Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 28. november 2023

Ungeliv, Odinsvej 4D, 3600 Frederikssund kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

126Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

127Beslutning om beredskabsplan vedrørende Radikalisering

Resume

Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af sager omhandlende radikalisering. Pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, bliver det lovpligtigt, at alle kommuner har en beredskabsplan og strategi for, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer hvis en borger udviser ekstremistiske eller radikaliserende holdninger.

På udvalgsmødet deltager Jacob Holm Jørgensen, leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende beredskabsplanen for opsporing, forebyggelse og håndtering af radikalisering.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, bliver det lovpligtigt, at alle kommuner har en beredskabsplan og strategi for, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer hvis en borger udviser ekstremistiske eller radikaliserende holdninger. Beredskabsplanen vedlægges som Bilag 1. Frederikssund Kommune har ikke tidligere haft en beredskabsplan for håndtering af Radikalisering. Beredskabsplanen skal politisk godkendes. Beredskabsplanen skal gennemgås og revurderes senest hvert fjerde år, således man sikre, at den er opdateret med den aktuelle viden, lovgivning og handlingsmuligheder.

Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse har, med råd og vejledning fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, udarbejdet en beredskabsplan for, hvordan man skal forholde sig i Frederikssund Kommune hvis der opstår mistanke om radikalisering hos en borger. Det er enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse der står for udarbejdelsen af denne beredskabsplan, da de allerede er en del af samarbejdet omkring håndtering af radikalisering og ekstremisme i kommunen i regi af Infohus.

Infohus Frederikssund Kommune er et lovpligtigt samarbejdsforum mellem Frederikssund Kommune og Nordsjællands Politi. Formålet er et myndighedskoordinerende samarbejde med henblik på at sikre, at personer i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistiske motiver identificeres rettidigt med henblik på forebyggelse.

I forlængelse af beredskabsplanen, er der udarbejdet en forkortet handleguide, som har til formål at opsummere hele beredskabsplanen på en enkelt side. Meningen med handleguiden er, at skoler, daginstitutioner, foreninger og andre afdelinger kan have den hængende fremme, og dermed hurtigt skabe sig et overblik over, hvad de skal være opmærksomme på, samt hvem de skal tage kontakt til. Handleguiden kommer ligeledes til, at være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Handleguiden vedlægges som Bilag 2.

Inddragelse

Det er Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse der står for formidlingen af kendskabet til beredskabsplanen. Her er det både den direkte kommunikation overfor relevante medarbejdere i kommunen, ungdomsuddannelserne samt foreningslivet. Ligeledes vil beredskabsplanen også være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Alle skoler, samt sundhedsplejen er i forbindelse med udarbejdelsen af beredskabsplanen, blevet tilbudt et opmærksomhedsoplæg afholdt af Infohustovholder og leder af Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, Jacob Holm Jørgensen. Formålet med opmærksomhedsoplægget er, at øge opmærksomheden på bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder, samt kriseberedskabet ved udfordringer med baggrund i ekstremisme og radikalisering. Under opmærksomhedsoplægget, bliver beredskabsplanen introduceret.

Et møde om opmærksomhedsoplægget er under planlægning til Ungekontakten, samt til rådgivere og PPR fra Center for Familie og Rådgivning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

128Beslutning om beredskabsplan vedrørende Æresrelaterede Konflikter og Negativ Social Kontrol

Resume

Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse har, i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning, samt Center for Job og Rådgivning, udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af sager omhandlende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, bliver det lovpligtigt, at alle kommuner har en beredskabsplan og klar strategi for, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer, hvis en borger udsættes for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

På udvalgsmødet deltager Jacob Holm Jørgensen, leder af Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende beredskabsplanen for opsporing, forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det bliver pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, lovpligtigt, at alle kommuner har en strategi og beredskabsplan for, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår mistanke om, at en borger involveres i æresrelaterede konflikter eller udsættes for negativ social kontrol.

Beredskabsplanen vedlægges som Bilag 1.

Frederikssund Kommune har ikke tidligere haft en beredskabsplan for håndtering af sager relaterede til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Derfor har Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning og Center for Job og Rådgivning, udarbejdet en beredskabsplan for, hvordan man som medarbejder i kommunen skal forholde sig, hvis der opstår bekymring om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol. Beredskabsplanen skal politisk godkendes. Beredskabsplanen skal gennemgås og revurderes senest hvert fjerde år, således man sikre, at den er opdateret med den aktuelle viden, lovgivning og handlingsmuligheder på området. Beredskabsplanen vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

I beredskabsplanen bliver der gjort opmærksom på hvordan man definerer æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Ligeledes bliver det også beskrevet hvilke tegn eller adfærdsændringer man skal være opmærksomme på. Det bliver også beskrevet hvordan man behandler en bekymring der kommer ind, samt hvem man kan kontakte hvis der opstår mistanke om bekymringer.

I forlængelse af beredskabsplanen, er der udarbejdet en forkortet handleguide, som har til formål at opsummere hele beredskabsplanen på en enkel side. Meningen med handleguiden er, at skoler, daginstitutioner, foreninger, og andre afdelinger kan have den hængende fremme, og dermed hurtigt skabe sig et overblik over, hvad de skal være opmærksomme på, samt hvem de skal tage kontakt til. Denne handleguide vil ligeledes være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Handleguiden vedlægges som Bilag 2.

Inddragelse

Det er Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse der står for formidlingen af kendskabet til beredskabsplanen, samt handleguiden. Her er det både den direkte kommunikation overfor relevante medarbejdere i kommunen, ungdomsuddannelserne samt foreningslivet. Ligeledes vil beredskabsplanen samt handleguiden være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

129Beslutning om frigivelse af midler til istandsættelse af klubber

Resume

Med Budget 2023 blev det besluttet at istandsætte kommunens klubtilbud. Med denne sag skal Unge, fritid og idrætsliv bede Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalg og Byråd at anbefale, at der frigives 960.000 kr. til fortsættelse af istandsættelse af ungdomsklubben. Frigivelsessagen behandles på møde i Skole, klub og SFO 29. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt at godkende, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 960.000 kr. i 2024 til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har 30. august 2023, sag 142 "Beslutning om frigivelse af midler til istandsættelse af klubber", frigivet de første 900.000 kr. til istandsættelsen af klubtilbud. Den tværgående arbejdsgruppe anbefalede nedenstående arbejder, der samlet set beløber sig til 2.680.000 kr. Der skal således frigives midler til fortsættelse af istandsættelsesarbejderne i 2024.

Istandsættelse af fritidsklubberne Klub Mix og Klub Højen

Fritidsklubben Klub Højen i Jægerspris istandsættes for 260.000 kr. med følgende;

 • Eksisterende sal omlægges til to selvstændige rum med ekstra døre, som skal anvendes til krearum og opholdsrum.

Fritidsklubben Klub Mix i Frederikssund istandsættes for 1.060.000 kr. med følgende;

 • Etablering af væg i kælder med henblik på opdeling af skolens og fritidsklubbens materialer, der opbevares i kælderen
 • Fællesrum indrettes med møbler der lever op til krav for brandsikkerhed
 • Container med plads til opbevaring af mooncars med mere opsættes i skolegård
 • Garderobeskabe renoveres. Lågernes hængsler går i stykker, når de lågerne åbnes helt. Dette kan udbedres ved at der er låge i hvert andet garderobeskab
 • Udendørs Væg i rå beton males for at gøre udemiljøet mere hyggeligt
 • Væg etableres i computerrum så rummet opdeles to områder til computer og krea
 • Væg med dør etableres i motionsrum
 • Fællesrummet med kreaværksted opdeles med en væg for at give plads til ro og fordybelse til kreaaktiviteter, mens andre elever kan møde ind og spise uden at forstyrre
 • Etablering af udendørs legeområde med gummibelægning, hængekøje, gynger, karrusel og siddemøbler.

Istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris

Ungdomsklubben i Jægerspris istandsættes for 1.360.000 kroner med følgende:

 • Modernisering af køkkenet, som bliver større, hvormed de unge kan deltage i køkkenet som en pædagogisk aktivitet
 • Etablering af halvvæg ved indgangen, som giver bedre kontakt mellem de unge og pædagoger, der kan se hvem, der kommer ind og ud ad klubben
 • To lokaler omlægges til en sal med depot. Salen skal bruges til samlinger, revy, fester med mere
 • Etablering af dobbelt glasdør til salen, så pædagogerne kan se de unge, der er i klubben.

Inddragelse

En tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Center for Børn og Skole, Center for Kultur, Fritid og Ungeliv, Center for Ejendomme og IT samt ledere og medarbejdere fra klubberne har været med i det indledende arbejde, og vil være med i det videre arbejde med gennemførelsen.

Økonomi

Nærværende sag har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, idet der alene er tale om, at udvalget anbefaler en frigivelse på 0,96 mio. kr. til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris. Selve frigivelsen indstilles i sag på Skole, klub og SFO på møde den 29. november 2023.

130Beslutning om nyt styrkede 10. klasses tilbud

Resume

Unge, fritid og idræt drøftede på mødet 7. marts 2023 (sag nr. 34) en ny model for et nyt 10. klasses tilbud i Frederikssund Kommune. Udvalget skal med denne sag beslutte vedlagte model for et nyt styrket 10. klasses tilbud. Leder af Ungeliv, Kristian Holmstrup Kock, vil på mødet præsentere den nye model for 10. klasse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende den styrkede model for nyt 10. klasses tilbud med ikrafttrædelse i skoleåret 2024/2025.
 2. Godkende en årlig tillægsbevilling på 631.945 kr. med virkning fra 1. august 2024, der samtidigt modsvaredes af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Skole, klub og SFO

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2022 at udvikle en ny model for et styrket 10. klasses tilbud i Frederikssund Kommune. Formålet er at skabe et attraktivt 10. klasses tilbud til udskolingselever, der skal tiltrække flere elever og være et springbræt til ungdomsuddannelser.

Den nye 10. klasse skal være ambitiøs på de unges vegne og skabe et attraktivt tilbud, som giver eleverne vilje, lyst og energi til deres videre uddannelse. Skoledagen vil blive tilrettelagt i et tværgående samarbejde på Campus og øvrige uddannelsesinstitutioner, så eleverne oplever en naturlig overgang til ungdomsuddannelse

Den nye model for nyt 10. klasses tilbud er rammesat til en kapacitet på tre klasser og et gennemsnitligt elevtal på 75 elever som minimum. Det er ambitionen med den nye model at øge elevtallet i forhold til det nuværende elevtal. Det er fx ambitionen, at det nye tilbud kan tiltrække elever, som ellers ville have taget en 10. klasses tilbud uden for kommunen. Ved skolestart 2022 søgte 46 elever (svarende til 43 pct.) med bopæl i Frederikssund Kommune et 10. klasses tilbud i en anden kommune end Frederikssund.

Administrationen gør opmærksom på, at den nye model afviger på enkelte punkter fra den model, der blev drøftet 7. marts 2023. I skoleåret 2023/2024 har der været afprøvet en række prøvehandlinger i den nuværende 10. klasse på Campus U10 med afsæt i drøftelserne fra 7. marts. Prøvehandlingerne har givet anledning til at tilpasse en række fag og strukturer. Modellen for et nyt 10. klasse er vedlagt som Bilag 1, der beskriver ændringer samt nye forslag.

I forhold til den tidligere model blev det herunder drøftet, at den forøgede kapacitet på Campus U10 vil have øgede udgifter for 600.000 kr. Det har siden vist sig, at ændringerne vil give en yderligere meromkostning på 13.000 kr. i 2024 og 31.945 kr. i 2025 og frem. Beløbet dækkes af tilsvarende negativ tillægsbevilling fra Skole, klub og SFO.

Væsentlige ændringer fra skoleåret 2022/2023:

 • Længere skoledage
 • Tre-fem faglinjer
 • Fast vejledning på tværs
 • Grundfag
 • Valgfag på tværs
 • Forpligtende fællesskaber

Finansiering af nyt 10. klasses tilbud

Nedenfor præsenteres et overblik over den økonomisk ramme for en ny 10. klasse model. I Bilag 2 er finansieringen uddybet yderligere.

Det bemærkes, at den økonomiske ramme for den nye 10. klasse er beregnet ud fra en forventning om tre klasser og et gennemsnitligt elevtal på 75 elever. Derudover skal det noteres, at den økonomiske ramme er uændret, for både den nuværende CampusU10 og den nye 10. klasses model, uanset om elevtallet er over eller under det rammesatte elevtal på henholdsvis 57 og 75.

Merudgift for en ny mulig 10. klasse i forhold til nuværende budget

 • Den nye model for 10. klasse vil hvert år have behov for en øget ramme på 631.945 kr. i forhold til den nuværende økonomiske ramme for 10. klasse.
 • Udover den årlige driftsudgift vil der være 400.000 kr. i etableringsudgift i første skoleår, som er afsat med budget 2024. Udgifter til inventarer, kompetenceudvikling samt øget PR og marketingsudgifter indgår i denne beregning.

Sammenligningen af den økonomiske ramme mellem ny og gammel model

 • Den nye model 10. klasse bør have en økonomisk ramme på 4,43 mio. kr. årligt, med kapacitet til tre klasser og i gennemsnit 75 elever.
 • Det nuværende CampusU10 har en økonomisk ramme på 3,8 mio. kr. årligt med to klasser og et gennemsnit på 57 elever.
 • I den nuværende CampusU10 er udgiften pr. elev 75.097 kr., når der beregnes ud fra et gennemsnitligt elevtal på 57. I den nye model vil udgiften pr. elev være 59.093 kr., når der beregnes ud fra et gennemsnitligt elevtal på 75.

Finansiering af ny mulig 10. klasse gennem hjemtagne midler

 • I januar 2023 går 46 elever i 10. klasse tilbud uden for kommunen. Der er aftalt en mellemkommunal betalingstakst pr. elev på 69.000 kr. Frederikssund Kommune har en udgift på 3,2 mio. kr. til betaling for 10. klasses tilbud i andre kommuner. Mellemkommunale betalinger omfatter kommunens betalinger til og fra andre kommuner, når borgere vælger at modtage fx. deres 10. klasses tilbud udenfor egen kommune. Betalerkommunen for den enkelte borger skal altid afholde udgiften uanset om borgeren modtager tilbuddet i egen kommune eller anden kommune.
 • Den nye 10. klasse har en ramme på tre klasser og i gennemsnit 75 elever, dermed et øget elevtal på 13, når der sammenlignes med det antal elever der var i januar 2023 (62 elever).
 • Budgettet til elever i andre kommuner reguleres i marts måned hvert år på Skole, klub og SFO. Unge, fritid og idræt vil modtage 631.945 kr. som en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen for 31/3-2024.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen giver anledning til, at der gives en tillægsbevilling på 631.945 kr. under Unge, fritid og idræt, der finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på -631.945 under Skole, klub og SFO med 5/12-dels virkning i 2024, da skoleåret starter i august, og med fuld effekt for 2025 og frem. De to bevillinger for budgetåret 2024 vil blive udmøntet i forbindelse med den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. For 2025 og frem indarbejdes bevillingerne i forbindelse med udarbejdelse af Budgetaftale 2025.

Bilag

131Orientering om igangværende projekter støttet af Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Resume

Udvalget får med denne sag præsenteret en status på igangværende projekter der er støttet med midler fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt får med denne sag en status på projekter, der har bevilliget midler fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, og som endnu ikke er afsluttet.

Bålhytte i Vinge

Udvalget bevilligede 29. marts 2022 (sag 45) 255.000 kr. til etablering af en bålhytte i Vinge. Projektet har fået alle nødvendige tilladelser, og fundamentet støbes efter planen i uge 45. Hytten forventes at stå færdig i januar 2024.

Kunstgræsbane i Dalby

Udvalget bevilligede 31. maj 2022 (sag 74) 165.447 kr. til at etablere en udvidelse af sikkerhedszonen omkring kunstgræsbanen i Dalby. Projektet afventer nedsivningstilladelse før det kan igangsættes. Der er ingen tidshorisont for igangsættelse.

Kunstgrustennisbane og lys ved Jægerspris tennisklub

Udvalget bevilligede 31. maj 2022 (sag 73) 610.000 kr. til etablering af kunstgrustennisbane. Desuden bevilligede udvalget 31. maj 2022 (sag 79) 47.000 kr. til etablering af lys på banerne. Projektet om anlæg af kunstgrustennisbanen afventer miljøvurderinger, før arbejdet kan igangsættes. Det forventes at projektet igangsættes inden sommer 2024.

Projektet omkring etablering af lys på banen følger processen for tennisbanen.

Depotrum ved Kignæshallen

Udvalget bevilligede 29. november 2022 (sag 151) 213.582 kr. til opstilling af en isoleret container til opbevaring ved Kignæshallen i Jægerspris. Det sidste arbejde er ved at blive udført, og containeren forventes at kunne tages i brug i december 2023.

Lys på Ådalen atletikbane

Udvalget bevilligede 30. maj 2023 (sag 30) 510.000 kr. til etablering af belysning på atletikbanen på Ådalen skole. Udbuddet er igangsat og projektet forventes at opstarte inden årets udgang. Lyset står forventeligt færdigt i starten af 2024.

Handikapfaciliteter til IF1864

Udvalget bevilligede 30. maj 2023 (sag 74) 65.550 kr. til etablering af handicaptoilet og udvendig dør ved IF1864's skydebaner på Trekløverskolen afdeling Marienlyst. Den udvendige dør mangler stadigvæk at blive færdiggjort, og forventes at stå færdig i uge 2.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

132Orientering om Idræts- og Spejderfacilitetspuljens økonomi

Resume

Der er ved seneste ansøgningsfrist kommet 2 ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Derudover er der 6 ansøgninger, hvor behandlinger er bliver udskudt. Sammenlagt er der ansøgninger for 1.112.262 kr. Der er 2.571.500 kr. til udmøntning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er kommet otte ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, for sammenlagt 1.112.262 kr. To af ansøgningerne er kommet ved seneste ansøgningsfrist, mens seks ansøgninger har fået udskudt behandlingen. Der resterer 2.571.500 kr. i puljen til udmøntning.

Ansøgninger på op til 400.000 kr. har 4 årlige ansøgningsfrister 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober. Ansøgninger på 400.000-800.000 har 1 årlig ansøgningsfrist 15. august. Ansøgninger på over 800.000 har 1 årlig ansøgningsfrist 15. januar.

Der er i budget 2024 afsat 3.347.000 kr. i Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Byrådet godkendte 24. maj 2023, at der lånes 354.000 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen til renovering af omklædningsrum i Frederikssund Svømmehal. De 354.000 kr. er tilbageført puljens budget for 2024.

Unge, fritid og idræt godkendte i sag 67 10. maj 2023, at der flyttes to anlægsprojekter fra 2023 til 2024, og der er derfor allerede disponeret 775.500 kr. af puljens budget i 2024.

Træffer udvalget beslutning om udbetaling af støtte til foreningers initiativer, udbetales disse først i 2024, hvortil budgettet er afsat.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

133Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Slangerup Håndbold Forening (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt at få gennemført en forundersøgelse.

134Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - IF1864 Skytteafdeling (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

135Beslutning om udvidet pleje af boldbaner i 2024

Resume

Unge, fritid og idræt bedes med denne sag træffe beslutning om forbedret pleje af fodboldbaner i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Afsætte 100.000 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen i 2024 til udvidet banepleje.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt bevilligede 29. november 2022 (sag 145) 250.000 kr. til særlige indsatser til forbedring af boldbaner i 2023.

Med baggrund i den udarbejdede tilstandsrapport for banerne, dialogmøde med fodboldklubberne samt de faglige anbefalinger fra Frederikssund Idrætsanlæg og Vej & Park besluttede Unge, fritid og idræt 7. februar 2023 følgende tiltag i 2023:

 • Leje af alternativ maskine til forårsklargøringen
 • Indkøb af jordkasser til opfyld af slidskader mv.
 • Ekstra Topdressing/dybdeluftning
 • Særlig indsats gamle grusbaner (luftning)

Efterfølgende er der givet orientering til fodboldklubberne på orienteringsmøde 9. februar 2023.

Det blev understreget, at der er tale om en engangsbevilling givet for 2023.

Unge, fritid og idræt har bedt administrationen udarbejde oplæg om mulige fremtidige tiltag. I denne sag præsenteres oplæg til tiltag for 2024 og 2025.

Fremtidige perspektiver

Det er administrationens vurdering, at de anbefalede plejetiltag også bør gennemføres i 2024 og 2025 for at kunne evaluere effekten af disse.

Af de fire anbefalede tiltag er det kun indkøb af jordkasser, der er en engangsudgift. De øvrige tiltag vurderes at udgøre en merudgift på 215.000 kr. i både 2024 og 2025.

Erfaringerne fra tre år med ovennævnte tiltag kan derefter danne grundlag for fremtidig banepleje. Administrationen har indhentet tilbud på evaluering af banernes i 2025 på 23.000 kr. Tilbuddet er indhentet hos samme rådgiver, der lavede den indledende analyse i 2022. Evalueringen i 2025 vil bestå af en test af fire af de 12 baner, der indgik i den første rapport. Testresultaterne bliver efterfølgende præsenteret for fodboldklubberne.

Finansiering

Vej & Park har sammen med Frederikssund Idrætsanlæg gennemgået den eksisterende plejeplan med leverandøren af pleje af kommunens fodboldbaner. Ved at omprioritere og omlægge driftsopgaver vil der kunne findes ydelser svarende til 115.000 kr., der vil kunne omlægges til forbedret banepleje af fodboldbaner med foreningsaktiviteter på.

Det vil blandt andet betyde, at det kun er banearealer med foreningsaktivitet, der modtager plejetiltag udover forårsklargøringen.

Dermed findes over halvdelen af den årlige finansiering indenfor det afsatte budget til grønt vedligehold. Ønsker udvalget en forbedret pleje, der kan afholdes indenfor ovenstående ramme, vil administrationen udarbejde oplæg om prioritering blandt de forslåede indsatser. Ønsker udvalget dette, vil det blive fremlagt i særskilt sag.

Boldbaner udelukkende med skoleaktivitet vil kun blive klippet og opstreget efter forårsklargøringen.

Udover skolebaner drejer det sig også om boldbanerne i Ferslev, Skuldelev og Marbæk, hvor der ikke længere er foreningsaktivitet. Disse baner vil således også kun blive klippet og opstreget.

Ved en årlig merbevilling på kr. 100.000 vil de foreslåede plejetiltag derfor kunne gennemføres på boldbaner med foreningsaktivitet i 2024 og 2025.

Administrationen anbefaler, at de resterende 100.000 kr. i 2024 og 123.000 kr. 2025 prioriteres fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Da det er en forudsætning at facilitetspuljen indgår i Frederikssund Kommunes budget i de pågældende år, kan beslutningen om udvidet banepleje i 2025 først træffes efter Byrådets vedtagelse af budget for 2025.

Yderligere optimeringer på arealer med foreningsaktivitet

Med denne foreslåede plejeplan får alle græsarealer med foreningsaktivitet samme prioritering fremadrettet i forhold til plejetiltag. Dermed forbedres standen af baner til både træning og kampe.

Hvis der skal ske yderligere optimeringer i forhold til udnyttelse og pleje af arealer, er det muligt at reducere serviceniveauet på arealer i områder hvor foreningsaktiviteten er nedadgående. Der kan være arealer, som kan tages ud af plejeplanen – eller omlægges til kun at modtage klipning og opstregning.

Der skal være tale om et helt sammenhængende areal, der kan tages ud af drift, for at det økonomisk og praktisk kan give en gevinst at omprioritere plejetiltag. Der er ingen gevinst ved at nedlægge enkelte boldbaner, som er en del af et større areal.

Inddragelse

Fodboldklubberne i Frederikssund Kommune har løbende været inddraget i udviklingsarbejdet med forbedringen af boldbanernes stand.

Unge, fritid og idræt bad på udvalgets møde 28. marts 2023 i sag 45, administrationen om at sende ovenstående oplæg i høring i Frederikssund Idrætsråd i forhold til mulig finansiering fra Spejder- og idrætsfacilitetspuljen i henholdsvis 2024 og 25.

Frederikssund Idrætsråd, som er høringspart til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, udtaler:

Idrætsrådet er meget glade for at det er lykkedes at finde en løsning, som vi forventer er forventningsafstemt med de foreninger der er brugere af de berørte faciliteter.

Grundlæggende er vi dog forundret over, at den meromkostning der nu er fremkommet som følge af det mangelfulde udbud og overdragelse af driftsforpligtelserne fra Vej og Park til HedeDanmark, ikke bliver taget fra Vej og Parks eget budget hvor ydelserne jo os bekendt tidligere har været afdækket før aftalen blev indgået.

Kun såfremt dette virkeligt ikke er muligt, hvilket vi ikke kan læse af det fremsendte forslag, ser vi den foreslåede finansiering

som en sidste udvej, da dette jo reelt stiller det øvrige foreningsliv ringere."

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2024 er der afsat 3.347.000 kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024. I nærværende sag søges der udmøntet puljemidler på 100.000 kr. i 2024. Til orientering forelægges Unge, fritid og idræt 28. november i sag 132, en status for udmøntede puljemidler for 2024.

136Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Frederikssund Idræts Klub (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

137Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Slangerup Motorcross Klub (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

138Beslutning om afvikling af Kids Tour 2024

Resume

Frederikssund Kommune ønsker for tredje år i træk at afvikle børnecykelløbet Kids Tour. Løbet arrangeres af Børneulykkesfonden og prisen er 95.000 kr. Administrationen anbefaler at finansieringen af Kids Tour sker på samme måde som i 2022 og 2023, hvor udgiften deles mellem Center for Kultur, Fritid og Ungeliv og Center for Børn og Skole. Såfremt Unge, fritid og idræt bevilliger 31.700 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, bidrager Center for Børn og Skole med de resterende 63.300 kr. fra deres budget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt at:

 1. Der afsættes 31.700 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen til afvikling af Kids Tour 2024.

Beslutning

Godkendt i det i 2024 afholdes i Jægerspris eller Skibby.

Sagsfremstilling

Kids Tour er et cykelløb for børn i alderen 3-10 år, der sætter fokus på trafiksikkerhed. Kids Tour arrangeres i samarbejde med Børneulykkesfonden, og prisen for en billet er 40 kr. per deltager. Overskuddet for billetsalget går ubeskåret til fondens arbejde. De lokale cykelklubber inddrages i afviklingen af cykelløbet, og får mulighed for at udbrede kendskab til cykelsporten og tiltrække medlemmer.

Frederikssund Kommune har været værtsby for eventet i 2022 og 2023. I 2023 blev cykelløbet afholdt på Kalvøen lørdag 12. august, hvor 187 børn deltog. Evalueringen af Kids Tour 2023 i Frederikssund er generelt god. Til trods for en våd eventplads og gråvejr på afviklingsdagen, har der været gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Frivillige fra Cykelklubben Viking deltog i afviklingen af eventet, og stod blandt andet for at afmærke rute, sælge billetter og stå i infoteltet. Evalueringsrapporten udarbejdet af børneulykkesfonden er vedlagt sagen som bilag.

For 2024 er ambitionen at 300 børn deltager i Kids Tour. Ved en større kommunikationsindsats, og med et generelt større kendskab til løbet forventes målet at være realistisk at opnå.

Prisen for at få Kids Tour til Frederikssund Kommune er 95.000 kr. Administrationen anbefaler at finansieringen af Kids Tour sker på samme måde som i 2022 og 2023, hvor udgiften deles mellem Center for Kultur, Fritid og Ungeliv og Center for Børn og Skole. Såfremt Unge, fritid og idræt bevilliger 31.700 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, bidrager Center for Børn og Skole med de resterende 63.300 kr. fra deres budget.

Lørdag 10. august er allerede forhåndsreserveret hos Børneulykkesfonden til afvikling af Kids Tour i Frederikssund Kommune. Nærmere detaljer omkring placering vil blive afklaret, hvis der findes finansiering.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i sagen. De udtaler i deres høringssvar "det umiddelbart ikke et foreningsbaseret arrangement, i det vi opfatter arrangementet som et rent skole arrangement, uden synlig deltagelse (i hverken planlægning eller afvikling) af foreningslivet i kommunen. Vi mener det er bekymrende at puljen bruges til at finansiere dette". Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2024 er der afsat 3.347.000 kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024. I nærværende sag søges der udmøntet puljemidler på 31.700 kr. i 2024. Den resterende del af finansieringen på 63.300 kr. til Kids tour 2024 afholdes af Center for Børn og Skoles ramme.

Bilag

139Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - Jægerspris Idræts Klub (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

140Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen - B.K. Styrke

Resume

B.K. Styrke ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om 15.000 kr. til etableringen af et sundhedsrum i deres fitnesslokaler på Slangerup skole afdeling Byvang.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om at bevillige et tilskud på 15.000 kr. (12.450 kr. ex. moms) til etableringen af et sundhedsrum i B.K. Styrkes fitnesslokaler på Slangerup skolen afdeling Byvang. B.K. Styrke blev godkendt som folkeoplysende forening 24. oktober 2023. De har tidligere været en afdeling i Brydeklubben Viking.

B.K. Styrke ønsker at etablere et sundhedsrum i deres fitnesslokaler, hvor medlemmer kan veje sig og lave en kropskompositionsmåling. De har et ønske om at sætte gipsvægge op, så sundhedsrummet bliver afskærmet fra resten af lokalet.

Foreningen har selv håndværkere, som vil udføre arbejdet, og tilskuddet fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen vil derfor gå til indkøb af materialer. Det er ikke nødvendigt at søge en byggetilladelse til opførelsen af sundhedsrummet. Foreningen er blevet gjort bekendt med, at sundhedsrummet skal demonteres, hvis de ønsker at fraflytter lokalerne, så lokalet fremstår som i dag.

Da midlerne udbetales foreningen, vil de selv være ansvarlige for fremtidige udgifter til drift og vedligehold.

Inddragelse

B.K. Styrke har været inddraget i dialogen omkring sundhedsrummet.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til facilitetspuljen. De udtaler: "I Frederikssund Idrætsråd er der stor enighed om at vejning på ingen måde skal foregå hvor andre kan følge med, så vi kan støtter op om ansøgningen." Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2024 er der afsat 3.347.000 kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024. I nærværende sag søges der udmøntet puljemidler på 15.000 kr. i 2024. De udbetalte midler til foreningen vil belaste puljen med 12.450 kr., da der er momsrefusion på 17% af udbetalingen. Til orientering forelægges Unge, fritid og idræt 28. november i sag 132, en status for udmøntede puljemidler for 2024.

Bilag

141Beslutning om placering af Fritidspas i politisk udvalg

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om Fritidspasset fra 2024 og frem skal være placeret i Unge, fritid og idræt eller i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Fritidspasset fra 2024 og frem placeres i Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Afvist idet Unge, fritid og idræt beslutter, at fritidspasset placeres i Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budget 2024-27 besluttet, at der fortsat skal være Fritidspas i Frederikssund Kommune. Byrådet har afsat et årligt budget til Fritidspasset på 785.000 kr.

En lokal model for fritidspasset ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” har været afprøvet i Frederikssund Kommune i 2022-23 støttet med i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsens pulje til fritidspasforsøg.

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. I projektperioden har målet været, at 200 børn og unge i målgruppen er blevet støttet i, at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen frem til projektets afslutning. Dette mål blev indfriet 15. september 2023.

I følge styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune, § 16 stk. 2 er idræts- og fritidsaktiviteter placeret under Unge, fritid og idræt. Unge, fritid og idræt besluttede den 1. februar 2022 at placere projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” i Folkeoplysningsudvalget. Dette ud fra betragtninger om, at udvalget gennem dets medlemmer, der er repræsentanter for områdets samråd, ville kunne understøtte implementeringen i foreningerne samt understøtte udbredelsen og forankringen i kommunen. Unge, fritid og idræt anbefalede desuden Folkeoplysningsudvalget at afsætte 59.000 kr. til Fritidspassets administration i projektperioden 2022-23. Beløbet blev godkendt i Folkeoplysningsudvalget 22. februar 2022 i punkt 6.

Administrationen vurderer, at medlemmer af Folkeoplysningsudvalget har bidraget positivt til udbredelsen af fritidspasset i projektperioden i kommunens foreningsliv. Fritidspasset er gennem de to projektår blevet udbredt og forankret i både institutioner og foreninger i Frederikssund Kommune. Det er administrationens vurderingen, at kommunikationen om Fritidspasset varetages af fritidsvejlederne og relevante fagpersoner. Der er derfor ikke længere behov for en særlig indsats fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer i forhold til udbredelse af fritidspasset.

Fritidspasset er med optagelse på kommunens budget blevet en del af kommunens øvrige organisering og ikke længere et projekt. Fritidspasset vil blive drevet af fastansatte medarbejdere og ikke længere projektansatte. Det er derfor administrationens anbefaling, at Fritidspasset forbliver placeret under Unge, fritid og idræt på linje med de øvrige idræts- og fritidsaktiviteter, der er en del af kommunens drift.

Inddragelse

Projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” har været placeret i Folkeoplysningsudvalget i projektperioden 2022-23.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

142Beslutning om vinter-adgang til sauna og omklædning i Frederikssund Kultur- og havnebad

Resume

Unge, fritid og idræt bedes med denne sag vedtage, at Kultur- og havnebadets sauna har forskellige åbningstider for borgere og foreninger i vinterhalvåret: Kommunen tildeler de folkeoplysende foreninger saunatid uden for den offentlige åbningstid. Det sker efter Folkeoplysningslovens regler. Kommunen bemander sauna og omklædningsrum i den offentlige åbningstid. De første cirka 14 dage efter Kultur- og havnebadets indvielse er der ekstraordinært åbent samt kommunal bemanding af sauna og omklædningsrum.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Beslutte, at foreninger kan tildeles saunatid uden for offentlig åbningstid.
 2. Tage til efterretning, at der er ekstraordinær åbning og bemanding de første cirka 14 dage efter Kultur- og havnebadets indvielse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Introduktion

Helt generelt kan kommuner tilbyde adgang til kommunale kultur- og idrætsfaciliteter på tre måder:

1. Kommuner kan tilbyde offentlig åbningstid

2. Kommuner kan udlåne lokaler til en enkelt forenings faste brug

3. Kommuner kan tildele foreninger lokaletider uden for en offentlig åbningstid

Når det kommer til Kultur- og havnebadet i Frederikssund, har kommunen dog med nuværende budget kun én mulighed, nemlig nr. 3: At tildele foreninger lokaletider uden for en offentlig åbningstid. Modellen beskrives længere nede.

Grunden til, de andre to modeller ikke kan lade sig gøre for havnebadet, er som følger:

Model 1 er ikke mulig inden for det budget, som Byrådet har afsat til offentlig åbningstid i Kultur- og havnebadet. Der er fra 2024 afsat en årlig driftsbevilling på 874.000 kr. under Unge, fritid og idræt.

Det vil kræve en væsentlig yderligere investering i bemanding til åbningstiderne – omkring 80-120.000 kr. yderligere årligt for hver ugedag, man holder offentligt åbent i vinterhalvåret. Denne investering bliver tidligst aktuel ved budgetforhandlingerne til budget 2025-28. Altså kan kommunen ikke gøre brug af model 1 ved indvielsen af havnebadet primo 2024.

Model 2 forudsætter, at der kun er én forening, som ønsker at bruge havnebadets sauna og omklædningsrum i vinterhalvåret. Denne model vedtog Job, erhverv og kultur 5. september 2023 (sag 101). Det har siden vist sig, at kommunen kan forvente, at mere end én forening i vinterhalvåret ønsker at få tildelt lokaletider til sauna og omklædning. En brugsretsaftale er ikke en løsning, når flere folkeoplysende foreninger ønsker adgang til faciliteterne. Model 2 kan altså ikke lade sig gøre for havnebadet.

Unge, fritid og idræt bedes derfor med denne sag vedtage model 3 for brug af sauna og indendørs omklædning i vinterhalvåret: At kommunen i vinterhalvåret kan tildele folkeoplysende foreninger lokaletider uden for offentlig åbningstid. Det sker efter Folkeoplysningslovens regler. Modellen beskrives nærmere nedenfor.

Gælder alene for sauna og omklædningsrum

Nærværende beslutning vedrører kun sauna og omklædningsrum, altså de indendørs faciliteter. Enhver borger kan bruge det udendørs havnebad samt de udendørs omklædningsbåse og toilet gratis i hele havnebadets åbningstid.

Den maksimale udendørs åbningstid er kl. 06:00-22:00 alle ugedage. Det vedtog Job, erhverv og kultur 5. september 2023 (sag 101). Unge, fritid og idræt fastsætter i første kvartal af 2024 den præcise udendørs åbningstid.

Gælder alene overordnet model for foreningers adgang

Med denne sag handler det kun om at vælge model for foreningers adgang til sauna og omklædningsrum. Unge, fritid og idræt fastsætter i første kvartal af 2024 detaljerne, herunder de præcise indendørs åbningstider samt en pris for gæstebilletter til sauna og omklædningsrum.

Gælder alene vinterhalvåret

Nærværende sag gælder kun brug i vinterhalvåret. I første kvartal af 2024 præsenterer Administrationen Unge fritid og idræt for en model for sommerhalvåret.

Driftsøkonomi

Kultur- og havnebadet har en afsat driftsøkonomi på i alt 875 t.kr. årligt fra 2024. Økonomien fordeles som følger: El (herunder varme), vand og øvrigt forbrug: 132 t.kr. Rengøring 70 t.kr., driftspersonale og -materialer 170 t.kr., hovedvedligehold 175 t.kr., livredning i sommerferien 278 t.kr. og drift af bassinet 50 t.kr.

Helt tilbage til det oprindelige anbefalede driftsbudget for havnebadet fra FNI i 2015, var der ikke indarbejdet bemanding af åbningstid i havnebadet andet end med livreddere i sommerferien. Dette indbefattede også som udgangspunkt, at Kultur- og havnebadet i vinterhalvåret ville blive drevet af en eller flere vinterbadeforeninger. En model der er kendt fra en lang række havnebade i Danmark. Undervejs er det afledte driftsbudget blevet tilrettet så det taget højde for anlæggets endelige udformning, herunder vedligeholdelsesudgifter for et byggeri på vand med facade af træ.

Beskrivelse af model for foreninger og borgeres adgang til sauna samt omklædningsrum i vinterhalvåret

I vinterhalvåret kan kommunen tildele folkeoplysende foreninger saunatid uden for offentlig åbningstid efter Folkeoplysningslovens regler. I de tildelte tidsrum har kun foreningernes medlemmer adgang, og de har gratis adgang. Modellen kendes fra fx kommunens svømmehaller.

Fordelingen af lokaletider vil foregå ud fra samme fordelingsprincipper som den øvrige lokalefordeling i Frederikssund Kommune. Administrationen sørger for, at Kultur- og Havnebadet bliver beskrevet i kommunens regelsæt for lokalefordeling. Unge, fritid og idræt godkender denne ændring i en senere sag.

Ved siden af foreningstiderne fastsætter kommunen derudover offentlig åbningstid for sauna og omklædningsrum i vinterhalvåret. Kommunen bemander lokalerne i den offentlige åbningstid. Her kan enhver få adgang med gæstebillet.

Kommunen kan i vinterhalvåret holde offentligt åbent i sauna og omklædningsrum 8 timer om ugen. Det er den maksimale bemanding ud fra det afsatte budget til Kultur- og havnebadet. Der er fra 2024 afsat en årlig driftsbevilling på 875.000 kr. under Unge, fritid og idræt. Det er erfaringen fra andre havnebade, at det er nødvendigt med bemanding i den offentlige åbningstid af sauna og tilhørende omklædningsrum. Dette for at undgå uhensigtsmæssige aktiviteter.

De 8 timers ugentlig åbningstid vedrører kun sauna og tilhørende omklædningsrum. Det er altid muligt at klæde om i de udendørs omklædningsbåse - også uden for den bemandede åbningstid.

Unge, fritid og idræt evaluerer i sensommeren 2024 på brugsmønster for Kultur- og havnebadet. Her evaluerer man også åbningstider, og justerer eventuelt. Se Job, erhverv og kultur 5. september 2023 (sag 101).

Ekstraordinær åbning de første cirka 14 dage

For at give flest mulige borgere mulighed for at prøve at vinterbade med brug af sauna, vil kommunen bemande sauna og omklædningsrum så meget som muligt de første cirka 14 dage efter havnebadets indvielse. Kommunen planlægger den ekstraordinære åbning i samarbejde med den/de foreninger, som bliver kommende brugere af havnebadet.

Den ekstraordinære bemanding finansieres således: Kommunen har budgetteret med kommunal bemanding helt fra uge 1 i 2024, altså før der er behov for bemanding. Administrationen forventer nemlig, at havnebadet indvies omkring slutningen af første kvartal 2024. Det betyder, at kommunen ved indvielsen har en mængde bemandingstimer til rådighed, som er ”sparet sammen” fra uge 1. Denne ”opsparing” muliggør ekstraordinær bemanding de første cirka 14 dage efter havnebadets indvielse.

Inddragelse

Administrationen er i dialog med både eksisterende og potentielle vinterbaderforeninger, der ønsker adgang til sauna og omklædningsrum.

Økonomi

Såfremt Model 3 vedtages har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da modellen holder sig inden for det afsatte budget i budgetaftalen for 2024. Hvis udvalget vælger model 1, skal der gives en tillægsbevilling svarende til de omkostninger, som bemandingen vil kræve.

Bilag

143Beslutning om at godkende kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Resume

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal revideres en gang årligt. I denne sag forelægges Unge, fritid og idræt kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med henblik på at sende denne til godkendelse i forbindelse med andenbehandling af det samlede katalog over kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarden er lovgrundlaget opdateret, der er foretaget sproglige præciseringer, og der er tilføjet information om afslutning på uddannelse samt om den unges rettigheder. Derudover forelægges udvalget udkast til kvalitetsstandard for Overgang fra ung til voksen med henblik på at sende denne til godkendelse i forbindelse med andenbehandling af kvalitetsstandarderne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
 2. Godkende kvalitetsstandard for overgang fra ung til voksen.

Historik

Indstilling Unge, fritid og idræt, 26. september 2023, pkt. 107:

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende at udkastet til kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse sendes i høring med de øvrige kvalitetsstandarder for 2024.
 2. Tage orientering om udkast til kvalitetsstandard for Overgang fra ung til voksen til efterretning.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 26. september 2023, pkt. 107:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning, idet udvalget ønsker, at det fremgår at kvalitetstandarten, at overgangsmødet med den unge og dennes forældre indkaldes rettidigt. Samt at der indsættes henvisning til paragraf i lovgivning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling Unge, fritid og idræt, 28. november 2023

Forslag til Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for 2024 har været i høring i perioden fra 5. til 30. oktober 2024. Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven. Handicaprådet synes, det er godt med præcisering af, hvordan afslutningen af STU-forløbet skal forløbe, og hvordan overgangen til evt. uddannelse, beskæftigelse eller andet skal foregå.

Derudover ønsker Handicaprådet, at formålet i kvalitetsstandard for overgang fra ung til voksen præciseres sådan, at der ændres fra ”og er på vej til at blive 18 år” til ”er til dig, som er fyldt 16 år.” Administrationen har imødekommet forslaget og ændret formuleringen i kvalitetsstandarden.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at kvalitetsstandarderne oversendes til godkendelse i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Sagsfremstilling Unge, fritid og idræt, 26. september 2023, pkt. 107

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for Social og sundhed samt Omsorg og Ældres ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet den 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire målgrupper og formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejderne i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både borgerne og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellig lovgivning, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne. Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder, og hvad formålet med den er.

Kvalitetsstandarderne afspejler, hvilke ydelser og indsatser de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Samtidig med, at serviceniveauet skal være så tydeligt som muligt, lægges også vægt på, at enhver persons liv er forskelligt, og enhver afgørelse fra kommunens side skal derfor samtidig være konkret og individuel i forhold til borgerens behov og den enkeltes mål og muligheder.

Der er tilføjet information om afslutning på uddannelse samt om den unges rettigheder til kvalitetsstandarden

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Som led i processen er der foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

I kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er der foretaget en opdatering af lovgrundlaget, ligesom der er foretaget sproglige ændringer og præciseringer. Derudover er afslutning på uddannelse og orientering om den unges rettigheder og proces tilføjet til standarden. Ændringerne fremgår af Ændringer i kvalitetsstandard for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden forelægges som en del af det samlede katalog i forbindelse med førstebehandlingen af kvalitetsstandarder i Social og sundhed den 28. september 2023. Godkender udvalget indstillingen, sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd. Kvalitetsstandarden godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

En ny kvalitetsstandard for overgang fra ung til voksen

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Her tilkendegav udvalget ønske om, at der efter drøftelser i udvalget og sammen med Handicaprådet skulle udarbejdes en kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, målrettet unge, der modtager ydelser fra Center for Familie og Rådgivning, og som forventes at have brug for støtte efter det 18. år.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet den efterspurgte kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, som beskriver det kommunale serviceniveau i forbindelse med overgangen. Udkast til kvalitetsstandarden er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden retter sig til borgere, der modtager hjælp og ydelser fra Center for Familie og Rådgivning, og er på vej til at blive 18 år, og til deres forældre. Målet er at sikre at borgeren og dennes familie får den nødvendige støtte og vejledning, så de oplever en god og sammenhængende overgang fra ung til voksen. Målet er også, at borgeren oplever at få den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt.

Når borgeren er fyldt 16 år, vil borgerens rådgiver i Center for Familie og Rådgivning og borgerens kommende rådgiver på voksenområdet sammen med borgeren og dennes forældre begynde at planlægge overgangen fra ung til voksen. Det betyder, at der skal tages beslutning om en eller flere af følgende forhold:

 • Behov for hjælp og støtte som følge af dine udfordringer eller funktionsnedsættelse.
 • Uddannelse.
 • Arbejde og dine økonomiske forhold.
 • Boligforhold.
 • Sociale forhold.
 • Eventuelt behov for værge.
 • Andre forhold, der kan være relevante.

Kvalitetsstandarden forelægges som en del af det samlede katalog i forbindelse med førstebehandlingen af kvalitetsstandarder i Social og sundhed den 28. september 2023 samt i Børn, familier og forebyggelse den 4. oktober 2023. Efterfølgende sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd. Kvalitetsstandarden godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og bruger-/pårørenderåd.

Økonomi

Anbefalingen til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende kvalitetsstandarder for 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at eventuelle ændrede udgifter holdes indenfor den eksisterende ramme.

Bilag

144Meddelelser

Beslutning

UFI møde 9.1. starter kl.14.30 med rundvisning på havnebadet.

Ny aftale om FGU vedtaget i Folketinget.

Ny dato for fælles temamøde april 2024.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2024
 • Dato for temamøde 1. halvår 2024: Torsdag 11. april 2024 kl. 15.30-17.30. Afholdes sammen med Børn, familie og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.
 • National konference: Børneliv i sund balance festival 18. november 2024 (Kbh)
 • Ny politisk aftale om den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Bilag

145Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.