Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 09. januar 2024

Mødelokale F8 kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2Beslutning om igangsættelse af renovering og ombygning af Willumsens Museum (Lukket punkt)

3Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 til projekt Renovering af Willumsens Museum.

Supplerende resume til møde i Job, erhverv og kultur den 9. januar 2024:

Udvalget besluttede på møde den 28. november 2023 at udsætte sagen, da udvalget ønskede flere informationer om projektets status. Disse oplysninger fremgår af anden sag på dette møde - sag nr. 2 "Beslutning om igangsættelse af renovering og ombygning af Willumsens Museum".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 25,11 mio. kr. i 2024 til projekt Renovering af Willumsens Museum.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 28. november 2023, pkt. 142:

Udsat.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 25,11 mio. kr. i 2024 til projekt Renovering af Willumsens Museum for at sikre nødvendig fremdrift, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 25,11 mio. kr. til projekt Renovering af Willumsens Museum, som søges frigivet i nærværende sag.

4Beslutning om Beskæftigelsesplan for 2024

Resume

I denne sag fremlægges Beskæftigelsesplan for 2024 indeholdende 6 fokusområder med dertil hørende strategier og indsatser, samt resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og beslutte Beskæftigelsesplan 2024.

Historik

Fokuspunkter og resultatmål til Beskæftigelsesplan 2024, blev drøftet og besluttet på udvalgets møde den 28. november 2024 i sag nr. 136.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 28. november 2024 i sag nr. 136 drøftede og besluttede udvalget fokusområder og resultatmål til Beskæftigelsesplan 2024. I denne sag, fremlægges på den baggrund, selve beskæftigelsesplanen med uddybning af strategier og indsatser for fokusområderne.

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2024.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Dette indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Der er fra og med 2024 ikke længere noget lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne udarbejder en beskæftigelsesplan.

I Frederikssund Kommune fastholdes, at der udarbejdes en plan, der skaber fokus på beskæftigelsesindsatsen, og som sætter målsætninger op i forhold til resultaterne af indsatsen for ledige samt serviceringen og samarbejdet med virksomhederne.

Fokusområderne i 2024 er besluttet af Job, erhverv og kulturudvalget og Unge, fritid og idræt (for fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse"), ved at tage udgangspunkt i de nationale målsætninger, udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vurdering af niveauet og udviklingen i de forskellige målgrupper på overførselsindkomst, samt særligt prioriterede områder af betydning i Frederikssund Kommune:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb
 2. Flest mulige ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft
 3. Færre og kortere sygedagpengeforløb
 4. Unge skal i uddannelse
 5. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 6. Psykisk sårbare borgere og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

Fokusområde 4 "Unge skal i uddannelse" drøftes i Unge, fritid og Idræt.

For de 6 fokusområder er der opstillet i alt 11 resultatmål, der skal opnås i 2024.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2024 er vedlagt som bilag 1.

I vedlagte bilag 2: "Oversigt over foreslåede målinger i BP2024" fremgår seneste status på de foreslåede resultatmål for 2024.

Inddragelse

Forslag til Beskæftigelsesplan 2024 er sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Seniorrådet har følgende kommenterer:

"Seniorrådet vil gerne rose udvalget for, at Frederikssund Kommune fastholder, at der udarbejdes en beskæftigelsesplan, selvom det ikke længere er et lovgivningsmæssigt krav.

Alt andet ville også være unaturligt, da planen er et fantastisk godt styringsredskab, der fastlægger målsætninger og giver svar på opnåede resultater.

Seniorrådet finder de 2 bilag: "Forslag til Beskæftigelsesplan 2024" og "Oversigt over foreslåede målinger i BP2024" meget informative, men savner naturligvis fuldstændig et afsnit om en indsats for seniorer og "almindelige folkepensionister" kan bidrage med.

Manglen på arbejdskraft betyder, at der skal gøres en indsats for at fastholde også seniorer på arbejdsmarkedet. Mange seniorer ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, men har svært ved at finde et arbejde, hvis de bliver arbejdsløse i en sen alder. Analyser viser, at mange seniorer gerne vil blive i deres job, både på fuld og nedsat tid hvis bare de bliver spurgt. En sådan indsats vil hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft.

Seniorrådet vil ikke undlade at henlede opmærksomheden på det projekt Foreningen Østifterne og Faglige Seniorer har under udvikling under betegnelsen SeniorKlar.

Kommentarer til teksten: På side 7 fokusområde 2 står der: Det lokale erhvervsliv skal føle…. Det vil være mere korrekt at skrive: Det lokale erhvervsliv skal opleve."

Handicaprådet har følgende kommentarer:

Indledningsvis vil Handicaprådet give udtryk for, at høringsfristen (fra 7.-13. december) er helt urimeligt kort. Det giver Handicaprådet nogle helt uacceptable arbejdsbetingelser – og så i julemåneden! Særlig i betragtning af, at der er tale om en årlig tilbagevendende plan, hvilket burde gøre det muligt at planlægge høringsperioden i god tid. Vi opfordrer til, at dette ikke gentager sig.

Handicaprådet synes, det er positivt, at Frederikssund Kommune rent faktisk udarbejder en beskæftigelsesplan, selv om der ikke er noget lovkrav herom, idet det bidrager til øget fokus og transparens omkring indsatsen. Endelig er det ligeledes positivt, at der opstilles konkrete resultatmål for indsatsen, som gør det muligt at vurdere, om indsatsen lykkes.

Handicaprådet er tilfreds med, at ALLE ledige har krav på en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb, idet dette så også omfatter målgruppen i fokusområde 6 : ” Psykisk sårbare borgere og borgere med handicap”. Målet virker fornuftigt (75 %) i forhold til, at den nuværende gennemsnitlige tilfredshed er på 69 %.

Generelt om resultatmålene

Landsgennemsnittet er brugt som målepunkt i flere af resultatmålene, hvilket giver god mening, når Frederikssund ligger under landsgennemsnittet, og der derfor skal gøres en reel indsats for at nå op på niveau med landsgennemsnittet, men til gengæld virker det helt uambitiøst, når resultatmålene fastsættes lavere end den nuværende status, således at der reelt accepteres en lempelse af de eksisterende resultatmål: det gælder eksempelvis

- Resultatmål 1 b: Andelen af ledige, der er i virksomhedsrettet tilbud, skal i 2024 ”mindst være på niveau med landsgennemsnittet”. I dag ligger jobcentrets indsats (10,5 %) højere end landsgennemsnittet(9,3 %).

- Det samme gør sig gældende for resultatmål 2b:

Andelen af jobordrer, der formidles/besættes, skal set over året mindst være på niveau med landsgennemsnittet” Frederikssund ligger i dag højere (formidlingsgrad: 1,0 overfor 0,8 på landsplan)(besættelsesgraden: Frederikssund 0,64 – landsplan 0,35)

- også Resultatmål 4b: ”Andelen af unge der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet”

Handicaprådet anbefaler desuden, at der fastsættes konkrete procentpoint som målepunkter, som ligger højere end den nuværende indsats – det er eksempelvis relevant for Resultatmål 4a: ”Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 fortsat ligge under landsgennemsnittet.”

Samarbejdet med de lokale virksomheder virker meget lovende herunder ikke mindst opkvalificeringsindsatsen for ledige med utilstrækkelige kvalifikationer, hvor virksomhederne inddrages direkte som oplæringssted, hvilket gør det meget mere sandsynligt, at virksomheden efterfølgende vælger at tilbyde den ledige et fast job.

Det virker, som om der gøres et seriøst arbejde for at forstå virksomhedernes specifikke behov, og matche dem med de individuelle kompetencer, som de ledige bringer med sig. Dette indtryk bekræftes af virksomhedernes høje tilfredshed med jobcentrets service.

Et tæt samspil med og tidlig inddragelse af virksomhederne for at forsøge at fastholde sygemeldte medarbejdere virker som et godt middel til at forkorte sygedagpengeperioden og samtidig mindske risikoen for, at den sygemeldte bliver opsagt i sygeforløbet. Brugen af handicapkompenserende hjælpemidler/ordninger er ligeledes gode værktøjer til at sikre en succesfuld tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygdom.

Handicaprådet ser frem til at følge resultaterne af Ungekontaktens indsats ”Sammen på Sporet”, som er en forebyggende indsats til unge i alderen 13-25 med psykisk sårbarhed/mistrivsel. Alt for mange unge i Frederikssund er i mistrivsel – bl.a. som følge af nedlukningerne efter Covid 19 – og disse målgrupper vil kunne have gavn af denne indsats.

Fokusområde 6. Psykisk sårbare og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Handicaprådet er meget tilfredse med det store fokus på at skaffe flere borgere med udfordringer ud på rigtige arbejdspladser

herunder i småjobs, hvor de kan få lønnede timer.

Disse borgere har brug for en ”håndholdt” indsats med støtte under hele forløbet: jobsøgning, ansættelse mv. – helt i tråd med de principper, som finder anvendelse i IPS-indsatsen for borgere med psykisk sygdom, som er en stor succes.

Resultatmål 6a: Andelen af fleksjobberettigede, der er i beskæftigelse skal mindst op på 85 % i 2024.

På dette område ligger Frederikssund med 83 % under landsgennemsnittet 85,9 %, hvorfor resultatmålet virker meget fornuftigt. Det samme gør sig gældende med Resultatmål 6b: Andelen af borgere, der opnår lønnede timer, skal øges til mindst 20 % i 2024, hvilet svarer til en procentvis stigning på 2,3.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

5Drøftelse af Erhvervskonference 2023

Resume

Udvalget orienteres i denne sag om evaluering af Erhvervskonferencen 2023. Samtidig anmodes udvalget om at drøfte, hvordan viden fra dagen kan indgå i udvalgets fremadrettede arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte konferencens indhold.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Erhvervskonferencen blev afholdt 14. november 2023 hos FGU Nordsjælland i Skibby.

Erhvervskonferencens tema var ”Fremtidens arbejdskraft – De unge som det bedste aktiv”, som handlet om generationsskifte på arbejdsadfærd.

Der var 115 tilmeldte til Erhvervskonferencen. Deltagere var virksomheder fra flere forskellige brancher – fra iværksættere og enkeltmandsvirksomheder til større virksomheder med flere hundrede ansatte. Ud af de 115 deltagere var 11 deltagere tilknyttede stande fra Frederikssund Erhverv, Jobcenterets Virksomhedsservice, Erhvervshus Hovedstaden, U/NORD, TEC (Technical Education Copenhagen) og FGU Nordsjælland.

Tilbagemelding fra virksomheder

Efter Erhvervskonferencens afslutning har de deltagende virksomheder fået tilsendt et evalueringsskema, hvor de kan give udtryk for deres tilfredshedsniveau af konferencen på flere parametre. Dertil har det været muligt for de deltagende virksomheder at komme med bemærkninger til muligheder og/eller forbedringer.

Evalueringsskemaet blev sendt ud til 57 deltagende virksomheder. Der har været fokus på at få virksomhedernes bemærkninger til Erhvervskonferencen. Dermed er evalueringsskemaet ikke sendt til oplægsholdere, politikere, forvaltning, standerrepræsentanter eller moderator.

23 virksomheder har gennemført evalueringsskemaet. Evalueringens hovedkonklusioner fra virksomhederne er følgende:

• 86 % af respondenterne oplevede det overordnede tema ”Fremtidens arbejdsmarked – De unge som det bedste aktiv” som ”meget relevant” eller ”relevant”.

• 50 % af respondenterne oplevede det underliggende emne ”Kultur- og erhvervspartnerskaber” som ”relevant” for deres virksomhed. 36 % af respondenterne har oplevet det underliggende emne som ”meget relevant”.

• 68 % af respondenterne oplevede kommunikationen op til Erhvervskonferencen som ”god” og 32 % oplevede det som ”meget god”.

• 59 % er ”tilfreds” med Erhvervskonferencen generelt.

I evalueringsskemaet har virksomheder kunne indtaste bemærkninger til, hvordan Frederikssund Kommune kan gøre Erhvervskonferencen bedre. Hertil har virksomhederne givet følgende bemærkninger:

• Bedre koordinering mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

• Ingen kommunale oplægsholdere

• Bedre valg af det fysiske lokale

• Inddragelse af unge praktikere, der også kan holde oplæg

• Indføring af quiz eller øvelser for at engagere publikummet undervejs.

Administrationen anbefaler at tage ovenstående resultater med i planlægningen af den næste konference. Rapport med besvarelserne af evalueringsskemaet findes i bilag.

Drøftelse af output fra konferencen

Udvalget anmodes om at drøfte, på hvilken måde temaet ”Fremtidens arbejdskraft – De unge som det bedste aktiv” giver anledning til et fokus i Job, erhverv, kulturs arbejde.

Udvalget har i Erhvervs- og Vækstpolitikken temaer som kvalificeret arbejdskraft samt uddannelse og Videnbroer. I begge indsatser ligger der indsatser omkring et stærkt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, understøtte virksomheders behov for efteruddannelse og støtte til rekruttering, fokus på digitalisering mv.

Temaet kan behandles yderligere i forbindelse med opdatering af Erhvervs- og Vækstpolitikken og handleplan i løbet af 2024.

Inddragelse

Deltagende virksomheder til Erhvervskonferencen er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

6Orientering om møder med erhvervslivet

Resume

Job, erhverv og kultur behandlede 28. november 2023 (pkt. 143) indsatser, der skal fremme den lokale erhvervsvenlighed i kommunen med henblik på at forbedre placering i Dansk Industris (DI’s) årlige undersøgelse af kommunernes lokale erhvervsvenlighed. Udvalget har ønsket at få fremlagt en sag, der præciserer formål og indhold i et årligt møde for DI’s medlemsvirksomheder og et årligt morgenmøde om erhvervssamarbejde for alle virksomheder. I denne sag orienteres udvalget om møderne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget besluttede at behandle sagen som en beslutningssag.

Michael Tøgersen (I) stillede forslag om, at flg. 2 forslag til nye årlige møder med erhvervslivet med bragt til afstemning i udvalget:

1. Et årligt dialogmøde for DI-medlemsvirksomheder i foråret om erhvervsindsatser i kommunen.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Hans Andersen (V), Jørgen Bech (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Jesper Wittenburg (A) og Anna Poulsen (F).

Forslaget blev tiltrådt.

2. Et årligt morgenmøde om erhvervssamarbejdet i kommunen.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Hans Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Jesper Wittenburg (A) og Anna Poulsen (F).

Forslaget faldt.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur besluttede 28. november 2023, pkt. 143, indsatser, der skal fremme den lokale erhvervsvenlighed i kommunen med henblik på at forbedre placering i DI’s årlige undersøgelse af kommunernes lokale erhvervsvenlighed. Udvalget har ønsket at få fremlagt en sag, der præciserer formål og indhold i 2 nye årlige møder med erhvervslivet hhv.:

 • Et årligt dialogmøde for DI-medlemsvirksomheder i foråret om erhvervsindsatser i kommunen.
 • Et årligt morgenmøde om erhvervssamarbejde i kommunen.

Årligt møde for DI Virksomheder

Administrationen holder årligt et møde mellem kommunen og DIs virksomheder, forud for at virksomhederne svarer på DI’s undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Spørgeskemaundersøgelsen har de senere år været udsendt over sommeren. Derfor forventer Administrationen, at dialogmødet afholdes i april.

Formålet med mødet er at orientere virksomhederne om, hvad kommunen allerede gør inden for de temaer, som DI’s undersøgelse omhandler. Det er samtidig en mulighed for, at virksomhederne kan komme i dialog med kommunen om, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan kommunen kan understøtte med erhvervsservice.

Årligt morgenmøde om erhvervsarbejdet i kommunen

Administrationen planlægger at holde et årligt morgenmøde for virksomheder i Frederikssund Kommune, hvor de kan høre mere om, hvordan kommunen generelt arbejde med erhvervsudvikling. Formen er som et informationsmøde, med flere mindre oplæg fra relevante faglige områder.

Mødet forventes indledt af borgmesteren. Derudover er deltagelse fortrinsvist administrativt, med deltagelse af Frederikssund Erhverv og Erhvervshus Hovedstaden. Der vil være korte oplæg fra administrationen, FE og Erhvervshus Hovedstaden og mulighed for at komme i dialog. Job, erhverv og kultur inviteres til mødet.

Mødet forventes afholdt som et morgenmøde kl. 7.00-8.30 i sensommeren. Der vil blive serveret kaffe og morgenbrød.

Øvrige tilbud om møder til erhvervslivet

Udover erhvervskonferencen afholder Frederikssund Erhverv løbende medlemsmøder for virksomhederne i Frederikssund.

Inddragelse

Mødet handler om inddragelse af erhvervslivet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

7Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ansøgning til Lokale- og anlægsfonden om deltagelse i projekt om biblioteker som kulturhus er i mødekommet. Dermed bliver Slangerup Bibliotek et af 8 biblioteker landet over, der deltager i udviklingsprojektet. Ambitionen er at deltagelsen kan understøtte arbejder med "Kulturtiltag i Slangerup". Læs nærmere på Kampagne: Biblioteket som kulturhub - Lokale og Anlægsfonden (loa-fonden.dk)
 • Frederikssund Kommune har fået afslag fra Dansk Erhvervsfremme Bestyrelse på ansøgninger "Fjordlandets Maritime Købstad", som skulle have været med til at medfinansiere en rekreativ havnepark ved der kommende maritime center, forbedre adgangen mellem Kulturhavn og lystbådehavn og finansiere opholdsmuligheder på Kulturhavnen. ErhvervsfremmeBestyrelsen modtog i alt 27 ansøgninger, hvor kun 4 er blevet indstillet til tilskud.

Bilag

8Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.