Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 28. november 2022

Bybjerggård, Sundbylillevej 42, 3600 Fr.sund kl. 12.00

Referat
Fold alle punkter

154Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

155Drøftelse om overnatningskapacitet i Frederikssund Kommune

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte overnatningskapaciteten i Frederikssund Kommune. Sagen behandles som et temamøde med Destination Fjordlandet og et eksternt analysebureau.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte retningen for det fremtidige arbejde med kommunens overnatningskapacitet.

Beslutning

Drøftet. Der henvises i øvrigt til beslutning i sag 156 "Drøftelse om den lokale turismeindsats 2023".

Sagsfremstilling

Til mødet vil et eksternt analysebureau gennemgå overnatningskapacitetsanalysen.

Destinations Fjordlandets direktør vil være til stede under temamødet.

Til temamødet er det hensigten, at udvalget skal drøfte det fremtidige arbejde med kommunens overnatningskapacitet. Der gøres opmærksom på, at udvikling af overnatningskapaciteten kræver interesse fra investorer. Udvalget bør derfor i deres drøftelse overveje, hvad der skal til for at tiltrække investorer til udvikling af overnatningskapacitet.

Inddragelse

Destination Fjordlandet og et eksternt analysebureau er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da der ikke er nogle bevillingsmæssige konsekvenser. Det bemærkes, at der budget 2023 ikke lagt midler ind til udvikling af overnatningskapaciteten.

Bilag

156Drøftelse om den lokale turismeindsats 2023

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag drøfte disponering af midler til den lokale turismeindsats i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte disponeringen af midler til den lokale turismeindsats 2023.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker at få genbesøgt turismestrategien. Udvalget ønsker endvidere et oplæg til kriterier for udmøntning af de lokale turismemidler til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Den lokale turismeindsats har i 2021 og 2022 bidraget til lokale aktiviteter over sommer- og efterårsmånederne. Af indsatser kan bl.a. nævnes:

 • Aktive naturoplevelser i kajak.
 • Lystfiskeroplevelser på vandet i samarbejde mellem Destination Fjordlandet, Fishing Zealand og lokale fødevareaktører.
 • Ekstra distribution af Destination Fjordlandets guidebog inkl. postkort til sommerhuse.
 • Ekstra SoMe-annoncering inkl. grafisk arbejde, profilering af aktiviteter samt skabe øget synlighed om flere besøgssteder i Fjordlandet inkl. filmen stolt af Frederikssund.
 • Udvikling og distribution af podcast-episoder.
 • Ekstra turistinspirationssteder i Frederikssund Kommune.
 • Busreklame på Fjordlandsbussen
 • 2 siders indlæg i Jyllands-Posten plus facebookannoncering om Selsø Slot. Derudover blev der produceret nyt billedmateriale til markedsføring fremadrettet.
 • Markedsføring af jazzfestivalen, SnakeCity Festival, herunder produktion af nyt billedmateriale af professionel fotograf.
 • Ekstra markedsføring for Vikingespillet

Den lokale turismeindsats går tilbage til 2021 og var en del af de politiske ændringer til Budget 2021-2024 og fortsætter i årene derefter.

Administrationen anbefaler, at udvalget understøtter Destination Fjordlandets Strategi 2021-2024 under drøftelsen om disponering af midlerne.

Midlerne kan understøtte aktiviteter for nye borgere og turister. Lokale foreninger kan inddrages, så kommunens strategier og politikker også understøttes inden for bl.a. natur og friluftsliv. Forslag til lokale turismeindsatser kunne blandt andet være:

 • Udvikling og markedsføring af aktive naturoplevelser, som for eksempel vandring, lystfiskeri og vandsport.
 • Indarbejdelse af teknologi i formidlingen hos attraktionerne.
 • Udvikling og markedsføring af gastroturisme i forbindelse med projektet, Danske Maddestinationer.
 • Udvikling og markedsføring af cykelturisme i forbindelse med projektet, Bedre Adgang og mobilitet, i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Udvikling og markedsføring af lokale events, herunder markeder i samarbejde med lokale foreninger.
 • Lokal markedsføring som kan øge egne borgere og sommerhusejernes brug af Fjordlandets oplevelsestilbud.

Inddragelse

Der har ikke fundet ekstern inddragelse sted.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe udgifter afholdes indenfor eksisterende rammer.

157Orientering om status på Fishing Zealands aktiviteter 2022

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om Fishing Zealands aktiviteter, der er blevet gennemført i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år afholder Fishing Zealand en række aktiviteter i Frederikssund Kommune. Der har i 2022 været følgende aktiviteter/arrangementer:

 • Shelter & Sølvtøj – Weekendarrangement med havørredfiskeri.
 • Fang din første fisk – Hornfisketur med familier som målgruppe i maj.
 • Grøn Pinse – Hornfiskearrangement for familier i samarbejde med Skibby Aktive
 • Fishing Zealand seminar for lokale politikere og grønne råd.
 • Fiskeri for familier ved Grønlien Sø i sommerferien og efterårsferien.
 • Gløgg og Blankfisk – Havørredfiskeri i december.

Udover ovenstående aktiviteter har Frederikssund Kommune et samarbejde med Grusbanden. Grusbanden er en støttende platform for et netværk af frivillige i form af sportsfiskerforeninger, lystfiskere og lokale borgere. Grusbanden har til formål at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet samt bidrage til samarbejdet mellem frivillige, kommunerne og lodsejerne på Sjælland og Øerne. Grusbanden har fundament i Danmarks Sportsfikserforbund og Fishing Zealand. I 2022 har Grusbanden haft følgende aktiviteter:

 • Udsætning af ørreder i samarbejde med Havelse Å Vandplejegruppe.
 • Restaurering af Græse Å.
 • Bestandsanalyser i vandløb, der tidligere er blevet restaureret
 • Ventilering af gydebanker
 • Opfiskning af moderfisk i samarbejde med Havelse Å Vandplejegruppe.
 • Gydetællinger i bl.a. Græse Å og Sillebro Å
 • Opstart af gydetællinger

De to foregående års restaureringer har givet en god økologisk tilstand i åerne med tilfredsstillende ørredtætheder.

Værdi af medlemskab i Fishing Zealand

Vedlagte bilag viser Fishing Zealands opgørelse over værdiskabelsen for Frederikssund Kommune i forhold til medlemskabet. Opgørelsen dækker forrige år (2021) og værdien af medlemskabet afspejles i, hvor mange projekter og arrangementer Fishing Zealand deltager i og laver i kommunen. Samarbejdet er fleksibelt og ændrer sig fra år til år. Fishing Zealands udregning af den estimerede værdi af deres projekter og aktiviteter er opgjort til at være 710.243 kr. i 2021 for Frederikssund Kommune (se bilag). Udgiften til medlemskabet for Frederikssund Kommune i 2021 var 150.000 kr.

Baggrund

Frederikssund Kommune blev medlem af foreningen, Fishing Zealand, i begyndelsen af 2018. Foreningens formål er at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv.

Frederikssund Kommune betaler et kontingent på 150.000 årligt til Fishing Zealand. Ud af de 150.000 kr. afsættes 25.000 kr. til lokale arrangementer, som aftales individuelt med hver medlemskommune.

Inddragelse

Fishing Zealand og Grusbanden har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

158Opfølgende orientering om åbnings- og ventetider i Borgercenteret

Resume

Udvalget har ønsket en opfølgende orientering om åbnings- og ventetider i Borgercenteret, som blev behandlet på udvalgsmødet d. 29. marts 2022. Sagen redegør for antal fysiske ekspeditioner og telefonhenvendelser samt ventetider for året indtil videre. Endelig orienteres om Borgercenterets fortsatte arbejde med at optimere driften.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet d. 29. marts 2022 blev job, erhverv og kulturudvalget orienteret om organisering, normering og åbningstider i Borgercenteret samt om ventetider på henvendelser i callcenteret (telefonbetjening) og frontbetjeningen (fysisk borgerbetjening) i 2020 og 2021.

Sagen her giver som efterspurgt af udvalget en opfølgning på åbningstider og ventetider i callcenteret og frontbetjeningen for perioden 1. januar til 30. september 2022.

Opfølgning på Borgercenterets åbningstider og normering

De normale åbningstider

Der er ikke sket ændringer i frontbetjeningens eller callcenterets åbningstider siden udvalgsmødet i marts. Samlet er der fortsat åbent i frontbetjeningen og callcenteret 12 timer ugentligt. Ekspedition i frontbetjeningen kræver pr. 1. januar 2022, at borgeren på forhånd har booket tid via kommunens hjemmeside eller ved at ringe til callcenteret.

Midlertidig udvidelse af åbningstiden til hjælp til MitID

For at kunne håndtere migreringen af alle borgere fra NemID til MitID er der som skitseret i sagen fra marts indført en midlertidig udvidelse af åbningstiden for booking af tider til hjælp til MitID. De udvidede åbningstider for henvendelser vedrørende MitID er fortsat i drift og fastholdes til d. 31. december 2022.

Normering

For at kunne håndtere den midlertidige udvidelse af åbningstiden til hjælp til MitID, er der siden udvalgssagen i marts ansat to vikarer i frontbetjeningen til og med d. 31. december 2022. Herudover er der opnormeret med en deltidsansat (10 timer/ugen) i frontbetjeningen. Der er tale om opnormeringer inden for den eksisterende ramme.

Statistik vedr. henvendelser i callcenter og frontbetjening

I dette afsnit præsenteres ventetider for ekspedition i frontbetjeningen og i callcenteret i perioden 1. januar til 30. september 2022.

Den gennemsnitlige ventetid for borgerbetjeninger i frontbetjeningen er på under 6 minutter

Tallene i bilag 1 viser, at den gennemsnitlige ventetid for borgerbetjeningerne i 2022 er på 5:42 minutter. Dette billede skal sammenholdes med, at antallet af modtagne klager fra borgere angående ventetiden er faldet.

Samlet er der i perioden ekspederet 16.615 borgere i frontbetjeningen. Særligt markant for perioden er, at næsten 9.000 borgere har fået pas eller kørekort, mere end 5.000 borgere har fået hjælp til MitID og NemID, og 500 borgere valgte at brevstemme i frontbetjeningen til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet d. 1. juni.

Lang ventetid på telefoniske henvendelser i foråret

Tallene i bilag 2 viser, at der i 2022 indtil nu er modtaget 65.677 opkald, hvoraf 45.663 opkald – svarende til 70 % - blev besvaret. Dette er på niveau med andelen af besvarede opkald i 2021.

Samlet blev 24.537 opkald – svarende til 54 % - besvaret inden for 4 minutter. Det er en forringelse set i forhold til 2021, hvor 70 % af opkaldene blev besvaret inden for 4 minutter. Dette kan i høj grad tilskrives lange ventetider på telefonerne i foråret. Ser man udelukkende på de seneste 5 måneder (maj-september) er andelen af besvarede opkald inden for 4 minutter igen oppe på 70 %.

4.978 opkald – svarende til 11 % - blev i 2022 besvaret efter mere end 15 minutters ventetid. Det er en stigning set i forhold til 2021, hvor det kun gjaldt for 4 % af opkaldene. Ser man igen udelukkende på de seneste 5 måneder, er andelen af besvarede opkald efter mere end 15 minutters ventetid nede på 2 %.

At ventetiden og antallet af mistede opkald er højt for året kan for en stor dels vedkommende relateres til henvendelser om MitId, folkeafstemningen og flygtninge fra Ukraine. Det positive er, at ventetiden set i forhold til foråret er klart forbedret.

Borgercenteret vil fortsat arbejde med at optimere driften

Borgercenteret vil arbejde videre med at kigge på muligheder for at optimere driften og øge servicen for borgerne. Blandt andet arbejdes der med at have mere fokus på at bemande frontbetjening og callcenter med udgangspunkt i viden om udsving i efterspørgslen.

Frontbetjeningen har som beskrevet på midlertidig basis udvidet åbningstiden for MitId for at sikre, at borgerne kunne blive ekspederet inden for en rimelig ventetid. Det forventes at opgaven med MitId også i det kommende år vil fylde meget i driften.

På telefonsiden vil callcenteret fortsat forsøge at være på forkant med de ting, der rører sig i kommunen og sikre, at borgerne bliver oplyst om disse ting, f.eks. via en voicebesked når de ringer ind til kommunen. Dette vil ud fra en statistikbetragtning tælle negativt på antallet af besvarede opkald, men vil give en bedre brugeroplevelse, da borgerne hurtigere får svar på deres henvendelse, og ikke behøver at blive hængende i røret.

Herudover er der afsat 700.000 kr. i budget 2023 til udvidelse af åbningstiden. Hvordan åbningstiden konkret kan udvides gives der et bud på i det følgende dagsordenspunkt ”Beslutning om udmøntning af bevilling til Borgercenteret til øget åbningstid”.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

159Beslutning om udmøntning af bevilling til Borgercenteret til øget åbningstid

Resume

I budgettet for 2023 er der afsat en bevilling på 700.000 kr. til Borgercenteret. Udvalget har på denne baggrund ønsket et oplæg til, hvordan den bevilling kan udmøntes med det formål at forbedre kommunens tilgængelighed for borgere og virksomheder. I sagen præsenteres et forslag til, hvordan åbningstiderne for telefoniske og fysiske henvendelser kan udvides inden for rammen af de 700.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Forslag til udmøntning af bevilling til Borgercenteret til øget åbningstid godkendes

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en løbende orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund for en ekstra bevilling til Borgercenteret

Åbningstiderne for telefoniske og fysiske henvendelser til Frederikssund Kommune blev halveret i 2019, hvor åbningstiderne blev reduceret fra 24 timer til 12 timer ugentligt.

Åbningstiderne i Borgerservice for fysisk fremmøde med tidsbestilling er i dag:

Mandag: 10-13

Tirsdag: Lukket

Onsdag: 10-13

Torsdag: 10-12 + 15-17

Fredag: 10-12

Åbningstiderne i callcenteret er i dag:

Mandag: 9-12

Tirsdag: Lukket

Onsdag: 9-12

Torsdag: 9-12

Fredag: 9-12

Set i forhold til nabokommunerne er Frederikssund den kommune, der i dag har den laveste tilgængelighed målt på åbningstiden (se et overblik over nabokommunernes åbningstider i bilag 1). Blandt andet som konsekvens af åbningstiden er der perioder, hvor kommunens borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever lang ventetid på:

 • besvarelse af telefoniske henvendelser til kommunen
 • ledige tider til fysisk betjening i Borgerservice
 • ekspedition i borgerservice til den reserverede tid

For at højne serviceniveauet på dette område har Byrådet i budget 2023 afsat en bevilling på 700.000 kr. årligt til Borgercenteret til øget åbningstid.

Forslag til udmøntning af bevillingen

På baggrund af økonomiske beregninger og en vurdering af, hvad der øger serviceværdien for borgerne foreslås det, at bevillingen udmøntes således:

 1. Åbningstiden i Borgerservice udvides med 6 timer ugentligt
 2. Åbningstiden i callcenteret udvides med 6 timer ugentligt
 3. Kommunen tilslutter sig Den Digitale Hotline (DDH), hvor borgerne kan ringe og stille spørgsmål, som ikke kræver sagsbehandling. Den Digitale Hotline har åbent 60 timer/ugen.

Indholdet i de tre dele af forslaget foldes ud i de følgende afsnit. Til sidst er indsat et skema, der giver et samlet overblik over de forventede konsekvenser af forslaget for hhv. kommunen og borgerne.

1. Åbningstiden i Borgerservice udvides med 6 timer ugentligt

Med en udvidelse af åbningstiden på 6 timer/ugen er det formålet, at borgerne skal opleve kortere ventetid på en ledig ekspeditionstid, og få en større fleksibilitet ift. hvornår det er muligt at blive ekspederet.

Mange borgere efterspørger tider i enten frokostpausen eller i ydertimerne, dvs. enten tidligt eller sent på dagen. Her har de borgere, der er på arbejdsmarkedet, tid og mulighed for at møde fysisk op i Borgerservice og blive ekspederet. Det er også disse tider, der hurtigst bliver booket af borgerne i dag.

Forslaget til de nye åbningstider fordeler sig i tidsrummet 8-17, da det giver flest åbningstimer for pengene. Timerne uden for dette tidsrum er dyrere bl.a. pga. tillæg til medarbejderne.

Der lægges i forslaget op til, at tirsdagen bevares som lukkedag. De af vores nabokommuner, der har en ugentlig lukkedag, holder lukket onsdag eller fredag. Dermed er der på tværs af kommunerne mulighed for f.eks. pas- og kørekortsekspeditioner på alle hverdage, da borgerne frit kan vælge at blive ekspederet i andre kommuners borgerservice. At tirsdagen bevares som lukkedag er samtidig en essentiel hjørnesten i kommunens kanalstrategi, hvor tirsdagene er afsat til møder og sagsbehandling.

Forslaget indeholder som i dag en lang dag med mulighed for ekspedition frem til kl. 17. Flere lange dage vil for mange medarbejdere i borgerservice, særligt dem med mindre børn, ses som en forringelse af arbejdsvilkårene. Da borgerservice rekrutteringsmæssigt er i konkurrence med nabokommunerne om dygtige medarbejdere, lægges der ikke op til mere end en lang dag.

Forslag til nye åbningstider i Borgerservice (frontbetjeningen), hvor åbningstiden udvides fra 12 til 18 timer/ugen:

Mandag: 08.30-13

Tirsdag: Lukket

Onsdag: 8.30-13

Torsdag: 10-17

Fredag: 10-12

Med dette forslag indføres to tidlige dage fra 8.30 mandag og onsdag, og der fastholdes en lang dag torsdag med mulighed for ekspedition hele dagen fra kl. 10-17. Det vil på de forskellige dage give borgerne mulighed for at blive ekspederet enten før eller efter arbejde eller i frokostpausen.

2. Åbningstiden i callcenteret udvides med seks timer ugentligt

De fleste borgere og virksomheder kontakter kommunen med henblik på at komme i kontakt med en specifik afdeling eller medarbejder. Behovet er dermed at kunne komme telefonisk i kontakt med kommunen i dagtimerne og inden for kommunens ansattes almindelige arbejdstid. I forslaget til udvidede åbningstider for callcenteret er de seks timer derfor lagt i forlængelse af den nuværende åbningstid mandag, onsdag og torsdag.

Behovet for dage med senere åbningstider end til kl. 14 vurderes ikke at være stort hvad angår sagsspecifikke spørgsmål. Håndteringen af generelle, ikke-sagsspecifikke spørgsmål behandles i næste afsnit. Tirsdag fastholdes som lukkedag jf. afsnittet ovenfor, og fredag fastholdes som kort dag.

Forslag til nye åbningstider for telefoniske henvendelser (Callcenteret):

Mandag: 9-14

Tirsdag: Lukket

Onsdag: 9-14

Torsdag: 9-14

Fredag: 9-12

3. Kommunen tilslutter sig Den Digitale Hotline (DDH)

Siden 2012 er det blevet obligatorisk for borgerne at bruge digitale løsninger i deres kommunikation med kommunen. Desuden er der indført en lang række selvbetjeningsløsninger, eksempelvis i forbindelse med fornyelse af pas, anmeldelse af flytning eller ansøgning om sygedagpenge.

Den Digitale Hotline (DDH) er et fælleskommunalt samarbejde, der har til formål at understøtte og hjælpe borgere og virksomheder i forhold til de kommunale selvbetjeningsløsninger. DDH kan dermed håndtere de henvendelser, som ikke kræver sagsbehandling.

DDH’s fælleskommunale kontaktcenter har åbent 60 timer om ugen i tidsrummet:

Mandag: 8-20

Tirsdag: 8-20

Onsdag: 8-20

Torsdag: 8-20

Fredag: 8-16

Lørdag: Lukket

Søndag: 16-20

Borgerne vil konkret komme i kontakt med DDH via

1) muligheden for at trykke sig igennem til det fælleskommunale kontaktcenter (generelle spørgsmål) når borgere og virksomheder ringer til Frederikssund Kommune.

2) en chatbot på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Dvs. en chatrobot, hvor borgerne kan skrive deres spørgsmål og få svar. Hvis chatrobotten ikke kan svare, stilles borgeren videre til telefonisk betjening i det fælleskommunale kontaktcenter.

Oversigt over fordele og ulemper ved de tre dele af forslaget

Fordele og ulemper for borgere/virksomhederFordele og ulemper for medarbejderne i kommunenKonsekvenser for kommunen – herunder økonomiske konsekvenser
1. Åbningstiden i borgerservice udvides med 6 timerFlere muligheder for ekspedition tidligt på dagen og i frokostpausen, hvor det lettere kan passes ind i en arbejdsdag.

Forventeligt kortere ventetid på ledige tider i borgerservice.

Ingen væsentlige fordele eller ulemper ift. i dagSamlet vil det betyde en opnormering af 1½ årsværk i Borgercenteret til at dække de udvidede åbningstider plus levering af ca. 9 timer/ugen til det fælleskommunale kontaktcenter.

Herudover forventes en årlig omkostning på 65.000 kr. til DDH.

De 1½ årsværk og 65.000 kr. til DDH kan rummes inden for rammen af bevillingen på 700.000 kr.

2. Åbningstiden i callcenteret udvides med 6 timerStørre fleksibilitet ift. hvornår kommunen kan kontaktes telefonisk.

Forventeligt kortere ventetid på telefonen.

Det vil betyde en udvidet telefontid for alle medarbejdere i kommunen, hvor de skal stå til rådighed for telefoniske henvendelser.
3. Kommunen tilslutter sig Den Digitale Hotline (DDH)For de borgere og virksomheder, der har generelle spørgsmål til selvbetjeningsløsningerne, vil både en chatbot og 60 timers ugentlig åbningstid for telefoniske henvendelser give et betydeligt serviceløft.

Samtidig vil det aflaste callcenteret for de ikke-sagsspecifikke opkald og medføre kortere ventetid for de øvrige henvendelser.

Medarbejderne i Borgercenteret skal klædes på til også at kunne bemande det fælleskommunale kontaktcenter.

Inddragelse

Vurderes ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. 700.000kr. til øget åbningstider er lagt ind i budget 2023-2026.

Bilag

160Drøftelse af forslag til Beskæftigelsesplan 2023

Resume

I den sag fremlægges forslag til Beskæftigelsesplan 2023 med tilhørende resultatmål til drøftelse i Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser samt forslag til resultatmål indenfor 7 fokusområder, som udvalgene prioriterede på deres møde i august/september.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udvalget drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Udvalget sender beskæftigelsesplanen til høring i Handicaprådet og Lokal Med.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2023.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder, og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Det indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

De fem mål er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Udvalgene UFI og JEK prioriterede i august/september følgende 7 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft (JEK)
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer (JEK)
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job (JEK)
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb (JEK)
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats (JEK)
 6. Flere unge skal have en uddannelse (UFI)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige (JEK)

På den baggrund er Beskæftigelsesplan 2023 udarbejdet med konkrete resultatmål for hvert fokusområde samt beskrivelser af strategierne for at målene indfries.

Begge udvalg får den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forelagt, da der er tværgående sammenhænge mellem fokusområderne.

 • Fokusområde 6 drøftes og besluttes i udvalget for Unge, fritid og idræt.
 • Fokusområderne 1 til 5 samt 7 drøftes og besluttes i udvalget for Job erhverv og kultur.

I vedlagte bilag; "Status på resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023" fremgår seneste status på de foreslåede resultatmål for 2023.

Fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2023 er pånær "3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job" identiske med fokusområderne i 2022. I bilag "Ændringer i fokusområder og resultatmål" er skematisk bekrevet ændringerne i resultatmålene fra Beskæftigelsesplan 2022 till Beskæftgelsesplan 2023.

Resultatmålene er foreløbige forslag til drøftelse i UFI og JEK, og administrationen vil på baggrund af drøftelsen og opdaterede tal, der bliver tilgængelige inden udvalgets næste møde, tilpasse forslagene.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2023 vil efter mødet i udvalgene blive sendt i høring i Handicaprådet og Lokal Med. Beskæftigelsesplanen vil derefter blive forelagt UFI og JEK på januar/februar mødet med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i december 2022 i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet og eventuelt Social og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

161Beslutning om Kulturhavn 2023

Resume

På mødet den 27. september 2022 (punkt 140) besluttede Job, erhverv og kultur, at der i lighed med i år skal gennemføres et kulturarrangement i 2023 i Frederikssund Kulturhavn. Udvalget skal med denne sag fastsætte den økonomiske ramme om afvikling Kulturhavn 2023. Udvalget skal desuden godkende et udkast til en overordnet tids- og procesplan for inddragelse af relevante aktører.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Afsætte 236.375 kr. fra kulturpuljen til afvikling af Kulturhavn 2023
 2. Godkende udkast til tids- og procesplan for arrangementet.

Beslutning

Godkendt. Administrationen vender tilbage med et oplæg i forhold til afholdelse af arrangementet.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget forholde sig til Kulturhavn 2023, hvor der skal fastsættes en økonomisk ramme for arrangementet. Udvalget skal også godkende et udkast til en tids- og procesplan i forhold til inddragelse af interessenter.

Administrationen anbefaler, at Kulturhavn 2023 gennemføres indenfor en økonomisk ramme, der afsættes af udvalget til arrangementet. Dertil kommer de aktiviteter kulturinstitutionerne har mulighed for at iværksætte og varetage.

Der er i budget 2023 ikke afsat særskilt økonomi til afholdes af Kulturhavn 2023. Udvalget skal derfor finde pengene inden for egen ramme, hvilket i praksis vil være Kulturpuljen.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 150.000 kr. fra Kulturpuljen 2023 samt 86.375 kr. der kan overføres fra puljen i 2022. Dette kræver Byrådets godkendelse. I alt giver det en ramme til Kulturhavn 2023 på 236.375 kr.

Uddybning af økonomi og indhold

En gentagelse af et Kulturhavnsprojekt 2022 (sammenlignelige aktiviteter, antal dage etc.) i 2023 er vurderet til at beløbe sig til en forventet udgift på 877.000 kr. (for uddybning af økonomi vedr. Kulturhavn 2022 se referat fra udvalgsmødet 27. september 2022, punkt 140). Ved en reduktion af udgifter som flydescene og forbedring af strøm, toilet forhold og kun en scene kan udgiften bringes ned på 640.000 kr.

Udvalget har på forhånd øremærket en del tilskud og udgifter fra Kulturpuljen. Dette betyder at der som udgangspunkt er omkring 620.000 kr. til rådighed, som udvalget kan disponere over i 2023. Der kan derfor være behov for at tænke Kulturhavn 2023 ind i nogle alternative rammer, hvis ikke Kulturpuljen alene skal prioriteres til Kulturhavn 2023.

Økonomien betyder, at det vil være nødvendigt, at reducere betydeligt i alle udgifter, hvor det er muligt. Der vil således ikke være en flydescene i 2022, men en stationær scene; strømforholdene på havnen vil ikke blive udbygget, hvilket vil krævede alternative løsninger og fravalg af nogle antal af aktiviteter der kræver strøm. Herudover vil andre forhold som eksempelvis toiletforhold ikke bliver forbedret.

Reduceres der i varighed af antal dage for gennemførelse af eventen, vil der også kunne reduceres i afledte udgifter (eksempelvis aflønning af livredder, projektleder, oprydning på pladsen, mængden af affald etc. færre udgiftsdage til lys og lyd).

Program og aktiviteter

Økonomien betyder også, at der i 2023 satses på musik fra (lokale) bands, der endnu ikke har haft deres gennembrud, fremfor på optræden af kendte bands. Aflønning vil ligge på Dansk Musik Forbunds minimums tariffer. Kravene til lydudstyr kan også være mindre end ved kendte bands med høje krav til lys og lys.

Administrationen anbefaler varigheden af Kulturhavn 2023 fastsættes efter, hvor mange aktiviteter der er mulighed for at byde ind med. Dette forventes, at bliver et arrangement der strækker sig over to dage. Det anbefales at satse på et kompakt program frem for en længere varighed.

Økonomien (de faktiske udgifter og eventuelle donationer fra erhvervslivet) vil være afgørende for, hvilken muligheder der gives for sammensætning af det endelige program.

Der er på nuværende tidspunkt ikke endelig fastsat en dato for afholdelse af Kulturhavn 2023. Så snart der er afsat økonomi til arrangementet vil en dato blive fastlagt med respekt for de øvrige større begivenheder i Frederikssund Kommune.

Tids- og procesplan for rammesætning af Kulturhavn arrangementet

Der er potentialer i at involvere kommunes foreninger og erhvervsliv til, at skabe mere liv og aktiviteter på havneområdet. Der er udarbejdet en tids- og procesplan med henblik på at skabe mulighed for involvering (se vedlagte bilag).

Projektleder

En væsentlig konklusion fra evalueringen af Kulturhavn 2022 var nødvendigheden af, at der tilføres de nødvendige ressourcer til projektledelse af et Kulturhavnsprojekt. Gennemførelsen af Kulturhavn 2022 havde et stort ressourceforbrug af medarbejdertimer, der blev hentet fra kulturhuse, bibliotek og sekretariatet i Center for Kultur og Fritid. Erfaringerne viste at det ikke er muligt uden at ned- eller bortprioritere kerneopgaver på de enkelte arbejdssteder.

Administrationen vurderer derfor, at en forudsætning for gennemførelse af et Kulturhavnsprojekt er prioritering af en projektleder til at varetage opgaven. Der vil i forbindelse med planlægning og afvikling af et sådant arrangement være mange opgaver som kræver samme indsats uanset, hvor mange dage arrangementet varer. Eksempelvis ansøgning om tilladelser til afholdelse af arrangement. Med inddragelse af forenings- og erhvervslivet og andre interessenter vil der også være ekstra opgaver at varetage. Behovet for tilknytning af en projektleder er derfor relevant, selv om ambitionerne f.eks. i forhold til antal dage reduceres. Dog kan udgiften dog reduceres ved et arrangement over færre dage. Ved gennemførelses af et arrangement med en varighed på 1-2 dage vurderes der er behov for ansættelse af en projektleder, svarende til en udgift på 80.000 kr.

Flydescene

Udvalget har ønsket en opfølgning på evalueringen af brug af den flydescene, der blev anvendt til dette års arrangement. Dette med henblik på at beslutte, om der skal arbejdes videre med ideen om at anskaffe en flydescene i Frederikssund Kommune. Administrationen er i gang med at indsamle oplysninger om mulighederne for anskaffelse og brug af en flydescene. Så snart administrationen har de nødvendige oplysninger vil der blive forelagt en særskilt sag for udvalget om flydescene. Som nævnt i oplæg ovenfor gennemføres Kulturhavn 2023 uden flydescene.

Inddragelse

Der er udarbejdet et udkast til en tids- og procesplan der skal sikre, at Frederikssund erhvervsliv, foreninger og beboer i nærområdet er i direkte dialog med arrangørgruppen – og eventuelt repræsenteret i en styregruppe.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter til Kulturhavn 2023 skal finansieres inden for eksisterende rammer.

Bilag

162Beslutning om revidering af tidsfrister for kulturpuljen

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende reviderede tidsfrister for ansøgninger til kulturpuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende reviderede tidsfrister.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturpuljen kan søges fire gange om året. Den 10. januar, 10. april, 10. august og 10. oktober jf. kriterier og rammer for kulturpuljen https://www.frederikssund.dk/Borger/Kultur--fritid/Tilskud-og-puljer/Kulturpuljen.

Hidtil har ansøgere, der har ansøgt inden ansøgningsfristen, kunne søge til arrangementer, der afholdes inden udvalgets møder, hvor ansøgningen behandles.

For fremover at undgå dette, anbefaler administrationen, at retningslinjerne ændres, så der ikke kan søges til arrangementer, der er afholdt før udvalgets møder.

Datoerne bliver opdateret årligt, så de følger datoerne for årets udvalgsmøder.

Følgende tilføjes til kulturpuljens ansøgningsproces for 2023 og sættes på kommunens hjemmeside:

Ansøgningsfrister

1. Fristen er 10. januar 2023, hvor der kan søges til arrangementer og aktiviteter, der afholdes efter 31. januar 2023

2. Fristen er 10. april 2023, hvor der kan søges til arrangementer og aktiviteter, der afholdes efter 2. maj 2023

3. Fristen er 10. august 2023, hvor der kan søges til arrangementer og aktiviteter, der afholdes efter 5. september 2023

4. Fristen er 10. oktober 2023, hvor der kan søges til arrangementer og aktiviteter, der afholdes efter 31. oktober 2023

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi har ingen bemærkninger til forslaget"

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

163Beslutning om samarbejdsaftale med Radio Mix FM og Funky Town

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende samarbejdsaftale med Radio Mix FM og Funky Town.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende samarbejdsaftalen med Radio Mix FM og Funky Town, herunder godkende et tilskud på i alt 25.000 kr. for 2023.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A), Hans Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Anna Poulsen (F).

Administrationens indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Radio Mix FM og Funky Town ansøger i august 2022 Kulturpuljen om tilskud på 50.000 kr. til produktion og udsendelse af lokalradio. Udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen med et tilskud på 25.000 kr.

Radio Mix FM og Funky Town ansøger i samme ombæring udvalget om at få et fast årligt tilskud på 50.000 kr. til produktion og udsendelse af lokalradio. Udvalget beslutter, at administrationen skal udarbejde forslag til en fremadrettet samarbejdsaftale med de to radiostationer og kommunen.

Vedlagt denne sag er udkast til samarbejdsaftale med de to radiokanalers foreninger hhv. foreningen Radio N-FM (Radio Mix FM) og foreningen Frederikssund Lokalradio (Funky Town).

Samarbejdsaftalen er udarbejdet over samme skabelon som andre aftaler på kulturområdet. Eksempelvis for Selsø Slot. Aftalen er 1-årig og skal genforhandles årligt. Den stille krav om indsendelse af regnskab og årsberetning til Frederikssund Kommune.

Som bilag til sagen er de to foreningers vedtægter vedlagt til yderligere information.

Inddragelse

Begge foreninger har fået tilsendt udkast til samarbejdsaftalen til høring.

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi kan fint bakke op om forslaget til samarbejdsaftale".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelt tilskud finansieres inden for udvalgets eksisterende budget.

Bilag

164Beslutning om fordeling af underskudsgaranti for musikfestivalerne 2022

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om fordeling af årets underskudsgaranti til de tre festivaler, Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen. Underskudsgarantien er på i alt 100.000 kr. og en del af den samlede Kulturpulje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Beslutte fordelingen af årets underskudsgaranti til de tre festivaler.

Beslutning

Der ydes fuldt underskudsgaranti til de tre festivaler. Idet underskuddet overstiger de reserverede midler på 100.000 kr. med 32.819,26 kr. finansieres disse af de resterende midler i kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Job, erhverv og kultur har en fælles underskudsgaranti på 100.000 kr. til de tre musikfestivaler Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen.

Udvalget har besluttet, at status for musikfestivalerne forelægges i 4. kvartal, hvor der træffes beslutning om fordeling af årets underskudsgaranti.

Hornsrock Musikfestival:

Hornsrock Musikfestival blev afholdt den 3-5. juni 2022 og søger om dækning af underskud på 22.258 kr. fra underskudsgarantien.

Status fra Hornsrock Musikfestival:

”Entré indtægt over det forventede. Omkring 1000 besøgte Hornsrock i år, hvilket er over det budgetterede ift. til sidste festival i 2019.

Omsætning i barer over det forventede ud fra omsætning i 2019. Hænger fint sammen med det større antal gæster under festivalen. En stigning i sponsorindtægter, over det budgetterede. Flere og større sponsoraftaler end tidligere år.

Øgende indtægter fra boder og salg af lotteri-lodder (sponsor-præmier)

Markant øgede priser på flere områder, f.eks. PA (lyd/scene/lys), generator/strøm/diesel, leje af el-udstyr/syn og godkendelse af el på pladsen, leje af maskiner til opsætning af hegn/toiletter samt leje af køreplader. Der er tale om generelle prisstigninger, men også tjenesteydelser vi tidligere har fået sponseret, hvor dette i år ikke har været muligt.

Ingen donation fra Tuborgfondet, som budgetteret. Da Hornsrock i rigtig mange år har modtaget donation herfra, tillod vi, i lighed med tidligere år, at budgettere med dette. Tuborgfondet har i de seneste to år hvor vi ikke har afholdt festival, ændret på deres målgrupper for donationer, hvorfor Hornsrock ikke længere er i deres målgruppe. Dette var vi ikke bekendt med.

Konklusionen på regnskabet er, at indtægterne oversteg budgettet med ca. 10.000,- hvilket er positivt, især når det sker på baggrund af øget publikums-tilstrømning, øget omsætning i barer og boder samt øgede indtægter fra lokale sponsorer. At udgifterne for festivalen samtidig er øget markant, med ca. 30.000,- påvirker resultatet negativt, men ses dels som et udtryk for generelt øgede udgifter i samfundet, og dels øgede udgifter til områder vi tidligere har fået sponseret. Arrangementet var samlet set vellykket ud fra den lagte plan”.

Foreningen har besluttet, at årets festival blev den sidste af sin slags. Bestyrelsen vil gerne holde liv i musikken og påtænker et nyt koncept. Foreningen ønsker fortsat at have en form for underskudsgaranti med kommunen. Administrationen er i dialog med foreningen, men festivalen er som udgangspunkt ikke længere en del af underskudsgarantien.

Snake City Jazzfestival:

Snake City Jazzfestival blev afholdt fra den 24-28. august og søger om dækning af underskud på 15.250,26 kr. fra underskudsgarantien.

Status fra Snake City Jazzfestival om årsag til underskud:

1) Regnvejr på vores store markedsdag

2) Tvungen indkøb af nye el-tavler

3) Indkøb af Stjålet hovedstrømkabel

4) Enorm prisstigning på EL (Ukraine)

Frederikssund Festival:

Frederikssund Festival blev afholdt den 4. – 6. august 2022 og søger om dækning af underskud på 95.311 kr. fra underskudsgarantien.

Status fra Frederikssund Festival:

Festivalen 2022 var overordnet set en publikumssucces. I hvert fald for det publikum der var der.

Det var god omsætning i drikkevareudsalgene, mens det til gengæld kneb mere med billetsalget. Billetsalget matchede desværre ikke de høje produktionsomkostninger.

Grundene til manglende billetsalg er sandsynligvis mange: corona som stadig har afholdt mange fra at købe billet, at der har været en voldsom mængde konkurrerende kulturtilbud som fx Smukfest, Ringsted Festival, LOC i Tivoli, Ed Sheeran koncerter og meget andet, og en global økonomisk krise, som muligvis har fået folk til at blive hjemme. Og så skal vi jo heller ikke udelukke, at vi bare ikke har været gode nok til at fortælle om fortræffelighederne ved Festivalen på Kalvøen.

Produktionsomkostningerne har været høje, specielt grundet en bestemt artists krav til scenestørrelse, men også stigende brændstofpriser til generator og generelle prisstigninger hos vores leverandører.

Drikkevaresalget har heldigvis kunne redde noget af det manglende billetsalg, men som det fremgår af regnskabet, er økonomien i festivalen presset. Kort sagt har festivalen ikke råd til endnu et år med underskud. Vi kommer for andet år i træk til at trække på kommunens underskudsgaranti, som desværre - med inflation og festivalens vækst in mente - ikke længere er tidssvarende”.

Foreningen skriver endvidere at:

”Allerhelst ser bestyrelsen i Frederikssund Festival gerne, at kommunen i fremtiden direkte kan støtte festivalen med et sekscifret sponsorat - som det ses i omkringliggende kommuner - for at styrke kulturen i kommunen, som vi er 250 frivillige der knokler for”. Administrationen er i dialog med foreningen om at få en konkret ansøgning på ovenstående.

Festivalerne søger et samlet beløb på 132.819,26 kr.

Administrationen anbefaler en af to fordelingsnøgler:

 1. tilskuddet fordeles forholdsmæssigt (procentvis) efter ansøgningsbeløb for tre festivaler:

Hornsrock Musikfestival imødekommes med et beløb på 16.758 kr.

Snake City Jazzfestival imødekommes med et beløb på 11.482 kr.

Frederikssund festival imødekommes med et beløb på 71.760 kr.

 1. tilskuddet fordeles beløbsmæssigt ud fra princippet om en 1/3 af puljens samlede beløb til hver festival:

Hornsrock Musikfestivals ansøgning på 22.258 kr. imødekommes.

Snake City Jazzfestivals ansøgning på 15.250,26 kr. imødekommes.

Frederikssund Festivals ansøgning på 95.311 kr. imødekommes med et beløb på 62,492 kr.

Festivalernes reviderede regnskaber for 2022 er vedlagt som bilag til sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften dækkes inden for udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

165Orientering om årsopgørelse for kulturpuljen

Resume

Job, erhverv og kultur orienteres med denne sag om status på årsopgørelsen for Kulturpuljens forbrug. I forhold til kulturpuljens mindreforbrug henvises til sag om Kulturhavn 2023

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den foreløbige opgørelse af kulturpuljen viser, at der samlet er et restbeløb på 86.375 kr.

Kulturpuljen var i 2022 på 619.650 kr. Heraf var 195.650 kr. forud disponeret.

I 2022 er der i alt indsendt 16 ansøgninger, hvoraf tre er blevet afvist. En forening har tilbagebetalt tilskuddet pga. aflyst arrangement.

Vedlagt som bilag det samlede budget for kulturpuljen ultimo 2022.

I forhold til kulturpuljens mindreforbrug henvises til sag om Kulturhavn 2023

Økonomi

Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

166Orientering om egnsteaterets budget og aktivitetsplan 2022 - 2023

Resume

I følge Egnsteateraftalen skal teateret senest ved udgangen af september sende budget og aktivitetsplan for den kommende sæson til orientering. Parkteateret - Frederikssund Kommunes egnsteater har i overensstemmelse med Egnsteateraftalen afleveret budgettet og aktivitetsplan for teatrets sæson 2022-2023 til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har fra “Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater” rettidig modtaget aktivitetsplan og budget for sæson 2022 - 2023.

Aktivitetsplan og budget er behandlet og godkendt af egnsteatrets bestyrelse.

Administrationen vurderer at Aktivitetsplanen efterlever alle de krav og forventninger der er beskrevet i egnsteateraftalen og teaterets vedtægter. Budgettet for sæsonens er i balance.

Teateret har to nye opsætninger på programmet: “Kingos Skygge” for de 9-12 årige og “Uden for lands lov og ret”

som er en ungdoms / voksenforestilling.

Ny er også årets cabaret til kommunens omsorgscenter “Hvad vasketøjskurven gemte”.

Der bydes i sæsonen på genopsætning af børneforestillingen “Fru Strid” og lydteater “Forbindelser”, som kan opleves rundt omkring i kommunen.

På programmet er også et par gæstespil: “Doppler” for voksne og “Et juleeventyr” for alle over 7 år.

“Comedy” fortsætte også. Det er et koncept hvor publikum ikke ved, hvem der skal optræde på aftenen. Det henvender sig til et publikum, som ikke er traditionelle teaterbrugere.

Frederikssund Kommune har indgået en aftale med Parkteatret om en dramaskole. Her samarbejdes der med kommunens musikskole og billedeskole i et “krydsfelt” samarbejde om fælles projekter.

Teatret har i starten af sæsonen afholdt en tække workshops for børn i kommunens klubber.

I sæson 2022-2023 er der også ansøgt om tilskud til en huskunstnerordning i udvalgte børnehuse i kommunen i lighed med sidste sæson.

Inddragelse

Budget og aktivitetsplan er godkendt af egnsteaters bestyrelse. Yderligere inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

167Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Organisering af Rejsestalden

Bilag

168Beslutning om udbud af renovering og opgradering af Willumsens Museum (Lukket punkt)

Åben beslutning

Anbefales.

169Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.