspas, 2) fagpersoners brug af Fritidspasordningen og 3) foreningernes oplevelse af kommunens Fritidspasordning.

Det har været muligt for fagprofessionelle at indstille børn og unge til et Fritidspas fra d. 1 maj 2022.

Kriterier for at modtage et Fritidspas

Børn og unge (0-18 år), hvor:

 • hjemmet ikke har mulighed for at betale kontingent
 • der mangler tilstrækkelig opbakning fra hjemme, for at starte til en aktivitet
 • det vurderes gavnligt for barnet/den unge at deltage i en fritidsaktivitet.

Fritidspasset kan også søges af børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Barnet/den unge må ikke gå til en fritidsaktivitet i forvejen.

Kort opsummering af vidensopsamlingen:

 • Center for Kultur og Fritid har for perioden 1.5.2022-1.6.2022 modtaget 13 indstillinger til Fritidspas. Projektets målsætning var at modtage 10 indstillinger og vejlede disse børn til opstart i fritidslivet i den første måned.
 • den mest indstillede aldersgruppe til Fritidspas er 7-12 år. Denne aldersgruppe står for 10 ud af 13 indstillede.
 • Center for Familie og Rådgivning har stået for 7 indstillinger. Center for Sundhed og Forebyggelse har stået for 4 indstillinger. Center for Børn og Skole har stået for 2 indstillinger til Fritidspas.
 • der er modtaget 12 indstillinger, hvor familierne har adresse i Frederikssund by. Derudover er der kommet én indstilling fra Jægerspris. Det forventes, at der i takt med, at Fritidspasset bliver mere kendt i Center for Børn og Skole, vil komme en større spredning rent geografisk på indstillingerne

Vidensopsamlingen er blevet præsenteret for og drøftet i Folkeoplysningsudvalget inden den nu tilgår Unge, Fritid og Idræt. Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Inddragelse

Folkeoplysningsudvalget

Økonomi

Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

101Orientering om udsættelse af Sundhedsugen til foråret 2023

Resume

Social og sundhed og Unge, fritid og idræt i starten af marts at afholde en Sundhedsuge i uge 34 i 2022 for at skabe synlighed om tilbud og aktiviteter, som er med til at forbedre sund levevis. For at skabe det fornødne engagement i forbindelse med sundhedsugen besluttede formændene for henholdsvis Social og Sundhed og Unge, fritid og idræt inden sommerferien at udsætte ugen til foråret. De to udvalg blev i mail af den 4. juli 2022 orienteret herom.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedsugen er at samle kommunale, kommercielle og frivillige aktører om at tilbyde borgerne indblik i et bredt udvalg af sundhedstilbud og sundhedsfremmende aktiviteter. Afvikling af selve ugen forudsætter derfor et stort engagement fra de frivillige foreninger og fra andre sundhedsaktører.

For at skabe et bredt og levende program etablerede administrationen på kommunens hjemmesiden et særligt site for Sundhedsugen 2022 (www.frederikssund.dk/sundhedsuge). Her opfordres aktører til at oprette events via den digitale kulturkalender KultuNaut, som Frederikssund Kommune i forvejen bruger til at vise, hvilke arrangementer der er i nærområdet. Fordelen ved at bruge KultuNaut er, at aktørerne selv kan styre omfanget af eventet, hvis der eksempelvis stilles krav til et maksimum for antal tilmeldte borgere. Med KultuNaut kan alle få mulighed for at arrangere et event, som kan designes specifikt til enhver målgruppe. Alle kommunens foreninger (herunder idrætslivet, naturforeninger, folkeoplysende, sygdomsbekæmpende og sociale foreninger), relevante råd og nævn, sundhedsaktører (apoteker, læge- og fysioterapiklinikker mv. og erhvervs- og handelsliv har modtaget et brev fra udvalgsformændene, hvor de opfordres til at byde ind med arrangementer i forbindelse med Sundhedsugen. Endelig holdt administrationen et velbesøgt informationsmøde i Frivillighedshuset i for kommunens sociale- og sygdomsbekæmpende foreninger.

Der er flere events, som allerede står i det digitale program for Sundhedsugen 2022 og en del af dem ville i forvejen blive gennemført og forventes derfor stadig gennemført. Det gælder fx Frederikssund Stafetten og Kids Tour, et cykelløb for børn, hvorefter idrætsprisen for foreninger uddeles af Folkeoplysningsudvalget.

Administrationen har forsøgt at etablere en række aktiviteter, herunder bl.a. en sundhedsmarkedsdag, et fællesspisningsarrangement, som skulle sætte fokus på fællesskaber i tilknytning til handleplanen mod ensomhed og et borgermøde vedr. det nære sundhedsvæsen på Frederikssund Hospital. Men af forskellige årsager har der ikke været tilstrækkeligt med opbakning hertil.

Generelt var der ved sommerferiens begyndelse kun få arrangementer i programmet, som tilsammen næppe kan udgøre en sundhedsuge. For at skabe et større engagement i en kommende sundhedsuge besluttede formændene for henholdsvis Social og Sundhed og Unge, fritid og idræt fredag den 1. juli 2020 at udsætte ugen til foråret. Administrationen har med afsæt i beslutningen underrettet de tilmeldte arrangører.

En sundhedsuge forudsætter et stort engagement fra civilsamfundet. Tilbagemeldingerne fra foreningerne er at tidspunktet i uge 34 ikke er helt velvalgt. Alle foreninger – både i idrætsverdenen og de sociale og sygdomsbekæmpende foreninger lukker ned fra maj til september. Det er derfor vanskeligt at mobilisere frivillige i august måned. Samtidig kræver det tid at planlægge en sundhedsuge – både for administrationen og de frivillige foreninger. På et dialogmøde med de sociale og sygdomsbekæmpende foreninger i efteråret vil administrationen drøfte ideer og muligheder i forbindelse med afvikling af en sundhedsuge i foråret. I efteråret forelægges en sag for begge udvalg om beslutning om ny dato for afholdelse af sundhedsuge i foråret 2023.

Til udvalgenes orientering er der ikke afsat særskilte ressourcer til at gennemføre ugen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Udsættelse af Sundhedsugen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

102Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Begivenheds-sitet oplev frederikssund blev lanceret 1. juli 2022
 • Møde med Skole, klub og SFO 7. september om klubinvestering og skole-virksomhedssamarbejde
 • Invitation til JobCamp den 3. og 4. november 2022 i Aalborg. Invitation og foreløbig program er vedlagt som bilag
 • Campusdag 2022

Bilag

103Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-