Frederikssund Kommunes logo

Digital indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2024/2025 – foregår i november/december 2023

Der bliver åbnet for indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2024/2025 i november og december 2023. Indskrivningen foregår digitalt. Forældre med forældremyndighed vil modtage vejledning i e-Boks.

Der afholdes informationsaftner om indskrivning på skolerne i efteråret 2023. Invitation hertil sendes til e-Boks. Er der spørgsmål i forbindelse med indskrivningen kontaktes skolen.

Skoleudsættelse

Børn født i 2018 indskrives i 0. klasse til august 2024. Ønskes barnet ikke i 0. klasse til august 2024, skal der søges om skoleudsættelse. Dette foregår også digitalt. Når indskrivningsperioden er slut, tager Frederikssund Kommune stilling til, om en eventuel skoleudsættelse kan bevilges, og forældrene vil modtage brev herom.

Børn født i 2017, som fik udsat skolestarten, skal indskrives i 0. klasse til august 2024.

Indmeldelse

Børn, der fylder fem år inden 1. oktober 2024, kan optages i 0. klasse til august 2024, hvis det vurderes, at de kan følge undervisningen i 1. klasse året efter. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse hos Børn og Skole: Skriv sikkert til Skoleafdelingen som borger.

Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre, da barnets cpr. nr. er knyttet til dets biologiske forældres cpr. nr. i registreringssystemet. Skolen, som barnet hører til ud fra bopælsadressen – også kaldet distriktsskolen, vil være behjælpelig med at indskrive.

Udmeldelse

Udmeldelse af børnehaven sker automatisk, når dit barn indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune.
Hvis dit barn ikke indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune, skal du selv udmelde dit barn af børnehaven med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Udmeldelse skal ske via dette link til den Digitale Pladsanvisning – Digitale Pladsanvisning

Privatskole eller skole i anden kommune

Ved valg af privatskole eller en folkeskole i en anden kommune skal den ønskede skole/Kommune kontaktes omkring deres procedure for optagelse. Information om skolevalget skal dog også indtastes via link til elektronisk skoleindskrivning, som står i informationsbrevet fra Frederikssund kommune - da Frederikssund Kommune skal kende skolevalget.

Distriktsskole

Børn har altid ret til at blive optaget på distriktsskolen. Byrådet kan dog beslutte at ændre skoledistriktsgrænser inden skolestarten, hvilket kan få betydning for, hvilken skole dit barn er sikret optagelse på.

Elever optages som hovedregel på den skole, som på forhånd er udpeget som distriktsskole ud fra bopælsadressen. Der er dog mulighed for at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er ledige pladser.

Befordringsgodtgørelse

Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever, der efter forældrenes anmodning er optaget på en anden skole end distriktsskolen.