Frederikssund Kommunes logo

Hvad gør skolen? 

Skolens indsatser for at forebygge, afdække og følge op på ordblindhed er beskrevet i en lille folder

Ordblinderisikotest i 0. klasse

Tidlig læseindsats er af afgørende betydning for elever i risiko for alvorlige læsevanskeligheder, herunder ordblindhed.

Læsevanskeligheder forebygges ved en grundig og systematisk indføring i den sproglige omkodning af tale til skrift og direkte undervisning i forbindelser mellem bogstaver og lyde. Den forebyggende undervisning iværksættes af klassens lærere bistået af skolens læsevejleder. De obligatoriske sprogvurderinger og den kommunale bogstavprøve og læseprøve anvendes til at vurdere, om alle elever er i tilfredsstillende skriftsproglig udvikling.

Elever med bekymrede resultater i slutningen af 0. og eventuelt 1. klasse afdækkes med Ordblinderisikotesten. Hvis dit barn er i risiko for ordblindhed, udarbejder skolen i samarbejde med dig som forælder en handleplan om iværksættelse af en indsats.

DVO-screening i 2. klasse

I slutningen af 2. klasse screenes alle elever i Frederikssund Kommune med DVO-screeningen, der udpeger elever i risiko for ordblindhed. For elever i risiko for ordblindhed iværksættes en intensiv indsats på skolen omkring læsning og skrivning. Når en elev er i risiko for ordblindhed har været gennem et intensivt forløb, testes eleven igen med den individuelle DVO-test. Elever i fortsat risiko for ordblindhed tilbydes en ordblindetest.

Ordblindetest

Ordblindetesten er en national ordblindetest, som kan identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser. Testen kan, når der er mistanke om ordblindhed, iværksættes fra slutningen af 3. klasse, og testen kan både benyttes til elever med dansk som modersmål og dansk som andetsprog. I praksis testes de fleste elever først i 4. klasse, når det intensive undervisningsforløb er afsluttet.

Enkelte gange kan det ske, at ordblindhed først opdages sent i skoleforløbet, når læsekravene bliver større.

Før ordblindetestning skal elevens forældre underskrive en samtykkeerklæring. Erklæringen opbevares på skolen efter gældende regler i persondataloven.

Testen scores i tre kategorier / farver:

  1. Ikke ordblind (grøn)
  2. Usikker fonologisk kodning (gul)
  3. Ordblind (rød)

For elever, der lander i kategorien ordblind, iværksættes en handleplan omkring fortsat læse- og skrive-udvikling samt kompensatoriske it-hjælpemidler.

For elever, der lander i kategori 2, Usikker fonologisk kodning, foretager skolen sammen med forældrene en individuel vurdering af eventuelle behov. 

It-hjælpemidler til alle ordblinde

Skolen stiller en bærbar computer til rådighed for alle ordblindelever elever, og alle ordblinde elever indmeldes i et digitalt bibliotek NOTA. Frederikssund Kommune råder over læse- og skriveprogrammer til alle elever. Disse værktøjer kan med barnets UNI-login downloades hos MV-Nordic. It-hjælpemidler består typisk af en bærbar computer med hjælpeprogrammer fra MV-Nordic.

Hvis dit barn medbringer sin egen computer, bidrager skolen gerne med at installere de enkelte programmer, herunder Office 365.

Hvis dit barn anvender en Mac-computer, skal barnet benytte sig af IntoWords, som også findes på MV-Nordic.

Begrebet it-rygsæk benyttes ikke i folkeskolen, men anvendes om den udstyrspakke, som man tilbydes via SPS (specialpædagogisk støtte).

Ordblindhed og folkeskolens afgangsprøver

Ordblinde elever har på alle kommunens skoler mulighed for at gå til prøve på særlige vilkår, hvilket betyder at de kan benytte kompenserende læse- og skriveprogrammer til prøverne og få ekstra tid til at løse opgaverne.

Forældrenetværk

Skolerne inviterer til netværksmøder for forældre til ordblinde elever. Her har forældre mulighed for at møde andre forældre til ordblinde og komme i tæt dialog med skolen om de initiativer og muligheder, der målretter sig ordblinde elever. Spørg dit barns skole om mulighederne for deltagelse i netværksmøder.

Muligheder for hjælp til skolerne

Som supplement til skolernes egne indsatser omkring læsning og ordblindhed har skolerne mulighed for at gøre brug af en læsefaglig vurdering af en elev. Her vurderes omfanget af elevens læsevanskeligheder, og der udarbejdes et forslag til indsats af supportteamet og kommunens læsekonsulent.

Der lægges vægt på, at kommunale supportindsatser skal være mindst muligt indgribende i elevens hverdag. Supportindsatser kan bestå af flere ting, for eksempel en udspecificeret handleplan, et kort intensivt undervisningsforløb eller et kursus for eleven. Nogle elever i 4. til 6. klasse tilbydes et læse- og it-kursus (LIT-kursus). For elever i udskolingen er der særligt fokus på it i alle fag og arbejdet frem mod folkeskolens afgangsprøver.