Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 31. oktober 2023

Café Kosmos, Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter

114Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

115Orientering om status pr. september 2023 på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag orienterer om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status viser, at:

 • Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • Frederikssund har en lidt lavere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.
 • Andelen af nye unge uddannelseshjælpsmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger lidt højere end landsgennemsnittet.
 • Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, ligger lidt højere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft.

2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb.

5. Styrket virksomhedsservice og indsats.

6. Flere unge skal have en uddannelse.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige.

I denne sag beskrives status på de 4 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. august 2023 er, at Frederikssund har 165 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,6 pct. I hele landet ligger andelen på 0,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således fortsat 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i august 2023, svarende til ca. 27 færre unge. Forskellen på 0,1 procentpoint mellem Frederikssund og landet har været konstant igennem de seneste 2 år.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (114 ud af i alt 165 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med virksomheder, uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud (dvs. virksomhedspraktik eller løntilskud), skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I august 2023 havde Frederikssund 21 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 12,4 pct. I hele landet var det 13,0 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,6 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til at yderligere 1 ung burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i august måned.

For at gøre flere unge klar til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads har Ungekontakten i september inviteret alle unge ind til et besøg på en lokal produktionsvirksomhed, Mountain Top. Formålet med virksomhedsbesøget har været, at give de unge et bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, vise dem de fysiske rammer, herunder høre mere om konkrete arbejdsopgaver samt give dem mulighed for at aflevere deres CV, og dermed mulighed for at søge de ledige stillinger, alternativt afprøve arbejdet i en virksomhedspraktik. Der har været en god tilslutning til besøget, og flere unge blev motiveret til at aflevere deres CV’er og skal til samtaler på virksomheden.

Samtidig er der etableret et tættere samarbejde med Højagergaard, hvor de unge kan starte op i meget skånsomme virksomhedspraktikker og få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning.

Ungekontakten vil arbejde videre med at få etableret samarbejde med lokale virksomheder, der kan bidrage til at understøtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. juni 2023 var, at Frederikssund havde en andel på 54,5 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 52,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 1,7 procentpoint højere end i hele landet i juni 2023.

Ungekontakten har iværksat tilbuddet BASIS workshop. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, indmeldt i STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) m.m. På workshoppen får de unge bl.a. udarbejdet CV til Jobnet, sikret dokumentation til deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning og lignende. Med bl.a. tilbuddet BASIS vil Ungekontakten fortsætte sit fokus på, at flest mulig af de unge får et aktivt tilbud indenfor den første måned, og resultatmålet på mindst 60 pct. forventes indfriet fremadrettet.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 1. kvartal 2023 var der i alt 15 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 45,9 pct. I hele landet var det 43,4 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 1. kvartal 2023 2,5 procentpoint højere end i hele landet.

Ungekontakten har et stort fokus på at forebygge frafald fra uddannelser og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus. Et vigtigt redskab i det frafaldsforebyggende arbejde er hyppig kontakt med de unge, enten via rådgiver eller mentorstøtte. Dermed sikres det, at den unge har én at henvende sig til, og som aktivt støtter den unge til at passe sin uddannelse, og der kan sættes hurtigt ind, hvis der er behov for andre indsatser, der skal understøtte, at den unge forbliver på sin uddannelse.

Afdelingsleder for Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin deltager på mødet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

116Beslutning om området unge skal indgå som fokusområde i Beskæftigelsesplan 2024

Resume

I denne sag foreslås det, at "Unge skal i uddannelse" også skal indgå som et fokusområde i Beskæftigelsesplan 2024, ligesom i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og Idræt, at:

 1. Drøfter og beslutter om "Unge skal i Uddannelse" skal indgå som fokusområde i Beskæftigelsesplan 2024

Beslutning

Besluttet at ”Unge skal i uddannelse” skal indgå som fokusområde i beskæftigelsesplanen for 2024. Oplæg til den konkrete målsætning udarbejdes af Ungekontakten i kommende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen vedr. unge ligger i udvalget Unge, fritid og idræt. Ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats ligger ifølge Styringsvedtægten i udvalget Job, erhverv og kultur.

Der er ikke længere et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne udarbejder en beskæftigelsesplan.

I Frederikssund Kommune er der fortsat et ønske om, at der opsættes prioriterede fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen til gavn for borgere og virksomheder.

Forslag til fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen har derfor entydig fokus på at skabe de bedste effekter/resultater af indsatsen fremover. Der er ikke længere fokus på processuelle forhold, såsom samtaler og tilbud.

Forslagene til fokusområder er fremkommet ved at tage udgangspunkt i de nationale målsætninger, udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vurdering af niveauet af - og udviklingen i de forskellige målgrupper på overførselsindkomst og særligt prioriterede områder af betydning i Frederikssund Kommune.

I bilaget "Nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024" fremgår de nationale målsætninger, der er identiske med dem, der blev udmeldt for 2023.

I bilaget ”Status og udvikling i målgrupperne det seneste år” ses en samlet oversigt over de forskellige målgrupper på offentlig forsørgelse - andel på ydelserne og udviklingen det seneste år sammenlignet med landsgennemsnittet.

Samlet foreslås 6 fokusområder og hertil 10 målsætninger for indsatsen i 2024. Det er forslag til fokusområde 3. "Unge skal i uddannelse", som Unge, fritid og Idræt skal drøfte:

3. Unge skal i uddannelse

Indsatsen for at få unge til at tage en uddannelse har i en del år været et fokusområde i Frederikssund Kommune. Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har været positiv, og fokus på denne positive udvikling foreslås derfor fastholdt med fortsat prioritering af ungeindsatsen i 2024.

Målsætning:

 • Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 nedbringes til at være mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

De øvrige foreslåede fokusområder, der behandles i Job erhverv og Kultur er:

 1. Flest mulig ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft

2. Færre og kortere sygedagpengeforløb

4. Flygtninge og familiesammenførte skal i job

5. Psykisk sårbare og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

6. Alle borgere skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb

For den foreslåede målsætning, fremgår der af bilag, "Forslag til målinger i Beskæftigelsesplan 2024 på ungeområdet", en status over udviklingen de seneste år, sammenlignet med landsgennemsnittet.

Målsætningen for 2024 vil kunne blive justeret inden den endelige forelæggelse for udvalget i december, når der er flere data for 2023.

Inddragelse

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2024 sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet til december.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

117Beslutning om godkendelse af retningslinjer for sæsonfordeling af kommunale lokaler

Resume

Frederikssund Idrætsråd har ønsket at få revideret retningslinjerne for sæsonfordeling af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter. Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt bliver med denne sag præsenteret for et oplæg til reviderede retningslinjer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler, at:

 1. Godkende reviderede retningslinjerne for sæsonudlån af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 24. oktober 2023, pkt. 50:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Stehr

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Idrætsråd har ønsket at få revideret retningslinjerne for sæsonfordelingen af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter.

Ved seneste sæsonfordeling for 23/24 opstod der udfordringer ved fordelingen af haltimer i Jægerspris. Foreningerne i Jægerspris by's beregnede antal haltimer, oversteg det faktiske antal ledige timer i hallerne i Jægerspris by. Dette skete, da foreningerne i Jægerspris får beregnet antal haltimer med udgangspunkt i halkapaciteten i hele Hornsherred.

Derfor foreslås det, at foreningerne i Jægerspris by får beregnet og fordelt haltimer på baggrund af halkapaciteten i Jægerspris by, og ikke i hele Hornsherred, som tilfældet er i dag. Haltid i Dalby vil indgå i beregningen for Hornsherred og ikke Jægerspris.

Således vil tiderne i Jægerspris blive fordelt på samme vilkår som tiderne i Frederikssund og Slangerup. Denne ændring vil betyde, at foreningerne i Jægerspris får et mere realistisk billede af, hvor mange timer de kan få tildelt i Jægerspris by.

Tilpasning af Retningslinjerne for lokalefordeling i Frederikssund Kommune, ved beslutning om ovenstående, fremgår af vedlagte bilag.

Derudover har Frederikssund Idrætsråd foreslået, at muligheden for at søge om såkaldte talenttimer bortfalder. Disse timer kan godkendte talentforeninger søge, og derved få ekstra tider til deres talenttræning. Idrætsrådets argument for dette har været, at der ikke har været afsat midler af til talentudvikling fra Frederikssund Kommunes side.

Ved budget 2024 har byrådet afsat 100.000 kr. til talentudvikling. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til talenttimerne, i forbindelse med beslutning om udmøntning af talentmidlerne.

Der er derfor ikke fortaget ændring angående talenttimer i vedlagte oplæg om reviderede retningslinjer for sæsonfordeling.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd har været inddraget i processen omkring revidering af retningslinjerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

118Beslutning om budgetopfølgning 30/9-2023 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug under Unge, fritid og idræt i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. På politikområdet social service (STU) gives en negativ driftsbevilling (mindreforbrug) på 0,7 mio. kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr., heraf udgør -0,1 mio. kr. overførselsesudgifter
 3. Der gives en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifterne i 2023, som overføres til 2024
 4. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på Unge, fritid og idræt giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvor 0,7 mio. kr. er indenfor politikområdet Social service vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, og 0,2 mio. kr. er indenfor Skole- og klubområdet. Der søges derfor samlet en driftstillægsbevilling på -0,9 mio. kr. i 2023.

Indledningsvis gøres der opmærksom på, at administrationen har bedt revisionsselskabet BDO om at foretage en analyse af potentialet for hjemtagelse af mellemkommunale refusioner i perioden 2020-2023. Denne analyse har udmøntet sig i, at kommunen på en række områder indtægtsfører disse mellemkommunale indtægter under de respektive områder jf. beskrivelserne nedenfor.

Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Kultur og fritid (serviceudgifter)

Under Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som lægges i kassen.

Mindreforbruget vedrører særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor der forventes færre uddannelsesforløb og 0,2 mio. kr. i forventet merindtægter som følge af BDOs gennemgang af mellemkommunale indtægter.

Skole og klub

Serviceudgifter

Som følge af BDOs gennemgang af mellemkommunale indtægter, viser budgetopfølgningen, at der er en forventet merindtægt på 0,2 mio. kr., som lægges i kassen.

Overførselsudgifter

Som følge af BDOs gennemgang af mellemkommunale indtægter, viser budgetopfølgningen, at der er et forventet mindreforbrug på 0,1, som lægges i kassen.

Af vedlagte bilag 1. Budgetopfølgning pr. 30.9.2023 - Unge, fritid og idræt beskrives budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne i 2023 på 0,2 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, der overføres til 2024.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Idrætsby - helhedsplan

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Unge, fritid og idræt nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. under Social Service og Skole- og klubområdet, hvilket foreslås indarbejdet som en negativ tillægsbevilling.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 0,2 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Bilag

119Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Unge, fritid og idræt indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf to er implementeret og én delvis implementeret.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, der behandles på oktober mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

120Orientering om status på realisering af Børne- og ungepolitikken

Resume

Med denne sag orienteres om hvordan der inden for områderne for Skole, klub og SFO, Børn, familie og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt arbejdes med at forankre Børne -og ungepolitikken. Forankringen sker løbende gennem forskellige aktiviteter og drøftelser, der gennemføres som led i implementering af politikken.

Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

25. august 2021 vedtog Byrådet en Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024.

Børne og Ungepolitikken er den fælles retningssættende politik for hele børne- og ungeområdet.

Indhold i Børne- og ungepolitikken

Børne- og ungepolitikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder.

Børnesynet indebærer, at ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem.”

De tre udviklingsområder er

 1. Udviklingsområde: Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 2. Udviklingsområde: Forebyggelse og sundhedsfremme
 3. Udviklingsområde: Udviklings- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed

Realiseringen af Børne- og ungepolitikken baserer sig på et grundlæggende princip om, at det skal foregå direkte i hverdagens lokale praksis - og at det skal understøtte denne. Det betyder først og fremmest, at medarbejdere og ledere hovedsageligt skal kunne arbejde med realiseringen i deres allerede eksisterende pædagogiske hverdag, og ikke skal deltage i særskilte informationsmøder, workshops eller lign., der er adskilt fra den lokale hverdag. I realiseringen af Børne- og ungepolitikken er fokus på at forstærke de eksisterende indsatser, der understøtter de prioriterede indsatser. Der er i tråd hermed udarbejdet konkrete værktøjer, der kan anvendes lokalt som inspiration til at omsætte de prioriterede indsatser i dagligdagen.

I arbejdet med realiseringen af politikken har der i 2022-2023 primært været fokus på prioriterede indsatser som ’tidlig forebyggende indsats’ og ’stærkere læringsfællesskaber’. Det betyder også, at det er i regi af de to store prioriterede strategiske indsatser der arbejdes med at forankre Børne- og ungepolitikken.

Som led heri har der i2023 været et fokus på udbredelse af Frederikssund Kommunes børnesyn som det er formuleret i Børne- og ungepolitikken.

Materiale, der understøtter arbejdet med børnesyn

En central del af Børne- og ungepolitikken er det fælles børnesyn. For at understøtte den enkelte leders og medarbejdergruppes arbejde med børnesynet er der udarbejdet en samling af materiale til refleksion og lokale drøftelser. Bl.a. er der udarbejdet en film til brug på personalemøder samt forskellige dialogredskaber.

Disse materialer danner grundlag for lokale drøftelser og refleksioner, der bidrager til at alle medarbejdere og ledere på børne- og ungeområdet i Frederikssund Kommune er bekendt - og arbejder aktivt - med kommunens børnesyn.

De lokale erfaringer fra arbejdet med børnesynet vil blive samlet op på lederdage for alle ledere på børne- og ungeområdet 5.- 6. oktober 2023.

Fælles dialoger og kapacitetsopbygning

Derudover har der som led i realiseringen af Børne- og ungepolitikken været afholdt en række arrangementer med fokus på at skabe fælles dialog på tværs af området om politikkens væsentligste elementer.

De forskellige fora for fælles dialoger har til formål at sikre den organisatoriske og faglige udvikling på den enkelte arbejdsplads, ved at bidrage med forskellige former for videns- dialog- og udviklingsrum, hvor der arbejdes med intentionerne i Børne- og Ungepolitikken i forhold til udvalgte temaer og med fokus på, hvordan intentionerne kan omsættes i konkrete handlinger lokalt. Der er på tværs af området blevet arbejdet med, hvordan det fælles børnesyn skal omsættes i praksis og blive en naturlig del af arbejdet med børn og unge.

Der har blandt andet været afholdt lederseminar i både 2021 og 2022 for alle ledere på børne- og ungeområdet. På lederseminarerne har fokus været på at arbejde med at forankre børnesynet i den daglige praksis.

Herudover bliver der som en integreret del af Program for stærkere læringsfællesskaber arbejdet med fælles vidensopbygning, som også bidrager til realiseringen af børne- og ungepolitikken. Eksempelvis er der nedsat en Tænketank bestående af medarbejdere og ledere fra skolerne samt repræsentanter fra Center for Børn og Skole til at arbejde med at indhente relevant viden om inkluderende læringsfællesskaber og udbrede denne viden. Der er også afholdt ’Fælles faglige dage’ for alle medarbejdere på skoleområdet med fokus at give medarbejderne input til arbejdet med at udvikle stærkere læringsfællesskaber.

Desuden afholdes der som noget nyt fælles ledermøder med de overordnede ledere på tværs af dagtilbud, skole og klubtilbud. Her er et vedvarende fokus at sikre de gode overgange og sammenhænge i børnenes og de unges liv, på tværs af de tre områder.

Inddragelse

Ledere, medarbejdere og faglige organisationer inddrages løbende i udviklingen af initiativer der kan sikre forankring af Børne- og ungepolitikken.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

121Orientering om erhvervspraktik

Resume

Sagen præsenterer væsentlige forhold vedrørende erhvervspraktik i folkeskoleloven og hvordan der arbejdes med erhvervspraktik til forskellige elevgrupper i Frederikssund Kommune. Dette inkluderer data på elevdeltagelse i erhvervspraktik. Afslutningsvist præsenteres data på elevdeltagelse i de to øvrige tiltag i skole-virksomhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune: Erhverv i Skolen og MakerVærket. Skole, klub og SFO har behandlet orienteringssagen på møde 4. oktober 2023, da udvalget havde bedt om en orientering om erhvervspraktik. Sagen videresendes til orientering i Unge, fritid og idræt, samt Job, Erhverv og Kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag beskriver forhold vedrørende erhvervspraktik i Frederikssund Kommunes folkeskoler. Sagen indledes med folkeskolens forpligtigelser og muligheder ift. erhvervspraktik, som beskrevet i folkeskoleloven. Dernæst beskrives Frederikssund Kommunes fem folkeskolers arbejde med erhvervspraktik, inklusive data om elevdeltagelse i erhvervspraktik. Efterfølgende beskrives initiativet ”Bedre Erhvervspraktik”, herunder arbejdet med en erhvervspraktikportal. Afslutningsvist præsenteres data på elevdeltagelse i Frederikssund Kommunes to øvrige tiltag i skole-virksomhedssamarbejdet: Erhverv i Skolen og MakerVærket.

Hvad står der om erhvervspraktik i folkeskoleloven?

Information om erhvervspraktik fremgår af folkeskolelovens paragraf 9 stk. 3-4 og paragraf 33 stk. 3-7. Informationen er i det følgende sammenfattet.

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i erhvervspraktik en uge i 8. klasse, og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Det er også muligt for en skole at sende elever i 6. og 7. klasse i erhvervspraktik, men elever har ikke ret til at komme i erhvervspraktik i 6. og 7. klasse.

Skolerne må gerne planlægge såkaldte kollektive erhvervspraktikuger, hvor eksempelvis alle skolens elever er i praktik uge 44 i 8. klasse, men skolen er ikke forpligtet til at planlægge kollektive erhvervspraktik uger. Det eneste skolerne er forpligtiget til, ifølge folkeskoleloven, er at tilbyde erhvervspraktik såfremt en elev i 8. eller 9. klasse, ønsker at bruge sin ret til dette. Kommunalbestyrelsen kan til gengæld fastlægge mål og rammer for erhvervspraktik for kommunens skoler. Skolebestyrelsen fastsætter principper for erhvervspraktik, mens det er skolelederen der udstikker rammerne for skolernes afvikling af erhvervspraktik.

Udover den ”klassiske” erhvervspraktik (beskrevet ovenfor), som typisk varer en uge, så har skolerne mulighed for at tilbyde elever med særlige behov ”særligt tilrettelagte forløb”. Særligt tilrettelagte forløb omfatter en form for erhvervspraktik, hvor en elev i en periode delvist opfylder undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse. Fx kan elev gå i skole tre dage om ugen og arbejde hos en mekaniker to dage om ugen. Varigheden af et særligt tilrettelagt forløb kan variere, ligesom fordelingen af skoledage vs. beskæftigelsesdage kan variere.

Beslutningen om at sende en elev i særligt tilrettelagt forløb tages i samarbejde mellem skole, elev, forældre, og den kommunale ungeindsats.

Hvordan arbejdes der med erhvervspraktik på Frederikssund Kommunes fem folkeskoler?

I Frederikssund Kommune planlægger alle fem folkeskoler en kollektiv erhvervspraktik uge i 8. klasse Således kommer hele 8. årgang på den enkelte skole i erhvervspraktik i den samme uge - men i fem forskellige uger på kommunens fem folkeskoler.

I 9. klasse kommer de elever, der er uafklarede om deres uddannelsesvalg efter 9. klasse, ofte afsted på en uges erhvervspraktik. Derudover deltager de 9. klasse-elever der ønsker det, i en erhvervspraktikuge i politiet eller forsvaret. Politiet og forsvaret tilbyder nemlig kun erhvervspraktik for 9. klasse-elever.

Alle fem skoler sender derudover elever på de såkaldte særligt tilrettelagte forløb. Målgruppen er typisk elever, der er skoletrætte eller elever med decideret skolevægring. Det kan også være elever der oplever, at de ikke rigtig lykkes med noget i skolen, men måske kan opleve succes i et beskæftigelses-forhold. Skolerne oplever, at de særligt tilrettelagte forløb kan fungere som en måde til at få skolelivet til at hænge sammen for nogle elever. Nogle får fornyet energi, der smitter af på deres skolegang i øvrigt, fordi de fx bliver motiveret af de jobmuligheder en uddannelse kan give eller fordi de har fået en succesoplevelse. EVA (2021)’s undersøgelse af erhvervspraktik i folkeskolen underbygger disse oplevelser fra Frederikssund kommunes folkeskoler (Bilag 1).

Varigheden af et særligt tilrettelagt forløb er typisk mellem 3 uger og 2 måneder og sammensættes forskelligt ift. hvor mange dage eleven er på henholdsvis skole og virksomhed. De fleste særligt tilrettelagte forløb på Frederikssund Kommunes folkeskoler er med elever i 8. og 9. klasse. Meget få elever i 7. klasse deltager i særligt tilrettelagte forløb og kun undtagelsesvist i 6. klasse.

Følgende tabel viser hvor mange folkeskoleelever, der cirka kommer i erhvervspraktik årligt. Tallene i skemaet er baseret på en rundspørge blandt folkeskolerne. Variationen afspejler variation mellem årgangene.

(Nedenstående tabel over folkeskoleelever, der ca. kommer i erhvervspraktik årligt er også vedlagt som bilag)

Erhvervspraktik af en uges varighedSærligt tilrettelagte forløb
6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.
Ingen eleverIngen eleverAlle elever – ca. 400 pr. skoleårTypisk 30-50 elever pr. skoleår

Uafklarede eller erhvervspraktik i politiet og forsvaret

Sjældent5-15 elever15-25 elever15-25 elever

Ift. overvejelser om erhvervspraktikkens omfang, så skal nævnes at erfaring fra forsøg med erhvervspraktik i 7. klasse i Frederikssund Kommune i skoleåret 2018/19, viser at elevernes modenhed i denne alder kan være en udfordring for virksomhederne ligesom evnen selvstændigt at kunne varetage praktiske forhold vedrørende erhvervspraktik – fx transport til og fra virksomheden. Evt. ville nogle af de udfordringer kunne tackles fx ved at eleverne i den yngre aldersgruppe kom i erhvervspraktik gruppevis, en enkelt dag om ugen eller i forældrepraktik fx hos hinandens forældre på en årgang. EVA (2021)’s undersøgelse af erhvervspraktik i folkeskolen fortæller om denne type erhvervspraktik for yngre elever (Bilag1).

Endvidere skal nævnes at der ikke er merudgifter forbundet med en eventuel udvidelse erhvervspraktikken til at omfatte kollektive praktikuger også udover 8. klasse – fx. i 6. og 7. klasse.

Initiativet Bedre Erhvervspraktik

Folkeskolerne og Center for Børn og Skole har forpligtiget sig til at øge kvaliteten af den kollektive erhvervspraktikuge i 8. klasse i Frederikssund Kommune – og erhvervslivet bakker op. Det gøres igennem initiativet ”Bedre Erhvervspraktik”, som er en del af skolevirksomhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune, og omfatter følgende tre forbedringer:

 1. ”Før, under og efter” erhvervspraktik - ensartede undervisningsplaner, som gennemføres af alle skoler
 2. Erhvervspraktik-portal – en digital platform, hvorigennem der skabes kontakt mellem elever der skal i erhvervspraktik og lokale virksomheder
 3. Et virksomhedskoncept for hvad virksomheder leverer - og hvad de får igen - når de tager imod elever i erhvervspraktik

Status er at erhvervspraktik portalen er klar til at virksomheder kan tilbyde erhvervspraktik igennem portalen – og ligeledes fritidsjob. Dog mangler portalen uni-login, hvor igennem elever og forældre kan tilgå portalen som et lukket rum kun for målgruppen. Manglen på uni-login skyldes forsinkelser i Styrelsen for IT og læring, som forventes løst inden nytår 2023.

Center for Børn og Skole indgår i løbet af skoleåret 2023/24 aftaler med Frederikssund Kommunes mange virksomheder om at tilbyde erhvervspraktik gennem erhvervspraktik-portalen. Således forventes Bedre Erhvervspraktik pkt. 2 og 3. fuldt implementeret i Frederikssund Kommune i skoleåret 2024/25. Frederikssund Erhverv bakker op om initiativet.

Elevdeltagelse i de to øvrige tiltag i skole-virksomhedssamarbejdet: MakerVærket og Erhverv i Skolen

Udover Bedre Erhvervspraktik udgør Frederikssund Kommunes initiativer i skole-virksomhedssamarbejde også MakerVærket og Erhverv i Skolen. Og også her er samarbejdet med andre, herunder virksomheder, ungdomsuddannelser, virksomheder og Frederikssund Erhverv essentielt.

Med det formål at give et samlet billede af elevdeltagelse i skole-virksomhedssamarbejde, præsenteres i det følgende statistik på elevdeltagelse i Erhverv i Skolen.

Nedenstående tabel viser elevdeltagelse i Erhverv i Skolen, som i perioden 2017-2024 omfatter følgende aktiviteter. Bemærk at aktiviteter løbende tilføjes og udskiftes ift. bl.a. skolernes behov og ønsker.

 • Stemmer fra Markland Kommune: Kommunalpolitiker for en dag
 • Kloge Hænder
 • ScienceDay (tidl. Girls Day in Science)
 • Karriereagenterne
 • Campusdag
 • Virksomhedssafari (for lærere)

Tabel over konkrete aktiviteter er vedlagt som bilag. Her fremgår det, at der i skoleåret 2023/24 kan forventes rekordstor elevdeltagelse i Erhverv i Skolen med 833 elever.

Data på elevdeltagelse i MakerVærket omfatter brug og udbredelse af MakerVærket i den daglige undervisning på folkeskolernes satellitter (data er fra februar 2023):

 • Mellem 60-100% af eleverne (afhængig af skole), er blevet introduceret til forløb, hvor MakerVærket har været omdrejningspunkt – dvs. gennemsnitligt 80 % af eleverne
 • Mellem 30-60% af eleverne (afhængig af skole) arbejder ofte med udgangspunkt i MakerVærket – dvs. gennemsnitligt 50 % af eleverne
 • Der undervises både i indskoling, mellemtrin og udskoling, samt på specialområdet.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

122Beslutning af Ungdomsskoleplan 2023-27

Resume

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. I henhold til ungdomsskolelovens § 4 skal kommunalbestyrelsen vedtage en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Med denne sag skal Unge, fritid og idræt sende den vedlagte ungdomsskoleplan 2023-27 i høring hos Frederikssund Ungeråd. Leder af Ungeliv Kristian Kock deltager på punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ungdomsskoleplan 2023-27 sendes i høring hos Frederikssund Ungeråd.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 26. september 2023, pkt. 106:

Drøftet og genoptages på kommende møde.

Beslutning

Sendes i høring med tilføjelse af at endelig bestyrelsesstruktur er for ungeliv er afklaret senest 1. august 2024.

Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2 og 4 forpligtes kommunen til at udarbejde en plan for ungdomsskolevirksomheden, som bl.a. skal indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal samt antallet af ungdomsskolebestyrelser.

Frederikssund Kommunes Ungdomsskoleplan er vedlagt i sagen som Bilag 1. Såfremt Ungdomsskoleplanen godkendes, er planen gældende i perioden 2023-2027. Ungdomsskolen er placeret på Campus10, men har aktiviteter i hele Frederikssund Kommune.

I Ungdomsskoleplanen er følgende beskrevet:

 • Ungdomsskolens lovgrundlag og formål, herunder hvilke fag ungdomsskolen skal og kan tilbyde
 • Organisationsstrukturen for Ungeliv i Frederikssund Kommune, herunder Ungdomsskolen
 • Ungdomsskolen fysiske rammer
 • Frederikssund Ungeråd (FUR)
 • Samarbejde med andre aktører
 • Styrelsesvedtægt for Campus10

Inddragelse

Ungdomsskoleplanen har været i høring i både lokal-MED og i Campus U10s bestyrelse. Deres kommentarer til Ungdomsskoleplanen var at navnene i organisationsdiagrammet blev fjernet samt at Ungerådet blev uddybet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

123Orientering om Frederikssund Ungeråd (FUR)

Resume

Frederikssund Kommune har sammen med Frederikssund Ungeråd (FUR) fokus på de unges stemme og medbestemmelse. Frederikssund Ungeråd er med til at involvere og engagere de unge i den demokratiske debat. Unge, fritid og idræt vil på mødet præsenteres for fakta og formål om Frederikssund Ungeråd. Leder af Ungeliv, Kristian Holmstrup Kock og ansvarlig for Kosmos, Hans Kjelstrup vil deltage på mødet.

I forlængelse af udvalgsmødet vil Unge, fritid og idræt mødes med medlemmer af Ungerådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Oplæg præsenteret på mødet vedhæftet referatet.

Sagsfremstilling

Frederikssund Ungeråd fungerer som en platform for unges muligheder for deltagelse i det lokale demokrati. Ungerådet har mulighed for at søge indflydelse på kommunale forhold. Målet med Ungerådet er at sikre kommunens unge borgere medindflydelse og aktiv deltagelse i demokratiske processer. Ungerådet arbejder primært gennem aktiviteter for andre unge med relevante temaer. Det kan være debataftener med oplæg af andre unge, det kan være i forhold til at skabe gode rammer for street art, eller arrangere det musikalske program til en aften for de unge ved kulturhavnen, som i 2022.

Frederikssund Ungeråd har også til opgave at fordele kommunale midler, der er øremærket ungeprojekter, som er med til at gøre Frederikssund Kommune mere attraktiv for unge. Helt konkret fordeler Frederikssund Ungeråd 50.000 kr. årligt.

Unge, fritid og idræt vil på mødet blive præsenteret for Frederikssund Ungeråds funktion og daglige virke. Præsentationen foretage af medarbejdere fra Ungeliv.

Unge, fritid og idræt vil på mødet have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til præsentationen. Præsentationen vil blive eftersendt med referatet.

I forlængelse af udvalgsmødet vil Unge, fritid og idræt mødes med medlemmer af Ungerådet. Her vil udvalget og Ungerådet have mulighed for at drøfte de emner, som udvalget og de unge finder relevant at have en gensidig dialog om.

I forlængelse af ovennævnte præsentation har udvalget mulighed for at drøfte hvilke emner, de ønsker at samtale med de unge om.

Unge, fritid og forebyggelse vil på mødet 28. november 2023 blive præsenteret for en drøftelsessag om at skabe større demokratiske deltagelsesmuligheder for unge gennem et ungebyråd. Sagen er i forlængelse af Byrådets beslutning om at Unge, fritid og idræt i løbet af 2024 skal arbejde med forslag om hvordan unges demokratiske deltagelse kan styrkes, jf. Aftale om budget 2024-2027.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

124Meddelelser

Beslutning

Orientering om:

Fritidspas politiske forankring.

Talentudvikling.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2023
 • Samarbejdsaftalen med Dansk Arbejder Idræt (DAI) forlænges med et år.
 • Milepælsfejring af Bikepark i Idrætsbyen
 • Frederikssund Figurfestival uge 42 i 2024

Bilag

125Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.