Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 05. marts 2024

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

20Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

21Beslutning om takster for Kultur- og havnebadet

Resume

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om taksterne for offentlig adgang til omklædningsrum og sauna i vinterbadesæsonen i Kultur- og havnebadet i Frederikssund Kulturhavn

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Prisen for en dagsbillet med adgang til det indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen sættes til 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn og pensionister.
 2. Prisen for et sæsonkort med adgang til det indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen sættes til 600 kr. for voksne og 400 kr. for børn og pensionister.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kultur- og havnebadet opføres i Frederikssund Kulturhavn. Badet forventes indviet i foråret 2024.

Unge, fritid og idræt har ansvaret for Kultur- og havnebadets brug, på samme vis som for øvrige fritidsfaciliter.

Unge, fritid og idræt har truffet beslutning om inddeling af Kultur- og havnebadets sæsoner i sag 14 af 30. januar 2024. Der er vedtaget en sommerbadesæson fra 1. maj til 30. september og en vinterbadesæson i perioden 1. oktober til 30. april.

Kultur- og havnebadet vil hele året være åbent for alle fra solopgang til solnedgang dog højst fra kl.6 til kl.22. Her kan alle gratis benytte havnebadets udendørsfaciliteter.

I sommerbadesæsonen vil saunaen være slukket. Der vil være gratis adgang for alle til det indendørs omklædningsrum i sommerbadesæsonen.

I vintersæsonen vil der være 19 timers offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna pr uge. I tidsrummene med offentlig åbent vil borgere mod betaling få adgang til indendørs omklædning og sauna. Der vil være bemanding på havnebadet, i de tidsrum, hvor der er offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna.

Administrationen indstiller til Byrådet, at sætte prisen for en dagsbillet med adgang til indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen til 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn og pensionister. Tilsvarende indstiller administrationen til Byrådet, at prisen for et sæsonkort med adgang til indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen sættes til 600kr for voksne og 400kr for børn og pensionister. Dette sæsonkort vil følge vinterbadesæsonen fra 1. oktober til 30. april.

Til sammenligning er prisen for en enkelt billet for en voksen til Frederikssund Svømmehal 54 kr. og til Slangerup Svømmehal 39 kr. Billetter til børn og pensionister er de to steder henholdsvis 27 kr. og 20kr.

Administrationen har været i dialog med bl.a. Sønderborgs kommunale havnebad og de lokale vinterbadeforeninger i Frederikssund for at kunne anbefale takster for byrådet, der ikke kan opfattes som konkurrenceforvridende. I Sønderborg Havnebad koster et årskort 550 kr. og en endagsbillet koster 40 kr.

Inddragelse

Administrationen har forhørt sig hos de to vinterbaderforeninger angående deres forventede størrelse af kontingent. Foreningen Frederikssund Sauna og Havnebad oplyser, at deres kontingent bliver 125 kr. pr. år. Frederikssund Vinterbadere oplyser, at deres kontingent bliver 150 kr. pr. år.

Begge foreninger anbefaler at kommunens pris for sæsonkort til brug af sauna og omklædningsrum i vinterbadesæsonen sættes højere end deres kontingenter.

Økonomi

Brugsgraden af indendørs faciliteterne i vintersæsonens 7 måneder er svære at skønne, men forventningen er, at der pr. sæson vil blive genereret en indtægt på ca. 25.000 kr. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser håndteres, når de givne indtægter kendes mere præcist.

22Drøftelse om visionsplan for Maritimt Center Frederikssund

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt drøfte forslag til en visionsplan for Maritimt Center Frederikssund.

Visionsplanen er udarbejdet for at projektering og byggeri kan udføres på en måde, der harmonerer med realiseringen af det endelige, samlede visionsprojekt.

Visionsplanen er dermed bindeleddet mellem et basisprojekt og et visionsprojekt, som indeholder 3 delelementer. Planen skal sikre, at udviklingen af basisprojektet sker indenfor en ramme, der tager højde for plads og placering af elementerne i visionsprojektet og den økonomi som er afsat af Byrådet.

På mødet deltager totalrådgiver - CUBO Arkitekter, samt Merete Schmidt Pedersen og Tim Krat fra Administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfter forslag til visionsplan for Maritimt Center Frederikssund.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Planen for anlæg af Maritimt Center Frederikssund er opdelt i et basisprojekt og et visionsprojekt, med tre delelementer. Basisprojektet er finansieret via den anlægsbevilling, som fremgår af budgettet for 2024. Hele projektet, som indeholder både basis- og visionsprojektet med tre delementer, indgår i fondsansøgninger, hvor de enkelte fonde, har mulighed for at give en generel eller målrettet støtte. I denne sag forelægges visionsplanen for Maritimt Center Frederikssund for Unge, Fritid og Idrætsudvalget til drøftelse. Efterfølgende udarbejdes et endeligt oplæg til visionsplan, der skal besluttes af Byrådet. Visionsplanen omhandler både de overordnede rammer for basisprojektet og visionsprojektet.

Byrådet besluttede 30. august 2023 at indgå kontrakt på totalrådgivning for Maritimt Center Frederikssund med det vindende team af en arkitektkonkurrence.

Totalrådgivers opgave er at udarbejde dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, myndighedsprojekt samt udbudsmateriale til hovedentreprise.

Maritimt Center Frederikssund planlægges opført i to eller flere etaper, hvor den første etape er basisprojektet. For at sikre, at projektering og udførsel af basisprojektet harmonerer med en efterfølgende realisering af visionsprojektets tre mulige delelementer, har totalrådgiver udarbejdet en visionsplan. Planen er en skitse, der skal kvalificere det samlede projekt.

Visionsplanen gennemgår projektområdets historie, naturgrundlag og placering i forhold til bymiljøet og bruger de forudsætninger til at lave en plan for den fremtidige udvikling. Udover basisprojektets bygninger og tiltag (nyt foreningshus, faciliteter til fartøjer og grej, uddybning og nyt slæbested), angiver visionsplanen både mulige byggefelter til nye aktører på havnen, tiltag for at trække Frederikssunds borgere til området (fx de nævnte kystmagneter), og hvordan de nye havneelementer (bølgebrydende flydebro, servicekaj og slibeplads) skal placeres i det fremtidige havnemiljø.

Et centralt element i visionsplanen er kystmagneterne, som er tiltænkt til at gøre projektområdet mere attraktiv for kommunens borgere, fritidsbrugere og turister. Kystmagneterne er mindre tiltag udover hele projektområdet og tilbyder faciliteter til et alsidigt brug af havnen og derved binder området sammen.

For at frigive et øget område på land, ved at have flere både i vandet om vinteren, peges der også på hvordan de nødvendige havnefaciliteter til det indgår i visionsplanen. Det øgede frie areal på land giver igen muligheder for at få plads til kunstnerhytter, nye blå aktiviteter på havnen, læringsrum og lignende.

Visionsplanen er udarbejdet på baggrund af de krav, der er opstillet i konkurrenceprogrammet, godkendt af Byrådet den 1. marts 2023 (sag 31).

Visionsplanen blev den 9. januar 2024 præsenteret for følgegruppen, der består af repræsentanter for de maritime foreninger og brugere. Deres input er indarbejdet i visionsplanen.

Visionsplanen er ligeledes sendt til kommentering hos Lokale og Anlægsfonden. Fondens støtte til projektet på 15 mio. kr. er direkte rettet mod visionsprojektet.

Når visionsplanen Unge, fritid og idræt samt Lokale og Anlægsfonden har kommenteret på visionsplanen, vil totalrådgiveren tilrette visionsplanen ud fra de faldne bemærkninger.

Derefter til den blive sendt til godkendelse hos Byrådet, efter indstilling fra Unge, fritid og idræt og Økonomiudvalget. Den godkendte plan vil den indgå i arbejdet med en kommende lokalplan for området.

Visionsplanen er vedlagt som to bilag. Det ene bilag er en grafisk afbildning af basis- og visionsprojektet. Det andet bilag beskriver det samlede visionsprojekt.

Inddragelse

Følgegruppen består af repræsentanter for Frederikssund Lystbådehavn A.M.B.A., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Det Danske Spejderkorps Ege Division.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

23Beslutning om dispositionsforslag for Maritimt Center Frederikssund

Resume

Der er udarbejdet et dispositionsforslag for basisprojektet til Maritimt Center Frederikssund til godkendelse. Forslaget er udarbejdet af CUBO arkitekter, som vandt arkitektkonkurrencen, i dialog med administrationen, de kommende brugere samt lokale og Anlægsfonden. Dispositionsforslaget indeholder nye rammer for maritime aktiviteter på området ved Frederikssund Lystbådehavn og er samtidig en forskønnelse af området. Med en godkendelse af basisprojektets dispositionsforslag kan der udarbejdes et projektforslag, der skal godkendes af Byrådet.

På mødet deltager totalrådgiver fra CUBO Arkitekter, samt Merete Schmidt Pedersen og Tim Krat fra Administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende dispositionsforslaget for Maritimt Center Frederikssund.

Beslutning

Godkendt, idet dispositionsforslaget afgrænses så det ikke omfatte det nordlige areal for blandt andet parkering før end visionsplanen er godkendt.

Sagsfremstilling

Planen for anlæg af Maritimt Center Frederikssund udgøres af et basisprojekt og et visionsprojekt med tre delelementer. Basisprojektet er finansieret via en anlægsbevilling, som fremgår af budgettet for 2024-27. Hele projektet, som indeholder både basis- og visionsprojektets tre delementer, indgår i fondsansøgninger, hvor de enkelte fonde, har mulighed for at give en generel eller målrettet støtte. I denne sag forelægges dispositionsforslag for Maritimt Center Frederikssund for Unge, fritid og idrætsudvalget til godkendelse. Dispositionsforslaget omhandler kun basisprojektet.

Kommunens totalrådgiver (CUBO arkitekter) har sammen med deres underrådgivere udarbejdet dispositionsforslaget for basisprojektet til Maritimt Center Frederikssund. Under udarbejdelsen af dispositionsforslaget har der været en tæt dialog med foreningerne. Dispositionsforslaget er derfor et produkt af en proces, der startede med at CUBO-arkitekterne vandt arkitektkonkurrencen, som forløb i 2. kvartal 2023. Der har været behov for at tilpasse projektet efter arkitektkonkurrencen, for at sikre både brugernes behov og for at tilpasse projektet til den afsatte anlægsøkonomi.

Dispositionsforslaget

Konkurrenceprojektet tager udgangspunkt i, at bygningerne er placeret i en vifteform, med et fleksibelt helhedsgreb, der derved sikrer, at der kommer et udsyn til fjorden, klubliv og de maritime aktiviteter imellem bygningerne.

I forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget er der foretaget enkelte omplaceringer af funktioner mellem bygning, samt at hovedbygningen (fælleshuset) er blevet spejlvendt. Det er sket for at få en bedre synergi imellem de enkelte funktioner. Samtidig sikrer dispositionsforslaget, at projektet er økonomiske bæredygtigt.

Hovedelementet i basisprojektet er en hovedbygning bestående af flere sammenhængende bygninger, som bl.a. indeholder fælleslokaler til diverse klubaktiviteter, kontor til havnefoged, omklædning- og badefaciliteter, offentlige toiletter, kold hal til vedligehold af materiel m.v. I bilag fremgår mulighed for en eventuel ændring fra stålspær til limtræ i hovedhusets konstruktion.

Det samlede materiale som dispositionsforslaget indeholder en række tekniske specifikationer.

Som beslutningsgrundlag for udvalget er udarbejdet de tre vedlagte bilag, der alle er indeholdt i det samlede materiale:

- Dispositionsforslag - tegningsmateriale. Bilaget er oplæg til den endelige disposition til udvalgets godkendelse.

- Dispositionsforslag - med beskrivelse af tilretninger. Bilaget er beskrivelse at tilretninger i processen fra vinderforslaget i totalrådgiverkonkurrencen til den endelige disposition.

- Dispositionsforslag - økonomiske tilpasninger. Bilaget beskriver de økonomiske konsekvenser ved tilretningerne i dispositionsforslaget.

Risikovurdering

Projektet ligger i et område, der er tidligere losseplads. Det medfører, at der stilles skærpede krav til håndtering af bl.a. overfladevand. Hvorledes det skal håndteres sker i dialog med Region Hovedstaden, der er myndighed på jordforureningsområdet.

De afledte tekniske og økonomiske konsekvenser er endnu ikke afklaret, men vil blive håndteret i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget. Rådgiver gør også opmærksom på, at det desuden vil kunne have tidsmæssige konsekvenser. Der udarbejdes en revideret tidsplan, når forholdende er afdækket nærmere.

For at håndtere forventede fordyrende tilrettelser, som beskrevet i bilaget Dispositionsforslag - økonomiske tilpasninger, samt risici i forbindelse med grunden ved Frederikssund Lystbådehavn, kan enkelte elementer i basisplanen eventuelt udbydes som optioner i en kommende entreprise.

Samtidig målretter administrationen fondssøgningen i første omgang mod elementer i basisprojektet. Målet hermed er at opnå en samlet økonomisk ramme til gennemførelse af det samlede basisprojekt i én entreprise.

Derudover er der enkelt elementer, som ikke er indarbejdet i basisprojektet. Det er primært håndteringen af mastopbevaring og flydedocks.

Proces

Dispositionsforslaget har være gennemgået og drøftet på brugermøder, hvor der har være repræsentanter for de eksisterende foreninger i og omkring lystbådehavnen.

Da visionsplanen godkendes senere end dispositionsforslaget, kan der forekomme mindre justeringer af det endelige udtryk i dispositionsforslaget, som konsekvens af denne proces.

Med en godkendelse af basisprojektets dispositionsforslag kan rådiger gå videre med projekteringen frem mod en hovedentreprise for projektet.

Inddragelse

Under tilrettelsen af dispositionsforslaget har der været fem brugermøder med repræsentanter fra Frederikssund Lystbådehavn A.M.B.A., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole, Det Danske Spejderkorps Ege Division og Lokale og Anlægsfonden.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

24Beslutning om Talentpulje for idræt, kultur og spejdere

Resume

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2024-2027 at afsætte 100.000 kr. til ”Talentpulje for idræt, kultur og spejdere”. Med denne sag skal udvalget drøfte indholdet for puljen. Endvidere beslutte, om der skal tages en drøftelse af Talentpuljen med samrådene ved dialogmødet i april.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte indhold for talentpuljen 2024-2027 på baggrund af viden og erfaringer.
 2. Beslutte at drøfte talentpuljen med samrådene ved dialogmødet i april 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, idet Kulturrådet i Frederikssund inviteres med til dialogmødet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2024-2027 at afsætte 100.000 kr. til ”Talentpulje for idræt, kultur og spejdere”. I budgetaftalen står følgende:

"Talentpulje for idræt, kultur og spejdere.

Vi ønsker at styrke den brede talentudviklingen blandt børn og unge. Til formålet afsættes en talentpulje på 100.000 kr. Mulighederne for samarbejde med det lokale erhvervsliv om puljen skal afsøges. Udmøntningen af talentpuljen forankres af Unge, fritid og idræt efter dialog med relevante samråd – og skal ses som et supplement til det arbejde med kulturtalenter, som allerede findes i regi af kulturskolerne (musik, teater og billedkunst)."

Denne sag omhandler udelukkende idræt og spejdere, da der allerede findes talentindsatser i kulturskolerne (musik-, drama- og billedskole), samt i regi af det tværgående samarbejdsprojekt "Krydsfeltet" (se bilag "Krydsfeltet").

Historik

Der har været afsat midler til Talentarbejde i perioden 2016-2021. I perioden 2016-2019 blev der afsat midler over Frederikssund Kommunes budget, mens talentarbejdet blev støttet af Folkeoplysningsudvalget i årene 2020-2021. Folkeoplysningsudvalget afsatte 100.000 kr. til talentudvikling, heraf 75.000 kr. til idræt og 25.000 kr. til spejdere.

Idræt

Frederikssund Kommune har tidligere haft en målrettet indsats for talentudvikling på idrætsområdet. Fritidsudvalget nedsatte i 2016 ”Idrættens Talentråd” som styregruppe for Frederikssund Kommunes talentudvikling. Idrættens Talentråd udarbejdede et støttekoncept kaldt Talentklub konceptet. Konceptet byggede på Team Danmarks erfaringer omkring, hvordan kommunale midler bedst muligt kan understøtte talentmiljøer og langsigtet kan udvikle rammerne omkring talenterne. Idrættens talentråd havde til opgave at støtte, strukturere og udvikle arbejdet i kommunens foreninger, der havde talentudviklingsmiljøer.

Erfaringerne fra talentindsatsen for idrætten i Frederikssund Kommune er, at midlerne primært bør gå til understøttelse af klubbernes organisationer og organisationsudvikling, da disse spiller en central rolle for, at klubben lykkes med at udvikle rammerne omkring deres talentarbejde. En mere detaljeret opsummering af erfaringerne findes i bilag ”Talentindsats idræt, status til Fritidsudvalget august 2020".

Talentrådet udpegede seks foreninger til at være talentklubber. Foreninger, der havde status af talentklub, har fortsat mulighed for at søge om øget adgang til faciliteter til talenthold. Forholdene er beskrevet i lokalefordelingsreglerne for Frederikssund Kommune (se bilag ”Lokalefordelingsregler”).

Spejder

På tværs af spejderkorpsene i Frederikssund Kommune er der blevet arbejdet med talentudvikling gennem indsatsen "Naturambassadører".

Formålet med indsatsen var, at skabe gode rammer for læring og udvikling af talenter på tværs af kommunens spejdergrupper. Endvidere at dele viden og få indsigt i, hvordan naturen bruges i spejderbevægelsen.

Konkret blev unge spejdere (13-18 årige og 18-24 årige) uddannet som Naturambassadører, således at de tilegnede sig viden og kompetencer omhandlende kommunikation, formidling og igangsættelse af aktiviteter. Målet var, at de unge talenter tilegnede sig kompetencer således, at de kunne formidle naturoplevelser og friluftsliv både overfor borgerne i Frederikssund kommune, turister og besøgende i kommunen, spejderne i egen gruppen og på tværs af kommunes spejdergruppe.

Talentforløbet blev planlagt og gennemført af Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd (BUS). Der blev etableret et samarbejde med Skovskolen under København Universitet, som stod for uddannelsen. Spejderne supplerede midlerne afsat af Frederikssund Kommune med en medfinansiering fra Friluftsrådet. En mere detaljeret beskrivelse findes i bilag ”Evaluering naturambassadører".

Talentpulje 2024 - 2027

Der skal udarbejdes et formål for den nye Talentpulje for idræt, kultur og spejdere. Administrationen anbefaler udvalget at drøfte de tidligere indsatser samt fremlægge eventuelle spørgsmål. Endvidere at beslutte at drøfte Talentpuljens indhold med samrådene ved næste dialogmøde i april 2024. På dialogmødet med samrådene vil det være relevant at drøfte, hvorledes samarbejdet med det lokale erhvervsliv om puljen kan se ud.

Administrationen laver på baggrund af kommunens tidligere erfaringer, udvalgets drøftelse samt ny viden et oplæg til drøftelse på dialogmødet med samrådene i april.

Inddragelse

Ved beslutning om drøftelse med samrådene inddrages disse i processen om udvikling af Talentpuljen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

25Beslutning vedr. Ungdomsskoleplan 2023-27

Resume

Ungdomsskolen er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge mellem 14-18 år. I henhold til ungdomsskolelovens § 4 skal kommunalbestyrelsen vedtage en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Ungdomsskoleplan for Frederikssund Ungdomsskole blev på baggrund af beslutning på mødet 31. oktober 2023 (sags nr. 122) sendt i høring hos Frederikssund Ungeråd. Unge, fritid og idræt skal med denne sag godkende Ungdomsskoleplan for Frederikssund Ungdomsskole 2023-27.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende Ungdomsskoleplan for Frederikssund Ungdomsskole 2023-27.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Ungdomsskoleplan er vedlagt i sagen som Bilag 1. Såfremt Ungdomsskoleplanen godkendes, er planen gældende i perioden 2023-2027.

Ungdomsskoleplan for Frederikssund Ungdomsskole 2023-27 har været i høring i Frederikssund Ungeråd. Frederikssund Ungeråd har ingen yderligere kommentarer til Ungdomsskoleplanen.

I Ungdomsskoleplanen er følgende beskrevet:

 • Ungdomsskolens lovgrundlag og formål, herunder hvilke fag ungdomsskolen skal og kan tilbyde
 • Organisationsstrukturen for Ungeliv i Frederikssund Kommune, herunder Ungdomsskolen
 • Ungdomsskolen fysiske rammer
 • Frederikssund Ungeråd (FUR)
 • Samarbejde med andre aktører
 • Styrelsesvedtægt for Campus10

Til orientering har Frederikssund Ungerådet sidst afholdt stormøde 7. november 2023.

Inddragelse

Ungdomsskoleplan for Frederikssund Ungdomsskole 2023-27 har været i høring i Frederikssund Ungeråd.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

26Beslutning om forslag der styrker inddragelse af Ungerådet i Frederikssund Kommune

Resume

Unge, fritid og idræt blev på mødet 9. januar 2024 præsenteret for en række initiativer, der har til formål at sikre inddragelse af Ungerådet i Frederikssund Kommune. Med denne sag bliver forslagene til øget inddragelse af Frederikssund Ungeråd konkretiseret yderligere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende nedenstående forslag med henblik på at styrke Frederikssund Ungeråds inddragelse.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker at mødes 2. april og 1. oktober kl. 16.30-17.30 med ungerådet.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde 30. august 2023 (sag nr. 150) en anmodningssag om etablering af et Ungebyråd. Byrådet besluttede at oversende sagen til Unge, fritid og forebyggelse.

På baggrund af Byrådets beslutning har Unge, fritid og idræt på mødet 9. januar 2024 (sag nr. 3) drøftet flere måder hvorpå unges mulighed for inddragelse kan styrkes igennem Frederikssund Ungeråd, fremfor at etablere et nyt forum som fx et ungebyråd. Unge, fritid og forebyggelse drøftede hvordan Frederikssund Ungeråd kan inddrages i sager til politisk behandling, der vedrører unge. Unge, fritid og idræt drøftede også dialogmøder med Frederikssund Ungeråd. På baggrund af disse drøftelser og Byrådets beslutning, har administrationen konkretiseret forslagene, der præsenteres i denne sag.

Administrationen anbefaler, at de unges indflydelse styrkes med følgende initiativer:

Kaffemøder med Frederikssund Ungeråd

Der etableres møder med Frederikssund Ungeråd to gange årligt. Frederikssund Ungeråd har allerede møder planlagt i 2024. Det anbefales at Unge, fritid og idræt inviteres med til Frederikssund Ungeråds allerede planlagte møder for at sikre, at flest unge deltager.

Kaffemøderne skal udgøre et forum, hvor det politiske udvalg og de unge får lejlighed til at drøfte emner og temaer, der optager begge parter. Møderne har til formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og Frederikssund Ungeråd.

Datoer for kaffemøder med Frederikssund Ungeråd

Unge, fritid og idræt inviteres til to kaffemøder årligt. Udvalget kan vælge mellem følgende datoer i 2024:

Forår:

2. april 2024 kl. 16-18

2. maj 2024 kl. 16-18

Efterår:

5. september 2024 kl. 16-18

1. oktober 2024 kl. 16-18

7. november 2024 kl. 16-18

Kontinuerlig inddragelse af Frederikssund Ungeråd

Frederikssund Ungeråd skal inddrages i sager der vedrører unge. Helt konkret betyder det, at administrationen skal inddrage Frederikssund Ungeråd i processen, når der udarbejdes sager til politiske udvalg. Administrationen skal vurdere hvorvidt sagen er relevant for Frederikssund Ungeråd. Inddragelsen af Frederikssund Ungeråd skal ske på tværs af fagcentre.

Frederikssund Ungerådet ønsker, at inddragelsen sker tidligt og i dialog fremfor kommentering på en sagsfremstilling. Inddragelsen kan ske ved, at administrationen orienterer medarbejder i Ungeliv med ansvaret for Ungerådet, der sikrer, at emnet drøftes på næstkommende møde i Ungerådet. Frederikssund Ungeråd holder møder én gang om måneden.

Inddragelse

Frederikssund Ungeråd er inddraget i udarbejdelsen af forslagene. Frederikssund Ungeråd har i drøftelserne med administrationen forslået at kaffemøderne navngives kaffemøder og ikke dialogmøder, som først forslået af administrationen. Frederikssund Ungeråd har også haft forslag til indholdet af kaffemøderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

27Orientering om status på implementering af Handleplan for Flere i fællesskaber

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Social og sundhed vedtog i marts 2023 Handleplan for Flere i fællesskaber som led i implementeringen af sundhedspolitikken (sag nr. 25). I denne sag forelægges en status på implementering af handleplanen parallelt for udvalgene Social og sundhed; Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante mål.

Handleplanen Flere i fællesskaber blev godkendt i Social og sundhed 9. marts 2023 (sag nr. 25). Handleplanen ses i bilag 1. Der vedlægges et overblik over vedtagne handleplaner under sundhedspolitikken (bilag 2).

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber. Hensigten er, at flere borgere får øje på de mange muligheder for fællesskaber i kommunen og at støtte borgere, der har brug for en hjælpende hånd til at komme ind i et fællesskab. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare og ambitiøse mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, fra 11 procent i 2021 til syv procent i 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Handleplanen for Flere i fællesskaber hører under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed.

Handleplanen blev til med afsæt i en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen, herunder workshops om sundhedspolitikkens tema Mental sundhed og selve handleplanen med borgere, medarbejdere, politikere og en række institutioner om input til handleplanen. Derudover blev der holdt møder med relevante foreninger m.fl. for at kvalificere idéer fra workshops. Det samlede billede fra inddragelsesprocessen var, at kommunen har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Alle skoler, børnehuse, fritids- og ungdomsklubber, frivillige foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, kirker, sociale væresteder og caféer, botilbud og administrationen modtog handleplanen fysisk eller online i løbet af august og september 2023. Der blev i udsendelsen opfordret til at hænge handleplanen op, synliggøre egne relevante tilbud og bringe handleplanen ind i relevante fora. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra foreningerne på det styrkede fokus på fællesskaber fra kommunen side.

Implementeringen af handleplanen skal i høj grad løftes på tværs af kommunens fagområder, jf. beslutning om ramme for handleplanen (Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36). Det betyder, at det er de enkelte fagområder, som tager initiativ til og implementerer konkrete indsatser under handleplanen. Der lægges derfor med denne sag op til, at de enkelte udvalg drøfter eksisterende og fremtidige indsatser med relevans for fællesskaber på eget ansvarsområde (se eksempler på eksisterende og planlagte indsatser på hvert udvalgsområde i bilag 3).

Der blev i december 2023 - januar 2024 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle relevante områder for at kortlægge tilbud finansieret af kommunen for borgere, som ønsker at være med i et fællesskab (svarprocent: 80 pct.). Undersøgelsen viser overordnet set, at (se detaljeret oversigt i bilag 3):

 • Der er generelt mange tilbud i kommunen, som giver borgerne mulighed for at være med i et fællesskab. Det gælder både tilbud målrettet børn og unge, voksne og ældre. Eksempler på tilbud under udvalget Unge, fritid og idræt er rådgivning og workshops i Ungekontakten, trivselsindsatsen 1:1 for unge ved Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse og borger-til-borger-portalen Boblberg.dk, som giver mulighed for at finde sociale fællesskaber.
 • Der er en række udfordringer for, at borgerne bliver en del af de mange forskellige tilbud. Det handler primært om, at det kan være svært for den enkelte borger være afsted på egen hånd, hvorfor der kan være brug for hjælp til at komme hen til tilbuddet fx den første gang.
 • Medarbejderne bruger ofte kommunens hjemmeside eller fysiske møder, når de skal fortælle om deres tilbud eller indhente viden om andres tilbud. Kommunens Facebook-side og siden platformen Oplev.frederikssund.dk bruges i mindre grad.

Der vil på baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen blive oprettet en underside på kommunens hjemmeside, som henviser til de relevante steder, hvor borgerne kan være med i et fællesskab.

Inddragelse

Der har i forbindelse med udarbejdelse af Handleplan for Flere i fællesskaber været en bred inddragelse på tværs af kommunen, herunder workshops og møder med foreninger, medarbejdere m.fl. med henblik på at indhente og kvalificere input til handleplanen. Niveau-3-ledere på alle relevante områder har bidraget til besvarelse af en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger kommunens tilbud på området.

Økonomi

Orientering om status på implementering af Handleplan for Flere i fællesskaber har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter forudsættes holdt indenfor eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

28Orientering om midlertidig genhusning af klub

Resume

Med denne sag orienteres Unge, fritid og idræt om midlertidig genhusning af ungdomsklub i Jægerspris i forbindelse med vandskade.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræts, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. januar 2024 blev der konstateret en skade på en pumpe til ventilationsanlægget placeret på loftet i Møllevej nr. 92B, Jægerspris (Perlehuset), hvor der er ungdoms- og fritidsklub. Skaden på pumpen har betydet, at der er løbet fjernvarmevand gennem loftet til stueplan og opfugtet ca. 80 m2 gulvareal samt opfugtet den nederste del af tilstødende vægge. Endvidere er der sket skade på en mindre del inventar.

Teknologisk institut, rekvireret af kommunens forsikringsselskab, har konkluderet, at skaden på pumpen skyldes frostsprængning. Kommunens forsikringsselskab har afvist skaden, da skadesårsagen ikke vurderes at skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen, men en brugs-/ installationsfejl.

Samtidig med udbedring af skaderne, planlægges der en tagudskiftning i foråret 2024. Endvidere har Byrådet besluttet at frigive midler til renovering af klubber, byrådsmøde 30. august 2023 sag 142 og byrådsmødet 21. december 2023, sag 241, der for Perlehuset omhandler en delvis

ombygning og etablering af en ”Fælles sal”, ombygning af køkken, at skabe forbindelser mellem aktivitetsrummene samt en renovering af de indvendige overflader mm.

Udbedring af skader, udskiftning af tag samt delvis ombygning, kan i princippet udføres hver for sig, men det vil betyde, at ungdomsklubben af to omgange skal flytte ind/ud, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. tid, økonomi og gener.

Derfor placeres de fleste af ungdomsklubbens faciliteter midlertidigt i det tidligere administrationscenter i Jægerspris, i de tidligere mødelokaler; J1, J2, J3, samt kantinedelen. Fritidsklubben samler sine aktiviteter på Møllevej 92 A (Højen). Mødelokalerne i det tidligere administrationscenter er hensigtsmæssigt placeret i ejendommen ift. den midlertidige brug, da de er afgrænset af dørkontrol til den øvrige del. Arealmæssigt svarer det afgrænsede område ca. til arealet i Perlehuset. Den midlertidige anvendelse kræver en godkendelse ved byggesag, som har vurderet, at der jf. gældende lovgivning vil kunne gives godkendelse til midlertidige anvendelse i op til 25 uger, baseret på 2 ugentlige åbningsdage. Byggesagsbehandlingen forventes afsluttet i uge 9. Det betyder, at der vil kunne arbejdes henimod at sikre, at ombygningen ovenfor færdiggøres indenfor den tidsramme.

De midlertidige lokaler klargøres således i uge 9, og det forventes, at de midlertidige lokaler tages i brug til ungdomsklub i løbet af uge 10. De forventede udgifter til den midlertidige etablering er ca. kr. 50.000, idet det er forudsat, at klubbens personale og Teknisk Servicekorps udfører en del af de praktiske ting i processen.

Udgiften til udbedring af de forsagede skader på gulv etc. finansieres af akutmidler fra hovedvedligeholdelsesbudgettet. Løsøre dækkes som udgangspunkt ligeledes at hovedvedligeholdelsesbudgettet.

Placeringen er midlertidig idet det forventes, at det tidligere administrationscenter kan og vil skulle sælges.

Den kommunale bygningsmasse i Jægerspris er gransket for alternative bygninger/placeringer, men intet fundet egnet. Pædagogisk leder ved ungdomsklubberne har været i kontakt med Jægerspris Skole, afd. 90. Her er ikke mulighed for at etablere et tilbud svarende til behovet.

Dialog og besigtigelse ift. midlertidig placering på Jægerspris administrationscenter er sket mellem pædagogisk leder for ungdomsklubberne, distriktsklubleder, teknisk servicekorps og kommunalt byggeri.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften afholdes inden for budgettet til hovedvedligeholdelse.

29Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om samarbejde i nyt pilotforsøg om rekruttering af unge og voksne til uddannelse og job som politikadet i Nordsjællands Politi
 • Møde med HK73 om håndboldfaciliteter
 • Sager på vej 2024

Bilag

30Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.