Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 26. september 2023

Mødelokale F1, Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

107Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

108Beslutning om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Resume

Byrådet skal fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning på det sociale område, til der er truffet afgørelse. I denne sag fremlægges forslag til sagsbehandlingsfrister, som skal gælde fra 1. november 2023. Sagsbehandlingsfrister på børneområdet behandles primo 2024, da den nye Barnets Lov forventes at få betydning for sagsbehandlingsfristen på en række områder. Sagen forelægges samtidigt i følgende fagudvalg: Job, erhverv og kultur, Omsorg og Ældre, Social og sundhed samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område pr. 1. november 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales, idet udvalget bemærker, at Selvforsørgelse og hjemrejseydelse/overgangsydelse under integrationsprogram (ny) (§40) er 3 uger og ikke 3 måneder som anført i bilag 1.

Udvalget ønsker at få oplyst, hvorvidt sagsbehandlingsfristen for Tilbud om selvfunden ansættelse med løntilskud, førtidspensionist (§66) betyder, at der kan gå op til 2-3 måneder, før den pågældende borger kan starte ansættelse.

Udvalget anbefaler, at sagen forelægges igen til foråret 2025 inden budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte generelle frister på det sociale område for, hvor længe der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til der er truffet afgørelse i sagen. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. De gældende sagsbehandlingsfrister blev godkendt af Byrådet i marts 2021.

På børneområdet forventes den nye Barnets Lov at få konsekvenser for sagsbehandlingsfristen på en række områder. Derfor fremlægges forslag til frister på børneområdet i en selvstændig sag i starten af 2024.

Forslag til sagsbehandlingsfrister pr. 1. november 2023 er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, og indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal sagsbehandlingens kvalitet være forsvarlig.

Ombudsmanden lægger vægt på, at sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, at de er både forsvarlige i forhold til sagsbehandlingens kvalitet, og at de er realistiske. Det er vigtigt, at fristerne er realistiske, da borgeren på den måde ved, hvad han eller hun kan forvente.

Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat ud fra en vurdering af, hvor lang tid der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype. Inden for de enkelte typer af sager vil der kunne være forhold, der kan gøre, at en sag trækker ud. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at fremskaffe vanskeligt tilgængelige oplysninger eller at foretage mere generelle og principielle overvejelser.

Hvis kommunen i en konkret sag ikke kan overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår kommunen vil træffe afgørelse.

Generelt om forslag til ændringer

De foreslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister, som Byrådet godkendte i 2021.

Administrationen har derudover gennemgået de lovområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, for at sikre, at der er sagsbehandlingsfrister på alle relevante sagsområder. På baggrund af gennemgangen er der sat sagsbehandlingsfrister for en række nye sagsområder. De nye sagsområder er fremhævet i bilaget. Derudover er to sagsområder udgået, da sagsbehandlingen er overgået til Udbetaling Danmark.

Samtidig er dokumentet revideret, så lovområderne er sat op efter lov og ikke efter afdeling, og paragrafferne er sat i numerisk orden. Dette skal gøre det lettere for borgeren at finde den relevante paragraf.

Der er derudover foretaget en række redaktionelle ændringer, fx præcisering af lovhenvisning eller overskrift for enkelte sagsområder.

Nedenfor ses en oversigt over de væsentlige ændringer på de enkelte udvalgs områder.

Ændringer på Job, erhverv og kulturs område

 • Det foreslås at sætte i alt 17 nye frister på udvalgets område inden for Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension, Bekendtgørelse af lov om socialt frikort, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration af udlændinge og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
 • To frister udgår, idet ansvaret for de pågældende områder er overgået til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om afgørelser vedr. delpension og seniorførtidspension.
 • Der er tilføjet en række løbende forsørgelsesydelser under Lov om aktiv socialpolitik. Af hensyn til overskueligheden er alle løbende forsørgelsesydelser samlet under ét. Tidligere var der kun fastsat en frist for § 11 (forsørgelseshjælp), som var 2 uger. Den realistiske frist for de løbende forsørgelsesydelser under ét er 3 uger.
 • Sagsområderne ”Støtte til revalidering, afklaring” og ”Støtte til etablering, selvstændig virksomhed, afklaring” er lovgivningsmæssigt flyttet fra Lov om aktiv socialpolitik til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. De er nu samlet under overskriften ”Revalidering”. Det foreslås at ændre fristen fra 6 måneder til 4 måneder.
 • Fristen for tilbud om mentor (§ 167 efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) var tidligere opdelt i to frister. Det var henholdsvis ”ordinær beskæftigelse”, hvor fristen var 4 uger, og ”i øvrigt”, hvor fristen var 2 uger. Det foreslås at samle de to områder til ét med en frist på 2-4 uger.
 • Sagsbehandlingsfristen for engangstillæg (§ 25 a efter Lov om aktiv socialpolitik) foreslås ændret fra 2 uger til 1 uge.

Ændringer på Omsorg og ældres område

 • Det foreslås at sætte fire nye frister på udvalgets område inden for Lov om friplejeboliger og Lov om social service.
 • Der er ingen forslag til ændring af de hidtidige sagsbehandlingsfrister.

Ændringer på Social og sundheds område

 • Det foreslås at sætte fire nye frister på udvalgets område inden for Lov om social service og Lov om almene boliger.
 • Der er ingen forslag til ændring af de hidtidige sagsbehandlingsfrister.

Skole, klub og SFO

 • Det foreslås at tilføje en ny frist inden for Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

109Beslutning om at sende kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte i høring

Resume

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal revideres en gang årligt. I denne sag forelægges Job, erhverv og kultur kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte med henblik på at sende denne i høring i forbindelse med behandling af det samlede katalog over kvalitetsstandarder.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende, at udkastet til kvalitetsstandarden sendes i høring med de øvrige kvalitetsstandarder for 2024.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for Social og sundhed samt Omsorg og Ældres ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet den 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire målgrupper og formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejdere i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både borgerne og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellig lovgivning, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne. Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder, og hvad formålet med den er.

Kvalitetsstandarderne afspejler, hvilke ydelser og indsatser de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Samtidig med, at serviceniveauet skal være så tydeligt som muligt, lægges også vægt på, at enhver persons liv er forskelligt, og enhver afgørelse fra kommunens side skal derfor samtidig være konkret og individuel i forhold til borgerens behov og den enkeltes mål og muligheder.

Ingen ændringer i kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Som led i processen er der foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Den administrative revision har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte. Kvalitetsstandarden er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden forelægges som en del af det samlede katalog i forbindelse med førstebehandlingen af kvalitetsstandarder i Social og sundhed den 28. september 2023. Godkender udvalget indstillingen, sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd. Kvalitetsstandarden godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og bruger-/pårørenderåd.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

110Beslutning om politisk mødekalender for udvalgets møde i 2024

Resume

En gang om året skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder for det kommende år skal holdes.

Med denne sag til udvalget derfor tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes (på rådhuset, Administrationscenter Slangerup eller andre steder).
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Anna Poulsen (F), Hans Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Jesper Wittenburg (A) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 blev tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt i Frederikssund. Udvalget ønsker fortsat at besøge steder indenfor udvalgets ressortområde.

Indstillingspunkt 3: Udvalget besluttede at følge praksis for 2023. Temamøderne afholdes som udgangspunkt i forlængelse af udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor otte fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte mødekalender for 2023.
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg og Byråd.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag. Nogle måneder kan det imidlertid ikke lade sig gøre som følge af ferie- eller helligdage.
 4. Møderne i fagudvalgene holdes i tidsrummet 08.00 til 17.00 og bookes som udgangspunkt til at vare 2 timer.

Principperne afspejler bl.a. den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder samt et ønske fra en del af byrådets medlemmer om, at der ikke er udvalgsmøder om mandagen.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2024 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o. l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at udvalget på indeværende møde også drøfte, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

111Drøftelse om Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed for 2023. Frederikssund Kommunes placering er på nr. 69. Dette er en fremgang på 18 pladser i forhold til 2022, hvor kommunen lå på en 87. plads.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Drøfte Dansk Industris undersøgelse af Frederikssund Kommunes lokale erhvervsenlighed for 2023.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Hvert år undersøger Dansk Industri den lokale erhvervsvenlighed for at gøre det enkelt at sammenligne erhvervsforholdene i kommunerne. Undersøgelsen kan bruges til at påpege forbedringspotentialer til gavn for Dansk Industris medlemmer, kommunerne og erhvervslivet generelt.

I undersøgelsen af erhvervsvenligheden bedømmes kommunerne på 10 overordnede kategorier. Alle kategorier vægter 1/10. Kategorierne er:

 1. Overordnet Erhvervsvenlighed
 2. Infrastruktur og transport
 3. Arbejdskraft
 4. Uddannelse
 5. Sagsbehandling
 6. Grøn udvikling
 7. Brug af private leverandører
 8. Digitale rammer
 9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
 10. Information og dialog

I undersøgelsen indgår to typer af indikatorer:

 • Virksomhedssvar
 • Statistiske indikatorer

I hver kategori vægter de statistiske indikatorer og virksomhedssvar som udgangspunkt 50 pct. hver.

I Frederikssund Kommune har 104 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Besvarelserne fra virksomhederne repræsenterer minimum 1.564 arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 14 pct. af den private beskæftigelse.

For en uddybende beskrivelse af undersøgelsens opbygning, metode og datagrundlag henvises til bilag.

Frederikssund Kommunes placeringer i undersøgelsen

Frederikssund Kommune ligger på en 69. plads. I 2022 lå Frederikssund Kommune på en 87. plads, hvilket giver en fremgang på 18 pladser.

Nedenstående ses Frederikssund Kommunes placering på kategorierne og frem- eller tilbagegang i forhold til 2022. En mere detaljeret oversigt af Frederikssund Kommunes erhvervsvenlighed på samtlige indikatorer kan ses i bilag.

 1. Overordnet erhvervsvenlighed: 60. plads (fremgang på 4 pladser)
 2. Infrastruktur og transport: 59. plads (fremgang på 10 pladser)
 3. Arbejdskraft: 86. plads (fremgang på 3 pladser)
 4. Uddannelse: 89. plads (tilbagegang på 2 pladser)
 5. Sagsbehandling: 57. plads (fremgang på 23 pladser)
 6. Grøn Udvikling: 46. plads (fremgang på 43 pladser)
 7. Brug af private leverandører: 16. plads (fremgang på 57 pladser)
 8. Digitale rammer: 85. plads (fremgang på 8 pladser)
 9. Skatter, afgifter og erhvervsarealer: 51. plads (fremgang på 5 pladser)
 10. Information og dialog: 58. plads (fremgang på 12 pladser)

Administrationen ser positivt på fremgangen i ovenstående placeringer, som er et resultat af indsatser på tværs af forvaltningen og bl.a. i samarbejde med eksterne parter på erhvervsområdet.

De 104 lokale virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, mener, at Frederikssund Kommune bør prioritere ”Infrastruktur og transport” mest og ”Erhvervsarealer og -områder” mindst, hvis kommunen skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet.

Nedenfor ses en rangorden for virksomhedernes holdning til, hvad Frederikssund Kommune bør prioritere (virksomhederne er blevet bedt om at angive to prioriteter):

 • Infrastruktur og Transport
 • Arbejdskraft
 • Sagsbehandling
 • Skatter, afgifter og gebyrer
 • Brug af private leverandører
 • Grøn udvikling
 • Uddannelse
 • Information og dialog
 • Digitale rammer
 • Erhvervsarealer og -områder

Administrationen vil i november fremlægge en beslutningssag med konkrete handlinger med henblik på at øge erhvervsvenligheden yderligere.

Inddragelse

Dansk Industri har været inddraget i sagen. FE inddrages i den kommende beslutningssag med forslag til konkrete handlinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

112Orientering om årsberetninger fra kommunale foreningshuse

Resume

De brugerstyrede kommunale foreningshuse med samarbejdsaftaler med Frederikssund Kommune udarbejder årigt en årsberetning, der her præsenteres for Unge, fritid og idræt. Det drejer sig om Græse gl. skole, Rytterskolen og foreningshuset Pedersholm.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Indstilling fra Unge, fritid og idræt, 5. september 2023, pkt. 101:

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 5. september 2023, pkt. 101:

Sagen oversendes til Job, erhverv og kultur.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De brugerstyrede kommunale foreningshuse med samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune udarbejder årigt en årsberetning.

Følgende årsberetninger fra 2022 fremstilles hermed til Unge, fritid og idræt.

 • Græse gl. skole
 • Rytterskolen
 • Foreningshuset Pedersholm

Administrationen har læst årsberetningerne og har ikke yderligere kommentarer. Årsberetningerne er vedhæftet som bilag til sagen.

Inddragelse

Årsberetningerne er indhentet fra de brugerstyrede foreningshuse som Frederikssund Kommune har samarbejdsaftale med.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

113Orientering om aftaler for Kultur- og Havnebadets drift

Resume

Job, erhverv og kultur orienteres med denne sag om, at beslutningskompetencen angående drift og aftaler for Kultur- og havnebadet med foreninger er forankret i Unge, fritid og idræt jævnfør styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur besluttede i sag 101 5. september 2023, at "der indgås en brugsretsaftale med Frederikssund Vinterbaderforening angående Kultur. Udkast til brugsretsaftale skal forelægges udvalget til godkendelse."

Administrationen er nu blevet opmærksom på at styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune beskriver, at "Regler for udlån og udleje af lokaler og for tilskud til foreninger m.v." samt " Idræts- og fritidsaktiviteter"

hører under Unge, fritid og idræt.

Kultur- og havnebadet er en bade- og svømmefacilitet, hvor der med en kommende brugsretsaftale udlånes lokaler til foreninger. Dermed bliver det Unge, fritid og idræt, der skal godkende den brugsretsaftale, som Job, erhverv og kultur har besluttet skal indgås og stillet krav til indhold af.

Administrationens forhandlinger med Frederikssund Vinterbadere er ud fra det mandat som Job, erhverv og kultur har givet på seneste møde.

Styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag.

Anlægsprojektet er fortsat placeret under Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Inddragelse vurderes ikke relevant

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbudgettet er forankret under Job, erhverv og kultur, imens den afledte drift fra 2024 og frem ligger under Unge, fritid og idræt, der årligt udgør 874.000 kr.

Bilag

114Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Besøg af Kulturens Analyseinstitut 6. september 2023
 • Henvendelse fra Kulturministeriet om mulighed for etablering af filmfond på Sjælland
 • Udvalgets temamøde om beskæftigelsesindsatsen afholdes den 3. november 2023 kl. 10.00 til 11.00

Bilag

115Beslutning om kulturprisvinder 2023 (Lukket punkt)

Åben beslutning

Besluttet.

116Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.