Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 14. maj 2024

Samfundsfagslokalet, Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund kl. 15.00

Dagsorden

Fold alle punkter

46Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

47Drøftelse af Frederikssund som uddannelsesby

Resume

Unge, fritid og idræt besøger Campus Frederikssund og mødes med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus for at drøfte Frederikssund som uddannelsesby.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte oplæg om Frederikssund som uddannelsesby.

Beslutning

Drøftet.

Præsentationsmateriale vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besøger Campus Frederikssund og mødes med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus. Det vil være Rektor på Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen, Rektor på U/Nord Heidi Post Dam samt lederen af Ungeliv i Frederikssund Kristian Kock.

Frederikssund som uddannelsesby knytter an til to af udviklingsområderne i Børne- og ungepolitikken. Det drejer sig om udviklingsområde 1 "Overgange og sammenhæng i alle børneliv". Området handler om at skabe gode overgange, i denne sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Det sker gennem målsætningen "Vi vil sikre trygge overgange og være brobyggere".

Ligeledes drejer det sig om udviklingsområde 3 "Udvikling- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed".

Her er målene, som relaterer til temaet at, "Udfordre alle børn og unge fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentialer udvikles bedst muligt" samt "Sikre en stærk professionel faglighed og godt samarbejde blandt ledere og medarbejdere".

Frederikssund som uddannelsesby knytter ligeledes an til planstrategien for Planstrategi 2023 (se side 11). Her er en af målsætningerne, at "Udvikle bymiljøet omkring ungdomsuddannelserne og sikre plads til fællesskaber – sammen med de unge, Campusrådet og byens kultur- og byaktører."

Børne- og ungepolitikken samt Planstrategien 2023 er vedlagt som bilag.

På mødet vil Unge, fritid og idræt blive præsenteret for centrale forhold om Campus, så som:

 • Overblik over uddannelser og øvrige aktører på Campus Frederikssund
 • Relevante nøgletal
 • Orientering om det daglige og det strategiske samarbejde omkring Campus

Derud over vil der være plads til drøftelser om:

 • Fremtidige muligheder for udvikling, set fra aktørerne på Campus Frederikssund - herunder hvordan det kan understøttes af Frederikssund kommune

Efterfølgende vil præsentationerne blive vedlagt som bilag.

Inddragelse

Uddannelsesinstitutionerne på Campus Frederikssund er inddraget i præsentationen til Unge, fritid og idræt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

48Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Frederikssund MTB-spor

Resume

CK Viking og initiativtagerne bag Frederikssund MTB-spor ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om 62.640 kr. til etableringen af fase 2 af MTB-sporet ved idrætsbyen i Frederikssund. Sagen indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 2. april 2024, pkt. 35:

Udsat.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Beslutning

Ansøgningen støttes med 48.300kr. da der ikke bevilges støtte til forplejning.

Sagsfremstilling

Fortsat sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt, 14. maj 2024:

Initiativtagerne har indhentet nyt tilbud på leje af maskiner, hvorfor de ansøger om 62.640 kr. ex. moms (78.300 inkl. moms). Opdateret budget og ansøgning er vedlagt som bilag. Oversigt over Idræts- og Spejderfacilitetspuljens økonomi er ligeledes vedlagt som bilag.

Sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt 2. april 2024:

CK Viking og initiativtagerne bag Frederikssund MTB-spor og Bikepark søger 102.510 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen til opstart af etape 2 af MTB-sporet.

Foreningen fik i 2023 en rammebevilling på 150.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen, til opstart af fase 1 af MTB-sporet. Erfaringerne er gode, og der er blevet samlet en stor gruppe af frivillige, der har arbejdet på at etablere de første 1,5 km af sporet. Blandt de gode erfaringer er dannelse af mindre grupper med hver deres ansvarsområdet, herunder et juniorteam der har fået ansvar for deres egen del af strækningen.

Foreningen og initiativtagerne ønsker at opretholde det gode momentum og fortsætte med at afholde spordage, hvorfor de ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om en ny rammebevilling.

Etape 2 af MTB-sporet udgør to forskellige linjer etableret i forlængelse af det eksisterende MTB-spor. På kortet i foreningens vedlagte ansøgning er etape 2 markeret som to sorte spor nederst, henholdsvis "MTB-spor Banegraven" og "MTB-spor nedkørsel". Placeringen vil være i banegraven ved Idrætsbyen og løbe op og ned ad skråningerne. Etape 2 vil ud over nyopførsel af MTB-spor, desuden inkludere forbedring og vedligeholdelse af det eksisterende spor, ud fra de erfaringer de frivillige har gjort sig undervejs i processen. Det kan være eksempelvis være justeringer af linjeføring.

De ansøgte midler skal også dække indkøb af redskaber som river, skovle, grensakse og brændstof. Foreningen har allerede anskaffet sig nogle redskaber, men oplever så stor tilslutning til deres spordage, at der ikke er nok til alle. Desuden søges der om midler til forplejning til spordagene, lejeudgifter til maskiner og granitbelægning.

Se bilag for udførligt budget, oversigt over udgifter samt kort over linjeføringen af sporet.

Drift og vedligehold

De årlige omkostninger til driften vurderes til ca. 20.000 kr., men er endnu ikke fuldt afdækket. Udvalget præsenteres på et kommende møde for en sag om afledte kommunale driftsudgifter for de forskellige besluttede faciliteter til Mountainbike i Idrætsbyen.

Hertil kommer der driftsudgifter som afholdes af foreningen og de frivillige under spordage.

Inddragelse

Initiativtagerne har været inddraget.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. De udtaler i deres høringssvar: ”Vi finder det meget positivt, at man med frivillig arbejdskraft arbejder videre med MTB-sporet, men finder også at der er nogle principielle spørgsmål om puljens afgrænsning mellem foreningsliv, drift og anlæg i ansøgningen.” Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2024 er der afsat 3.347.000 kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024. I nærværende sag søges der udmøntet puljemidler på 62.640 kr. i 2024.

Bilag

49Beslutning om projekt Grønne Colosseum

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt beslutte, om de resterende afsatte projektmidler til projekt ”Grønne Colosseum” skal benyttes til en VVM-screening. Slangerup Speedway Klub ønsker sig et nyt stadion på nuværende placering. Placeringen er udfordrende, da det ligger ovenpå et af Hovedstadsområdets mest følsomme drikkevandsreservoir. Unge fritid og idræt fik senest orientering 8. august 2023. Siden er forhold som støj og jord undersøgt og forelagt Slangerup Speedway Klub.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Benytte de resterende 91.000 kr. af de afsatte anlægsmidler til en VVM-screening.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Grønne Colosseum er et ambitiøst projekt om at udvikle Slangerup Speedway anlæg til et moderne og grønt stadion, hvor der kan afvikles idræts- og kulturevents samt foreningsaktiviteter. Ønsket er et stadion skabt af naturmaterialer, hvor jordvolde skaber rammerne. Slangerup Speedway Klub forventer at tilkørslen af jord kan være med til at finansierer projektet. Kort samt principskitse af ønsket stadion vedlagt.

Daværende Fritids- og Kulturudvalg støttede Slangerup Speedway Klubs ønske om nyt speedwaystadium ”Grønne Colosseum” (29. april 2021, sag 71). Udvalget bad Administrationen undersøge, hvorledes projektet kan gennemføres under hensyntagen til drikkevandsreservoir og den beskyttede natur i området (4. maj 2021, sag 70). Byrådet besluttet med budget 2022-2025, at afsætte midler til at beskrive, hvordan projektet kan anlægges i respekt for natur og grundvand (se bilag).

Status på projektet:

Administrationen har i 2022 til 2024 indhentet juridisk og teknisk rådgivning om konsekvenser og muligheder for kommunen ifm. nyt speedway-stadion af jordvolde. De tekniske undersøgelser gennemgås nedenfor.

Unge, fritid og idræt blev 8. august 2023 i sag 86 orienteret om bl.a. juridiske forhold.

Ved jordtilkørsel er der risiko for forurening af det underliggende drikkevandsreservoir – uanset at den tilkørte jord er registreret som ”ren”. For at forebygge forurening skal jorden kontrolleres grundigt. Indtægt ved modtagelse af jord anslås af rådgiver i øjeblikket at være i omegnen af 1. mio. kr. Der skal tilkøres ca. 60.000 tons ren jord. Det medfører tusinder lastbiler på hovedvejene samt på tilkørselsvejene til Hørup Ruder over ca. 3 måneder.

Administrationen har fået beregnet, hvor meget støj et nyt stadion vil udlede i Hørup Ruder. Beregningerne viser, at et nyt stadion kan overholde områdets fastsatte støjgrænser ved almindelig træning som i dag.

Der er risici forbundet med nyt stadion i Hørup Ruder. Det kan have negative konsekvenser for både drikkevandsreservoir og fredet natur. Derudover udfordringer med infrastruktur, lokalplan m.m.

Næste skridt i projektet:

Administrationen anbefaler, at de resterende projektmidler på 90.000 kr. benyttes til en VVM-screening af projektet for placeringen i Hørup Ruder. Projektmidler gennemgås nedenfor.

En VVM-screening/miljøvurdering kan kun foretages ud fra et konkret ansøgt projekt. De forskellige miljøpåvirkninger skal være undersøgt, inden der kan træffes en VVM-afgørelse. Alternative muligheder kan ikke indgå i en VVM-afgørelse. Det indgår i screeningsafgørelsen, om der skal udføres en miljøvurdering, dette afgøres ikke efterfølgende.

Slangerup Speedway Klub og deres rådgivere har indhentet et tilbud på VVM-screening på 85.500 kr.

Projektmidler på kommunens budget:

I budget 2022 blev der afsat 300.000 kr. under det daværende Fritids- og Kulturudvalg til Administrationens arbejde med projekt Grønne Colosseum.

 • I 2022 anvendte Administrationen 50 t. kr. til juridisk rådgivning om ejer- og driftsansvar samt juridiske forudsætninger for kommunens involvering (Klima, natur og energi 16. august 2022, sag 82).
 • I 2023 anvendte Administrationen 110 t. kr. på udfærdigelse af komplicerede tilbud på tekniske undersøgelser.
 • I 2024 har Administrationen anvendt 50 t. kr. på støjberegning.

Der er 91 t. kr. tilbage af de 300.000 kr. som blev afsat i 2022.

Slangerup Speedway Klubs rådgivere vurdere, at det nye stadion vil koste 50 mio. kr. i anlægssum, eksklusiv kommunens udgifter til bl.a. forundersøgelser. Slangerup Speedway Klub har udtrykt et ønske om medfinansiering fra kommunen i størrelsesordenen på 25-50 %. Den resterende finansiering vil være fondsfinansiering. Vurderingen af en anlægssum på 50 mio. kr. er ikke et beløb som administrationen kan verificere, da vi ikke er bekendte med de bagvedliggende beregninger. Der er fortsat ubekendte udgifter forbundet med projektet, bl.a. udvidelse af infrastruktur.

Ønsker udvalget at benytte de resterende projektmidler til en VVM-screening, vil alle afsatte anlægsmidler til projekt ”Grønne Colosseum” være brugt. Yderligere engagement i projektet fra kommunens side vil kræve en politisk beslutning.

Dialog med Slangerup Speedway Klub:

På seneste møde med Foreningen 20. marts 2024 fremlagde Administrationen rammerne for jordhåndtering samt støjberegning. Den centrale udfordring er hvorledes jordtilførslen vil påvirke Hovedstadsområdets drikkevandsreservoir og den beskyttede natur i området.

Slangerup Speedway Klub gav udtryk for, at de ikke p.t. er interesserede i en alternativ placering. Dels fordi der ikke i dag findes et konkret, kommunalt ejet alternativ, der kan rumme foreningens ambitioner. Dels grundet dialog med fonde om eventuel medfinansiering. Fondenes interesse er bundet op på placering i Hørup Ruder.

Inddragelse

Administrationen har løbende dialog med Slangerup Speedway Klub og deres rådgivere. Myndigheder rådspørges på vejledningsbasis på dette stadie af arbejdet. Borger- og naboinddragelse med flere sker først, hvis/når arbejdet projekteres.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 141.000 kr. til projekt Grønne Colosseum, hvor alle midler er frigivet. Hvis indstillingen anbefales, vil 90.000 kr. af de frigivne midler blive anvendt til en VVM-screening.

Bilag

50Beslutning om ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” – arbejdet i det lokalpolitiske spor

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor.

Denne sag er en opfølgning på udvalgets første drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor på udvalgsmødet d. 2. april 2024, pkt. 39. (vedlagt som bilag)

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Unge, fritid og idræt sætter som mål for udvalgets arbejde med forenkling og afbureaukratisering, at det skal være lettere at være frivillig forening.
 2. Unge, fritid og idræt sætter som mål for udvalgets arbejde med forenkling og afbureaukratisering, at forenkle styringshierarkiet.
 3. Afholde workshop med området samråd 3. september 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Byrådet besluttede, at arbejdet forløber i følgende 3 spor:

 1. Det organisatoriske spor
 2. Det lokalpolitiske spor
 3. Det nationale spor

Unge, fritid og idræt drøftede på møde 2. april 2024, sag 39, arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Unge, fritid og idræt besluttede:

"Drøftet, idet udvalget ønsker at fokusere på mulighederne for forenkling og afbureaukratisering med det formål, at det skal være lettere at være frivillig forening.

Udvalget ønsker dialog med områdets samråd, gennemført sammen med Job, erhverv og kultur. Udvalget ønsker endvidere at arbejde med en forenkling af styringshierarkiet."

Anbefaling til mål for udvalgets arbejde i det lokalpolitiske spor

Indenfor udvalgets område skal frisættelse, forenkling og afbureaukratisering gøre det lettere at være frivillig forening.

Byrådet orienteres i juni 2024 om udvalgenes mål for det lokalpolitiske arbejde.

Forlængelse af børne- og ungepolitikken

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede lokalpolitiske ramme for dagtilbudsområdet. Børne- og Ungepolitikken er fortsat en aktuel og relevant retningsgivende politik for fagområdets arbejde på 0 til 18-års området.

Administrationen anbefaler, at Unge, fritid og idræt beslutter at anbefale, at den nuværende Børne- og Ungepolitik, som er gældende fra 2021 til 2024, forlænges indtil 2026, og at udvalget i perioden følger - og bakker op om områdets arbejde med realisering af politikken.

Øvrige anbefalinger om beslutning vedr. styringshierarki, opfølgning og delegering på udvalgets område

Administrationen har præsenteret Job, erhverv og kultur for Unge, fritid og idræts invitation til fælles dialog med samrådene: Frederikssund Idrætsråd, Børne- og ungesamrådet, Aftenskolernes Samråd og Kulturrådet i Frederikssund.

Job, erhverv og kultur behandler tilsvarende sag på udvalgets møde 7. maj 2024. Herunder invitationen til fælles dialog med samrådene.

Administrationen anbefaler, at den fælles dialog med samrådene gennemføres som del af dialogmødet med samrådene 3. september 2024. Beslutter udvalget dette udvides tidsrammen for dialogmødet.

Videre proces

I forlængelse af dialogen med samrådene vil Administrationen udarbejde oplæg til handlinger til beslutning i Unge, fritid og idræt. På baggrund af fagudvalgenes beslutninger vil der blive udarbejdet en samlet orienteringssag til Byrådet.

Inddragelse

Samrådene for kultur, idræt, spejder og aftenskoler bliver inddraget i arbejdet med muligheder for frisættelse gennem tillid og regelforenklinger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

51Beslutning om budgetopfølgning 31/3-2024 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2024 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere forelægges opfølgning på budgetaftalen 2024-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet social service gives en negativ driftstillægsbevilling (mindreforbrug) på 1,1 mio. kr. i 2024 vedrørende serviceudgifter.
 2. Der på politikområdet Skole og klubområde vedr. serviceudgifter gives en tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. i 2024.
 3. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2024, som overføres til 2025.
 4. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en samlet reduktion i de forventede udgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.

Konkret vedrører reduktionen:

 • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som følge af lavere aktivitet.
 • En tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. til CampusU10 i forbindelse med en styrket 10. klasses indsats.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne i 2024 på 2,0 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, der overføres til 2025.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. for Maritimt Center

I bilag 2 fremgår en oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

Af vedhæftede bilag 3 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i budget 2024-2027 i forhold til de vedtagne politiske initiativer.

I bilaget indgår en opfølgning på 9 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2024-2027, hvoraf 5 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Derudover er 4 initiativer delvis implementeret (gul).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

I vedlagte bilag 3 udspecificeres opfølgning på budget 2024-2027 nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede serviceudgifter under social service nedskrives med 1,1 mio. kr., og at serviceudgifterne opskrives med 0,26 mi. kr. under skole- og klubområdet.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 2,0 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025.

Bilag

52Drøftelse af budget 2025 - 2028

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2025 – 2028. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2025-2028, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. februar 2024 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2025 – 2028, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2025-2028 den 26. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis 24. april, 26. juni samt 28. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2025-2028 den 24. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2025-2028 den 28. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 4. september.
 • De politiske forhandlinger om budget 2025-2028 vil foregå den 20 - 24. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 26. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 2. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 9. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 28. august 2024.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digital borgerdialog

Onsdag den 12. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgerdialog om Budget 2025. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2025 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 5. september vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2025-2028 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring. Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 30. august - 16. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (28. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden, som er planlagt i perioden 30. august - 16. september.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 9. oktober.

53Drøftelse af fremtidige kunstgræsbaner

Resume

EU-Kommissionen har besluttet et forbud mod salg af gummigranulater, som benyttes som fyldmateriale i kunstgræsbaner. Det vil have betydning for kommunens renovering af nuværende baner, samt anlæggelse af fremtidige kunstgræsbaner. Med sagen fremlægges mulige tilgængelige alternativer til anvendelse af gummigranulater. Der fremlægges en status for kunstgræsbanerne i Frederikssund Kommune, herunder behov for udskiftning og indstilling til budget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte status for kunstgræsbaner i Frederikssund Kommune.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til budgetforhandlingerne, der omfatter udskiftningen af kunstgræsbanerne i Skibby og Slangerup på 7 mio. kr. pr. bane.

Sagsfremstilling

EU-forbud mod salg af gummigranulater til kunstgræsbaner

I april 2023 har EU-Kommissionen fået opbakning fra EU-landene til et forbud mod salg af gummigranulater. Indgrebet er lavet som et såkaldt markedsføringsforbud med en overgangsperiode på otte år, oplyser Miljøministeriet. Denne overgangsperiode har til formål at sikre, at eksisterende kunstgræsbaner fortsat kan tilføres løst granulat indtil de er udtjente eller tæt på. Det vil sige, at det bliver forbudt at købe, sælge og markedsføre gummigranulater fra efteråret 2031.

Kunstgræsbaner i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune råder over fem kunstgræsbaner, hvoraf fire baner er anlagt med gummigranulat (henholdsvis tre med SBR-granulat og en med TPE-granulate). Derudover er en kunstgræsbane anlagt med sand som fyldmateriale. Denne sag omhandler kunstgræsbaner anlagt med gummigranulater som fyldmateriale. SBR-granulatet er lavet af genbrugte dæk fra biler og maskiner og er den mest normale og billigste valgmulighed i dag. TPE-granulate er lavet af ny produceret industrigummi og har en højere miljømæssig sikkerhed end SBR-granulate.

Kunstgræsbaners levetid er generelt 10-12 år. Alt efter mængden af brug og vedligehold kan banernes levetid reduceres eller forøges. Banen i Skibby, Slangerup og de to baner i Frederikssund (Kalvøvej og Idrætsbyen) er alle anlagt med gummigranulat.

Banen i Skibby (anlagt i 2012) er slidt og trænger til at blive erstattet indenfor de nærmeste år.

Banen i Slangerup (anlagt i 2014) begynder også at vise tegn på slidtage. Slidtagen på denne bane sker hurtigere, da banen udover fodboldklubberne også benyttes af den nærliggende skole. Der bør derfor også kigges på en udskiftning af denne bane indenfor de nærmeste år. Banerne i Frederikssund by er anlagt i hhv. 2021 og 2022 og har længere levetid. Der er en høj benyttelsesgrad af disse baner, hvilket medfører slid. Banerne har ikke foreløbigt behov for at blive erstattet.

Se notat for yderligere information om kunstgræsbanerne i Frederikssund Kommune.

Mulige og tilgængelige alternativer til anvendelsen af gummigranulater til kunstgræsbaner

Der er sket en betydelig udvikling siden de første kunstgræsbaner blev anlagt. Det gælder både med hensyn til type og kvalitet af de kunstmaterialer, der benyttes, og med hensyn til koncepterne for indretning af banerne i det hele taget. For nuværende er der ikke velafprøvede alternative til kunstgræsbaner med granulat. Men det er et område, hvor der virkelig bliver udviklet nye løsninger. Det betyder, at kommunerne i en årrække vil opleve at skulle prøve nye løsninger af.

Infill er en betegnelse for det fyldmateriale som en kunstgræsbane består af.

Mulige tilgængelige alternativer er i øjeblikket a) non-infill baner, b) anvendelsen af sand som infill (4. generations kunstgræsbaner) samt c) anvendelse af organisk eller plantebaseret infill såsom kork, ris, kakaoskaller, olivensten og kokosnøddeskaller i kombination med sand.

Skal der anlægges en ny kunstgræsbane er en central overvejelse anvendelse. Som påpeget af blandt andet Danmarks Idrætsforbund bruges kunstgræsbaner mest af børn og unge, hvorfor der ikke er behov for at alle kunstgræsbaner i Danmark anlægges med udgangspunkt i elitesport.

Se notat for uddybende beskrivelse af tilgængelige alternativer og miljømæssige overvejelser forbundet hertil.

Næste skridt

Der skal træffes beslutninger om, hvordan kommunen ønsker at renovere nuværende baner, samt anlægge nye baner. De beslutninger som træffes, kan have konsekvenser for miljø og sundhed og for relationen til naboerne i hele kunstgræsbanens levetid. Det er afgørende, at man fra start er bevidst om de påvirkninger, der kan være forbundet med kunstgræsbanen i hele dens livscyklus.

Administrationen anbefaler at vælge anden løsning end gummigranulater på de baner, der skal skiftes inden EU-lovgivningen træder i kraft.

I planlægningsfasen bør indgå, at:

 • fastlægge formålet med kunstgræsbanen og de tekniske krav, som det afføder
 • foretage miljøscreening / miljøundersøgelse, dokumentationskrav mv.
 • afdække miljøkrav, der skal overholdes, så de kan indarbejdes i designet af banen
 • foretage tekniske undersøgelser, som skal gennemføres inden banen anlægges
 • undersøge tilgængelige alternativer til baner med gummigranulat som infill
 • afdække banematerialet kemiske stoffer samt evt. påvirkning af drænvand.
 • planlægge anlægsfase og få nødvendige tilladelser

I forbindelse med planlægningsfase anbefaler administrationen, at:

 • besøger andre kommuner som har anlagt nye typer af kunstgræsbaner
 • udvalgte fodboldklubber inddrages i processen

Økonomiske betragtninger og muligheder

Banerne i Slangerup og Skibby er slidte og trænger til at blive udskiftet indenfor de kommende år.

Ved renovering af gammel kunstgræsbane som erstattes med nyt (SBR) gummigranulat vil et overslag være 4 mio. kr. pr. bane. Ved anlæggelse af nye baner uden infill, som opfylder de kommende regler vil et overslag være 7 mio. kr. pr. bane.

Administrationens faglige vurdering er, at kunstgræsbanen i Skibby bør udskiftes i 2026 og kunstgræsbanen i Slangerup bør udskiftes i 2028. Ved anlæggelse af nye bane uden materialefyld af gummigranulat vil et overslag jævnfør ovenstående være 7 mio. kr. pr. bane. Valg af materiale og tekniske krav vil påvirke prisen.

Muligheden for at erstatte kunstgræsbanerne i Skibby og Slangerup med græsbaner, vil betyde en væsentlig reduktion for fodboldklubbernes mulighed for at træne i vinterhalvåret.

Kunstgræsbanen med gummigranulat har gennem en årrække været den billigste banetype at anlægge og drifte i Danmark. Man må forvente et væsentligt større anlægsbudget end tidligere.

Banerne i Frederikssund by er nyere. Såfremt banernes levetid er 12 år skal disse tidligst udskiftes efter 2031. Det betyder at det vil være muligt at indkøbe granulat til påfyldning i denne periode.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Hvis udvalget indstiller at udskiftning af kunstgræsbane i Skibby og Slangerup skal medtages i de kommende budgetforhandlinger, vil det blive prioriteret blandt øvrige udvidelsesforslag og eksisterende investeringsoversigt i årene 2026 og 2028. Forslaget medfører, at bruttoanlægsudgifterne i hvert af årene 2026 og 2028 øges med 7 mio. kr., hvilket presser anlægsrammen i 2026 og 2028.

Bilag

54Drøftelse af udbytte af fælles temamøde om realisering af børne- og ungepolitikken

Resume

16. april 2024 havde Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse samt Unge, Fritid og Idræt et fælles temamøde om arbejdet med realisering af Børne- og ungepolitikken. På mødet blev udvalgene præsenteret for en kortlægning af hvordan fagområderne hver især og sammen arbejder med at realisere politikken. Med denne sag skal udvalget drøfte udbyttet af drøftelserne på temamødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 25. august 2021 vedtog Byrådet Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik, ”Et godt sted at vokse op”, for perioden 2021-2024. Børne- og Ungepolitikken udgør den fælles retningsgivende politik for hele børne- og ungeområdet.

”Et godt sted at vokse op” omfatter et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Børnesynet indebærer, at: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. De tre udviklingsområder er:

1. Udviklingsområde: Overgange og sammenhæng i alle børneliv.

2. Udviklingsområde: Forebyggelse og sundhedsfremme.

3. Udviklingsområde: Udviklings- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed.

Arbejdet med at realisere Børne- og Ungepolitikken er en opgave, der løftes på tværs af mange fagligheder og centre på 0 til 18-årsområdet i Frederikssund Kommune.

Den 16. april 2024 blev der, som en del af arbejdet med kommunens Børne- og Ungepolitik, afholdt fælles temamøde om realiseringen af politikken. Fagudvalgene Skole, Klub og SFO, Børn, Familier og Forebyggelse samt Unge, Fritid og Idræt deltog i temamødet.

På temamødet drøftede udvalgene hvordan udvalgene bakke op om det arbejde der allerede er i gang og hvad det kalder på ift. det enkeltes udvalgsarbejde og på tværs. Med denne sag kan udvalget fortsætte denne drøftelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

55Orientering om status pr. april 2024 på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag orienterer om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status viser, at:

 • Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, ligger lidt lavere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker halvårlige tilbagemeldinger.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2024 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 6 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb
 2. Flest mulige ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft
 3. Færre og kortere sygedagpengeforløb
 4. Unge skal i uddannelse
 5. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 6. Psykisk sårbare borgere og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

I denne sag beskrives status på de 2 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Unge skal i uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resultatmål 4a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 fortsat ligge under landsgennemsnittet.

Status pr. februar 2024 er, at Frederikssund har 202 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Den lavere andel svarer til ca. 27 unge. Forskellen på 0,1 procentpoint mellem Frederikssund og landet har stort set været konstant igennem de seneste 2 år.

Ungekontakten oplever fortsat en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (130 ud af i alt 202 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse i tæt koordineret samarbejde med uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med virksomheder, uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 4b: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 3. kvartal 2023 var der i alt 20 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 47,6 pct. I hele landet var det 50,9 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 3. kvartal 2023 3,3 procentpoint lavere end i hele landet.

Ungekontakten har et stort fokus på at forebygge frafald fra uddannelser og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på bl.a. Campus. Et vigtigt redskab i det frafaldsforebyggende arbejde er hyppig kontakt med de unge, enten via rådgiver eller mentorstøtte. Dermed sikres det, at den unge har én fast kontaktperson at henvende sig til, og som aktivt støtter den unge til at passe sin uddannelse, og der kan sættes hurtigt ind, hvis der er behov for andre indsatser, der skal understøtte, at den unge forbliver på sin uddannelse.

Det er Ungekontaktens vurdering, at tallene ligeledes afspejler målgruppen af unge, der er tilbage i Ungekontakten. Deres vej til uddannelse er ikke helt lige, og der er brug for massiv understøttelse for at lykkes med at starte på og fastholde en uddannelse. På trods af det, ses det fortsat, at der er unge, som har svært ved at blive fastholdt i uddannelse. Dette har desværre resulteret i, at Frederikssund for første gang i 10 kvartaler ligger under andelen i hele landet.

Bilag:

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2024 for Frederikssund Kommune.

Bilag 2 – Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

56Meddelelser

Beslutning

Temamødet flyttes til efteråret.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
  • Indvielse af Kultur- og havnebad 2. juni kl.12
  • Kultur- og havnebad - åbent hus de første 14 dage.
  • Fælles temamøde om unge og uddannelse med Job, erhverv og kultur samt Skole, klub og SFO 4. juni i forbindelse med møde i Unge, fritid og idræt.
 • Sager på vej 2024

Bilag

57Beslutning om ny udlånsaftale for folkeoplysende forening (Lukket punkt)

58Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.