Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 05. september 2023

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

96Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

97Beslutning om udviklingsplan for Skibby Hallen

Resume

Unge, fritid og idræt skal med nærværende sag træffe beslutning om vedlagte udviklingsplan for Skibby Hallen.

Sagen indeholder forsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udviklingsplan for Skibby Hallen.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 30. maj 2023, pkt. 76:

Genoptages på næste møde.

Oplæg fra udvalgsmødet vedlægges referat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Anne Sofie Uhrskov (V).

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 8. august 2023, pkt. 81:

Drøftet og genoptages.

Beslutning

Godkendt idet udvalget vil fortsætte dialogen med styregruppen bag Byens Hus, så der kan arbejdes videre med sammenhænge mellem projekterne.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede 7. februar 2023 i sag 15, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Skibby Hallen samt udearealer. Til dette arbejde afsatte Unge, fritid og idræt 132.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Til at udarbejde udviklingsplanen blev tilknyttet rådgiver. Der er gennemført en inddragelsesproces med Skibby Idrætsklub, øvrige foreninger i hallen, samt unge fra lokalområdet. Samme rådgiver (E+E Arkitekter) gennemførte udviklingsplan og idékataloget til Jægerspris Idrætscenter i 2017.

Processen har gennem fire workshops i Skibby afdækket foreningers og brugeres behov og ønsker. Sammen med en grundig analyse er der udarbejdet et oplæg til en udviklingsplan for området ved Skibby Hallen. Udviklingsplanen vil kunne bruges som rettesnor for kommende facilitetsudvikling ved Skibby Hallen, på samme måde som helhedsplanen for Idrætsbyen og centerdannelsen i Jægerspris.

Udviklingsplanen præsenteres af rådgiver på Unge, fritid og idræts møde 30. maj 2023 og vil efterfølgende blive vedlagt referatet som bilag. I forbindelse med præsentationen for Unge, fritid og idræt bliver udviklingsplan også præsenteres for Skibby Hallens brugere, der har deltaget i processen.

Præsentationen foregår 30. maj kl. 17 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus på Unge, fritid og idræts møde.

Udviklingsplanen er udarbejdet, så den kan opdeles i seks faser. Den samlede anlægsøkonomi for gennemførelse af udviklingsplanen er beskrevet i oplægget til at 26,5 mio. kr.

Skibby IK har udtrykt stor tilfredshed med processen og deres mulighed for at få deres behov og bud på potentialer ved Skibby Hallen med i udviklingsplanen. Foreningen har overfor administrationen udtrykt ønske om at bidrage til at skabe finansiering til gennemførelse af udviklingsplanen.

Skibby IK har gennem de seneste år udviklet sig til at være en flerstrenget idrætsforening. Langt de fleste foreningsidrætter ved Skibby Hallen er nu en del af Skibby IK. I øjeblikket består Skibby IK af badminton, padel, dart, fodbold, løb og motion og bevægelse (yoga, gymnastik, volleyball, ballet). Foreningen har i dag ca. 650 mellemmer.

Med udvalgets godkendelse af udviklingsplanen, sætter det rammerne for mulige udviklingstiltag for Skibby Hallen. Først ved en eventuel optagelse af projektet på Frederikssund Kommunes budget forpligter Frederikssund Kommune sig til investeringer i udviklingsplanens elementer.

Fortsat sagsbehandling til møde i Unge, fritids og idræt, 5. september 2023:

Administrationen har været i dialog med Skibby Aktive angående udviklingsplan for Skibby Hallen.

Skibby Aktive har fremsendt deres betragtninger i forhold til udviklingsplanen for Skibby Hallen set i lyset af de eksisterende visioner for Byens Hus. Dette er vedlagt som bilag. Byens Hus fremgår af Frederikssund Kommunes investeringsoversigt med 1.064t. kr. i 2024 og 9.578t. kr. i perioden 2027 og frem.

Hovedpointen fra Skibby Aktive er et ønske om at koordinere de to projekter, så der skabes bedst mulige rammer for udviklingen af Skibby. Skibby Aktive præsenterer i bilaget deres tanker, hvis de to projekter skal slås sammen til et.

Inddragelse

Udviklingsplanen er gennemført gennem fire workshops med brugere af hallen og tæt dialog med Skibby IKs bestyrelse.

Skibby Aktive har bidraget med betragtninger i forhold til visionerne for Byens Hus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

98Beslutning om godkendelse af retningslinjer for aktivitetstilskud

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om anbefaling af godkendelse af nye retningslinjer for aktivitetstilskud over for Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler, at:

 1. Godkende retningslinjerne for aktivitetstilskuddet.

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 23. august 2023, pkt. 41:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Beslutning

Godkendt idet udvalget beslutter, at rammerne for uddannelsestilskud også skal dække online-kurser.

Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om aktivitetstilskud til deres aktiviteter for børn og unge under 25 år. Aktivitetstilskuddet består at to dele. 1) et medlemstilskud der udbetales med udgangspunkt i antal medlemmer under 25 år, og 2) et aktivitetstilskud der udbetales på baggrund af ansøgning fra foreningerne med dokumenterede udgifter til uddannelse, stævner/lejre, træner- og lederløn, materialer og andre aktiviteter.

I efteråret 2022 blev der i Folkeoplysningsudvalget igangsat en proces om at udarbejde nye retningslinjer for aktivitetstilskuddet. Formålet med de nye retningslinjer er, at gøre tilskudsreglerne mere simple, gøre fordelingen mere gennemskuelig og gøre administrationen af tilskudsansøgning nemmere for foreningerne.

I forbindelse hermed blev der i samarbejde med Frederikssund Idrætsråd, Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og administrationen nedsat en følgegruppe, der skulle bidrage til udarbejdelsen af de nye retningslinjer. Følgegruppen har ved tre workshops drøftet formål og principper med at revidere aktivitetstilskuddet. Ved disse workshops er der blevet præsenteret forskellige scenarier og konsekvensberegninger for at illustrere effekten af ændrede regler.

Følgegruppen blev enige om at anbefale at forfølge principperne i en model, der indeholder et medlems- og uddannelsestilskud. Med denne model hæves medlemstilskuddet for at understøtte incitamentet til at fastholde og arbejde for flere medlemmer. Samtidig fastholdes en pulje øremærket til uddannelsestilskud, svarende til 20 % af det samlede beløb der afsættes til aktivitetstilskud.

Med de nye retningslinjer bortfalder muligheden for at søge om tilskud til stævner og lejrture, træner- og instruktørløn, materialer og andre aktiviteter.

Det vil dog fortsat være muligt at søge om tilskud til stævner og lejrture gennem folkeoplysningsudvalget pulje til lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 14. juni 2023, at sende retningslinjerne i høring i de tre samråd, samt at retningslinjerne træder i kraft 1. januar 2024. Dette betyder, at første udbetaling af tilskud efter de nye retningslinjer vil finde sted i februar 2025.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og Børne- og ungdomsorganisationernes samråd har været inddraget i hele processen, sammen med følgegruppen der består af udvalgte foreningsrepræsentanter. Alle har bidraget til at udforme retningslinjerne.

Retningslinjerne har været sendt i høring i Frederikssund Idrætsråd, Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og Kulturrådet i Frederikssund, der alle er positive overfor processen og resultatet af arbejdet. Høringssvarene og oplæg til de nye retningslinjer er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

99Beslutning om budgetopfølgning 30/6-2023 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet kultur og fritid gives en negativ driftstillægsbevilling (mindreforbrug) på 0,9 mio. kr.
 2. Der på politikområdet social service (STU) gives en negativ driftsbevilling (mindreforbrug) på 0,4 mio. kr.
 3. Der på politikområdet skole og klubområdet (FGU) gives en negativ driftsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,7 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifter.
 4. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2025
 5. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Indstillingspunkt 3: Anbefales, at der af driftsbevillingen lægges 0,65 mio. kr. i kassen – idet udvalget i øvrigt anbefaler, at der prioriteres 0,65 mio. kr. til etablering af FGU+ som iværksættes hurtigst muligt.

Indstillingspunkt 4-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Kultur- og Havnebad når ikke at blive ibrugtaget i år, men først i 2024., hvorfor midlerne til afledt drift i 2023 kan lægges i kassen. Således giver budgetopfølgningen på kultur- og fritidsområdet anledning til en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr.

På områderne under social service er der en lavere aktivitet på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som medfører et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., og dermed anmodes der om en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.

Vedrørende skole og klubområdet er der et mindreforbrug under FGU på 2,0 mio. kr. som følge af færre faktiske elever end forventet, heraf udgør serviceudgifter 1,3 mio. kr., og overførelsesudgifter (forsørgelsesbidrag) udgør 0,7 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 5,6 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, der overføres til 2025.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende Maritimt center

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Unge, fritid og idræt nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fordelt på følgende områder:

 • Mindreforbrug under kultur og fritid på 0,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter.
 • Mindreforbrug under social service på 0,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter.
 • Mindreforbrug under skole og klubområdet på 1,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 0,7 mio. vedr. overførelsesudgifter.

Ovenstående foreslås indarbejdet som en negativ tillægsbevilling.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 5,6 mio. kr. i 2023, som overføres til 2025.

Bilag

100Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af politiske initiativer i budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer, som er delvis implementeret (gul), og 4 initiativer som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Unge, fritid og idræt indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf to er implementeret og én delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

101Orientering om årsberetninger fra kommunale foreningshuse

Resume

De brugerstyrede kommunale foreningshuse med samarbejdsaftaler med Frederikssund Kommune udarbejder årigt en årsberetning, der her præsenteres for Unge, fritid og idræt. Det drejer sig om Græse gl. skole, Rytterskolen og foreningshuset Pedersholm.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen oversendes til Job, erhverv og kultur.

Sagsfremstilling

De brugerstyrede kommunale foreningshuse med samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune udarbejder årigt en årsberetning.

Følgende årsberetninger fra 2022 fremstilles hermed til Unge, fritid og idræt.

 • Græse gl. skole
 • Rytterskolen
 • Foreningshuset Pedersholm

Administrationen har læst årsberetningerne og har ikke yderligere kommentarer. Årsberetningerne er vedhæftet som bilag til sagen.

Inddragelse

Årsberetningerne er indhentet fra de brugerstyrede foreningshuse som Frederikssund Kommune har samarbejdsaftale med.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

102Meddelelser

Beslutning

Kommende dialog med campusrådet om Frederikssund som uddannelsesby.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Frederikssund kommune er blevet udvalgt til at deltage i KL og Dansk Socialrådgiverforenings Fremfærdprojektet "En sammenhængende indsats til gavn for de unge sammen med 14 andre kommuner. Projektet har til formål at dele og udbrede gode erfaringer og understøtte en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats. Projektet vil tage udgangspunkt i problemstillingerne : Hvordan understøtter og samarbejdes der bedst om at få de unge i uddannelse og job? Hvordan arbejdes der på tværs og sammen med den unge mod fælles mål? Hvad sker der i praksis? Hvordan findes der frem til de unges potentialer? Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Projektopstart ultimo august 2023.
 • Børneliv i Sund Balance aktivitetsuge 41 (endeligt program klar primo oktober)
 • Der afholdes JobCamp i Aalborg 9.-10. november 2023 - Invitation og foreløbigt program er vedlagt som bilag
 • Sager på vej 2023

Bilag

103Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.