Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 30. januar 2024

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter

10Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

11Beslutning om placering af Fritidspas i politisk udvalg

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om Fritidspasset fra 2024 og frem skal være placeret i Unge, fritid og idræt eller i Folkeoplysningsudvalget.

Dagsordenspunktet indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Fritidspasset fra 2024 og frem placeres i Unge, fritid og idræt.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 28. november 2023, pkt. 141:

Afvist idet Unge, fritid og idræt beslutter, at fritidspasset placeres i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Niels Martin Viuff (C), Jesper Wittenburg (A), Anne Sofie Uhrskov (V) og Søren Weimann (B)

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A)

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Fortsat sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt 30. januar 2024:

I Frederikssund Kommunes budget 2024-27 er budgettet under Unge, fritid og idræt udvidet med 785.000 kr. til Fritidspas. Samtidig er der indarbejdet en besparelse under Folkeoplysningsudvalget på 400.000 kr. til delvist at dække udvidelsen hos Unge, fritid og idræt.

Dermed er det en del af budgetbeslutningen for budget 2024-27, at Fritidspassets budget konkret er placeret hos Unge, fritid og idræt.

Administration beklager overfor udvalget, at dette ikke fremgik af den oprindelige sagsfremstilling. Det burde have indgået her.

Sagsfremstilling til møde i Unge, fritid og idræt 28. november 2023:

Byrådet har med budget 2024-27 besluttet, at der fortsat skal være Fritidspas i Frederikssund Kommune. Byrådet har afsat et årligt budget til Fritidspasset på 785.000 kr.

En lokal model for fritidspasset ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” har været afprøvet i Frederikssund Kommune i 2022-23 støttet med i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsens pulje til fritidspasforsøg.

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. I projektperioden har målet været, at 200 børn og unge i målgruppen er blevet støttet i, at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen frem til projektets afslutning. Dette mål blev indfriet 15. september 2023.

I følge styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune, § 16 stk. 2 er idræts- og fritidsaktiviteter placeret under Unge, fritid og idræt. Unge, fritid og idræt besluttede den 1. februar 2022 at placere projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” i Folkeoplysningsudvalget. Dette ud fra betragtninger om, at udvalget gennem dets medlemmer, der er repræsentanter for områdets samråd, ville kunne understøtte implementeringen i foreningerne samt understøtte udbredelsen og forankringen i kommunen. Unge, fritid og idræt anbefalede desuden Folkeoplysningsudvalget at afsætte 59.000 kr. til Fritidspassets administration i projektperioden 2022-23. Beløbet blev godkendt i Folkeoplysningsudvalget 22. februar 2022 i punkt 6.

Administrationen vurderer, at medlemmer af Folkeoplysningsudvalget har bidraget positivt til udbredelsen af fritidspasset i projektperioden i kommunens foreningsliv. Fritidspasset er gennem de to projektår blevet udbredt og forankret i både institutioner og foreninger i Frederikssund Kommune. Det er administrationens vurderingen, at kommunikationen om Fritidspasset varetages af fritidsvejlederne og relevante fagpersoner. Der er derfor ikke længere behov for en særlig indsats fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer i forhold til udbredelse af fritidspasset.

Fritidspasset er med optagelse på kommunens budget blevet en del af kommunens øvrige organisering og ikke længere et projekt. Fritidspasset vil blive drevet af fastansatte medarbejdere og ikke længere projektansatte. Det er derfor administrationens anbefaling, at Fritidspasset forbliver placeret under Unge, fritid og idræt på linje med de øvrige idræts- og fritidsaktiviteter, der er en del af kommunens drift.

Inddragelse

Projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” har været placeret i Folkeoplysningsudvalget i projektperioden 2022-23.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

12Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Idrætsbyen 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 til Idrætsbyen.

Unge, fritid og idræt besluttede på deres møde 9. januar 2024 hvilke tiltag, der skal gennemføres i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 1,0 mio. kr. i 2024 til Idrætsbyen

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 1,0 mio. kr. i 2024 til Idrætsbyen.

Unge, fritid og idræt besluttede på deres møde 9. januar 2024 i sag 2 hvilke tiltag, der skal gennemføres.

Udvalget besluttede, at der i 2024 skal arbejdes videre med etablering af:

- Sti og trappe fra parkeringspladsen på Bonderupvej til vejføringen til svømmehallen.

- Pumptrack bane på volden langs kornvænget. Dette indebærer regulering af eksisterende vold samt beplantning af denne.

- Etablering af læhegn i Idrætsbyen, så nuværende og kommende aktivitetsarealer, skærmes for vind.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Der vil efterfølgende blive fremlagt separat sag om afledte driftsudgifter i forbindelse med udbygningen af anlæg i Idrætsbyen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant i forhold til sag om frigivelse af midler.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat 1,0 mio.kr. til projekt Idrætsby, som søges frigivet i nærværende sag.

13Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til padelbaner i Jægerspris i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 til projekt Padel i Jægerspris for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 0,6 mio. kr. til projekt Padel i Jægerspris.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 0,6 mio. kr. i 2024 til projekt Padel i Jægerspris.

Padelbanerne i Jægerspris blev etableret i 2019. Der er siden etableringen opstået væsentlig udfordringer med belægningen og underlaget, hvilket der er klaget over til leverandøren. Denne leverandør er gået konkurs og udfører derfor ikke en udbedring.

Midlerne skal anvendes til at etablere en ny opbygning af banerne og en ny belægning. Den nye opbygning af banerne vil i grundtræk blive den samme som banerne i Skibby. Det forventes dermed, at der fremover ikke opstår lunker i banerne og de dermed kan anvendes uden gener for brugerne.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgift på 0,6 mio.kr. til projekt Padel i Jægerspris, som søges frigivet i nærværende sag.

14Beslutning om sæsoninddeling for Kultur- og havnebadet

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt træffe beslutning om sæsoninddeling og sæsonbenyttelse for Kultur- og havnebadet i Frederikssund. Dagsordenspunktet indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Sommerbadesæsonen løber fra 1. maj til 30. september med gratis adgang til såvel indendørs som udendørs omklædningsrum i tidsrummet kl. 10-22.
 2. Kultur- og havnebadet bemandes med livreddere i tidsrummet kl. 10-18 i skolernes sommerferie samt weekender i juni og august.
 3. I perioden 1. oktober til 30. april bemander kommunen indendørs omklædningsrum og sauna i 12 timers offentlig åbningstid om ugen.
 4. I perioden 1. oktober til 30. april er en offentlige åbningstid af indendørs omklædningsrum og sauna er onsdag kl. 16-20, fredag kl. 6-10 og søndag kl. 10-14.
 5. I perioden 1. oktober til 30. april kan indendørs omklædningsrum og sauna indgå i lokalefordeling for folkeoplysende foreninger med vinterbadning som aktivitet.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 9. januar 2024, pkt. 4:

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3-6: Udsat.

Indstilling fra Unge, fritid og idræt, 9. januar 2024, pkt. 4:

 1. Kultur- og havnebadet maksimalt er åbent i tidsrummet kl. 6-22.
 2. Kultur- og havnebadet er lukket fra solnedgang til solopgang, medmindre der er kommunal bemanding eller foreningsaktivitet.
 3. Sommerbadesæsonen med livredder på Kultur- og havnebadet løber fra en uge før skolernes sommerferie til og med en uge efter skolesommerferien.
 4. Resten af året bemander kommunen indendørs omklædningsrum og sauna i 8 timers offentlig åbningstid om ugen.
 5. Den offentlige åbningstid af indendørs omklædningsrum og sauna er mandag og fredag kl. 8-10 samt onsdag kl. 16-20.
 6. Omklædningsrum og sauna resten af året kan indgå i lokalefordeling for folkeoplysende foreninger med vinterbadning som aktivitet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, idet indendørs omklædningsrum i havnebadets er åbent i den fulde åbningstid i sommerbadesæsonen.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, idet der alene er livredning i skolernes sommerferie.

Indstillingspunkt 3: Godkendt, idet der er 19 timers offentlig åbent i sauna og indendørsomklædningsrum pr. uge i perioden 1. oktober til 30. april.

Indstillingspunkt 4: Offentlig åbningstid i sauna og indendørsomklædningsrum i perioden 1. oktober til 30. april er tirsdag kl. 7.30-10.30, onsdag kl. 16-19, torsdag kl. 7.30-10.30, fredag kl. 16-19, lørdag kl. 8-12 og søndag kl. 12-15.

Indstillingspunkt 5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fortsat sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt 30. januar 2024:

Unge. fritid og idræt træf på møde 9. januar 2024 beslutning om, at Kultur- og havnebadet maksimalt er åbent i tidsrummet 6-22. Udvalget besluttede desuden, at Kultur- og havnebadet er lukket fra solnedgang til solopgang, med mindre der er kommunal bemanding eller foreningsaktivitet.

På baggrund af Unge, fritid og idræts drøftelser om dette dagsordenspunkt 9. januar 2024 har administrationen udarbejdet et revideret oplæg til sæsoninddeling og benyttelse af Kultur- og havnebadet.

Vedlagt som bilag er grafisk præsentation af følgende oplæg:

Sommerbadesæsonen

Kultur- og havnebadet er planlagt til at have en sommerbadesæson. Administrationen anbefaler, at sommerbadesæsonen løber fra 1. maj til 30. september med gratis adgang til omklædningsrummet og med slukket sauna.

I skolernes sommerferie anbefaler administrationen, at Kultur- og havnebadet bemandes med to livreddere i tidsrummet kl. 10-18 alle ugens dage. Samme bemanding med livreddere anbefales i weekenderne i juni og august.

Vinterbadesæson

Unge, fritid og idræt besluttede i sag 142, 28. november 2023, at foreninger kan ansøge om saunatid udenfor den offentlige åbningstid. Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om hvilken periode, dette skal gælde for.

Administrationen anbefaler, at perioden 1. oktober til 30. april benævnes som vinterbadesæson. Folkeoplysende foreninger med vinterbadning som aktivitet vil kunne tildeles foreningstid til deres aktivitet i det tidsrum, der ikke benyttes af kommunen til offentlig adgang eller andre kommunale aktiviteter. Saunaen vil i denne periode kunne tændes i de tidsrum, hvor der er offentlig åbent eller foreningsaktivitet.

Retningslinjer for fordeling af tider til foreningerne behandles i særskilt sag.

Offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna

I perioden udenfor sommerbadesæsonen anbefaler administrationen, at indendørs omklædningsrum og sauna er offentlig åbent med bemanding 12 timer ugentligt. Adgangen til indendørs omklædningsrum og sauna vil være mod betaling. Taksterne for betalingen af adgang og gæstebillet behandles i særskilt sag. Adgang til resten af Kultur- og havnebadet er gratis, herunder de udendørs omklædningsbåse.

Et alternativt scenarie, hvor der ikke bemandes med livredning i weekender i sommerperioden udenfor skolernes sommerferie, vi kunne tilføre ekstra syv timer bemanding ugentligt i vinterbadesæsonen.

Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om i hvilke tidsrum, der skal være offentlig åbningstid. Administrationen vurderer, at de mest efterspurgte tidsrum vil være hverdag mellem kl. 6 og 10 og mellem kl. 15 og 19, samt i weekenderne mellem kl. 7 og 11.

Administrationen anbefaler, at den offentlige åbningstid for omklædningsrum og sauna fordeles med forskellige tidspunkter, så flest mulige borgere kan opnå adgang. Følgende tidspunkter anbefales: Onsdag kl. 16-20, fredag kl. 6-10 og søndag kl. 10-14.

Mulighederne for adgang til og brug af Kultur- og havnebadet vil blive formidlet på kommunens hjemmeside, når de endelige beslutninger er truffet.

Sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt 9. januar 2024:

Kultur- og havnebadet i Kulturhavnen i Frederikssund by forventes klar til indvielse i sidste halvdel af marts 2024.

Inden havnebadet kan tages i brug, skal Unge, fritid og idræt træffe en række beslutninger om rammerne for benyttelse af anlægget.

I denne sag skelnes der mellem åbning af Kultur- og havnebadet og åbning af omklædningsrum og sauna.

Ved åbning af Kultur- og havnebadet vil indgangsporten til selve havnebadet være åbent. Når Kultur- og havnebadet er lukket vil indgangsporten til selve havnebadet være lukket.

Ved adgang til omklædningsrum og sauna, vil brugere med adgang til disse to rum kunne tilgå dem. Øvrige brugere har i disse tidsrum adgang til det øvrige Kultur- og havnebad, men ikke til sauna og omklædningsrummet.

Åbningstid for Kultur- og havnebadet

Administrationen anbefaler, at Kultur- og havnebadet har en maksimal daglig åbningstid i tidsrummet kl. 6-22. Dette af hensyn til støjgener i området.

Desuden anbefaler administrationen, at Kultur- og havnebadet er lukket fra solnedgang til solopgang, medmindre der er kommunal bemanding eller foreningsaktivitet. Dette for at højne sikkerheden for de personer, der færdes på havnebadet.

Sommerbadesæsonen

Kultur- og havnebadet er planlagt til at have en sommerbadesæson bemandet med livreddere. Administrationen anbefaler, at sommerbadesæsonen løber fra ugen før skolernes sommerferie starter til og med ugen efter. Dette er samme periode som for badestrande med kystlivredning. I 2024 vil det dreje sig om perioden uge 26 til og med uge 33.

Livredning vil bestå af to medarbejdere med relevant livredningserfaring. De vil dække et dagligt tidsrum kl. 10-18. I dette tidsrum vil det indendørs omklædningsrum være gratis at benytte så vel som de udendørs omklædningsbåse. Saunaen vil ikke være tændt i sommerbadesæsonen, heller ikke for foreninger. De udendørs omklædningsbåse vil være tilgængelige i hele Kultur- og havnebadets åbningstid.

Der er offentligt åbent til Kultur- og havnebadet i denne periode kl. 6-22.

Øvrige badesæson

Unge, fritid og idræt besluttede i sag 142, 28. november 2023, at foreninger kan ansøge om saunatid udenfor den offentlige åbningstid. Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om hvilken periode, dette skal gælde for.

Administrationen anbefaler, at perioden udenom sommerbadesæsonen betragtes som én sæson. Folkeoplysende foreninger med vinterbadning som aktivitet vil kunne tildeles foreningstid til deres aktivitet i det tidsrum, der ikke benyttes af kommunen til offentlig adgang eller andre kommunale aktiviteter. Saunaen vil i denne periode kunne tændes i de tidsrum, hvor der er offentlig åbent eller foreningsaktivitet.

Alternativt kan Unge, fritid og idræt beslutte, at tider til foreninger fordeles i en decideret vinterbadesæson i perioden 1. oktober til 31. marts.

Retningslinjer for fordeling af tider til foreningerne behandles i særskilt sag.

Offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna

I perioden udenfor sommerbadesæsonen anbefaler administrationen, at indendørs omklædningsrum og sauna er offentlig åbent med bemanding 8 timer ugentligt. Adgangen til indendørs omklædningsrum og sauna vil være mod betaling. Taksterne for betalingen af adgang og gæstebillet behandles i særskilt sag. Adgang til resten af Kultur- og havnebadet er gratis, herunder de udendørs omklædningsbåse.

Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om i hvilke tidsrum, der skal være offentlig åbningstid. Administrationen vurderer, at de mest efterspurgte tidsrum vil være hverdag mellem kl. 6 og 10 og mellem kl. 15 og 19, samt i weekenderne mellem kl. 7 og 11. Administrationen anbefaler, at den offentlige åbningstid for omklædningsrum og sauna er mandag og fredag kl. 8-10 samt onsdag kl. 16-20.

Erfaringsopsamling

Med alle nye faciliteter er en løbende erfaringsopsamling vigtigt. Det gør sig også gældende for Kultur- og havnebadet. Derfor vil administrationen løbende indsamle erfaringer med badets brug. Disse erfaringer vil blive forelagt Unge, fritid og idræt. Administrationen forventer at opsamle erfaring i juni og september 2024 samt januar 2025. Viser der sig behov for tilretning af rammerne for brug af Kultur- og havnebadet, vil det blive opsamlet i sagerne, der løbende forlægges Unge, fritid og idræt.

Inddragelse

Administrationen er i løbende dialog med vinterbaderforeningerne og Frederikssund Nye Initiativråd.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgetaftalen for 2024 er der årligt afsat 875.000 kr. til afledt drift af kultur- og havnebadet.

Bilag

15Beslutning om fordeling af aktivitetstimer i Kultur- og havnebadet til foreninger

Resume

Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om fordelingen af aktivitetstimer for foreninger, der tilbyder vinterbadeaktiviteter i tilknytning til saunaen i Kultur- og havnebadet i den første vinterbadesæson 24/25. Fire foreninger og én aftenskoler har udtrykt ønske om at have aktiviteter i Kultur- og havnebadets sauna.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler, at:

 1. Godkende fordelingen af aktivitetstimer til foreninger, der tilbyder aktiviteter i Kultur- og havnebadet i sæson 24/25.

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 24. januar 2024, pkt. 7:

Anbefalet, idet de 2x4 timer afsættes til aftenskolerne samlet set. Start- og slutdato for sæsonen 24/25 besluttes i selvstændig sag i Unge, fritid og idræt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Tommy Fritzen

Beslutning

Godkendt med Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Normalt fordeles antallet af aktivitetstimer og tidspunkter på en kommunal facilitet, med udgangspunkt i retningslinjerne for lokalefordeling. Her danner foreningernes aktive medlemstal på en relevant facilitet grundlag for næstkommende sæsons aktivitetstimer. Lokalefordelingsreglerne kan tilgås her: Regler for lokaleanvisning - Frederikssund Kommune.

Da ingen af foreningerne tidligere har haft aktiviteter i det nyopførte Kultur- og havnebad, er det ikke muligt at basere den førstkommende vinterbadesæson (sæson 24/25)’s fordeling af aktivitetstimer på baggrund af lokalefordelingsreglerne.

Fire foreninger og én aftenskole har udtrykt ønske om at have aktiviteter i Kultur- og havnebadets sauna.

Administrationen har afholdt indledende møde med de fire foreninger, der har tilkendegivet, at de ønsker at have aktiviteter i Kultur- og havnebadet herunder benyttelse af sauna. Med udgangspunkt i drøftelserne med foreningerne anbefaler administrationen følgende fordeling af aktivitetstimer for vinterbadesæsonen 2024/25:

 • IF Vikingerne og Team 2010: sammenlagt 2 aktivitetstimer om ugen (fredage 10-12)
 • LOF Frederikssund: 2 x 4 timer om ugen
 • Frederikssund Vinterbadere og Foreningen Frederikssund Sauna og Havnebad: ligelig fordeling af den resterende tid til foreningsaktiviteter.

Der er udelukkende tale om fordeling af foreningstid til omklædningsrum og saunaen. Resten af Kultur- og havnebadet vil stadig være åbent for besøgende, også mens der er foreningsaktivitet jævnfør sag 14 på Unge, fritid og idræts dagsorden 30. januar 2024.

Den specifikke fordeling af dage og tidspunkter til den enkelte forening vil ske i dialog med foreningerne, inden deres aktiviteter påbegyndes i efteråret 2024.

Fra sæson 25/26 vil fordelingen af aktivitetstimer følge kommunens retningslinjer for sæsonfordeling af kommunale lokaler. Her vil Kultur- og havnebadet blive indskrevet som selvstændig facilitet. Der fremlægges særskilt sag om dette til Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt.

Lignede model for fordeling af aktivitetstimer til foreninger, i første sæson efter åbning af en udendørs saunafacilitet, er også anvendt i andre kommuner.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med alle de foreninger og aftenskoler, der ønsker at benytte Kultur- og havnebadet til vinterbadning som aktivitet. IF Vikingerne og Team 2010 bader på nuværende tidspunkt sammen fredage kl. 10-12, og ønsker at beholde denne tid. Frederikssund Vinterbadere og Foreningen Frederikssund Sauna og Havnebad er begge indforståede med, at IF Vikingerne og Team 2010 får denne tid. De er ligeledes indforstået med, at de selv deler den resterende tid ligeligt mellem dem. Den ene forening har forslået at give hele dage til hver forening, hvorimod den anden forening ønsker at kunne tilbyde aktiviteter hver dag til sine medlemmer.

LOF Frederikssund har efterfølgende henvendt sig med ønsket om også at få tildelt aktivitetstimer. De ønsker både dag- og aftentid.

Økonomi

Nærværende sag har ikke bevillingsmæssig betydning.

16Beslutning om ordensregler på Kultur- og havnebadet

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om ordensregler for Kultur- og havnebadet.

Denne sag indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende de fremlagte ordensregler.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 9. januar 2024, pkt. 5:

Drøftet og genoptages på næste møde.

Beslutning

Følgende ordensregler godkendt for Kultur- og havnebadet:

 • Vis hensyn til andre gæster
 • Brug af havnebadet på eget ansvar
 • Børn under 10 år kun ifølge med en voksen
 • Følg personalets anvisninger
 • Ingen brug af åben ild og grill
 • Ingen brug af nikotinprodukter
 • Ingen dyr - undtagen servicehunde
 • Ingen forstærket musik
 • Ophold kun tilladt mellem kl. 06-22, når porten er åben

Sagsfremstilling

Fortsat sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt 30. januar 2024:

Med udgangspunkt i Unge, fritid og idræts drøftelser 9. januar 2024 har administrationen udarbejdet et opdateret oplæg til ordensregler for havnebadet.

Ordensregler Kultur- og havnebadet:

 • Vis hensyn til andre gæster
 • Følg personalets anvisninger
 • Ingen brug af åben ild og grill
 • Ingen brug af alkohol og nikotinprodukter
 • Ingen dyr - undtagen servicehunde
 • Ingen forstærket musik
 • Nøgenbadning tilladt ved vinterbadning
 • Ophold kun tilladt mellem kl. 06-22, når porten er åben

Sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt 9. januar 2024:

Når mange mennesker skal deles om en ny facilitet som det kommende Kultur- og havnebad, er det vigtigt at skabe trykke rammer for de kommende brugere. Derved kan gæster og brugere have en gensidig forventning til god opførsel og samvær.

Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til generelle ordensregler, som er tilsigtet at være gældende for adfærd generelt.

Ordensregler Havnebad

 • Personalets anvisninger skal altid følges
 • Vis hensyn til andre gæster
 • Fotografering kun med særlig tilladelse
 • Åben ild og grill forbudt
 • Alkohol og nikotinprodukter er forbudt
 • Hunde (og andre dyr) er ikke tilladt
 • Forstærket musik er ikke tilladt
 • Ophold kun tilladt mellem kl. 06-22, når porten er åben
 • Ordensreglerne vil være placeret på skilte. Udkast til udformning af ovenstående ordensregler er vedlagt som bilag.

Ordensregler i forbindelse med brug af omklædning og sauna drøfter administrationen med vinterbadeforeningerne. De præsenteres efterfølgende i særskilt sag.

Udover ordensregler vil der også blive skiltet med retningslinjer for badesikkerhed og baderåd. Disse skilte udarbejdes i samarbejde med Rådet for større badesikkerhed.

Mulighederne for adgang til og brug af Kultur- og havnebadet vil blive formidlet på kommunens hjemmeside, når de endelige beslutninger er truffet.

Inddragelse

Administrationen er i løbende dialog med vinterbaderforeningerne og Frederikssund Nye Initiativråd. Administrationen har løbende gennem udformning af Kultur- og havnebadet været i dialog med Ejerforeningen Kajhusene, der er nærmeste naboer til havnebadet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der i budgetaftalen for 2024 årligt afsat 875.000 kr. til afledt drift af kultur- og havnebadet.

17Orientering om status pr. januar 2024 på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag orienterer om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status viser, at:

• Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.

• Frederikssund har en højere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.

• Andelen af nye unge uddannelseshjælpsmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger højere end landsgennemsnittet.

• Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, ligger lidt højere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft.
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job.
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb.
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats.
 6. Flere unge skal have en uddannelse.
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige.

I denne sag beskrives status på de 4 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. november 2023 er, at Frederikssund har 184 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,6 pct. I hele landet ligger andelen på 0,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således fortsat 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i november 2023, svarende til ca. 27 færre unge. Forskellen på 0,1 procentpoint mellem Frederikssund og landet har været konstant igennem de seneste 2 år.

Der er 67 unge på uddannelseshjælp der er uddannelsesparate og forventes at kunne komme i uddannelse eller job relativt hurtigt. Ungekontakten oplever fortsat en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. De fleste af de unge (117) på uddannelseshjælp er aktivitetsparate, hvilket betyder en længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse i tæt koordineret samarbejde uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med virksomheder, uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud (dvs. virksomhedspraktik eller løntilskud), skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I november 2023 havde Frederikssund 38 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 20,1 pct. I hele landet var det 15,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 4,7 procentpoint højere end i hele landet i november måned.

Der har været et øget fokus på at arbejde virksomhedsrettet med de unge i Ungekontakten, og på at gøre de unge klar til at kunne deltage i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads, da dette både kan have indvirkning på at kvalificere deres uddannelsesvalg, men også give dem konkrete kompetencer i forhold til en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. For de unge, som har haft sværest ved at skulle starte i praktik på grund af deres udfordringer, har der bl.a. været afholdt virksomhedsbesøg, med det formål at give de unge bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, vise dem de fysiske rammer samt høre mere om konkrete arbejdsopgaver. Derudover arbejdes der løbende med at udarbejde CV’er samt sende målrettede ansøgninger til ledige stillinger i Ungekontaktens tilbud ”På Sporet”.

Ungekontakten vil arbejde videre med at få etableret samarbejde med lokale virksomheder, der kan bidrage til at understøtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. september 2023 var, at Frederikssund havde en andel på 75,0 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 60,6 pct. Andelen i Frederikssund lå således 14,4 procentpoint højere end i hele landet i september 2023.

Ungekontakten har iværksat tilbuddet BASIS workshop. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, indmeldt i STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) m.m. På workshoppen får de unge bl.a. udarbejdet CV til Jobnet, sikret dokumentation til deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning og lignende. Med bl.a. tilbuddet BASIS vil Ungekontakten fortsætte sit fokus på, at flest mulig af de unge får et aktivt tilbud indenfor den første måned.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 1. kvartal 2023 var der i alt 15 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 45,9 pct. I hele landet var det 43,4 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 1. kvartal 2023 2,5 procentpoint højere end i hele landet.

Ungekontakten har et stort fokus på at forebygge frafald fra uddannelser og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på bl.a. Campus. Et vigtigt redskab i det frafaldsforebyggende arbejde er hyppig kontakt med de unge, enten via rådgiver eller mentorstøtte. Dermed sikres det, at den unge har én fast kontaktperson at henvende sig til, og som aktivt støtter den unge til at passe sin uddannelse, og der kan sættes hurtigt ind, hvis der er behov for andre indsatser, der skal understøtte, at den unge forbliver på sin uddannelse.

Administrationen vurderer samlet, at status på ungeområdet er tilfredsstillende.

Bilag:

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune.

Bilag 2 – Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

18Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Status på Maritimt Center Frederikssund
 • Sager på vej 2024

Bilag

19Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.