Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 09. januar 2024

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2Beslutning om tiltag i Idrætsbyen 2024-25

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt træffe beslutning om hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med til etablering i Idrætsbyen i 2024-25.

På udvalgets møde deltager Anders Laustsen og Jes Dabelsteen, som repræsentanter for initiativgruppen til Bikeparken.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om hvilke tiltag i Idrætsbyen, der skal arbejdes videre med til etablering i 2024-25.

Beslutning

Der skal i 2024 arbejdes videre etablering af: sti og trappe, pumptrack bane, regulering af vold med beplantning samt læhegn.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede i punkt 85 den 8. august 2023, at "udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslaget om beachbaner herunder driftsudgifter og foreningernes aktiviteter frem mod eventuel etablering i 2024."

Projektet om beachbaner var i oplægget til udvalget vurderet til at have en samlet anlægsøkonomi på 1,5 mio. kr.

Byrådet vedtog med budgetaftalen for 2024-27, at der til idrætsbyen er afsat følgende midler til anlægsinvesteringer: 2024 1,0 mio. kr., 2025 1,075 mio. kr., 2026 2,239 mio. kr. og i perioden 2028 og frem er der afsat 82,925 mio. kr.

Med budgetaftalen 2024-27 er der ikke afsat et tilstrækkeligt beløb til at gennemføre projektet om beachbaner i 2024, som Unge, fritid og idræt tidligere har truffet beslutning om.

Muligheder i 2024

Administrationen har udarbejdet et oplæg med forskellige tiltag, der kan afholdes inden for den afsatte økonomi på 1,0 mio. kr. i 2024. Oplægget beskriver, hvordan en række af projekterne i idrætsbyen, kan opdeles i mindre dele, som kan gennemføres i 2024. Oplægget er vedlagt sagen som bilag.

Oplægget indeholder følgende teamer og områder:

1. Sandområde til beachhåndbold og -volley

2. Mountainbikespor og bikepark

3. Frugthaven med aktiviteter

Indenfor den afsatte økonomi vil det være muligt at udvælge og kombinere elementer fra flere områder.

Bikepark og mountainbike spor

Oplæggets afsnit omkring mountainbikespor og bikepark er udarbejdet i samarbejde med initiativgruppen af borgere, der står bag etableringen af eksisterende mountainbikespor og bikepark. Initiativgruppen har fremsendt følgende ønsker til prioritering af fremtidige cykeltiltag i Idrætsbyen:

 1. Etablering af Pumptracklinje på volden langs Kornvænget samt Flowstykke ved Ådalen.

  Flowstykket kan laves til en "dual slalom" bane, som ville være Danmarks første, og dermed være en stor mountainbikeattraktion. I mountainbikekredse er det noget som er yderst populært som træning og konkurrenceform i udlandet. Et flowstykke ville yderligere motivere brugeren til at parkere ved Idrætsbyens nordlige parkeringsplads, da der kan angives "spor start" i den ende, hvilket ville være naturligt at starte fra.

 1. Svingsektion og udvidelse af Bikepark i banegraven.

  Banegraven er placeret i byen, men når man står i den, emmer den af natur. Til trods for en beskeden elevation på blot 9 højdemeter, så er det bevist med den eksisterende bikepark, at der er mange muligheder for at lave et mountainbikeanlæg der udvikler alt fra den lille mountainbikerytter på løbecykel til Danmarks bedste.

 1. Pumptrack asfaltbane.

  En Velosolutions pumptrack, som ligger placeret tæt på Ådalens skole, vil uden tvivl blive et kæmpe stort hit. Denne type bane har en belægning med lav rullemodstand, hvilket betyder at den kan køres på med Skateboard, løbehjul, rulleskøjter og cykler af alle slags. En placering tæt på skolen vil gøre det nemt for skolen at bruge Pumptracken i sammenhæng med frikvarter eller sågar idrætstimer.

 1. Pitstop vaske- og luftstation.

  Frederikssund kommune ville være de første - os bekendt - at have en sådan facilitet etableret. Det ville være bekvemt for brugeren, der kommer langvejs fra at kunne vaske sin cykel inden den kommer tilbage i bilen. Vaskestationen ville være prikken over i'ét i en Idrætsby, der prioriterer mountainbikemiljøet.

På udvalgets møde deltager Anders Laustsen og Jes Dabelsteen, som repræsentanter for initiativgruppen til Bikeparken.

Administrationen anbefaler, at Unge, fritid og idræt prioriterer etablering af sti og trappe fra p-plads, som er beskrevet i bilaget side 8. Desuden anbefaler Administrationen udvidelse af cykelelementerne, med etablering af pumptrack på vold langs Kornvænget. De samlede udgifter til etablering af dette forventes at være 530.000 kr. Cykelmulighederne i Idrætsbyen er aktiviteter, der allerede har brugere, og som i øjeblikket oplever stor interesse blandt flere og flere udøvere.

Afledt drift

Alle udvidelser af Idrætsbyen vil være forbundet med et behov for at afsætte midler til afledt drift af de valgte tiltag. I forbindelse med en nærmere bearbejdelse af de tiltag, som udvalget vælger, vil behovet for afledt drift også blive belyst. Det vil efterfølgende blive fremlagt for udvalget.

Inddragelse

Administrationen er løbende i dialog med idrætsforeninger, der er i eller er på vej til Idrætsbyen.

I forbindelse med planlægning og etablering af svømmehallen var der et tæt samarbejde med svømmeklubberne. I forbindelse med etablering af kunstgræsbanen blev fodboldklubber og amerikansk fodboldklub inddraget. Oplægget om etablering af beachhåndboldbaner er udviklet på baggrund af et ønske som håndboldklubben HK73 tidligere har haft fremsendt til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.

I arbejdet med udvikling af helhedsplanen i 2016 var Idrætsrådet samt de idrætsforeninger, der skulle blive en del af Idrætsbyen, tæt inddraget i processen. Idrætsrådet fungerede som projektets følgegruppe og idrætsforeningerne deltog i en række workshops omkring prioriteringer af fælles faciliteter, og faciliteter til den enkelte sportsgren, ligesom de deltog i studietur til henholdsvis svømmehaller og større idrætsanlæg. Borgere, der bor i området omkring Idrætsbyen, var også inddraget i helhedsplanprocessen. Dels blev der afholdt informationsmøde, hvor skitser til helhedsplan blev præsenteret og drøftet, dels var der mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsfasen. Genbesøget af helhedsplanen i 2021 indebar blandt andet en dialogproces med deltagelse af Frederikssund Idrætsråd og Fritids- og Kulturudvalget, hvor de på en række workshops drøftede den fremtidige udvikling af Idrætsbyen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, i det der allerede af afsat de benævnte midler. Der er ikke afsat midler til drift.

Bilag

3Beslutning om øget inddragelse af unge

Resume

Byrådet behandlede på møde 30. august 2023 (sag nr. 150) en anmodningssag om etablering af et Ungebyråd. Byrådet besluttede at oversende sagen til UFI og SKS til behandling. Unge, fritid og idræt har 31. oktober 2023 (sag nr. 123) besøgt Frederikssund Ungeråd (FUR) med henblik på at drøfte de unges medbestemmelse i Frederikssund Kommune. På baggrund af mødet i Café Kosmos med FUR og på baggrund af Byrådets beslutning af 30. august 2023 skal udvalget med denne sag tage stilling til, hvordan unges medbestemmelse tilrettelægges og sikres.

Såfremt Unge, fritid og idræt tiltræder indstillingen om ikke at oprette et Ungebyråd, oversendes sagen efterfølgende til SKS til orientering.

Indstilling

Administrationen anbefaler til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der ikke oprettes et Ungebyråd i Frederikssund Kommune.
 2. Der i stedet etableres initiativer og arbejdsgange, der styrker unges medbestemmelse i eksisterende forum, herunder Frederikssund Ungeråd.
 3. Unge, fritid og idræt holder to årlige dialogmøder med Frederikssund Ungeråd.

Beslutning

Drøftet, idet endeligt oplæg sendes til kommentering i Ungerådet, inden det præsenteres for udvalget og går videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune skal alle børn og unge opleve muligheder for at deltage i og få indflydelse og medbestemmelse i hverdagen (jf. Børne- og Ungepolitik). Det er vigtigt at børn og unge i Frederikssund Kommune får medbestemmelse i de sager der vedrører dem. Frederikssund Ungeråd (FUR) fungerer som et talerør for de unge i Frederikssund Kommune. Ungerådet har i øjeblikket 12 medlemmer.

Unge, fritid og idræt har på mødet 31. oktober 2023 drøftet flere måder hvorpå unges mulighed for medbestemmelse kan styrkes. Ungerådet fortalte på dette møde Unge, fritid og idræt, at Ungerådet ikke ønsker, at der oprettes et ungebyråd.

På baggrund af Unge, fritid og idræts drøftelser med Ungerådet og Byrådets beslutning, har administrationen udarbejdet følgende forslag.

Forslag til at styrke børn og unges medbestemmelse

De unge gav på mødet 31. oktober 2023 med Unge, fritid og idræt udtryk for, at de ønskede inddragelse i sager der interessere og påvirker dem. Fremfor at etablere et nyt forum for unge, kan eksisterende forum, som Frederikssund Ungeråd med fordel styrkes. Forummet har eksisterende medlemmer og mødekadencer.

Administrationen anbefaler at de unge medbestemmelse og indflydelse styrkes med følgende initiativer:

 1. Der etableres dialogmøder med Frederikssund Ungeråd to gange årligt. Dialogmøderne skal udgøre et forum, hvor det politiske udvalg og de unge får lejlighed til at drøfte emner og temaer, der optager begge parter. Dialogmøderne har til formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og de unge, herunder Frederikssund Ungeråd.

Administrationen vil desuden fremover inddrage Frederikssund Ungeråd i sager der vedrører unge.

Hvem er Frederikssund Ungeråd?

Frederikssund Ungeråd fungerer som en platform for unges muligheder for deltagelse i det lokale demokrati. Ungerådet har mulighed for at søge indflydelse på kommunale forhold. Målet med Ungerådet er at sikre kommunens unge borgere medindflydelse og aktiv deltagelse i demokratiske processer. Frederikssund Ungeråd blev yderligere beskrevet på mødet 31. oktober 2023 (sags nr. 123).

Frederikssund Ungeråd har også til opgave at fordele kommunale midler, der er øremærket ungeprojekter, som er med til at gøre Frederikssund Kommune mere attraktiv for unge. Helt konkret fordeler Frederikssund Ungeråd 50.000 kr. årligt.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

4Beslutning om sæsoninddeling for Kultur- og havnebadet

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt træffe beslutning om sæsoninddeling og sæsonbenyttelse for Kultur- og havnebadet i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Kultur- og havnebadet maksimalt er åbent i tidsrummet kl. 6-22.
 2. Kultur- og havnebadet er lukket fra solnedgang til solopgang, medmindre der er kommunal bemanding eller foreningsaktivitet.
 3. Sommerbadesæsonen med livredder på Kultur- og havnebadet løber fra en uge før skolernes sommerferie til og med en uge efter skolesommerferien.
 4. Resten af året bemander kommunen indendørs omklædningsrum og sauna i 8 timers offentlig åbningstid om ugen.
 5. Den offentlige åbningstid af indendørs omklædningsrum og sauna er mandag og fredag kl. 8-10 samt onsdag kl. 16-20.
 6. Omklædningsrum og sauna resten af året kan indgå i lokalefordeling for folkeoplysende foreninger med vinterbadning som aktivitet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3-6: Udsat.

Sagsfremstilling

Kultur- og havnebadet i Kulturhavnen i Frederikssund by forventes klar til indvielse i sidste halvdel af marts 2024.

Inden havnebadet kan tages i brug, skal Unge, fritid og idræt træffe en række beslutninger om rammerne for benyttelse af anlægget.

I denne sag skelnes der mellem åbning af Kultur- og havnebadet og åbning af omklædningsrum og sauna.

Ved åbning af Kultur- og havnebadet vil indgangsporten til selve havnebadet være åbent. Når Kultur- og havnebadet er lukket vil indgangsporten til selve havnebadet være lukket.

Ved adgang til omklædningsrum og sauna, vil brugere med adgang til disse to rum kunne tilgå dem. Øvrige brugere har i disse tidsrum adgang til det øvrige Kultur- og havnebad, men ikke til sauna og omklædningsrummet.

Åbningstid for Kultur- og havnebadet

Administrationen anbefaler, at Kultur- og havnebadet har en maksimal daglig åbningstid i tidsrummet kl. 6-22. Dette af hensyn til støjgener i området.

Desuden anbefaler administrationen, at Kultur- og havnebadet er lukket fra solnedgang til solopgang, medmindre der er kommunal bemanding eller foreningsaktivitet. Dette for at højne sikkerheden for de personer, der færdes på havnebadet.

Sommerbadesæsonen

Kultur- og havnebadet er planlagt til at have en sommerbadesæson bemandet med livreddere. Administrationen anbefaler, at sommerbadesæsonen løber fra ugen før skolernes sommerferie starter til og med ugen efter. Dette er samme periode som for badestrande med kystlivredning. I 2024 vil det dreje sig om perioden uge 26 til og med uge 33.

Livredning vil bestå af to medarbejdere med relevant livredningserfaring. De vil dække et dagligt tidsrum kl. 10-18. I dette tidsrum vil det indendørs omklædningsrum være gratis at benytte så vel som de udendørs omklædningsbåse. Saunaen vil ikke være tændt i sommerbadesæsonen, heller ikke for foreninger. De udendørs omklædningsbåse vil være tilgængelige i hele Kultur- og havnebadets åbningstid.

Der er offentligt åbent til Kultur- og havnebadet i denne periode kl. 6-22.

Øvrige badesæson

Unge, fritid og idræt besluttede i sag 142, 28. november 2023, at foreninger kan ansøge om saunatid udenfor den offentlige åbningstid. Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om hvilken periode, dette skal gælde for.

Administrationen anbefaler, at perioden udenom sommerbadesæsonen betragtes som én sæson. Folkeoplysende foreninger med vinterbadning som aktivitet vil kunne tildeles foreningstid til deres aktivitet i det tidsrum, der ikke benyttes af kommunen til offentlig adgang eller andre kommunale aktiviteter. Saunaen vil i denne periode kunne tændes i de tidsrum, hvor der er offentlig åbent eller foreningsaktivitet.

Alternativt kan Unge, fritid og idræt beslutte, at tider til foreninger fordeles i en decideret vinterbadesæson i perioden 1. oktober til 31. marts.

Retningslinjer for fordeling af tider til foreningerne behandles i særskilt sag.

Offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna

I perioden udenfor sommerbadesæsonen anbefaler administrationen, at indendørs omklædningsrum og sauna er offentlig åbent med bemanding 8 timer ugentligt. Adgangen til indendørs omklædningsrum og sauna vil være mod betaling. Taksterne for betalingen af adgang og gæstebillet behandles i særskilt sag. Adgang til resten af Kultur- og havnebadet er gratis, herunder de udendørs omklædningsbåse.

Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om i hvilke tidsrum, der skal være offentlig åbningstid. Administrationen vurderer, at de mest efterspurgte tidsrum vil være hverdag mellem kl. 6 og 10 og mellem kl. 15 og 19, samt i weekenderne mellem kl. 7 og 11. Administrationen anbefaler, at den offentlige åbningstid for omklædningsrum og sauna er mandag og fredag kl. 8-10 samt onsdag kl. 16-20.

Erfaringsopsamling

Med alle nye faciliteter er en løbende erfaringsopsamling vigtigt. Det gør sig også gældende for Kultur- og havnebadet. Derfor vil administrationen løbende indsamle erfaringer med badets brug. Disse erfaringer vil blive forelagt Unge, fritid og idræt. Administrationen forventer at opsamle erfaring i juni og september 2024 samt januar 2025. Viser der sig behov for tilretning af rammerne for brug af Kultur- og havnebadet, vil det blive opsamlet i sagerne, der løbende forlægges Unge, fritid og idræt.

Inddragelse

Administrationen er i løbende dialog med vinterbaderforeningerne og Frederikssund Nye Initiativråd.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgetaftalen for 2024 er der årligt afsat 875.000 kr. til afledt drift af kultur- og havnebadet.

5Beslutning om ordensregler på Kultur- og havnebadet

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om ordensregler for Kultur- og havnebadet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende de fremlagte ordensregler.

Beslutning

Drøftet og genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Når mange mennesker skal deles om en ny facilitet som det kommende Kultur- og havnebad, er det vigtigt at skabe trykke rammer for de kommende brugere. Derved kan gæster og brugere have en gensidig forventning til god opførsel og samvær.

Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til generelle ordensregler, som er tilsigtet at være gældende for adfærd generelt.

Ordensregler Havnebad

 • Personalets anvisninger skal altid følges
 • Vis hensyn til andre gæster
 • Fotografering kun med særlig tilladelse
 • Åben ild og grill forbudt
 • Alkohol og nikotinprodukter er forbudt
 • Hunde (og andre dyr) er ikke tilladt
 • Forstærket musik er ikke tilladt
 • Ophold kun tilladt mellem kl. 06-22, når porten er åben
 • Ordensreglerne vil være placeret på skilte. Udkast til udformning af ovenstående ordensregler er vedlagt som bilag.

Ordensregler i forbindelse med brug af omklædning og sauna drøfter administrationen med vinterbadeforeningerne. De præsenteres efterfølgende i særskilt sag.

Udover ordensregler vil der også blive skiltet med retningslinjer for badesikkerhed og baderåd. Disse skilte udarbejdes i samarbejde med Rådet for større badesikkerhed

Inddragelse

Administrationen er i løbende dialog med vinterbaderforeningerne og Frederikssund Nye Initiativråd. Administrationen har løbende gennem udformning af Kultur- og havnebadet været i dialog med Ejerforeningen Kajhusene, der er nærmeste naboer til havnebadet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der i budgetaftalen for 2024 årligt afsat 875.000 kr. til afledt drift af kultur- og havnebadet.

Bilag

6Beslutning om Beskæftigelsesplan for 2024

Resume

I denne sag fremlægges forslag til Beskæftigelsesplan 2024. Beskæftigelsesplanen ligger i Job, erhverv og kultur. Fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse" i Beskæftigelsesplanen forelægges Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Forslag til Fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse" i Beskæftigelsesplan 2024 drøftes og besluttes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker overskriften for fokusområde 4 ændret til ”unge skal i job eller uddannelse”.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2024.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Dette indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Der er fra og med 2024 ikke længere noget lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne udarbejder en beskæftigelsesplan.

I Frederikssund Kommune fastholdes, at der udarbejdes en plan, der skaber fokus på beskæftigelsesindsatsen, og som sætter målsætninger op i forhold til resultaterne af indsatsen for ledige samt serviceringen og samarbejdet med virksomhederne.

Fokusområderne i 2024 er besluttet af Job, erhverv og kulturudvalget og Unge, fritid og Idræt (for fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse"), ved at tage udgangspunkt i de nationale målsætninger, udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vurdering af niveauet og udviklingen i de forskellige målgrupper på overførselsindkomst, samt særligt prioriterede områder af betydning i Frederikssund Kommune:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb
 2. Flest mulige ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft
 3. Færre og kortere sygedagpengeforløb
 4. Unge skal i uddannelse
 5. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 6. Psykisk sårbare borgere og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

For de 6 fokusområder er der opstillet i alt 11 resultatmål, der skal opnås i 2024.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2024 er vedlagt som bilag 1. For fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse" fremgår strategier og indsatser på side 9 og 10.

På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 28. oktober 2023 i sag nr 116: ”Unge skal i uddannelse” skal indgå som fokusområde i beskæftigelsesplanen for 2024. Oplæg til den konkrete målsætning udarbejdes af Ungekontakten i kommende sagsfremstilling" , har administrationen tilpasset resultatmålene, således at der foreslås følgende to resultatmål:

 • Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 fortsat ligge under landsgennemsnittet
 • Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Det første mål er siden forelæggelsen i oktober ændret, således at det foreslås, at det ikke længere er en procentuel forskel til landsgennemsnittet, der er afgørende, blot at Frederikssund Kommune skal have en lavere andel end landsgennemsnittet.

Det andet mål er tilføjet, da det at fastholde de unge i uddannelse/beskæftigelse er mindst lige så vigtig, som at sikre at færre unge er på uddannelseshjælp, og at det er en indsats, der prioriteres højt i Ungekontaktens arbejde.

I vedlagte bilag 2: "Oversigt over foreslåede målinger i BP2024" fremgår seneste status på de foreslåede resultatmål for 2024 for fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse" på side 4.

Inddragelse

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2024 er sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Seniorrådet har følgende kommenterer:

"Seniorrådet vil gerne rose udvalget for, at Frederikssund Kommune fastholder, at der udarbejdes en beskæftigelsesplan, selvom det ikke længere er et lovgivningsmæssigt krav.

Alt andet ville også være unaturligt, da planen er et fantastisk godt styringsredskab, der fastlægger målsætninger og giver svar på opnåede resultater.

Seniorrådet finder de 2 bilag: "Forslag til Beskæftigelsesplan 2024" og "Oversigt over foreslåede målinger i BP2024" meget informative, men savner naturligvis fuldstændig et afsnit om en indsats for seniorer og "almindelige folkepensionister" kan bidrage med.

Manglen på arbejdskraft betyder, at der skal gøres en indsats for at fastholde også seniorer på arbejdsmarkedet. Mange seniorer ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, men har svært ved at finde et arbejde, hvis de bliver arbejdsløse i en sen alder. Analyser viser, at mange seniorer gerne vil blive i deres job, både på fuld og nedsat tid hvis bare de bliver spurgt. En sådan indsats vil hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft.

Seniorrådet vil ikke undlade at henlede opmærksomheden på det projekt Foreningen Østifterne og Faglige Seniorer har under udvikling under betegnelsen SeniorKlar.

Kommentarer til teksten: På side 7 fokusområde 2 står der: Det lokale erhvervsliv skal føle…. Det vil være mere korrekt at skrive: Det lokale erhvervsliv skal opleve."

Handicaprådet har følgende kommentarer:

Indledningsvis vil Handicaprådet give udtryk for, at høringsfristen (fra 7.-13. december) er helt urimeligt kort. Det giver Handicaprådet nogle helt uacceptable arbejdsbetingelser – og så i julemåneden! Særlig i betragtning af, at der er tale om en årlig tilbagevendende plan, hvilket burde gøre det muligt at planlægge høringsperioden i god tid. Vi opfordrer til, at dette ikke gentager sig.

Handicaprådet synes, det er positivt, at Frederikssund Kommune rent faktisk udarbejder en beskæftigelsesplan, selv om der ikke er noget lovkrav herom, idet det bidrager til øget fokus og transparens omkring indsatsen. Endelig er det ligeledes positivt, at der opstilles konkrete resultatmål for indsatsen, som gør det muligt at vurdere, om indsatsen lykkes.

Handicaprådet er tilfreds med, at ALLE ledige har krav på en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb, idet dette så også omfatter målgruppen i fokusområde 6 : ” Psykisk sårbare borgere og borgere med handicap”. Målet virker fornuftigt (75 %) i forhold til, at den nuværende gennemsnitlige tilfredshed er på 69 %.

Generelt om resultatmålene

Landsgennemsnittet er brugt som målepunkt i flere af resultatmålene, hvilket giver god mening, når Frederikssund ligger under landsgennemsnittet, og der derfor skal gøres en reel indsats for at nå op på niveau med landsgennemsnittet, men til gengæld virker det helt uambitiøst, når resultatmålene fastsættes lavere end den nuværende status, således at der reelt accepteres en lempelse af de eksisterende resultatmål: det gælder eksempelvis

- Resultatmål 1 b: Andelen af ledige, der er i virksomhedsrettet tilbud, skal i 2024 ”mindst være på niveau med landsgennemsnittet”. I dag ligger jobcentrets indsats (10,5 %) højere end landsgennemsnittet(9,3 %).

- Det samme gør sig gældende for resultatmål 2b:

Andelen af jobordrer, der formidles/besættes, skal set over året mindst være på niveau med landsgennemsnittet” Frederikssund ligger i dag højere (formidlingsgrad: 1,0 overfor 0,8 på landsplan)(besættelsesgraden: Frederikssund 0,64 – landsplan 0,35)

- også Resultatmål 4b: ”Andelen af unge der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet”

Handicaprådet anbefaler desuden, at der fastsættes konkrete procentpoint som målepunkter, som ligger højere end den nuværende indsats – det er eksempelvis relevant for Resultatmål 4a: ”Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 fortsat ligge under landsgennemsnittet.”

Samarbejdet med de lokale virksomheder virker meget lovende herunder ikke mindst opkvalificeringsindsatsen for ledige med utilstrækkelige kvalifikationer, hvor virksomhederne inddrages direkte som oplæringssted, hvilket gør det meget mere sandsynligt, at virksomheden efterfølgende vælger at tilbyde den ledige et fast job.

Det virker, som om der gøres et seriøst arbejde for at forstå virksomhedernes specifikke behov, og matche dem med de individuelle kompetencer, som de ledige bringer med sig. Dette indtryk bekræftes af virksomhedernes høje tilfredshed med jobcentrets service.

Et tæt samspil med og tidlig inddragelse af virksomhederne for at forsøge at fastholde sygemeldte medarbejdere virker som et godt middel til at forkorte sygedagpengeperioden og samtidig mindske risikoen for, at den sygemeldte bliver opsagt i sygeforløbet. Brugen af handicapkompenserende hjælpemidler/ordninger er ligeledes gode værktøjer til at sikre en succesfuld tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygdom.

Handicaprådet ser frem til at følge resultaterne af Ungekontaktens indsats ”Sammen på Sporet”, som er en forebyggende indsats til unge i alderen 13-25 med psykisk sårbarhed/mistrivsel. Alt for mange unge i Frederikssund er i mistrivsel – bl.a. som følge af nedlukningerne efter Covid 19 – og disse målgrupper vil kunne have gavn af denne indsats.

Fokusområde 6. Psykisk sårbare og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

Handicaprådet er meget tilfredse med det store fokus på at skaffe flere borgere med udfordringer ud på rigtige arbejdspladser

herunder i småjobs, hvor de kan få lønnede timer.

Disse borgere har brug for en ”håndholdt” indsats med støtte under hele forløbet: jobsøgning, ansættelse mv. – helt i tråd med de principper, som finder anvendelse i IPS-indsatsen for borgere med psykisk sygdom, som er en stor succes.

Resultatmål 6a: Andelen af fleksjobberettigede, der er i beskæftigelse skal mindst op på 85 % i 2024.

På dette område ligger Frederikssund med 83 % under landsgennemsnittet 85,9 %, hvorfor resultatmålet virker meget fornuftigt. Det samme gør sig gældende med Resultatmål 6b: Andelen af borgere, der opnår lønnede timer, skal øges til mindst 20 % i 2024, hvilet svarer til en procentvis stigning på 2,3.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

7Orientering om partnerskabsaftale med Dansk Industri og erhvervsskolerne U/NORD og TEC

Resume

Dansk Industri (DI), erhvervsskolerne U/NORD og TEC og Frederikssund Kommune har en 3-årig partnerskabsaftale for 2022-2024. Det overordnede formål med aftalen er at give flere unge samt ufaglærte og/eller arbejdsløse voksne faglærte uddannelser og job og samtidig give virksomheder et grundlag for at rekruttere faglært arbejdskraft. I denne sag gives Skole, klub og SFO og Unge, fritid og Idræt, en status på partnerskabsaftalen. Sagen forelægges parallelt i de to udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen indledes med en kort sammenfatning af den nuværende partnerskabsaftales målsætning og sammenhæng med tidligere partnerskabsaftaler. Dernæst følger en status over samarbejdet hvor der svares på følgende spørgsmål: 1) Hvad har vi indtilSagen indledes med en sammenfatning af den nuværende partnerskabsaftales målsætning og sammenhæng med tidligere partnerskabsaftaler. Dernæst følger en status over samarbejdet. Der svares på følgende spørgsmål: 1) Hvad har vi indtil videre samarbejdet om og hvordan? 2) Hvad har vi fået ud af aftalen indtil videre? 3) Hvad siger partnerne? 4) Administrationens vurdering af samarbejdet – hvad har fungeret og hvad har været udfordrende? 5) Forventninger ift. en fornyelse af partnerskabsaftalen efter 2024.

Om partnerskabsaftalen 2022-2024

Frederikssund Kommune har siden 2016 haft partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri (fusioneret med DI i 2020). Den første var med Dansk Byggeri, Erhvervsskolen Nordsjælland (nu U/NORD), TEC, UU Vest Region Hovedstaden med det formål at sikre flere praktikpladser for erhvervsskoleelever og samtidig sikre, at flere unge fremover tager en erhvervsuddannelse indenfor bygge- og anlægsområdet.

Tilsvarende partnerskabsaftaler, som alle bygger på frivillighed, findes i knap halvdelen af landets kommuner.

Den nuværende 3-årige partnerskabsaftale mellem Frederikssund Kommune og DI og erhvervsskolerne U/NORD og TEC er en forlængelse af aftalen 2020-2022 mellem de samme partnere. Aftalen blev indgået - efter beslutning i Byrådet – i juni 2022.

De fire parter ønskede at fortsætte samarbejdet fra den tidligere 2-årige partnerskabsaftale om at nå regeringens målsætning om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Endvidere ønskede parterne at samarbejde om et udbud af lokal arbejdskraft, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Herunder at udvikle og skabe nye samarbejder med virksomhederne om at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere samt at skabe lærepladser lokalt i Frederikssund Kommune med henblik på at imødekomme virksomhedernes behov for lærlinge og lærlinges behov for lærepladser. Arbejdet skulle også inkludere en opkvalificering af ledige og en opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere til at kunne bestride faglærte jobs samt et styrket kommunalt datagrundlag at basere indsatserne på.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for partnerne, inklusive bredt og relevant repræsentantskab fra Frederikssund Kommune (UU, Jobcenteret, Center for By og Landskab og Sekretariatet for Børn og Skole) formulerede følgende 4 forslag til indsatser - vedlagt partnerskabsaftalen som bilag.

 • Indsats 1: Bedre datagrundlag for indsatser. Vi samarbejder om at skabe bedre datagrundlag med henblik på at identificere, hvilke udfordringer Frederikssund Kommune helt konkret står med ift. partnerskabsaftalens overordnede målsætninger
 • Indsats 2: Matchmesse. Vi samarbejder om, at elever på erhvervsuddannelser, ledige og udskolingselever i Frederikssund Kommune møder erhvervslivet i Frederikssund på en matchmesse
 • Indsats 3: Bedre Erhvervspraktik. Vi samarbejder om at løfte kvaliteten af erhvervspraktikken i 8. klasse for elever i folkeskolen
 • Indsats 4: Fortællingen om MakerVærket udbredes. Vi samarbejder om at udbrede fortællingen om MakerVærket (inkl. Danmarks MakerSkaberne).

Hvad har vi indtil videre samarbejdet om og hvordan?

Parterne har i partnerskabsaftalens første periode samarbejdet omkring følgende aktiviteter.

Hele arbejdsgruppen har i perioden mødtes i oktober 2022 og i maj 2023 (med næste møde i januar 2024) Der har derudover været mødeaktivitet mellem forskellige parter mellem møderne – bl.a. for at forberede indhold til arbejdsgruppemøderne. Temaet har primært været indsats 1. Arbejdsgruppen har delt og diskuteret forskelligt data-og viden grundlag vedrørende Frederikssund Kommune. Det data- og videngrundlag, som har været delt og diskuteret, er fx en analyse af lærepladsen.dk ift. Frederikssund Kommune; tal om unge og uddannelse i Frederikssund Kommune, inkl. tal fra ungekontakten; Frederikssund Kommunes handleplan for erhvervs-og vækstpolitik, data vedrørende ledige uddannelsesparate i Frederikssund Kommune; bosætningsstrategien i Frederikssund Kommune. Der har endvidere været dialogmøde med direktørerne Julie Becher og Kristian Nabe Nielsen.

Data- og videndelingen har været med henblik på at identificere udfordringer og muligheder i Frederikssund Kommune ift. partnerskabsaftalens overordnede målsætninger, hvor partnerne med fordel kan bruge hinanden og skabe resultater. Det arbejdsgruppen indtil videre er nået frem til er at det især giver mening at samarbejde bilateralt omkring såkaldte håndholdte matches. Det vil sige fx håndholdte matches mellem jobcentret og erhvervsskolerne ift. fx ledige der er uddannelsesparate. Eller mellem erhvervsskolerne og Dansk Industri ift. at en Frederikssundborger der er optaget på en erhvervsskole mangler en læreplads.

Udover arbejdet med indsats 1 og det bilaterale samarbejde med håndholdte matches, så har der i perioden været en aftale om bilateralt løbende samarbejde mellem parter, hvor partnerne hjælper hinanden og kan række ud efter hinanden ift. forskellige arbejdsopgaver/udfordringer, som man ønsker sparring/hjælp med. Fx har der været sparring med DI om indsats 3: Bedre Erhvervspraktik.

U/Nord, TEC og DI har endvidere ønsket – og fået tilbudt - at være med på Frederikssund Kommunes årlige erhvervskonference med en informationsstand. Her deltog TEC med en stand i 2023. Endelig, så har partnerne lavet en aftale om at følge hinandens opslag på LinkedIn – og like/kommentere hvor dette forekommer relevant.

Hvad har vi fået ud af aftalen indtil videre?

Der er i aftalen ikke sat konkrete mål på hvad Frederikssund Kommune vil have ud af partnerskabsaftalen. Dette vanskeliggør, at sige med sikkerhed, hvad udbyttet er, men følgende er et kvalificeret bud.

 1. Håndholdte matches mellem fx jobcentret og erhvervsskolerne.

Ift. fx ledige der er uddannelsesparate. Eller mellem erhvervsskolerne og DI ift. at en Frederikssundborger der er optaget på en erhvervsskole får en læreplads. Administrationen har ikke tal på hvor mange håndholdte matches partnerskabet har medført, men det er vurderingen at antallet er minimalt, da arbejdet med data- og videngrundlag, samt formalisering af samarbejdet vedrørende dette, stadig foregår (fokus for arbejdsgruppens møde i januar)

 1. Videndeling, netværk og løbende bilateralt samarbejde.

Parter er blevet meget klogere på hinanden og på muligheder og udfordringer i Frederikssund Kommune, og hvor der med fordel kan sættes ind/sparres/samarbejdes ift. partneraftalens målsætninger. Det arbejde er en vigtig forudsætning Videndeling foregår også løbende, men også på arbejdsmøder. Fx vil næste arbejdsmøde være et meget konkret videndelingsmøde, som går ud på at få større forståelse for hvad der foregår i Frederikssund Kommune bl.a. med henblik på håndholdte matches og generelt samarbejde (bilateralt)

 1. Indsats 3: Bedre Erhvervspraktik.

Udvikles næsten uafhængigt af arbejdsgruppen, men sparring med DI har hjulpet indsats 3 på vej og det forventes at DI også kan hjælpe med virksomhedsrekrutteringen som foregår især i 2024. Det er således administrationens forventning at partnerskabet vil styrker dialogen med virksomheder om at tage elever i praktik og dermed også styrke erhvervspraktikken generelt.

Hvad siger partnerne?

Arbejdsgruppen partnere savner at lave flere konkrete resultater ift. partnerskabets målsætning, men der er en forventning om at arbejdsgruppens arbejde med data- og videns grundlag (indsats 1) skal føre til flere håndholdte matches- og mere bilateralt samarbejde generelt. Videndeling og netværk værdsættes af alle parter, men det er den generelle holdning at dette ikke et tilstrækkeligt resultat.

Administrationens vurdering af samarbejdet – hvad har fungeret og hvad har været udfordrende?

Arbejdsgruppen har i første omgang prioriteret at arbejde med indsats 1, samt videndele om indsats 3. Indsats 4 er arbejdes der foreløbig primært med via en aftale i arbejdsgruppen om at følge, dele, kommentere og like bl.a. MakerVærkets opslag via LinkedIn. Arbejdsgruppen har endnu ikke arbejdet med indsats 1.

og ikke endnu har arbejdet med indsats 2.

Administrationen vurderer at der blandt partnerne er en stærk intention om at skabe konkrete resultater ift. partnerskabets målsætning, ligesom der er villighed til at samarbejde – og bruge ressourcer (om end i begrænset omfang) - på at skabe konkrete resultater. Det vil sige - det der fungerer er parternes intention - og at der er afsat nogle ressourcer (om end i begrænset omfang) til at løfte opgaver ifm. partnerskabet.

Når aftalegrundlaget i den nuværende partnerskabsaftale er så relativt bredt og frit, så medvirker det til at arbejdsgruppen bruger meget tid på at finde ud af hvad der giver mening at samarbejde om. Dertil kommer at der har været stor udskiftning i arbejdsgruppen. Det betyder bl.a. at der bruges meget tid på at lære nye partnere at kende og at gruppen skal starte lidt forfra på opgaven hver gang den mødes.

Forventninger ift. en evt. fornyelse af partnerskabsaftalen efter 2024

Administrationen foreslår at Skole, klub og SFO og Unge, fritid og idræt gives en status på partnerskabsaftalen igen i oktober 2024 samt drøftelse om evt. fornyelse af partnerskabsaftalen efter aftaleudløb i 2024.

Inddragelse

Parterne i partnerskabsaftalen har været inddraget under relevante dele af sagens udarbejdelse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

8Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024
 • Sikkerhedszone på kunstgræsbanen i Dalby

Bilag

9Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.