Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 02. april 2024

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

31Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

32Orientering om sag vedr. kontraktforlængelse (Lukket punkt)

Åben beslutning

Taget til efterretning med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

33Beslutning om ordensregler for Kultur- og havnebadets omklædningsrum og sauna

Resume

Kultur- og havnebadet åbner i første halvår 2024. Inden det åbner, skal der træffes beslutning om ordensregler. I denne sag skal Unge, fritid og idræt tage stilling til ordensregler for omklædningsrummet og saunaen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. De vedlagte ordensregler for omklædningsrum og sauna godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Kultur- og havnebadet åbner i første halvår 2024. Inden det åbner, skal der træffes beslutning om ordensregler. Unge, fritid og idræt har med sag 16 den 30. januar 2024 truffet beslutning om generelle ordensregler for brug af Kultur- og havnebadet.

I denne sag skal Unge, fritid og idræt tage stilling til ordensregler for omklædningsrummet og saunaen.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oplæg til ordensregler for det indendørs omklædningsrum og saunaen. Ordensreglerne har til formål at præcisere, hvem der har adgang til omklædningsrum og sauna, hvordan man bør agere i saunaen for at tage hensyn til hinanden, passe bedst muligt på den, samt at orientere om at der kan være forskellige regler for påklædning mellem offentlige brugere og foreningsaktiviteter. Ordensreglerne planlægges at blive hængt op ved indgang til både omklædningsrummet og saunaen.

Inddragelse

De to vinterbadeforeninger har løbende været inddraget i planlægning af brugen af Kultur- og havnebadet. Begge foreninger har gjort opmærksom på, at de gerne vil have mulighed for at sætte egne regler for påklædning i saunaen, når de benytter den i foreningsregi.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

34Orientering om Idræts- og Spejderfacilitetspuljens økonomi

Resume

Der er ved seneste ansøgningsfrist kommet en ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen på 102.510 kr. Desuden er der to ansøgninger, som er blevet detailprojekteret, der ligeledes skal behandles. Der er 2.039.239 kr. i puljen til udmøntning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Der er tre ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen til behandling. En ansøgning er kommet ved seneste ansøgningsfrist 15. januar. Derudover er der to ansøgninger, som er blevet detailprojekteret, og dermed skal behandles for anden gang. Den ene ansøgning er blevet detailprojekteret og overstiger 800.000 kr., som ifølge puljens retningslinjer ikke kan finansieres af puljens budget, men kan besluttes indstillet til budgetforhandlingerne. Den anden detailprojekterede ansøgning har estimerede udgifter for mellem 615.000-915.000 kr.

Der er 2.039.239 kr. tilbage i puljen til udmøntning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

35Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Frederikssund MTB-spor

Resume

CK Viking og initiativtagerne bag Frederikssund MTB-spor ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om 102.510 kr. til etableringen af fase 2 af MTB-sporet ved idrætsbyen i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

CK Viking og initiativtagerne bag Frederikssund MTB-spor og Bikepark søger 102.510 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen til opstart af etape 2 af MTB-sporet.

Foreningen fik i 2023 en rammebevilling på 150.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen, til opstart af fase 1 af MTB-sporet. Erfaringerne er gode, og der er blevet samlet en stor gruppe af frivillige, der har arbejdet på at etablere de første 1,5 km af sporet. Blandt de gode erfaringer er dannelse af mindre grupper med hver deres ansvarsområdet, herunder et juniorteam der har fået ansvar for deres egen del af strækningen.

Foreningen og initiativtagerne ønsker at opretholde det gode momentum og fortsætte med at afholde spordage, hvorfor de ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om en ny rammebevilling.

Etape 2 af MTB-sporet udgør to forskellige linjer etableret i forlængelse af det eksisterende MTB-spor. På kortet i foreningens vedlagte ansøgning er etape 2 markeret som to sorte spor nederst, henholdsvis "MTB-spor Banegraven" og "MTB-spor nedkørsel". Placeringen vil være i banegraven ved Idrætsbyen og løbe op og ned ad skråningerne. Etape 2 vil ud over nyopførsel af MTB-spor, desuden inkludere forbedring og vedligeholdelse af det eksisterende spor, ud fra de erfaringer de frivillige har gjort sig undervejs i processen. Det kan være eksempelvis være justeringer af linjeføring.

De ansøgte midler skal også dække indkøb af redskaber som river, skovle, grensakse og brændstof. Foreningen har allerede anskaffet sig nogle redskaber, men oplever så stor tilslutning til deres spordage, at der ikke er nok til alle. Desuden søges der om midler til forplejning til spordagene, lejeudgifter til maskiner og granitbelægning.

Se bilag for udførligt budget, oversigt over udgifter samt kort over linjeføringen af sporet.

Drift og vedligehold

De årlige omkostninger til driften vurderes til ca. 20.000 kr., men er endnu ikke fuldt afdækket. Udvalget præsenteres på et kommende møde for en sag om afledte kommunale driftsudgifter for de forskellige besluttede faciliteter til Mountainbike i Idrætsbyen.

Hertil kommer der driftsudgifter som afholdes af foreningen og de frivillige under spordage.

Inddragelse

Initiativtagerne har været inddraget.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. De udtaler i deres høringssvar: ”Vi finder det meget positivt, at man med frivillig arbejdskraft arbejder videre med MTB-sporet, men finder også at der er nogle principielle spørgsmål om puljens afgrænsning mellem foreningsliv, drift og anlæg i ansøgningen.” Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2024 er der afsat 3.347.000 kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024. I nærværende sag søges der udmøntet puljemidler på 102.510 kr. i 2024.

Bilag

36Beslutning om ansøgning til Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Beachanlæg i Slangerup

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om bevilling til anlæg af et beachanlæg i Slangerup. Administrationen har udarbejdet i alt tre mulige løsninger for projektet, på to forskellige placeringer. Prisen afhænger af, hvilken løsning, der bliver aktuel, og ligger mellem 615.000-915.000 kr. Slangerup Håndbold Forening bidrager med 100.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om ansøgningen til beachanlæg i Slangerup.
 2. Træffe beslutning om placering og tilhørende økonomi.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt at etablere beachbane på grusbanen med løsning 1.

Indstillingspunkt 2: Der afsættes 724.000 kr. fra spejder- og idrætsfacilitetspuljen.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Slangerup Håndbold Forening ansøgte i august 2023 Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om bevilling til anlæg af et beachanlæg i Slangerup. Unge, fritid og idræt besluttede på mødet 28. november 2023 i sag 133, at administrationen skulle arbejde videre med en detailprojektering af projektet. Den samlede pris for et beachanlæg estimeres til mellem 615.000-915.000 kr. alt afhængig af, hvilken løsning der vælges. Slangerup Håndbold Forening bidrager med 100.000 kr.

Foreningen forventer at benytte anlægget før og efter deres vintersæson og kan således forlænge sæsonen ved at tilbyde beachhåndbold i sommermånederne. Aktiviteterne vil være organiserede med faste træningsdage og gøre det muligt for medlemmerne at udforske andre aspekter af håndbolden.

Administrationen har arbejdet med to mulige placeringer for beachanlægget: En placering på grusarealet mellem Slangerup Miniby og Slangerup Idræts- og Kulturcenter, som beskrevet i foreningens ansøgning, og en placering på græsarealet på modsatte side af Jordhøjvej, hvor der i dag er opstreget fodboldbaner og en græshåndboldbane.

Placering på grusbanen

Placeres beachanlægget på grusarealet, anbefales en placering i arealets sydøstlige hjørne. Således sikres fortsat adgang til Slangerup Miniby. På nuværende tidspunkt kan gående få adgang til grusarealet gennem en port. Denne vil blive opdateret med ny lås og være åben, så der er lettere adgang til området.

Etablering af et beachanlæg på grusarealet er ikke i strid mod lokalplanen for området.

Prisen afhænger af hvordan kanterne omkring anlægget udføres. Ved løsning 1 laves der volde af jord og sand, der ligeledes giver plads til ophold og tilskuere, er prisen 807.000 kr. Denne løsning vil øge anlægges samlede størrelse. Ved løsning 2 laves der en betonkant med tilhørende bænk hele vejen rundt. Her er prisen 915.000 kr., og det er således ikke muligt at opnå støtte til løsning 2 gennem puljens midler ved placering her, da prisen overstiger 800.000 kr.

Beachanlægget kan tiltrække en ny brugergruppe til området, hvorfor der på sigt kan blive behov for en ekstra sikring af Slangerup Miniby, en total indhegning af anlægget eller anden adgangsforhold for området. Der findes forskellige løsninger for hegn og adgang, der kan undersøges hvis aktuelt.

Placering på græsarealet

Udvalget ønskede, at der blev undersøgt muligheder for en placering på græsarealet, hvor der i dag er opstreget fodboldbaner og en græshåndboldbane. Placeres beachanlægget her, anbefaler administrationen, at det placeres i arealets østlige hjørne, hvor banerne vil ligge i forlængelse af hinanden (se bilag for tegning af mulig placering).

Græsarealet benyttes primært af Slangerup og Omegns Idrætsforening fodbold, der udnytter området til fulde, når der afholdes store stævner. Antallet af fodboldbaner ved disse stævner vil blive reduceret, svarende til en 5-mandsbane, hvis beachanlægget placeres her.

Prisen for placering her vil være 615.000 kr. og kan således godt opnå støtte inden for puljens rammer.

Uanset placering er det nødvendigt at søge byggetilladelse og udføre miljøundersøgelser før arbejdet kan igangsættes. Se bilag for nærmere beskrivelse af opbygning af anlægget på de to placeringer.

Drift og vedligehold

De estimerede driftsudgifter forventes at være gennemsnitligt 17.000 kr. årligt, og finansieres af idrætsanlæggets ramme:

 • Påfyld af nyt sand og ukrudtsbrænding kr. 12.000 pr. år hvert år
 • Udgifter til udskiftning/reparation af net, stolper og mål gennemsnitlig 5.000 kr. pr. år

Inddragelse

Administrationen har løbende været i dialog med Slangerup Håndbold Forening omkring projektet.

Slangerup Miniby har været involveret i forhold til placering af beachanlægget. De har ingen indvendinger imod, at der placeres et beachanlæg, så længe der er ca. 15 m. afstand til Minibyen. Administrationen vurderer, at det eksisterende hegn mod Minibyen er tilstrækkelig afskærmning i forhold til bolde.

Frederikssund Volleyklub har efter ansøgningens modtagelse, været spurgt ind til deres ønsker til eventuelle aktiviteter på anlægget. De vil gerne benytte anlægget til beachvolley og vil gene inddrages i den videre proces omkring benyttelse og evt. fordeling af aktivitetstimer.

Slangerup og Omegns Idrætsforening fodbold ønsker at afvikle aktiviteter på anlægget lejlighedsvis. De benytter desuden hele græsarealet ved afvikling af store fodboldstævner og ser udfordringer ved at dele af arealet inddrages til beachanlæg.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. De udtaler i deres høringssvar:

”der udestår som vi ser det stadig et par forhold, der bør afdækkes. (…) Såfremt disse afklares uden at anlægget væsentligt fordyres støtter vi forslaget.”.

Frederikssund Idrætsråd påpeger følgende forhold:

1) "Det er ikke helt klart, hvordan anlægget kan benyttes til frivillige aktiviteter, da den omtalte port (adgang for gående) os bekendt er aflåst."

Adgangen til området vil blive ændret ved b.la. nye låse på porten.

2) "Hvordan forholder Frederikssund idrætsanlæg sig til dræning af området (grusbanen)."

Området hælder ca. 0,5 mod syd og leder vandet denne vej. Desuden virker sandet og bundopbygningen i sig selv drænende, og laves der betonkant, laves denne med drænhuller mod syd.

3)"Vi undrer os over, hvorfor SOIF's holding, som der afsluttes med, er relevant, når anlægget ikke placeres på et græsareal?"

Dette er relevant såfremt anlægges placeres på græsarealet.

Efterfølgende har Frederikssund Idrætsråd efter orientering fra administrationen af 22. marts afsluttet deres høringssvar med følgende afsnit:

"Der er hermed tale om en i vores øjne meget markant fordyrelse, og i en størrelse hvor i hvert fald en af optionerne selv efter forenings eget bidrag er fratrukket overstiger puljens max. ramme på 800.000 og dermed skal behandles på budgettet.

Der er ligeledes ikke givet tilbagemelding om hvorledes Fr. sund idrætsanlæg forholder sig til anlæg og drift, således som vi tidligere har efterspurgt.

På det nærværende grundlag mener vi derfor ikke at kunne støtte at forslaget udføres inden for puljens rammer."

Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Hvis udvalget beslutter at beachanlægget i Slangerup etableres på "grusbane løsning 2", skal forslaget medtages i de kommende budgetforhandlinger, som et udvidelsesforslag, der skal prioriteres blandt øvrige udvidelsesforslag og eksisterende investeringsoversigt for 2025 og frem. Forslaget medfører, at bruttoanlægsudgifterne i 2025 øges med 915.000 kr., hvilket presser anlægsrammen i 2025.

Hvis udvalget beslutter at beachanlægget etableres på enten "grusbane løsning 1" eller "græsbanen", vil det medføre at projektøkonomien udmøntes fra afsatte midler i Idræts- og spejderfacilitetspuljen. Dette vil ikke øge presset på kommunens anlægsramme. Projektøkonomien er estimeret til enten 807.000 kr. eller 615.000 kr. afhængig af hvilken placering der vælges.

Projektet er endvidere finansieret af tilskud på 100.000 kr. fra Slangerup Håndbold Forening, hvoraf der skal afregnes fondsmoms på 17,5 %. Det reelle tilskud vil herefter udgøre 82.500 kr. til projektet.

Bilag

37Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Padelbaner i Frederikssund

Resume

Frederikssund Tennis Klub og Frederikssund Padel Klub ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om anlæg af to padelbaner på Kalvøen, hvor tennisbane nr. 7 i dag er placeret. Estimerede udgifter til projektet er 1.450.000 kr. De to foreninger bidrager samlet med 230.000 kr. fra fonde, sponsorer og egenfinansiering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen skal sendes til kommende budgetforhandlinger for 2025 - 2028.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A) og Kenneth Jensen (A)

Imod stemte: John Schmidt Andersen (V) og Niels Martin Viuff (C)

Indstillingen forkastet.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Frederikssund Tennis Klub og Frederikssund Padel Klub ansøgte i august 2023 Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om at få anlagt to padelbaner på Kalvøen i Frederikssund. Unge, fritid og idræt besluttede på mødet 26. september 2023 i sag 112, at administrationen skulle arbejde videre med en detailprojektering af projektet.

Foreningerne er gået sammen om en fælles ansøgning om etablering af padelbanerne på Kalvøen i Frederikssund, hvor tennisbane nr. 7 ombygges til to padelbaner. Foreningerne ønsker at kunne tilbyde padel til borgerne i Frederikssund by og samtidig forene de to foreninger med blandt andet fælles arrangementer. En placering på Kalvøen vil betyde god sammenhæng til tennisklubbens øvrige faciliteter.

De tre tilbud, foreningen har indhentet, har været udgangspunktet for den videre projektering. Oplægget herfra var, at banerne placeres i forlængelse af hinanden. Denne placering vil betyde, at der nedlægges en adgangsvej, hvilket vil begrænse Frederikssund idrætsanlægs adgang til Frederikssund hallen. Derfor er det nødvendigt at placere banerne ved siden af hinanden og inddrage dele af græsarealet (se bilag for optegning af mulig placering). Banerne vil stadig have spilleretning nord-syd.

Kommunen vil være bygherre på projektet, da det anlægges på kommunal grund, og vil være ejet af kommunen. Den estimerede pris for etablering af de to padelbaner på Kalvøen er 1.450.000 kr. Prisen er inkl. alle udgifter forbundet med opførsel af to padelbaner. Udover selve banerne er kommunen som bygherre ansvarlig for blandt andet etablering af el, anlæg af adgangsveje til padelbanerne, bortskaffelse af jord, anlæg af dræn under banerne samt reetablering af hegn. Derudover anbefales det, at der etableres brikløsning med integration til Wannasport som kommunens øvrige padelbaner. Disse forhold udgør 584.000 kr., som tillægges tilbuddet indhentet af foreningen på 866.000 kr.

De to foreninger bidrager samlet med 230.000 kr. fra fonde, sponsorer og egenfinansiering til projektet.

Jævnfør puljens retningslinjer kan ansøgninger over 800.000 kr. ikke finansieres af midler fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, men skal aftales i budgetforhandlingerne såfremt udvalget beslutter det.

Udvalget har tidligere drøftet mulighederne for etablering af padelbaner i Idrætsbyen. Den estimerede pris for to padelbaner i Idrætsbyen er 2.170.000 kr. Prisforøgelsen på 720.000 kr. ved placering af padelbaner i Idrætsbyen skyldes primært behovet for mere jord- og terrænarbejde i Idrætsbyen.

Vedrørende muligheden for placering af padelbaner i Idrætsbyen, som Frederikssund idrætsråd nævner i deres høringssvar, vil anlægsmidlerne til udvikling af Idrætsbyen kunne dække dele af finansiering af padelbaner. Ligeledes er padelbaner en del af helhedsplanen for Idrætsbyen.

Afledt drift og vedligehold

Der skal nyt sand på banerne årligt, som foreningerne selv står for at udlægge. Prisen er 5.000 kr. og finansieres fra idrætsanlæggenes ramme.

Inddragelse

Administrationen har afholdt møde med Frederikssund Tennis Klub og Frederikssund Padel Klub 19. februar 2024 og 18. marts 2024, hvor projektet og den tilhørende økonomi er blevet gennemgået.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. De udtaler i deres høringssvar: ”Grundlæggende ser vi det positivt at foreninger samarbejder om etablering af faciliteter, som det her er tilfældet, og ligeledes ser vi det positivt, at der er en medfinansiering fra foreningernes side. (…) Principielt mener vi dog, at udvalget bør overveje om, hvorvidt udbygningen af nye faciliteter/tilbud som disse ikke bør prioriteres i Idrætsbyen for at understøtte udviklingen af denne på sigt”. Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Hvis udvalget indstiller etablering af padelbaner på Kalvøen til de kommende budgetforhandlinger, er der tale om et udvidelsesforslag, som skal prioriteres blandt øvrige udvidelsesforslag og eksisterende investeringsoversigt for 2025 og frem. Forslaget medfører, at bruttoanlægsudgifterne i 2025 øges med 1.450.000 kr., hvilket presser anlægsrammen i 2025.

Projektet er endvidere finansieret af tilskud på 230.000 kr. fra to foreninger, hvoraf der skal afregnes fondsmoms på 17,5 %. Det reelle tilskud vil herefter udgøre 189.750 kr.

Bilag

38Beslutning om godkendelse af procesplan for ny Fritidspolitik 2025

Resume

Med denne sag skal udvalgene Job, erhverv og kultur og Unge, fritid og idræt beslutte, om procesplanen for udarbejdelsen af Frederikssund Kommunes nye Fritidspolitik kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge fritid og idræt, at:

 1. Godkende procesplan for udarbejdelsen af ny Fritidspolitik.

Beslutning

Forkastet.

Udvalget ønsker den eksisterende politik forlænget med redaktionelle ændringer. Dog ønsker udvalget at genbesøge de eksisterende strategier og handleplaner efterfølgende. Politikken sendes i høring i udvalgets samråd efter tilretning.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes fritidspolitik blev vedtaget i 2020 og gælder for perioden 2020-2023. Udvalgene Job, erhverv og kultur og Unge, fritid og idræt besluttede den 28. marts 2023 at udvide politikkens periode til og med 2025. Fritidspolitikken skal sætte retning for udviklingen af vores kultur-, idræts- og fritidsliv i Frederikssund kommune.

Med denne sag præsenteres udvalgene for et udkast til en procesplan for udarbejdelsen af den nye Fritidspolitik. Fritidspolitikken vil være gældende for perioden 2026-2029. Endvidere præsenteres administrationens anbefalinger til politikkens opbygning.

Med henvisning til, at Byrådet på mødet 25. oktober 2023 vedtog en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”, ønsker administrationen at arbejde henimod en forenkling af Fritidspolitikken.

I dag findes der fire niveauer på det politiske niveau, herunder en overordnet vision, politikker, strategier og handlingsplaner i kommunens ”styringshieraki”. Administrationen anbefaler, at Fritidspolitikken består af én vision og fire fokusområder (temaer), som er tværgående for kommunens kultur-, idræts- og fritidsliv. Politikken understøttes af en række målsætninger for hvert enkelt fokusområde. Administrationen anbefaler, at der ikke laves handlingsplaner, men at det i stedet er fokusområderne og herunder målsætninger, der et retningsgivende og styrende for kommunens arbejde på kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Administrationen anbefaler at:

 • Der udarbejdes én samlet Fritidspolitik (frem for flere politikker, et for hvert område)
 • Den overordnede titel "Fritidspolitik" bevares
 • Fritidspolitikken bygges op omkring én vision og fire tværgående fokusområder (temaer), som er centrale for alle områderne (kultur, idræt, fritid og øvrige folkeoplysningsaktører)
 • Hvert fokusområde beskrives med udgangspunkt i forskning samt kommunens målsætning for temaet
 • Kultur-, idræts-, fritids- og folkeoplysningsaktører samt byrådsmedlemmer og administrationen involveres i udvælgelsen af temaer og målsætninger

Udkast til en procesplan for udarbejdelsen af den ny Fritidspolitik er vedlagt som bilag.

Fritidspolitik 2020-2023 er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Kultur-, idræts-, fritids- og folkeoplysningsaktører samt byrådsmedlemmer og administrationen involveres i udarbejdelsen af fritidspolitikken.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning.

Bilag

39Drøftelse om ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” – arbejdet i det lokalpolitiske spor

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor. I denne sag har udvalget en indledende drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte om der er politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles.
 2. Drøfte om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.
 3. Drøfte udvalgets mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget ønsker at fokusere på mulighederne for forenkling og afbureaukratisering med det formål, at det skal være lettere at være frivillig forening. Udvalget ønsker dialog med områdets samråd, gennemført sammen med Job, erhverv og kultur. Udvalget ønsker endvidere at arbejde med en forenkling af styringshierarkiet.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Byrådet besluttede, at arbejdet forløber i følgende 3 spor:

 1. Det organisatoriske spor
 2. Det lokalpolitiske spor
 3. Det nationale spor

Byrådet har besluttet, at der skal ske en afrapportering af arbejdet i det tre spor ultimo 2024 og ultimo 2025.

I vedlagte bilag 1 er administrationens tilgang til arbejdet i de spor beskrevet nærmere. Notatet har ligeledes været drøftet i Hoved MED-udvalget.

Fagudvalgene har en indledende drøftelse af arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor på møderne i april med henblik på forelæggelse af en beslutningssag på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Det lokalpolitiske spor handler om, hvordan udvalg og Byråd kan understøtte øget frisættelse og regelforenkling og derigennem frigøre tid til kerneopgaven. Helt konkret foreslås dette at ske ved følgende tiltag, jf. Byrådets beslutning 25. oktober 2023:

 • At der frem mod næste byrådsperiode gennemføres en sanering i politikker og strategier med henblik på at forenkle ”styringshierarkiet”.

Udvalget skal beslutte, om de eksisterende politikker og strategier, herunder handlingsplanerne, indenfor udvalgets område, fremadrettet kan forenkles. På sigt bør der arbejdes henimod at have færre niveauer i ”styringshierakiet” på det politiske niveau. I dag findes der 4 niveauer på det politiske niveau, herunder en overordnet vision, politikker, strategier og handlingsplaner i kommunens ”styringshieraki”.

 • At de enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

I forhold til ændringer i opfølgnings- og kontrolprocedurerne skal det overvejes, hvordan der kan ske en forenkling indenfor hvert udvalg. Det kan ske ved f.eks., at antallet af opfølgninger reduceres i løbet af et år, at metoden forenkles, eller ved, at en række sager fremover delegeres til administrationen.

 • At fagudvalgene drøfter input til formulering af målsætninger for arbejdet i det lokalpolitiske spor. På sagen i maj fremlægger administrationen forslag til målsætninger ud fra udvalgenes input, som Byrådet orienteres om i 1. halvår 2024.

Der formuleres et enkelt mål for udvalgets samlede arbejde i det lokalpolitiske spor. Et mål, der gerne må afspejle de forskellige vilkår, målgrupper og medarbejdergrupper, som udvalget agerer overfor.

Fagområdets overvejelser om forenkling af ”styringshierakiet”, delegering, opfølgning, kontrol m.v. inden for udvalgets område, herunder forslag til evt. ændringer.

 • Fritidspolitik, dækker i dag områder for både Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur. Administrationen anbefaler, at Fritidspolitikken fortsat dækker begge udvalgsområderne for kultur, idræt og fritid. Dette skyldes at opdelingen af områderne kan ændres efter et valg samt at der er tale om faglig tæt beslægtede områder både set i et administrativt og et borgerperspektiv.
 • Fritidspolitik, der er i dag udarbejdet handleplaner . Administrationen vurderer, at en Fritidspolitik med færre og klare mål/temaer i højere grad vil sætte retning for politikken og sikre dens betydning i arbejdet for både foreninger, frivillige og medarbejdere. Som følge heraf bør der ikke udarbejdes en ny handleplan til Fritidspolitikken.
 • Der findes i dag en Esportsstrategi i Frederikssund Kommune, denne var aktuel i forbindelse med oprettelse af Esportsforeninger og -aktiviteter. Administrationen vurderer, at den ikke længere er relevant og dermed kan udgå.
 • Frederikssund Kommune har en Frivillighedsstrategi. Den er senest redigeret i 2017 og bør opdateres hvis den forsat skal være relevant. Mulighederne for at indarbejde den i andre politikker bør undersøges på tværs af udvalg og centre.

Fagområdets beskrivelse af, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, m.v., der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

Udvalgsstruktur:

 • Samle kulturområdet sammen med områderne fritid og idræt på udvalgsniveau
 • Samle beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for unge mellem 18 og 30 år med den øvrige beskæftigelsesindsats i Job, erhverv og kultur

Råd og nævn:

Reducere byrådets repræsentation i råd og nævn (Frederikssund Idrætsråd, Elværket, Rejsestalden osv.)

Puljeansøgninger:

Procedurer for puljeansøgninger (både facilitetspuljen og Folkeoplysningsudvalgets puljer):

 • Puljeansøgninger kun 2 gange årligt mod 4 gange årligt i dag
 • Høringssvar ensartes så det gøres på samme vis som i Social og sundhed. Her sendes dagsorden til kommende udvalgsmøde, til høring hos relevante samråd dagen før dagsordenen udgives til udvalget. Samrådene har derefter to arbejdsdage til at indgive høringssvar. Disse høringssvar indarbejdes efterfølgende i dagsordenen og dagsordenen genudgives.
 • Puljeansøgninger t.o.m 10.000 kr. i Folkeoplysningsudvalget / 50.000 kr. til facilitetspuljen kan behandles administrativt

Prisuddelinger:

Prisuddelinger samles på tværs af alle udvalg til en fælles prisfest

Folkeoplysningsudvalget (FOU):

 • Tættere kobling mellem Unge Fritid og Idræt og FOU via de samme byrådsmedlemmer indgår i FOU som i UFI
 • Færre møder i FOU (4-6 årligt)
 • Møder planlægges i forlængelse af Unge Fritid og Idræts møder
 • Ingen afholdelse af dialogmøder, da de nu bliver i forbindelse med FOUs møder

Tilskud:

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning under folkeoplysningsloven gøres mere enkel og mindre bureaukratisk. Der gennemføres en proces som ved forenkling af tilskudsmodel for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Fagområdets inspiration til et muligt mål for udvalgets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor.

 • Flere faglige ressourcer anvendes til understøttelse af kultur- og fritidsaktiviteter primært i foreningslivet ved at anvende færre ressourcer til behandling af puljeansøgninger

Dette kan eksempelvis være via:

 • Nærmere bestemt ansøgninger behandles administrativt med udgangspunkt i klare retningslinjer.
 • Høringssvar indhentes efter samme model som i Social og sundhed - så alle udvalg har samme model, hvor der er ikke lovkrav.
 • Behandling af puljeansøgninger foretages af administrationen sammen med relevante samråd, hvor efter udvalget orienteres

Inddragelse

MED-organisationen er løbende involveret i arbejdet. Samrådene på fritidsområdet vil ligeledes løbende blive involveret i arbejdet. På nuværende tidspunkt er yderligere inddragelse ikke fundet relevant i forhold til det lokalpolitiske spor, men det vil senere i processen være relevant med bred inddragelse omkring arbejdet med at opfylde udvalgenes mål.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

40Orientering om godkendelse af streaming af sportsarrangementer i kommunale idrætshaller

Resume

Jægerspris Underducks Floorball Club ønsker at opsætte streamingudstyr i Møllegårdhallen i Jægerspris, så de kan streame, når der afvikles stævner i hallen. Foreningen afholder selv alle udgifter forbundet med opsætning og vedligehold af udstyret.

Udvalget orienteres denne sag om godkendelse af mulighed for streaming i alle kommunale idrætshaller, såfremt Frederikssund Kommune ikke har udgifter forbundet hermed, og streamingen følger relevant specialforbunds anbefalinger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Jægerspris Underducks Floorball Club ønsker at opsætte streamingudstyr i Møllegårdhallen i Jægerspris i form af kameraer, der placeres højt oppe og kun filmer banen. Foreningen ønsker at kunne streame fra deres seniorkampe i Floorball Ligaen og 2. division.

Kameraerne vil være koordinerede med et kampprogram, og der streames derfor kun, når der er kampe i hallen. Hverken opvarmning eller andre aktiviteter i hallen vil blive streamet. Aktive kameraer symboliseres ved en rød diode, der lyser. Desuden vil der både visuelt (via skiltning) og verbalt gøres opmærksom på, at der streames fra hallen. Adgangen til streamingsignalet er bag betalingsmur og kræver login via Dansk Floorball TV.

Administrationen har været i dialog med Jægerspris Skole, der også benytter Møllegårdhallen, samt Kommunens IT-afdeling. Ingen har nogen indvendinger mod kameraer i hallen så længe ovenstående forbehold overholdes.

Foreningen afholder selv alle udgifter forbundet med opsætning og vedligehold af udstyret. De sørger ligeledes selv for selvstændig internetforbindelse og afholder udgifter hertil.

19 andre floorballklubber har allerede fået opsat kameraer til brug for streaming af kampe via organisationen Floorball Danmark. Yderligere tre klubber afventer kommunal godkendelse.

Med udgangspunkt i ovenstående forespørgsel fra Jægerspris Underducks Floorball Club, har administrationen godkendt muligheden for at streame sportsarrangmenter fra alle kommunale idrætshaller.

Dette under forudsætning af at:

 1. Frederikssund Kommune ikke har nogen udgifter forbundet med opsætning eller vedligehold af nødvendigt udstyr
 2. Foreningen følger relevant specialforbunds retningslinjer og anbefalinger for streaming
 3. Relevante parter så som kommunale ejendomme, idrætsanlæg, skole, servicekorps osv. inddrages før eventuel opsætning af udstyr

Danmarks Idrætsforbund anbefaler ikke streaming af børn og unge under 18 år. Nogen specialforbund (den enkelte idrætsgrens landsorganisation) under Danmarks Idrætsforbund kan dog have andre anbefalinger, der i højere grad tillader streaming af børn og unge og mulighed for streaming af U15 og U17 kampe. Enkelte kommuner har valgt, at det ikke er tilladt at streame børn og unge under 18 år i kommunale haller.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med foreningen og andre relevante parter.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning.

41Orientering om regnskab 2023 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2023 på Unge, fritid og idræt.

Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Drift:

Årets driftsresultat viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 2,12 mio. kr. vedrører serviceudgifter, mens 0,24 mio. kr. vedrører overførselsudgifter. Mindreforbruget fordeler sig primært på følgende bevillingsområder:

 • Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter): Merforbrug på 0,02 mio. kr.
 • Kultur og fritid (serviceudgifter): Mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 • Social service (serviceudgifter): Mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
 • Skole- og klubområdet: Mindreforbrug samlet på 0,02 mio. kr. fordelt med:
  • Merforbrug på 0,22 mio. kr. på serviceudgifter primært vedrørende FGU og Frederikssund Ungdomsskole.
  • Mindreforbrug på 0,24 mio. kr. på overførselsudgifter vedrørende færre FGU-elever.

For nærmere gennemgang af driftsregnskabet henvises til vedlagte bilag vedrørende drift.

Anlæg:

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,01 mio. kr. (merforbrug) - Svømmehal
 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) - Idræts- og spejderfacilitetspuljen
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) - Aktivitetsplads ved Idrætsbyen
 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) - Maritimt center
 • 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) - Idrætsby - helhedsplan
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) - Idrætsby
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) - Grønne Colosseum Slangerup speedway

Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) - Idræts- og spejderfacilitetspuljen
 • 0,6 mio. kr. (mindreindtægt) - Maritimt center

For nærmere gennemgang af anlægsregnskabet henvises til bilag vedrørende anlæg.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

42Beslutning om overførsler 2023 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2023.

Driftsregnskabet viser samlet et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,1 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. tilføres kassen, mens et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. søges overført til 2024 og 0,5 mio. kr. søges overført til 2025.

Anlægsprojekterne viser i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug for bruttoanlægsudgifterne på 2,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsindtægterme.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der gives en driftstillægsbevilling på i alt 0,438 mio. kr. vedrørende kultur og fritid, hvoraf:

a) -0,05 mio. kr. søges tilført i 2024

b) 0,49 mio. kr. søges tilført i 2025

 1. Der gives en driftstillægsbevilling på 0,07 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug under social service til 2024.
 2. Godkende tillægsbevilling på 2,28 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2024 og 2025 på bruttoanlægsudgifterne, fordelt med 1,24 mio. kr. i 2024 og 1,04 mio. kr. i 2025.
 3. Godkende tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. for overførsel af mindreindtægt til 2024 på bruttoanlægsindtægterne.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Drift:

Årets resultat viser et mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 2,1 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. tilføres kassen, mens 0,5 mio. kr. søges overført til 2024 og 2025 under politikområdet kultur og fritid og social service.

Kultur og fritid

Under kultur og fritid søges overført et merforbrug på 47.000 kr. til 2024 vedrørende:

 • Græse Gamle Skole: merforbrug 55.000 kr.
 • Tyrkisk forening Toftevej 1, Vinge: merforbrug 7.000 kr.
 • Foreningscentret Pedersholm: mindreforbrug 6.000 kr.
 • Rytterskolen St. Rørbæk: mindreforbrug 9.000 kr.

Derudover søges mindrefrorbrug på 0,49 mio. kr. vedrørende Folkeoplysningsudvalget overført til 2025.

Social service

Under social service søges overført et mindreforbrug på 71.000 kr. vedrørende § 85 ungeteamet.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag vedrørende drift.

Anlæg:

Samlet set er der et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio.kr.

Overførsel af bruttoanlægsudgifter

Der overføres samlet bruttoanlægsudgifter på 2,28 mio.kr., fordelt med 1,24 mio. kr. til 2024 og 1,04 mio.kr. til 2025, som fordeler sig på følgende projekter:

 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) - Idræts- og spejderfacilitetspuljen til 2024.
 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) - Maritimt center til 2025.
 • 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) - Idrætsby - helhedsplan til 2024.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) - Idrætsby til 2024.
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) - Grønne Colosseum Slangerup speedway til 2024.

Overførsel af bruttoanlægsindtægter

Der overføres samlet bruttoanlægsindtægter på 0,8 mio. kr. til 2024, som fordeler sig på følgende projekter:

 • 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) - Idræts- og spejderfacilitetspuljen
 • 0,6 mio. kr. (mindreindtægt) - Maritimt center

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag vedrørende anlæg.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift:

Der søges tillægsbevilling på i alt -47.000 kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 på politikområdet Kultur og idræt. Under politikområdet social service søges en tillægsbevilling på 71.000 kr. i 2024.

Anlæg:

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 2,28 mio.kr., fordelt med 1,24 mio. kr. til 2024 og 1,04 mio.kr. til 2025, samt tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne i 2025.

Bilag

43Orientering vedrørende nyt Forberedende Grunduddannelse (FGU) plus tilbud i Frederikssund Kommune

Resume

Byrådet besluttet med Budget 2024 at etablere en ny Forberedende Grunduddannelse, FGU plus, med henblik på at styrke de unges forudsætninger for at kunne tage en ordinær ungdomsuddannelse frem for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt for det nye FGU plus tilbud, herunder tidsplan for implementering af tilbuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

På baggrund af faldende elevoptag på den Forberedende Grunduddannelse (herefter FGU) har den kommunale ungeindsats igangsat et arbejde med at undersøge muligheder for at øge elevoptag og fastholdelse. Et af initiativerne har været at afklare mulighederne for etablering af et særligt FGU-tilbud. Tilbuddet skal rumme den gruppe af unge, som ikke er i stand til at gå i en almindelig FGU, men som profiterer af et særligt tilbud, hvor der er ekstra støtte, et særligt tilrettelagt skema samt færre elever og mulighed for lavere timetal. Midler til etablering af dette tilbud blev godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget 2024, idet det finansieres af en reduktion på budgettet til Særligt tilrettelagt uddannelse (herefter STU), da det forventes, at dette nye FGU plus tilbud vil kunne håndtere nogle af de unge, der er i gråzonen mellem STU og FGU.

Målgruppe for FGU plus

Tilbuddet er målrettet unge der har psykiske eller sociale udfordringer af forskellig karakter.

Eksempelvis udviklingsforstyrrelse som autisme, ADHD eller psykiatriske diagnoser som eksempelvis angst og depression.

Rammer og indhold

Tilbuddet kan rumme op til 12 elever, hvor der tilknyttes to ansatte i skoletilbuddet. Den ene vil være en FGU-lærer, der finansieres af FGU-Nordsjælland. Den anden vil være en pædagogisk medarbejder ansat af Frederikssund kommune, som har en stærk specialpædagogisk profil med stor viden og erfaring med at arbejde med støtte og læring for denne målgruppe. Der skal være et særligt fokus på, at tilbuddet tilrettelægges ud fra tydelige, konkrete og strukturerede rammer, der passer til målgruppens behov.

I tilbuddet vil det være muligt at arbejde med flere fagtemaer afhængig af elevernes interesse. Fælles for temaerne er, at der tages udgangspunkt i konkrete og autentiske problematikker. Herudover vil der være undervisning med fokus på hverdagsmestring, afklaring samt PASE-undervisning (privatøkonomi, arbejdsplads-, samarbejde-, og erhvervslære). Der vil også være mulighed for erhvervstræning og praktikperioder.

På FGU plus har eleverne det samme antal timer på de øvrige FGU-hold, dvs. 26 timer. Hvis der er behov for, at en elev har brug for nedsat tid i en periode skal det godkendes i FGU-visitationsudvalget.

Det forventes, at der vil være nogle unge blandt denne målgruppe, der har udfordringer med at tage offentlig transport. Derfor arbejdes der på, om der kan etableres en transportordning fra et opsamlingssted Frederikssund for de unge, der har udfordringer med at transportere sig.

Tilbuddet vil blive placeret på FGU-skolen i Skibby. Holdet vil få eget lokale med egen indgangsdør og mulighed for opdeling af rummet og eget pauserum.

Visitation til tilbuddet

Der etableres et administrativt FGU visitationsudvalg med repræsentanter fra henholdsvis Ungekontakten og UU-vejledningen. Visitationsudvalget mødes én gang om måneden for at godkende optagelse af elever på FGU plus samt elever der søger dispensation til nedsat tid, forlængelse udover de 2 år eller at aldersgrænsen på 25 år.

Implementering og opfølgning af FGU plus

FGU plus tilbuddet vil forventeligt være i drift i skoleåret 2024/2025.

Administrationen forslår at Unge, fritid og idræt orienteres om resultaterne af det nye FGU plus tilbud i juni 2025.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

44Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024
 • Søgetal til ungdomsuddannelserne for 2024
 • Fælles temamøde (Børn, familier og forebyggelse; Skole, klub og SFO; Unge, fritid og idræt) om Børne- og Ungepolitikken 16. april kl. 15.30-17.30

Bilag

45Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.