Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 26. september 2023

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

104Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

105Beslutning om politisk mødekalender for udvalgets møde i 2024

Resume

En gang om året skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder for det kommende år skal holdes.

Med denne sag til udvalget derfor tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes (på rådhuset, Administrationscenter Slangerup eller andre steder).
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt. Jesper Wittenburg (A) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 2: Udvalgets møder kan veksle mellem Rådhuset og eksterne lokationer på udvalgets område, hvor det er relevant.

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

Udvalget ønsker, at møderne forsat bookes som tre timersmøder.

Sagsfremstilling

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor otte fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte mødekalender for 2023.
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg og Byråd.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag. Nogle måneder kan det imidlertid ikke lade sig gøre som følge af ferie- eller helligdage.
 4. Møderne i fagudvalgene holdes i tidsrummet 08.00 til 17.00 og bookes som udgangspunkt til at vare 2 timer.

Principperne afspejler bl.a. den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder samt et ønske fra en del af byrådets medlemmer om, at der ikke er udvalgsmøder om mandagen.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2024 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o. l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at udvalget på indeværende møde også drøfte, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

106Beslutning af Ungdomsskoleplan 2023-27

Resume

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. I henhold til ungdomsskolelovens § 4 skal kommunalbestyrelsen vedtage en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Med denne sag skal Unge, fritid og idræt godkende den vedlagte ungdomsskoleplan 2023-27.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ungdomsskoleplan 2023-27 sendes i høring hos Frederikssund Ungerådet.

Beslutning

Drøftet og genoptages på kommende møde.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2 og 4 forpligtes kommunen til at udarbejde en plan for ungdomsskolevirksomheden, som bl.a. skal indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal samt antallet af ungdomsskolebestyrelser.

Frederikssund Kommunes Ungdomsskoleplan er vedlagt i sagen som Bilag 1. Såfremt Ungdomsskoleplanen godkendes, er planen gældende i perioden 2023-2027. Ungdomsskolen er placeret på Campus10, men har aktiviteter i hele Frederikssund Kommune.

I Ungdomsskoleplanen er følgende beskrevet:

 • Ungdomsskolens lovgrundlag og formål, herunder hvilke fag ungdomsskolen skal og kan tilbyde
 • Organisationsstrukturen for Ungeliv i Frederikssund Kommune, herunder Ungdomsskolen
 • Ungdomsskolen fysiske rammer
 • Frederikssund Ungeråd (FUR)
 • Samarbejde med andre aktører
 • Styrelsesvedtægt for Campus10

Inddragelse

Ungdomsskoleplanen har været i høring i både lokal-MED og i Campus U10s bestyrelse. Deres kommentarer til Ungdomsskoleplanen var at navnene i organisationsdiagrammet blev fjernet samt at Ungerådet blev uddybet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

107Beslutning om at sende kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i høring

Resume

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal revideres en gang årligt. I denne sag forelægges Unge, fritid og idræt kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med henblik på at sende denne i høring i forbindelse med behandling af det samlede katalog over kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarden er lovgrundlaget opdateret, der er foretaget sproglige præciseringer, og der er tilføjet information om afslutning på uddannelse samt om den unges rettigheder. Derudover forelægges udvalget udkast til kvalitetsstandard for Overgang fra ung til voksen til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende at udkastet til kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse sendes i høring med de øvrige kvalitetsstandarder for 2024.
 2. Tage orientering om udkast til kvalitetsstandard for Overgang fra ung til voksen til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning, idet udvalget ønsker, at det fremgår at kvalitetstandarten, at overgangsmødet med den unge og dennes forældre indkaldes rettidigt. Samt at der indsættes henvisning til paragraf i lovgivning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for Social og sundhed samt Omsorg og Ældres ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet den 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire målgrupper og formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejderne i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både borgerne og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellig lovgivning, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne. Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder, og hvad formålet med den er.

Kvalitetsstandarderne afspejler, hvilke ydelser og indsatser de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Samtidig med, at serviceniveauet skal være så tydeligt som muligt, lægges også vægt på, at enhver persons liv er forskelligt, og enhver afgørelse fra kommunens side skal derfor samtidig være konkret og individuel i forhold til borgerens behov og den enkeltes mål og muligheder.

Der er tilføjet information om afslutning på uddannelse samt om den unges rettigheder til kvalitetsstandarden

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Som led i processen er der foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

I kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er der foretaget en opdatering af lovgrundlaget, ligesom der er foretaget sproglige ændringer og præciseringer. Derudover er afslutning på uddannelse og orientering om den unges rettigheder og proces tilføjet til standarden. Ændringerne fremgår af Ændringer i kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden forelægges som en del af det samlede katalog i forbindelse med førstebehandlingen af kvalitetsstandarder i Social og sundhed den 28. september 2023. Godkender udvalget indstillingen, sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd. Kvalitetsstandarden godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

En ny kvalitetsstandard for overgang fra ung til voksen

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Her tilkendegav udvalget ønske om, at der efter drøftelser i udvalget og sammen med Handicaprådet skulle udarbejdes en kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, målrettet unge, der modtager ydelser fra Center for Familie og Rådgivning, og som forventes at have brug for støtte efter det 18. år.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet den efterspurgte kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, som beskriver det kommunale serviceniveau i forbindelse med overgangen. Udkast til kvalitetsstandarden er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden retter sig til borgere, der modtager hjælp og ydelser fra Center for Familie og Rådgivning, og er på vej til at blive 18 år, og til deres forældre. Målet er at sikre at borgeren og dennes familie får den nødvendige støtte og vejledning, så de oplever en god og sammenhængende overgang fra ung til voksen. Målet er også, at borgeren oplever at få den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt.

Når borgeren er fyldt 16 år, vil borgerens rådgiver i Center for Familie og Rådgivning og borgerens kommende rådgiver på voksenområdet sammen med borgeren og dennes forældre begynde at planlægge overgangen fra ung til voksen. Det betyder, at der skal tages beslutning om en eller flere af følgende forhold:

 • Behov for hjælp og støtte som følge af dine udfordringer eller funktionsnedsættelse.
 • Uddannelse.
 • Arbejde og dine økonomiske forhold.
 • Boligforhold.
 • Sociale forhold.
 • Eventuelt behov for værge.
 • Andre forhold, der kan være relevante.

Kvalitetsstandarden forelægges som en del af det samlede katalog i forbindelse med førstebehandlingen af kvalitetsstandarder i Social og sundhed den 28. september 2023 samt i Børn, familier og forebyggelse den 4. oktober 2023. Efterfølgende sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd. Kvalitetsstandarden godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og bruger-/pårørenderåd.

Økonomi

Høring af udkast til kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

108Orientering om samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation

Resume

Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden (FHH) har ønsket at indgå en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune. Samarbejdsaftalen har været drøftet i Job, erhverv og kultur og blev godkendt på maj mødet. Aftalen forelægges Unge, fritid og idræt, da aftalen bl.a. indeholder samarbejde om temaet; unge og søgning til erhvervs- og professionsuddannelser.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden (FHH) ønskede at indgå en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune, til styrkelse af det gensidige samarbejde.

FH ønsker at indgå sådanne aftaler med alle kommuner i Hovedstaden.

Aftalens hovedpunkter er:

 • Afholdelse af to årlige borgmestermøder i relation til hhv. kommunens budget og et temamøde
 • Samarbejde om temaer som f.eks. arbejdspladsudvikling, udbuds- og indkøbspolitik, unge og søgning til erhvervs- og professionsuddannelser, kvalificeret arbejdskraft, rekruttering til mangel områder, fastholdelse af medarbejdere, social sikkerhed m.m.
 • FH stiller sig til rådighed for deltagelse i udvalgsmøder eller lign.
 • Kommunen kan inddrage FH ved behov for sparring
 • En gang årligt inviterer FH kommuner i Hovedstaden til et fælles møde

Samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Job, erhverv og kultur behandlede samarbejdsaftalen i sag nr. 67 på mødet den 2. maj 2023 og godkendte aftalen, idet udvalget bemærkede at der også er en lignende aftale med Dansk Industri.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

109Orientering om ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Resume

Der er kommet fem ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen ved seneste ansøgningsfrist 15. august 2023.

Udvalget bliver med denne sag orienteret om de fem indkomne ansøgninger. Udvalget får også en status på tidligere ansøgninger til puljen, der endnu ikke er behandlet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved seneste ansøgningsfrist 15. august 2023, er der kommet 5 ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Der er indkommet ansøgninger for sammenlagt 1.181.806 kr. ex moms.

Yderligere fire ansøgninger fra tidligere er endnu ikke blevet behandlet, eller behandlingen er blevet udskudt. Disse ansøgninger er på sammenlagt 973.500 kr.

Samlet set er der ubehandlede ansøgninger for 2.155.306 kr. til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Pr. 21 september 2023 resterer der 51.533 kr. i puljen.

Ansøgning fra Frederikssund Tennis Klub og Frederikssund Padel på 766.000 kr. til etablering af to padelbaner, vil blive behandlet i separat sag. Ligeledes bliver ansøgningen fra Ræven Skibby Trop og Flok på 9.500 kr. til etablering af fliseområde behandlet i separat sag.

Der er i budgetaftale 2024 afsat 600.000 kr. til renovering af padelbanerne i Jægerspris, og midlerne skal derfor ikke prioriteres fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.

Der kan ikke træffes beslutning om de resterende ansøgninger, da der ikke er tilstrækkelig med midler tilbage i puljen, og der samtidig ikke er afsendt høringsmateriale.

De ubehandlede ansøgninger vil blive behandlet på udvalgets møde 28. november 2023. Alle ansøgere, Frederikssund Idrætsråd og Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd har fået besked om, at behandlingen af ansøgningerne er udskudt.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd er høringspart på ansøgningerne til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

110Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Prøvemedlemsskab af Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark (IFFD) i resten af 2023
 • Sager på vej 2023 vedlagt som bilag.
 • Elevdag om røgfri nikotin på Frederikssund Campus afholdt den 5. september. Opsamling og billeder fra dagen er vedlagt.
 • Idrætsbyens omklædningsrum er ombygning gennemført. Resterende budget på ca. 80.000kr prioriteres til læhegn, som det fremgår af budget 2023-26.

Bilag

111Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

112Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen (Lukket punkt)

Åben beslutning

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A), Søren Weimann (B) og Kenneth Jensen (A).

Imod stemte: Anne Sofie Uhrskov (V) og Niels Martin Viuff (C).

Godkendt.

113Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.