Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Hjemmeundervisning 

I Danmark skal alle børn i den undervisningspligtige alder modtage undervisning.
De fleste børn undervises i en folkeskole eller en friskole, men det er også muligt at undervise sit barn hjemme. Hvis forældre selv vil sørge for undervisning af deres barn, skal dette meddeles skriftligt til Team Skole. 
Barnets forældre skal udfylde et særligt skema for at meddele hjemmeundervisning.

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med den tilsynsførende som kommunen har udpeget.

Skønnes det at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter den tilsynsførende forældrene om at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene - hvis undervisningen stadig er mangelfuld - skal undervises i en skole.

Med sin underskrift erklærer forældre/værge sig indforstået med ansvaret for, at den hjemmeunderviste elev får en undervisning der står mål med folkeskolen, og at man selv afholder alle udgifter hertil (herunder skolebøger og andre undervisningsmaterialer).

Byrådet udpeger en tilsynsførende, som vil aflægge besøg på undervisningsstedet som en del af sit tilsyn (jf. Folkeskolelovens § 33 samt Lov om friskoler og private grundskoler § 34 - § 35)

Skema om hjemmeundervisning skal underskrives af begge forældremyndighedsindehavere. Skemaet sendes sikkert via e-boks til Frederikssund Kommune.

Team Skole vil kvittere for modtagelsen, herunder angive, hvem der er udpeget som tilsynsførende.

Hjemmeundervisning skal meddeles til kommunen, inden den igangsættes. Meddelelsen gælder til udgangen af skoleåret, og skal fornyes inden skoleårets begyndelse i august.