Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 04. juni 2024

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter

59Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

60Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024

Resume

I denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt og Skole, klub og SFO for udvalgte resultater fra Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024. Ungeprofilundersøgelsen giver et indblik i de unges virkelighed. Resultaterne omfatter bl.a. de unges trivsel, deres brug af rusmidler, deres digitale adfærd, samt kriminalitet. På mødet vil Jacob Holm Jørgensen, leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse og Line Godsk, konsulent i Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse præsentere udvalgte tendenser fra undersøgelsens resultater.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget fik på mødet oplyst, hvad 1 % af de unge i undersøgelsen svarer til: 7. årgang er 1 % = 3, 9 elever / 8. årgang er 1 % = 3,5 elever / 9. årgang er 1 % = 3,9 elever / Campus er 1 % = 7,3 elever.

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i alderen 12-30 år. Undersøgelsen har fokus på unge under uddannelse med det formål at skabe aktuel viden om disse unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation, samt at bidrage til at styrke den forebyggende indsats. I Frederikssund kommune gennemføres Ungeprofilundersøgelsen hvert andet år og besvares af elever i folkeskolens udskoling og elever på Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD). I alt har 49 kommuner i hele landet gennemført undersøgelsen.

Undersøgelsen består af to spørgeskemaer – et udskolingsskema henvendt til elever i 7.-9. klasse, samt et ungeskema henvendt til elever over 15 år, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Frederikssund Kommunes ungeprofilundersøgelse er baseret på svar fra ca. 1.858 unge, hvoraf 1.131 elever fra udskolingen og 727 fra Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD) har deltaget i undersøgelsen. Dette giver en høj samlet svarprocent på 82,9 % i udskolingen, og 77,8 % for Campus. Det er frivilligt om de unge vil besvare spørgeskemaet, og deres svar er helt anonyme.

Undersøgelsen tager afsæt i følgende otte temaer:

 • Trivsel
 • Skole
 • Fritid
 • Sundhed
 • Digital adfærd
 • Tobak/nikotin
 • Alkohol/rusmidler
 • Kriminalitet

Ungeprofilundersøgelsen er en selvrapporteringsundersøgelse. Det betyder, at de unge selv rapporterer deres svar. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på en given dag. Undersøgelsen giver udelukkende et øjebliksbillede af, hvordan den unge opfatter sin egen situation. Det er derfor svært at drage absolutte konklusioner ud fra tallene i Ungeprofilundersøgelsen. Ud fra resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen kan man dog pege på forskellige tendenser der er på spil hos de unge, hvilket bruges til at kvalificere samarbejdet med skolerne og ungdomsuddannelserne. Eksempler på disse tendenser vil blive præsenteret på mødet.

Ungeprofilundersøgelsen blev sidst udarbejdet i 2021/2022, og resultaterne derfra kan sammenlignes med den nye undersøgelse fra 2023/2024, hvilket kan give et billede af unges udvikling i Frederikssund Kommune. Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse varetager denne undersøgelse. Resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen giver mulighed for at målrette lokale indsatser på baggrund af de udfordringer undersøgelsen peger på.

Der gøres opmærksom på, at resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022 kan være påvirket af restriktioner i forbindelse med COVID-19, som fx nedlukninger af skole og fritidsklubber.

Inddragelse

Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024 præsenteres ligeledes for de deltagende skoler, samt Campusrådet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

61Beslutning om Talentpulje 2024-2027

Resume

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2024-2027 at afsætte 100.000 kr. til ”Talentpulje for idræt, kultur og spejdere”. Med denne sag bedes udvalget beslutte, hvordan puljen skal udmøntes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende oplæg til udmøntning af talentpulje, som foreninger der ønsker at arbejde målrettet med talentudvikling kan søge.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker det præciseret, hvad der kan ansøges til, samt en definition af hvad talent/talentmiljøer er.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2024-2027 at afsætte 100.000 kr. til ”Talentpulje for idræt, kultur og spejdere”. I budgetaftalen står følgende:

”Talentpulje for idræt, kultur og spejdere. Vi ønsker at styrke den brede talentudviklingen blandt børn og unge. Til formålet afsættes en talentpulje på 100.000 kr. Mulighederne for samarbejde med det lokale erhvervsliv om puljen skal afsøges. Udmøntning af puljen forankres af Unge, fritid og idræt efter dialog med relevante samråd – og skal ses som et supplement til det arbejde med kulturtalenter, som allerede findes i regi af kulturskolerne (musik, teater og billedkunst).”

Dialog med samrådene

Talentpuljen blev drøftet med Frederikssund Idrætsråd (FIR), Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Frederikssund (BUS) og Kulturrådet i Frederikssund (KUF) ved dialogmødet med udvalget Unge, fritid og idræt 2. april 2024. Samrådene har efterfølgende haft mulighed for at sende deres holdninger, betragtninger og ønsker til talentpuljen til administrationen.

Administrationen har modtaget følgende overordnet fælles betragtninger fra samrådene:

 • Overordnet glæde for, at der er afsat midler til talentarbejde
 • Ønske om at det defineres, hvad et talent er, og hvad kommunen vil med sin talentudvikling
 • 100.000 kr. til talentarbejde til områderne idræt, spejder og kultur er ikke mange penge

Administrationen og samrådene vurderer, at det bliver vanskeligt at løfte talentudviklingen på hele kultur-, fritids- og idrætsområdet med de afsatte midler.

Se bilag for yderligere information.

Talentpulje 2024-2027

Det er vanskeligt at sammenligne talentarbejde på tværs af områderne kultur, idræt og spejder. Der arbejdes meget forskellige med talentudvikling, hvorfor udgifter forbundet hertil ligeledes er meget forskellige.

Forskning viser, at ressourcer og organisationskulturen i klubben, spiller en afgørende rolle for miljøets evne og effektivitet til at hjælpe unge talenter til at udvikle sig. For idrætten viser forskning endvidere af kommunale midler er bedst givet ud ved at understøtte talentmiljøet i foreningen fremfor den enkelte udøver. Godt talentarbejde handler om at skabe miljøer med høj kvalitet, hvor talenter får mulighed for at udvikle sig til at kunne være med på højeste international niveau. Talenterne skal ses som en del af et miljø, og talentudviklingen skal ses som et samspil mellem personer omkring talenterne. Administrationen anbefaler på baggrund af samrådenes betragtninger og forskning på området, at der i Frederikssund Kommune udmøntes en ny pulje, som foreninger der ønsker at arbejde målrettet med talentudvikling kan søge. Målet er at lave en målrettet indsats, som kan skabe en forandring for unge talenter i udvalgte foreninger.

Med puljen kan foreninger ansøge om et årligt tilskud på 30.000-50.000 kr. i minimum to år. Formålet er, at forening således forpligtiger sig på, at arbejde målrettet med talentudvikling, hvormed der skabes stabil og kontinuerlig indsats. Der kan arbejde med talentudviklingen for musik, dans, teater, skuespil, litteratur, film, foto, kunst, design, spejder, idræt og lignende. Puljen skal understøtte foreningen, således at der udvikles unge talenter. Administrationen anbefaler endvidere, at kommunens idrætskonsulent kobles på foreningen i perioden, som sparringspartner.

Godkender udvalget ovenstående model, vil administrationen udarbejde konkret vejlednings- og ansøgningsmateriale, som foreninger kan søge ud fra med start i juli måned 2024. Udvalget vil modtage ansøgninger til beslutning på udvalgsmødet i oktober 2024.

Som supplement har Frederikssund Kommunes folkeoplysningsudvalgt en pulje ”Internationalt samarbejde” (Internationalt samarbejde - Frederikssund Kommune), hvor der kan søges om tilskud til stævner og arrangementer, der afholdes udenfor Danmark. Denne pulje er ikke øremærket talentarbejde, men der kommer ansøgninger til puljen om eks. deltagelse ved EM og VM.

Inddragelse

Der har været dialog med lokale foreninger samt samrådene for idræt, spejder og kultur.

Økonomi

Nærværende sag har ikke bevillingsmæssig betydning, idet midlerne er afsat, men endnu ikke udmøntet.

Bilag

62Orientering om Idræts- og Spejderfacilitetspuljens økonomi

Resume

Der er ved seneste ansøgningsfrist kommet seks ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Tre af ansøgningerne behandles på dette møde. Der skal behandles ansøgninger for 355.801 kr. Der er 1.266.938 kr. i puljen til udmøntning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er kommet seks ansøgninger til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen ved seneste ansøgningsfrist d. 15. april. Tre af ansøgningerne behandles på dette møde, og i disse ansøgninger er der søgt om sammenlagt 355.801 kr. De resterende tre ansøgninger kræver nærmere undersøgelser, og præsenteres for udvalget efter sommerferien.

Der resterer 1.266.938 kr. i puljen til udmøntning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet de indkomne ansøgninger og sager behandles under selvstændige punkter.

Bilag

63Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen (Lukket punkt)

64Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen (Lukket punkt)

65Beslutning om ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen – Slangerup Speedway Klub

Resume

Slangerup Speedway Klub ansøger Idræts- og Spejderfacilitetspuljen om 21.900 kr. til reparation af vinduer og facade i foreningens klubhus.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning imødekommet.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om at bevillige et tilskud på 21.900 kr. (18.177 kr. ex. moms) til reparation af vinduer og facade i foreningens klubhus kaldet ”Rotten”.

Slangerup Speedway Klub er godkendt som folkeoplysende forening og har 106 medlemmer.

Slangerup Speedway Klub er i egne lokaler. Foreningen er oplyst om, at hvis de modtager tilskud fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til samme udgifter i forbindelse med deres lokaletilskud.

Slangerup Speedway Klub ønsker at renovere deres klublokale med nye vinduer og facade, da den nuværende facade er i dårlig stand. For at foreningen fortsat kan benytte lokalet til sociale aktiviteter skal dette udbedres.

Foreningen har selv frivillige håndværkere, som vil udføre arbejdet, og tilskuddet fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen vil derfor gå til indkøb af materialer.

Da midlerne udbetales foreningen, vil de selv være ansvarlige for fremtidige udgifter til drift og vedligehold.

Inddragelse

Slangerup Speedway Klub har været inddraget i dialogen omkring renoveringen af deres klubhus.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til facilitetspuljen. De udtaler: "Vi støtter forslaget”.

Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2024 er der afsat 3.347.000 kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024. I nærværende sag søges der udmøntet puljemidler på 21.900 kr. i 2024. De udbetalte midler til foreningen vil belaste puljen med 18.177 kr., da der er momsrefusion på 17% af udbetalingen. Til orientering forelægges Unge, fritid og idræt 4. juni i sag 62, en status for udmøntede puljemidler for 2024.

Bilag

66Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for projekt Svømmehal

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Svømmehal.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,07 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Svømmehal

Der er i perioden fra 2015 til 2020 blevet afsat anlægsbevillinger på samlet 150,22 mio. kr. til projekt Svømmehal

Der er anvendt 150,29 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,07 mio. kr., svarende til 100,04 % af anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter150,22150,290,04 %

Byggeriet af ny svømmehal i Idrætsbyen er nu afsluttet. Der er bygget en svømmehal i tre etager med omklædnings- og mødefaciliteter på i alt 5.500 m², heraf svømmebassiner på 1.600 m², omklædningsfaciliteter på 360 m² og wellnessområde på 240 m². I forbindelse med opstarten af projektet blev der foretaget arkæologiske udgravninger i store områder af idrætsbyen, blandt andet af landsbyen Tollerup, som blev nedlagt i 1600tallet fundet og registreret.

Projektet har ligeledes omhandlet p-plads og tilkørselsvej til serviceområde og hovedindgang, regnvandsafledning samt grundkøb. Grundet forsinkelse af byggeriet, blev der indgået mæglingsforlig i voldgiftinstitutionen 16.december 2019. Denne økonomi er ligeledes en del af regnskabet. Efter afleveringsforretningen er der foretaget en række udbedringer i forbindelse med etårsgennemgangen. Efterår 2022 kunne entreprenørens garanti frigives, da alle mangler registreret ved etårsgennemgangen var udbedret.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2,00 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2,00 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

67Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for projekt Idrætsbyen - Aktivitetsplads

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for projekt Aktivitetsplads - Idrætsbyen. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 0,01 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2023. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projekt Aktivitetsplads - Idrætsbyen.

I 2020 blev der afsat en anlægsbevilling for bruttoanlægsudgifter på 8,30 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 8,30 mio. kr. til projekt Aktivitetsplads - Idrætsbyen.

Der er anvendt bruttoanlægsudgifter for 8,31 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,01 mio. kr., svarende til 100,1 % af anlægsbevillingen.

Mio kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Bruttoanlægsudgifter8,308,310,1 %

Der er modtaget bruttoanlægsindtægter for 8,30 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en indtægt, svarende til 100,0 % af anlægsbevillingen.

Mio kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Bruttoanlægsindtægter8,308,300,0 %

Etableringen af aktivitetsplads i Idrætsbyen er gennemført. Aktivitetspladsen også kaldet den udendørs gymnastiksal strækker sig over et areal på 4000 kvm. Aktivitetspladsen er udarbejdet i tæt dialog med Lokale- og Anlægsfonden samt lokale foreninger og eksperter fra GymDanmark. Lokale og Anlægsfonden har støttet etableringen af Idrætsbyen med en donation på 8,30 mio. kr.

Aktivitetspladsen indeholder lege- og træningselementer med udgangspunkt i kroppens grundlæggende bevægelser. Samtidig har aktivitetspladsen til formål at skabe en sammenhæng mellem aktivitetsmulighederne i den samlede Idrætsby.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2023.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter på 2,00 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2,00 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

68Beslutning om ændring af hyppighed for revision af kvalitetsstandarder

Resume

Den nuværende lovgivning stiller kun i enkelte tilfælde krav om, hvor hyppigt kvalitetsstandarder på ældre- sundheds-, og socialområdet skal revideres. Som led i arbejdet med frisættelse, forelægges udvalget i denne sag forslag om at ændre hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne, på nær kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år, fra hvert år til hvert andet år. Ved at ændre hyppigheden af revisionsprocessen, vil man kunne frisætte ressourcer i afdeling for Visitation og Hjælpemidler, afdeling for Voksenstøtte samt i driften og i administrationen.

Administrationen foreslår, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år, forlænges til 2025. Kvalitetsstandarderne revideres igen i år 2025 med henblik på ikrafttrædelse i 2026.

Sagen behandles sideløbende på møder i Børn, familier og forebyggelse, Unge fritid og idræt, Job, erhverv og kultur, Omsorg og ældre samt Social og sundhed i juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

 1. Godkende ændring af hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne fra hvert år til hvert andet år, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år.
 2. Godkende, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til og med 2025, på nær de kvalitetsstandarder der ifølge lovgivningen skal opdateres hvert år.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet i Frederikssund har stort fokus på arbejdet med frisættelse. Byrådet i Frederikssund Kommune har på møde 25. oktober 2023 desuden påpeget, at frisættelse og afbureaukratisering er et centralt tema både på nationalt og lokalt plan. Omdrejningspunktet er at arbejde med vaner og kultur, som står i vejen for, at medarbejderne kan løse kerneopgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, men også at have fokus på at fjerne unødige regler og arbejdsgange. Ved at arbejde med disse forhold kan der skabes bedre rammer for, at medarbejderne kan bruge deres faglighed til at skabe løsninger med udgangspunkt i borgernes behov.

I Frederikssund Kommune har det hidtil været praksis at foretage en årlig revision af kvalitetsstandarderne. I 2023 er der således foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Som en del af arbejdet med frisættelse foreslår administrationen, at ændre hyppigheden for revision af kvalitetsstandarderne, på nær kvalitetsstandarder som er omfattet af servicelovens §§ 79 a (forebyggende hjemmebesøg), 83 (personlig hjælp og pleje), 83 a (rehabiliteringsforløb) og 86 (genoptræning), fra hvert år til hvert andet år. Administrationen foreslår, at gyldighedsperioden for de nuværende kvalitetsstandarder forlænges til 2025. Kvalitetsstandarderne revideres igen i år 2025 med henblik på ikrafttrædelse i 2026.

Revisionsprocessen kræver et stort ressourcetræk på medarbejdere i administrationen, Afdelingen for Voksenstøtte, Visitation og Hjælpemidler samt i enkelte tilfælde i driften. Ved at ændre hyppigheden af revisionen vil der således kunne frigives medarbejdertimer, der i stedet kan anvendes på de respektive afdelingers kerneopgave, herunder administrativ understøttelse af driften, og dermed skabe værdi for borgere og pårørende.

Det er administrationens vurdering, at en ændring af hyppigheden for revision af kvalitetstandarder fra ét til to år ikke vil have negativ betydning for den service der ydes til borgerne, blandt andet fordi ændringer som følge af ændret lovgivning eller praksis fra Ankestyrelsen vil blive foretaget løbende. Derimod er der administrationens vurdering, at ændringen af hyppigheden vil frigøre ressourcer, der i stedet kan anvendes på at understøtte drift og myndighed i varetagelse af kerneopgaverne for borgerne.

Der gøres endvidere opmærksom på, at det i Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af ældreområdet fremgår, at en række krav til kommunerne vil blive afskaffet, herunder krav om årligt fastsatte kvalitetsstandarder og krav om forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne vil fortsat være forpligtede til at arbejde forebyggende. Ældreloven forventes at træde i kraft 1. juli 2025. Det vides på nuværende tidspunkt ikke præcist hvordan disse elementer udmøntes i en lov, men det vil få indflydelse på i hvilket omfang og hvor ofte, der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Ændringer i lovgivning, praksis og det lokalt fastsatte serviceniveau vil løbende blive opdateret i kvalitetsstandarderne

Administrationen følger løbende ændringer i lovgivning eller Ankestyrelsens praksis, der kan have betydning for indholdet af kvalitetsstandarderne. Administrationen vil således løbende opdatere kvalitetsstandarderne, når det er nødvendigt, eksempelvis på baggrund af lovændringer eller nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen. Sådanne ændringer i kvalitetsstanderne vil blive forelagt relevante fagudvalg som redaktionelle ændringer, når de foretages. Hvis der foretages ændringer i serviceniveauet for en kvalitetsstandard som følge af lokalpolitiske beslutninger, fx i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil de reviderede kvalitetsstandarder blive forelagt relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ifølge lovgivningen skal en række kvalitetsstandarder revideres årligt eller hvert andet år

Kvalitetsstandarder omfattet af servicelovens §§ 83 (personlig hjælp og pleje), 83 a (rehabiliteringsforløb) og 86 (genoptræning) skal jævnfør § 1 i Bekendtgørelse 2014-12-27 nr. 1575 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 revideres en gang årligt.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg skal revideres en gang årligt, jævnfør § 4 i Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a. Disse kvalitetsstandarder vil derfor blive revideret årligt og første gang inden udgangen af 2024. De reviderede kvalitetsstandarder vil blive forelagt til godkendelse i relevante fagudvalg.

Det er også lovbestemt, at kommunen skal udarbejde kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre og kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101, men her er der ikke krav om, at de skal revideres årligt. Kvalitetsstandarderne på disse områder skal revideres hvert andet år.

Baggrund: Kvalitetsstandarderne skal oplyse om serviceniveau, være et styringsværktøj og forventningsafstemme

Ifølge servicelovens § 138 § kan Kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. Ifølge serviceloven er kommunerne forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre efter servicelovens § 109, herberger efter servicelovens § 110, forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a, personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86. For øvrige bestemmelser i serviceloven er der ikke lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder.

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. I dag godkendes kvalitetsstandarderne i Byrådet efter indstilling fra fagudvalgene og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2024 blev godkendt i Byrådet den 20. december 2023 (sag 228). En oversigt over kvalitetsstandarderne fordelt på udvalgenes ressortområder er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser.
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejderne i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

69Drøftelse af Frederikssund som uddannelsesby

Resume

Unge, fritid og idræt besøgte Campus Frederikssund 14. maj og mødtes med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus for at drøfte Frederikssund som uddannelsesby.

Unge, fritid og idræt bedes med denne sag drøfte hvordan udvalget fremadrettet ønsker at arbejde med temaet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte oplæg om Frederikssund som uddannelsesby.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 14. maj 2024, pkt. 47:

Drøftet.

Præsentationsmateriale vedlægges referatet.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget i dialog med campusaktørerne ønsker at understøtte den fortsatte positive udvikling af Campus Frederikssund. Herunder med Makerværket som fælles omdrejningspunkt.

Udvalget ønsker at arbejde videre med udarbejdelse af en helhedsplan for Campus, der blandt andet skal indeholde oplæg til anvendelse af den eksisterende svømmehalsgrund, synlig og indbydende adgangsveje til Campus samt tryghed.

Sagsfremstilling

Fortsat sagsbehandling til møde i Unge, fritid og idræt, 4. juni 2024

Unge, fritid og idræt besøgte Campus Frederikssund 14. maj og mødtes med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus for at drøfte Frederikssund som uddannelsesby.

Unge, fritid og idræt bedes med udgangspunkt i vedlagte præsentationer fra besøget på Campus, samt drøftelsen med Campus-aktørerne, drøfte hvordan udvalget fremadrettet ønsker at arbejde med temaet - Frederikssund som uddannelsesby.

Sagsbehandling 14. maj 2024

Unge, fritid og idræt besøger Campus Frederikssund og mødes med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus. Det vil være Rektor på Frederikssund Gymnasium Agnethe Dybro Pedersen, Rektor på U/Nord Heidi Post Dam samt lederen af Ungeliv i Frederikssund Kristian Kock.

Frederikssund som uddannelsesby knytter an til to af udviklingsområderne i Børne- og ungepolitikken. Det drejer sig om udviklingsområde 1 "Overgange og sammenhæng i alle børneliv". Området handler om at skabe gode overgange, i denne sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Det sker gennem målsætningen "Vi vil sikre trygge overgange og være brobyggere".

Ligeledes drejer det sig om udviklingsområde 3 "Udvikling- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed".

Her er målene, som relaterer til temaet at, "Udfordre alle børn og unge fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentialer udvikles bedst muligt" samt "Sikre en stærk professionel faglighed og godt samarbejde blandt ledere og medarbejdere".

Frederikssund som uddannelsesby knytter ligeledes an til planstrategien for Planstrategi 2023 (se side 11). Her er en af målsætningerne, at "Udvikle bymiljøet omkring ungdomsuddannelserne og sikre plads til fællesskaber – sammen med de unge, Campusrådet og byens kultur- og byaktører."

Børne- og ungepolitikken samt Planstrategien 2023 er vedlagt som bilag.

På mødet vil Unge, fritid og idræt blive præsenteret for centrale forhold om Campus, så som:

 • Overblik over uddannelser og øvrige aktører på Campus Frederikssund
 • Relevante nøgletal
 • Orientering om det daglige og det strategiske samarbejde omkring Campus

Derud over vil der være plads til drøftelser om:

 • Fremtidige muligheder for udvikling, set fra aktørerne på Campus Frederikssund - herunder hvordan det kan understøttes af Frederikssund kommune

Efterfølgende vil præsentationerne blive vedlagt som bilag.

Inddragelse

Uddannelsesinstitutionerne på Campus Frederikssund er inddraget i præsentationen til Unge, fritid og idræt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

70Orientering om etablering af samlet lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Resume

Som en del af budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle etableres et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ”Sammen på Sporet”. Efterfølgende blev det som en del af 10 års planen for psykiatrien nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Sagen her orienterer udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet, forebyggende tilbud.

Sagen behandles sideløbende i Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse og Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede som en del af budget 2024-2027, at der skulle etableres et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’, som er et projekt igangsat af Social- og Boligstyrelsen og afprøvet i ni kommuner i 2019-2022. Af budgetteksten fremgår det, at kommunerne også forventes at modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler skal så vidt muligt tænkes ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Efterfølgende blev det i slutningen af 2023 – som en del af 10 års planen for psykiatrien - nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Begge indsatser skal ses i sammenhæng med og som en udmøntning af kommunens strategiske fokus på tidlig forebyggelse, der kommer til udtryk i kommunens sundhedspolitik for 2022-2026 ”Sammen om sundhed”, Børne- og Ungepolitik for 2021-2024 ”Et godt sted at vokse op”, samt i strategi for tidlig forebyggende indsats ”Fælles tilgang – fælles ansvar”.

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet forebyggende tilbud, der indfrier begge indsatsers formål og målgruppe.

Sagen har samtidig til formål at orientere om den fysiske placering af det samlede tilbud, samt tidsplan og økonomi for etableringen.

Sammen på Sporet

Forskning og undersøgelser viser en stigning af unge, som er i psykisk mistrivsel. Sammen på Sporet er en forebyggende indsats, der skal forebygge, at problemerne vokser sig så store, at der er behov for mere intensiv støtte som for eksempel behandling hos en privatpraktiserende psykolog eller i børne- og ungepsykiatrien.

Målgruppen for Sammen på Sporet er psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år og deres forældre.

Sammen på Sporet giver unge og deres forældre hurtig og uvisiteret adgang til indledende og behovsafdækkende rådgivningssamtaler, hvorefter det er muligt for den unge at fortsætte i korterevarende behandling i form af et individuelt samtaleforløb og/eller en gruppebaseret indsats. Forældrene kan deltage i aktiviteter sammen med andre forældre i samme situation som for eksempel netværksgrupper og temaaftener.

Evalueringen af afprøvningen af Sammen på Sporet i de første ni kommuner viser, at indsatsen bidrager til at bevare de unges tilknytning til skole, uddannelse og familie.

Modelbeskrivelsen for Sammen på Sporet er vedlagt i bilag 1.

Et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

Med aftalen om 10-årsplanen for psykiatri blev det nationalt besluttet at oprette et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner. Tilbuddet skal være igangsat i 2024 og fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Målgruppen er børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år.

Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Formålet med det lettilgængelige behandlingstilbud er at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på mistrivsel til den rette behandling igangsættes. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

Kommunerne løser i dag en række lovpligtige opgaver, eksempelvis tilbud om rådgivning, socialfaglige og/eller pædagogiske og/eller psykologiske forebyggende og støttende indsatser. Det kommunale behandlingstilbud skal samarbejde tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri, ligesom behandlingen i tilbuddet skal kobles til kommunens øvrige indsatser omkring barnet, når det er relevant.

Tilbuddet skal baseres på nationale faglige rammer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet og Social- og Boligstyrelsen. Den faglige ramme er vedlagt i bilag 2.

Et samlet, forebyggende tilbud baseret på Sammen på Sporet og et lettilgængeligt behandlingstilbud

De to indsatser beskrevet ovenfor har begge til formål at forebygge, at psykisk mistrivsel hos børn og unge udvikler sig til en egentlig psykisk lidelse. Ved at tænke de to indsatser sammen kan synergierne mellem de to indsatser udnyttes, og der kan i Frederikssund Kommune etableres et mere fleksibelt, samlet tilbud for psykisk sårbare børn og unge i alderen 5-25 år og deres forældre.

Sammentænkningen af de to indsatser betyder, at der for børn/unge i psykisk mistrivsel og deres forældre er én samlet indgang, hvor man sammen med medarbejderne i tilbuddet finder frem til den rette indsats.

Afhængig af barnet/den unges og de pårørendes individuelle behov vil der være mulighed for enten et behandlingsforløb med psykolog i sundhedslov-regi, et lettere individuelt rådgivnings- eller samtaleforløb eller et gruppeforløb.

Det samlede, forebyggende tilbud vil have en stærkere tværfaglig profil end de to indsatser hver for sig. Der vil i tilbuddet således være både psykologfaglige og socialrådgiver kompetencer, hvilket styrker den helhedsorienterede tilgang til barnet og den unges samlede behov.

Børnene og de unge i målgruppen forventes at udvise konkrete tegn på psykisk sårbarhed som baggrund for at modtage hjælp i det forebyggende tilbud.

Psykisk sårbarhed dækker over et bredt spektrum af tilstande fra varierende grader af:

 • Bekymring og angst
 • Tristhed
 • Forstyrrede tanker om krop og mad
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Selvskade
 • Tvangstanker og -handlinger
 • Uro og uopmærksomhed
 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Depressioner

Forældrene i målgruppen kan både være forældre til børn og unge, som modtager hjælp i det forebyggende kommunale tilbud og forældre til psykisk sårbare unge, som ikke modtager hjælp i tilbuddet.

På baggrund af en foreløbig, faglig vurdering forventes det, at der i Frederikssund Kommune vil være omkring 180 børn og unge i målgruppen for tilbuddet årligt.

Den fysiske placering af det samlede, forebyggende tilbud

Tilbuddet placeres i egne lokaler på Odinsvej 4B i Frederikssund. Den centrale placering på Campus understøtter tilbuddets tilgængelighed og samarbejdsrelationerne til bl.a. Ungekontakten, SSP, gadeteamet og U10/Ungdomsskolen.

Odinsvej 4B indrettes som en fleksibel bygning med mindre lokaler, der kan fungere som både grupperum og til undervisning. Formålet med den fleksible indretning er at fremtidssikre indretningsbehovene fra både det lettilgængelige tilbud samt et specialtilbud for 10. klasser, som har overvejet Odinsvej 4B som en mulig fremtidig lokation. De to tilbud kan sameksistere i bygningen, da lokalerne ikke vil benyttes samtidigt.

Projektorganisering

Tilbuddet er forankret i Ungekontakten, som er kommunens indgang for unge i alderen 15-29 år. Der etableres en stærk tværfaglig samarbejdsstruktur omkring tilbuddet for at sikre forankring på alle de relevante områder, der arbejder med børnene og de unge. Det vil sige skoler og fritidsklubber, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejen, Center for Familie og Rådgivning, uddannelsesvejledningen, Forberedende Grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelserne samt ungdomsklubber og ungdomsskole.

Tidsplan

Det er planen, at tilbuddet skal slå dørene op for borgere 1. november 2024. Se tids- og aktivitetsplan for projektfasen i bilag 3.

Inddragelse

Projektet med at etablere det samlede, forebyggende tilbud involverer afdelinger på tværs af Job og Rådgivning, Familie og Rådgivning, Sundhed, forebyggelse og ældre og Børn og Skole.

I projektet involveres også frivillige tilbud med samme målgruppe eller potentiale for samarbejde.

Herudover involveres regionen i projektet ift. at etablere et tæt samarbejde – særligt til børne- og ungepsykiatrien og almen praksis.

Økonomi

Som en del af budget 2024-2027 afsatte byrådet 1.650.000 kr. i 2024 og 2.165.00 kr. i overslagsårene (2024-priser) til at etablere et tilbud baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’.

Af budgetaftalen fremgår:

”Der afsættes i budget 2024-2027 midler til at etablere tilbuddet ”Sammen på sporet”. Et tilbud, der yder støtte og forebyggelse til psykisk sårbare unge i alder 12-25 år og deres forældre. Det forventes desuden, at kommunerne vil modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler tænkes så vidt muligt ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Forhandlingerne i forbindelse med psykiatriplanen og kommunernes etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud forventes afsluttet juni 2024. Forventningen er, at Frederikssund Kommune modtager op mod 1.875.000 kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024 og 1.875.000 kr. årligt fra 2025 og frem som del af bloktilskuddet.

Det forventede forbrug til det samlede, forebyggende tilbud i 2024 er 1.553.195 mio. kr., hvoraf de forventede anlægsudgifter udgør 823.195 kr., og 2.900.000 mio. kr. fra 2025 og fremadrettet (se bilag 4).

Det forventes således i 2024, at budgettet til serviceudgifter vil kunne reduceres med 920.000 kr., mens anlægsudgifter øges med 823.195 kr. I tillæg vil midler, som modtages i forbindelse med midtvejsreguleringen kunne lægges i kassen og lette presset på servicerammen med op mod 1.875.000 kr. De præcise bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i årets anden budgetopfølgningen, som behandles umiddelbart efter sommeren.

Fra 2025 og frem forventes det nuværende budget til 'Sammen på Sporet' øget med 735.000 kr. (2024-priser), som finansieres af det øgede bloktilskud. De resterende 1.140.000 kr. af det forventede bloktilskud til tilbuddet budgetlægges ikke og vil dermed bidrage til at mindske presset på servicedriftsrammen. Konsekvenserne i budgetperioden vil blive indarbejdet i budgetgrundlaget.

Bilag

71Meddelelser

Beslutning

Åbning af Kultur- og havnebadet

Brug af cirkuspladsen på Kalvøen

Forpagtning og arrangementer i kommunens haller

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2024 vedlagt
 • Kids Tour i Jægerspris 10. august 2024
 • Frederikssund Stafet 24. august 2024
 • Pinsecup afholdt i Frederikssund og Slangerup

Bilag

72Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.