Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 07. maj 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

43Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

44Drøftelse om ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” – arbejdet i det lokalpolitiske spor - afholdelse af workshop

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor.

Denne sag er en opfølgning på udvalgets første drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor på udvalgsmødet d. 2. april 2024, pkt. 34. (vedlagt som bilag)

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Administrationens oplæg til frisættelse gennem tillid og regelforenkling drøftes.
 2. Administrationens forslag til udvalgets mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor drøftes.

Beslutning

Drøftet. Administrationen vender tilbage med beslutningssager for hhv. beskæftigelses- og erhvervsområdet, der tager afsæt i de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Byrådet besluttede, at arbejdet forløber i følgende 3 spor:

 1. Det organisatoriske spor
 2. Det lokalpolitiske spor
 3. Det nationale spor

Fagområdets inspiration til et muligt mål for udvalgets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor:

Job, erhverv og kultur drøftede på møde d. 2. april 2024, sag 34, arbejdet i det lokalpolitiske spor. Sag 34 er vedlagt som bilag. Udvalget efterlyste i den forbindelse en anden proces med afsæt i de faldne bemærkninger og herunder, at der blev afholdt workshops i udvalget.

Den første workshop afholdes under behandlingen af nærværende sag.

Da Job, erhverv og kultur favner flere ressortområder, har administrationen valgt at dele processen op i tre dele - en for hvert af områderne.

Administrationen vil på mødet præsentere oplæg til drøftelse om frisættelse gennem tillid og regelforenkling på hhv. beskæftigelses- samt erhvervs- og turismeområdet. I forhold til kulturområdet foreslår administrationen, at der afholdes en workshop sammen med Unge, fritid og idræt jvf. beslutning i Unge, fritid og idræt d. 2. april, sag 39.

Administrationen vil i oplæggene redegøre overordnet for udvalgets ressortområder og lokalpolitiske mål samt for det politiske handlerum i forhold til disse. Fokus vil være på kerneopgaver, der ikke er lovbestemt. Udvalget vil med afsæt i dette blive bedt om at drøfte, hvorvidt der er kerneopgaver, der kan frisættes gennem tillid og regelforenkling, og herunder om der er beslutningskompetencer, der med fordel kan delegeres til administrationen.

Administrationen estimerer, at afholdelse af workshoppen kan ske på 50 min. i alt.

Overordnet program:

 • Kort oplæg/rammesætning (5. min.)
 • Beskæftigelse (20 min.)
 • Erhverv og turisme (25 min.)

Administrationen foreslår endvidere, at der under hvert af områderne Job, erhverv og kultur drøftes udvalgets mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Fagområdet Kultur:

I udvalget Unge, fritid og idræt besluttede udvalget følgende 2. april 2024 i sag 39:

” Drøftet, idet udvalget ønsker at fokusere på mulighederne for forenkling og afbureaukratisering med det formål, at det skal være lettere at være frivillig forening. Udvalget ønsker dialog med områdets samråd, gennemført sammen med Job, erhverv og kultur. Udvalget ønsker endvidere at arbejde med en forenkling af styringshierarkiet.”

Dermed vil Unge, fritid og idræt gerne invitere Job, erhverv og kultur til et fælles arbejde om dialog med samrådene, her i blandt Kulturrådet i Frederikssund, med en målsætning om, at det skal være lettere at være frivillig forening.

Administrationen anbefaler, at en fælles dialog mellem Job, erhverv og kultur, Unge, fritid og idræt med de fire tilknyttede samråd afholdes samtidig. Administrationen forslår, at det gennemføres som en del af de obligatoriske dialogmøder mellem udvalg og samråd planlagt til 3. september.

Fagområdet Erhverv:

Administrationens forslag fremgår af bilag. Forslagene vil blive foldet ud på mødet.

Fagområdet borgerservice og beskæftigelse:

Borgerservice

På Borgercenterets område er der ingen lokalt vedtagne politikker, strategier eller handleplaner. Udvalget modtager ca. en gang om året en status vedr. telefon- og borgerbetjeningen. Udvalget modtager ligeledes årligt en status på arbejdet med kontrol af socialt bedrageri.

Administrationen vurderer ikke der er nogen lokal politiske frisættelses muligheder på dette område.

Beskæftigelse

Formålet med beskæftigelsesindsatsen fremgår hovedsageligt af tre lovgivninger:

· Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

· Lov om sygedagpenge

· Lov om integration af udlændinge af i Danmark

De tre loves formålsparagraffer fremgår af bilag.

Kogt helt ind til kerneopgaven kan det formulere således:

· At bistå ledige i job eller uddannelse og hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde

· At bistå virksomheder med virksomhedsservice i forbindelse med rekruttering m.m.

· At hjælpe nytilkomne udlændinge til at blive selvforsørgende og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er præget af en tæt rammesætning af indsatsen. Detaljerede komplekse og specifikke regler for indsatsen, bl.a. vedr. samtaler og tilbud m.m.

Der er en tæt statslig opfølgning og styring på processer og indsatser og mulige statslige sanktioner overfor kommunerne, herunder skærpet tilsyn og mulighed for pålæg.

Den kommunale beskæftigelsesindsats er i sagens natur indrettet på at leve op til den lovgivningsmæssige og statslige opfølgning og styring af indsatsen. Der er med andre ord ikke de store frihedsgrader for den enkelte kommunes tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen.

Regeringens har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på større frihed, forenkling og værdighed og samtidig foreslå effektiviseringer, der giver en samlet besparelse på 3 milliarder kr. Ekspertgruppens anbefalinger forventes til juni 2024.

I Frederikssund kommune er der lokalpolitisk vedtaget nogle principper eller guidelines for beskæftigelsesindsatsen – vedlagt som bilag.

Disse guidelines er pejlemærker for indsatsen i jobcenteret.

Lokalpolitisk er der i mange år blevet udarbejdet en årlig beskæftigelsesplan med resultatmål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Helt frem til 2023 var det et lovkrav, at kommunerne udarbejdede en beskæftigelsesplan, der også skulle leve op til en række formkrav, herunder have fokus på antal samtaler og tilbud og andre proceskrav.

Med beskæftigelsesreformen fra 2022 blev lovkravet om en beskæftigelsesplan afskaffet med virkning fra 2024. I den forbindelse blev kommunen pålagt en besparelse på 50.000 kr., der er indarbejdet i centerets budget.

På den baggrund traf Job, erhverv og kultur i 2023 beslutning om fortsat at ville have en beskæftigelsesplan. En plan, der havde mere fokus på resultater og effekter af indsatsen end på formkrav og processer.

Den vedtagne beskæftigelsesplan for 2024 er mere fokuseret end tidligere og har færre resultatmål. Resultatmål, der primært går på sammenligninger af resultater/effekter og virksomheds- og borgertilfredshed o.lign.

Fra tidligere at indeholde mere end 20 resultatmål, er der i planen for 2024 reduceret til 11 resultatmål, jf. bilag, hvor de 6 fokusområder og 11 resultatmål fremgår.

Job, erhverv og kultur modtager 4 årlige opfølgninger på beskæftigelsesplanen og de 11 resultatmål i planen.

Det er administrationens vurdering, at de lokalpolitiske pejlemærker og den nuværende beskæftigelsesplan er gode (styrings)værktøjer for den kommunale beskæftigelsesindsats. Prioriteringen af fokusområder for indsatsen og konkrete resultatmål på udvalgte områder giver jobcenteret mulighed for at tilrettelægge og prioritere på en hensigtsmæssig måde.

Opfølgningen på resultatmålene ligger i god forlængelse af administrationens løbende ledelsesinformation, der understøtter styringen af ressourcer og indsatser.

Det er samtidig administrationens vurdering, at de 4 årlige opfølgninger til udvalget godt kan reduceres til halvårlige eller helårlige opfølgninger. Der er for de fleste af resultatmålene ikke den store ændring over en kortere tidsperiode.

Administrationen vil i fremtidige sager have skærpet fokus på forslag, der er mindst muligt bureaukratiske at administrere, giver plads til faglighed og professionalisme hos medarbejdere og ledere, og dermed i sidste ende gavne virksomheder og borgere.

Målsætningen lokalpolitisk på fagområdet beskæftigelse foreslås; at udvalget i videst muligt omfang understøtter forslag – projekter, aktiviteter, indsatser o.lign. - der formindsker bureaukratiske administrative processer, viser tillid til medarbejdere og lederes faglighed og professionalisme der styrker kerneopgaven

og i sidste ende gavner borgere og virksomheder.

Videre proces:

Afhængig af udfaldet af udvalgets drøftelse, vil sagen blive fulgt op ad en beslutningssag til juni. På baggrund af fagudvalgenes beslutninger vil der blive udarbejdet en samlet orienteringssag til Byrådet.

Inddragelse

MED-organisationen er løbende involveret i arbejdet. På nuværende tidspunkt er yderligere inddragelse ikke fundet relevant i forhold til det lokalpolitiske spor, men det vil senere i processen være relevant med bred inddragelse omkring arbejdet med at opfylde udvalgenes mål.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

45Drøftelse om ramme for Erhvervskonferencen 2024

Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte rammerne for Erhvervskonferencen 2024, som administrationen kan arbejde videre med i den fremadrettede planlægning og koordinering. Udvalget skal beslutte format og tema for konferencen til udvalgsmødet i juni.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte forslag til koncept for Erhvervskonferencen 2024.
 2. Drøfte udkast til program.
 3. Drøfte forslag til lokation.
 4. Drøfte den økonomiske ramme.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Drøftet.

Forslag til koncept for Erhvervskonferencen 2024 er fint. Udvalget anbefaler scenarie 2.

Indstillingspunkt 2:

Drøftet.

Udkast til programmet er fint. Udvalget bakker op om temaerne AI og grøn omstilling.

Indstillingspunkt 3:

Drøftet.

Udvalget ønsker konferencen afholdt på en virksomhed centralt i kommunen.

Indstillingspunkt 4:

Drøftet.

Administrationen arbejder videre indenfor den afsatte økonomiske ramme og overvejer mulighederne i forhold til forplejningen. Der blev stillet forslag om en let forplejning.

Sagsfremstilling

Erhvervskonferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed. Processen i 2022 og 2023 har været, at udvalget drøftede og godkendte udkast til program og format. Konferencen har været sat op som en traditionel konference med oplægsholdere, netværk og forplejning.

I år ser administrationen to mulige scenarier for Erhvervskonferencen 2024:

1) En erhvervskonference med fokus på et eller flere temaer, som f.eks. grøn omstilling og bæredygtighedstendenser eller kunstig intelligens. Konferencen vil være af lignende format som foregående år, hvor et par eksterne oplægsholdere giver lokale virksomheder den nyeste viden og værktøjer inden for de respektive temaer. Konferencen vil dermed være understøttende for virksomhedernes virke. Der gives tid til netværk under spisning. Et udkast til et program kunne se således ud:

 • Kl. 14.00: Ankomst og registrering
 • Kl. 14.30: Velkomst
 • Kl. 14.40: Ekstern oplægsholder
 • Kl. 15:45: Pause med forplejning og netværk – her indarbejdes quiz/spørgeskema
 • Kl. 16.30: Workshops – quiz/spørgeskema kører i baggrunden
 • Kl. 17.30: Ekstern oplægsholder – quiz/spørgeskema kører i baggrunden
 • Kl. 18.30: Tak for i dag - derefter middag og netværk
 • Kl. 20.00: Dørene lukker

2) En konference, der fokuserer på fremtidens erhvervs- og vækstkommune med oplæg og workshops.

Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik er fra 2019. Med dette scenarie foreslår administrationen, at Frederikssund Kommune samarbejder med Frederikssund Erhverv om et sammenhængende forløb, hvor erhvervskonferencen foregår som en forlængelse af Frederikssund Erhvervs arrangement den 7. november ’Kunstig intelligens, grøn omstilling og den geopolitiske situation’. Viden og resultater derfra kan tages ind i en mere lokal kontekst via erhvervskonferencen senere i november måned. Til erhvervskonferencen vil der være fokus på oplæg og workshops med de deltagende virksomheder, hvor output kan indgå i Byrådets arbejde med at revidere Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Udvalget ønskede efter konferencen i 2023, at administrationen skulle spørge virksomheder, hvilke temaer, de kunne finde relevante, for at deltage i konferencen. Der kunne sendes spørgeskema ud til alle virksomheder i forsommeren om hvilke temaer, de finder mest interessante for at deres virksomhed kan udvikles stærkt i fremtiden. Resultaterne kan indarbejdes i workshops som temaer, der drøftes og arbejdes med.

Lokation

På baggrund af virksomhedernes tilbagemeldinger fra sidste års konference, foreslår administrationen, at Erhvervskonferencen 2024 afholdes på Konferencecenter Metalskolen Jørlunde, som har egnede faciliteter – også hvis der ønskes workshops. Det er erfaringsmæssigt svært at finde lokale virksomheder, der har plads til at afholde arrangementer med op til 100 deltagere. Metalskolen er egnet uanset hvilket scenarie, der vælges.

Økonomisk ramme

I år er der afsat 0,12 mio. kr. til Erhvervskonferencen i 2024, hvilket begrænser mulighederne for lokation, forplejning og oplægsholdere. Frederikssund Erhverv har tilbudt at levere supplerende midler, hvis udvalget beslutter at gå med scenarie 2. Dette indebærer at Frederikssund Erhverv er medarrangør af konferencen.

Administrationen anbefaler scenarie 2, da det kan øge virksomhedernes engagement i hvordan og inden for hvilke temaer erhvervet i Frederikssund Kommune skal udmærke sig i de kommende år. Der vil gennem dette scenarie blive skabt en større ramme for input til Frederikssund Kommunes forestående arbejde med Erhvervs- og Vækstpolitikken. Ligeledes giver scenarie 2 Frederikssund Kommune muligheden for en konference med flere eksterne oplægsholdere samtidig med at samhørigheden i Frederikssund Kommunes og Frederikssund Erhvervs arbejde for en fælles retning synliggøres. I scenarie 2 opnås også et større ejerskab til en kommende revideret Erhvervs- og Vækstpolitik. Større involvering af virksomhederne giver bedre forudsætninger for at arbejde videre med partnerskaber inden for f.eks. uddannelsesområdet og grøn omstilling, som er et politisk ønske.

Baggrund

I slut 2023 fik administrationen evalueret sidste års konference gennem et evalueringsskema, hvori virksomheder kunne indtaste bemærkninger til, hvordan Frederikssund Kommune kan gøre Erhvervskonferencen bedre. Hertil kom virksomhederne med følgende bemærkninger:

 • Bedre koordinering mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv
 • Bedre valg af det fysiske lokale
 • Inddragelse af unge praktikere, der også kan holde oplæg
 • Indføring af quiz eller øvelser for at engagere publikummet undervejs.

Virksomhedernes input

Hvis udvalget ønsker, at inddrage virksomhederne i planlægning af konferencen kan administrationen fremsende et spørgeskema til virksomheder med spørgsmål til temaer og andre forhold, der har betydning for virksomhedernes deltagelse på dagen. Udvalget har ved evaluering af erhvervskonference 2023 ønsket, at der arbejdes for at flere virksomheder deltager. At flere virksomheder deltager kan forstærkes gennem et sammenhængende forløb med Frederikssund Erhverv.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med Frederikssund Erhverv om rammen for konferencen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe Erhvervskonferencen afholdes indenfor allerede eksisterende rammer.

Bilag

46Beslutning om budgetopfølgning pr. 31 marts 2024

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2024 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere følger en opfølgning på budgetaftale 2024-2027

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet Beskæftigelsesindsatsen gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 22,0 mio. kr. i 2024 vedrørende overførselsudgifter
 2. Der på politikområdet Social service gives en negativ tillægsbevilling (mindreforbrug) på 0,8 mio. kr. i 2024 vedrørende serviceudgifter
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til øget forbrug i de forventede udgifter på 21,2 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. kan henføres til en negativ tillægsbevilling på serviceudgifter og de 22,0 mio. kr. til overførselsudgifter. I forhold til serviceudgifter er der tale om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under social service. Merforbruget på overførselsudgifter kan alene henføres til beskæftigelsesindsats.

I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2024 merindtægter på i alt 2,4 mio. kr. husleje betaling fra fordrevne ukrainere under Social service. Endvidere er der udgifter for 1,0 mio. kr. til administrative medarbejdere under Beskæftigelsesindsatsen.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Job, erhverv og kultur.

Opfølgning på budgetaftalen 2024-2027

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budget 2024-2027, der viser, at tre ud af fem budgetinitiativer er implementeret, mens to endnu ikke er implementeret.

De to initiativer, der ikke er implementeret er:

 • Opkvalificering af medarbejdere - Håndtering af stressramte borgere (overførselsudgifter) - Grundet først nylig lovgivning på dette område forventes opkvalificeringen af stresscoaches afviklet i 2. halvår 2024.
 • Takster på Willumsens Museum fra 2026 - Taksterne implementeres efter planen i 2026

I vedlagte bilag 2: Opfølgning på budgetaftale 2024-2027 udspecificeres opfølgningen nærmere.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede overførselsudgifter under beskæftigelsesindsats opskrives med 22,0 mio. kr. samt at budgettet under Social service nedskrives med 0,8 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Job, erhverv og kultur.

Bilag

47Drøftelse af budget 2025 - 2028

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2025 – 2028. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2025-2028, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Drøftet. Der blev stillet et forslag om forøgelse af kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. februar 2024 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2025 – 2028, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2025-2028 den 26. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis 24. april, 26. juni samt 28. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2025-2028 den 24. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2025-2028 den 28. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 4. september.
 • De politiske forhandlinger om budget 2025-2028 vil foregå den 20 - 24. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 26. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 2. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 9. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 28. august 2024.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digital borgerdialog

Onsdag den 12. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgerdialog om Budget 2025. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2025 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 5. september vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2025-2028 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring. Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 30. august - 16. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (28. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden, som er planlagt i perioden 30. august - 16. september.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 9. oktober.

48Beslutning om Grevinde Danner-monument på kommunal grund

Resume

En borgergruppe har ansøgt om at opstille et større monument for Grevinde Danner på kommunal grund ved Kronprins Frederiks Bro. Administrationens foranalyse viser, at projektet kræver yderligere administrativ afklaring, før det kan realiseres. Kunst i det offentlige rum er også et politisk spørgsmål. Derfor inddrages udvalget på dette stadie af sagsbehandlingen. Udvalget beslutter, om Administrationen skal arbejde videre med ansøgningen. Det videre arbejde vil i så fald ske ud fra en række administrative arbejdsprincipper for kunst i den offentlige rum.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

1. Beslutte om administrationen skal arbejde videre med Grevinde Danner-monumentets placering.

Beslutning

Administrationen skal arbejde videre med en placering. Et flertal ønsker den placeret i Jægerspris.

Sagsfremstilling

Baggrund:

En borgergruppe (Grevinde Danner-gruppen) bestående af fire personer har ansøgt om at opstille et monument på kommunal grund. De ønsker en placering på den gamle Shell-grund for enden af Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, se kortbilag.

Job, erhverv og kultur har tidligere støttet projektet med 50.000 kr. til ansøgers forarbejder (7. marts 2023, sag 32). Udvalget bad i den forbindelse ansøger om at finde alternativ placering i Jægerspris. Frederik VII’s Stiftelse ønsker ikke at huse monumentet, og ansøger ønsker ikke at opstille monumentet på de kommunale arealer i Jægerspris. Ansøger ønsker fortsat en placering ved broen i Frederikssund (se kortbilag).

Monumentets mål og udformning:

Monumentet skal forestille Grevinde Danner til hest, og udformes af sten og marmor. Den kunstner, som er en del af arbejdsgruppen, har tegnet en skitse (bilag). Monumentet er 3½ m høj, 2 m bred og 6 m lang. Derudover har den et fundament på 45 m2.

Udklip af kunstnerens vedlagte skitse

Mange afklaringer og interesser:

Administrationen har gennemført en foranalyse af projektet. Dette for at danne overblik over nødvendige kommunale forberedelser til en evt. placering på den ønskede grund ved broen.

Projektet er både stort, synligt og centralt. Derfor vil det kræve flere myndighedstilladelser såsom byggetilladelse, regnvandshåndtering, jordflytning m.fl. (ansøger vil formodentlig få brug for en teknisk rådgiver til at forestå myndighedsansøgningerne, og denne udgift skal ansøger selv afholde).

Samlet set betyder dette, at kommunen ikke kan træffe beslutning på det foreliggende grundlag. Det kræver yderligere afklaringer, før administrationen kan sige noget om fx evt. driftsomkostninger. Derfor tager udvalget stilling til, om administrationen skal arbejde videre med en placering af monumentet.

Det evt. videre arbejde med Grevinde Danner-monumentet:

Hvis udvalget beslutter at arbejde videre med en placering af monumentet, afklarer administrationen sagen yderligere. Til udvalgets orientering vil det videre arbejde ske ud fra administrationens arbejdsprincipper for kunst i det offentlige rum (nedenfor). Principperne sikrer ligebehandling af ansøgere samt forebygger risiko for utilsigtede konsekvenser for kommunen, fx uforudsete driftsudgifter, forsikringsansvar m.v.

 • Værkets kunstfaglige kvalitet
 • Værkets stedsspecifikke placering, herunder hvordan den rette tilknytning sikres, hvordan værket spiller sammen med omgivelser, øvrige kunstværker, historiske forhold m.m.
 • Ejerforhold af kunstværk samt placering
 • Samarbejde med lokale kulturaktører
 • Hvordan bliver værket til? Eksempelvis gennem en borgerinddragende proces, i samspil med unge; er der inddraget kunstfaglig rådgivning? Passer det ind i et byudviklingsforløb?
 • Tekniske forhold såsom underlag, adgang, myndighedstilladelser
 • Ansvar for den efterfølgende drift, vedligehold m.m. Bliver det nødvendigt, at kommunen afsætter driftsbudget eller varetager fx en forening driften?

Arbejdsprincipperne bygger på administrationens erfaringer fra lignende sager. Det er praksis i flere kommuner at arbejde ud fra tilsvarende principper for at binde kunsten i byen sammen. Endelig bygger principperne også på Statens Kunstfonds erfaringer med kunst i det offentlige rum.

Ejerskab og drift:

Til udvalgets orientering lægger ansøger op til, at kommunen overtager ejerskab og drift af monumentet, efter at den er opstillet. Hvis udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med Grevinde Danner-monumentet, skal de økonomiske konsekvenser af dette ejerforhold afklares, jf. ovennævnte arbejdsprincip.

Senere beslutningssag:

Når Grevinde Danner-monumentet er afklaret på baggrund af principperne, lægger administrationen en ny sag om monumentet til relevante udvalg. På baggrund af afklaringens resultater træffer udvalgene endelig beslutning, om man ønsker monumentet opstillet på kommunal grund eller ej.

Inddragelse

Administrationen har været i løbende dialog med Ansøger om projektdetaljer og ønsker.

Økonomi

Idet nærværende sag ikke direkte tager udgangspunkt i, at kommunen skal drifte en opgave, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

49Beslutning om det videre forløb for venskabsbysamarbejdet

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om oprettelsen af en venskabsby-pulje, som kommunens foreninger, organisationer og institutioner kan søge til projekter og til udveksling på tværs af de nordiske venskabsbykommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Beslutte om der skal oversendes ønske til budgetforhandlingerne, om oprettelse af venskabsbypulje på 75.000 kr. årligt.

Beslutning

Godkendt. Udvalget afventer det strategiske oplæg med fokus på international udveksling som bestilt i maj 2023.

Sagsfremstilling

Sagshistorik:

På udvalgsmødet den 31. januar 2023 godkendte udvalget administrationens oplæg til procesplan til afklaring af muligheden for fremtidigt venskabsbysamarbejde. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med procesplanen.

På baggrund af arbejdsgruppemødet udarbejdede administrationen et kommissorium, der blev fremlagt for udvalget på udvalgsmødet den 30. maj 2023. Kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

På udvalgsmødet den 30. maj 2023 besluttede udvalget at udsætte beslutningen om venskabsbysamarbejdet til budgetforhandlingerne 2025. Udvalget ønskede et strategisk oplæg for området i starten af det nye år med fokus på international udveksling.

Det nordiske venskabsbysamarbejde

Formålet med venskabsbysamarbejdet er at formidle viden på tværs af landegrænser og give mulighed for en kontinuerlig, faglig og personlig kontakt til udvalgte byer og kommuner. Dette samarbejde er initieret af Foreningen Norden Frederikssund.

Kontakten med de nordiske venskabsbyer har igennem mange år fundet sted i tæt samarbejde med Foreningen Norden. Hensigten er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Forening Norden Frederikssund blev stiftet den 18. september 1945 og har siden da indgået i et tæt struktureret samarbejde med Frederikssund Kommune og de tre venskabsbyer i de nordiske nabolande. Sibbo i Finland, siden 1966-67, Kumla i Sverige, siden 1968 og Aurskog-Høland i Norge, siden 1988. Hver kommune har gennem en årrække været vært to år i træk med henholdsvis administrationen og forening Nordens værtskab.

Økonomi

I 2017 blev økonomien tilknyttet venskabssamarbejdet sparet væk. Førhen var det muligt for kommunens institutioner og foreninger at søge penge til projekter og udveksling på tværs af venskabskommunerne.

Budgettet dækkede også udgifter til besøg i de kommuner, der indgår i det nordiske samarbejde, og til afholdelse af udgifter, når Frederikssund Kommune var vært ved venskabsbytræffene.

Der er i dag ikke afsat ressourcer eller økonomi til venskabsbysamarbejdet fremadrettet.

Med afsæt i kommissorium, anbefaler administrationen, at der oprettes en venskabsby-pulje, som kommunens foreninger, organisationer og institutioner kan søge til projekter og udveksling på tværs af de nordiske venskabsbykommuner. Puljen behandles administrativt med udgangspunkt i klare retningslinjer. Der afsættes 75.000 kr. årligt til venskabsbypuljen. Puljen kan søges til projekter og udveksling på tværs af de nordiske venskabsbykommuner. Puljen understøttes på linje med ansøgninger til kulturpuljen.

Administrationen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om der skal oversendes ønske til budgetforhandlingerne, om oprettelse af en venskabsbypulje på 75.000 kr. årligt.

Vedlagt sagen er bilag" Notat om venskabsbysamarbejdet juni 2022".

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning. Såfremt forslaget anbefales, vil det indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.

Bilag

50Orientering om kulturpulje overblik 2024

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om kulturpuljen 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2024 er kulturpuljens størrelse på 643.642 kr. Heraf er der forhåndsdisponeret for 2023-2025 i alt 178.500 kr.

Dermed vil der i 2024 være 465.142 kr. til uddeling i kulturpuljen. Efter første ansøgningsrunde blev der tildelt 108.000 kr. i tilskud. På udvalgsmøde den 2. april 2024 blev det besluttet at tildele indsatsen for kultur og erhvervspartnerskaber 50.000 kr. fra Kulturpuljen. Derved er der 307.142 kr. disponibelt for resten af 2024.

Der er indsendt 7 ansøgninger ved årets anden ud af fire ansøgningsrunder. Der søges samlet tilskud for 74.810 kr.

Vedhæftet sagen er bilag med overblik over kulturpuljen 2024 samt retningslinjerne for kulturpuljeansøgning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke fundet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

51Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Sønderby kulturhus 2024

Resume

Sønderby Kulturhus søger tilskud på 5.000 kroner til afholdelse af Musik i Kulturhuset den 14.juni 2024. Tilskuddet skal gå til honorar af bandet "The Kellys". Arrangementet er åbent for alle interesserede. Èntreprisen er 250 kroner og de forventer 40 deltagere i et lokale med plads til 50-70 spisende gæster. Sønderby Kulturhus har tidligere søgt tilskud fra kulturpuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Foreningen Sønderby Kulturhus søger tilskud på 5.000 kroner til afholdelse af Musik i Kulturhuset den 14.juni 2024. Tilskuddet skal gå til honorar af bandet "The Kellys"

Arrangementet har en entreprise på 250 kr. og de forventer 40 deltagere. Arrangementet afholdes i et lokale med plads til 50-70 siddende spisende gæster.

Arrangementet består af 4 frivillige fra Sønderby Kulturhus, som står planlægningen. Der er ikke søgt eller modtaget støtte fra andre.

Foreningen har en vision omkring at være Sønderbys fælles dagligstue og hele egnens Kulturhus. Sønderby Kulturhus lægger rum til lokale initiativer og aktiviteter der fremmer fællesskaber blandt beboere i Sønderby.

Sønderby Kulturhus beskriver " vi er et hus der rummer, i bredeste forstand, kulturelle aktiviteter vi laver i fællesskaber. Vi adskiller os fra andre kulturhuse, ved dels at have et bryghus, dels har vi aktiviteter som særligt retter sig mod beboere helt lokalt, men også aktiviteter, som naturligt tiltrækker deltagere længere væk fra. Vi er en socialøkonomisk virksomhed og vores aktiviteter er primært drevet af frivilliges ønsker om, at arrangere de aktiviteter i huset, de synes er meningsfulde og/ eller sjove og vi er således ikke drevet af kommercielle interesser"

Sønderby Kulturhus søgte og fik bevilliget 5.000 kr. til "Smagens Dag" fra kulturpuljen i 2023.

Økonomi i projektet

Indtægter: Ansøgeren estimerer en indtægt på 10.000 kr.

Udgifter: Ansøgeren har udgifter for 10.000 kr.

Egenkapital ved seneste regnskab: Da foreningen først fik aktiviteter mod slutningen af 2022 og derfor er ny, afslutter de deres første regnskab for 2023 og dermed vil der først komme årsregnskab i maj 2024.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi anbefaler, at foreningen får tilskuddet. Det er et arrangement, som alle borgere kan deltage i, og det understøtter tanken om at få mere liv i landsbymiljøerne. Samtidig finansieres arrangementet i høj grad af entréindtægter, hvilket bør være realistisk for et arrangement som dette.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

52Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Jægerspris Møllelaug 2024

Resume

Jægerspris Møllelaug søger tilskud på 3.154 kroner, som skal dække omkostningerne ved køb af banner, der skal bruges til markedsføring af arrangementer i weekenderne i juni, juli og august 2024. Jægerspris Møllelaug starter med åben mølledag 16. juni og efterfølgende hver lørdag eftermiddag som slutter midt i august (åbningsdag og 8 lørdage).

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Jægerspris Møllelaug søger et tilskud på 3.154 kroner, som skal bruges til køb af banner. Bannerne skal anvendes markedsføringsmæssigt og bannerne kan genbruges.

Møllelauget arbejder med det driftsmæssige omkring Jægerspris Mølle, herunder fremvisning til interesserede turister, egne borgere, skoleklasser, grupper m.m.

Bannerne skal bruges til at markedsføre arrangementer som afholdes i weekenderne i juni, juli og august 2024. De starter med åben mølledag 16. juni og efterfølgende hver lørdag eftermiddag som slutter midt i august. Der vil være en entré betaling på 20 kr. pr. person. 200 kroner for grupper.

Egenkapital ved seneste regnskab er på: 18.534 kr.

Vedhæftet bilag er foreningens seneste reviderede regnskab, faktura for banner og ansøgningen til kulturpuljen.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi anbefaler, at foreningen får tilskuddet. Det er et beskedent beløb der søges om, og det er en forening, der for få midler driver et fint kulturtilbud i kommunen som ud over kulturformidling også understøtter turismen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

53Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Selsø-Hornsherred Musikforening 2024

Resume

Selsø-Hornsherred Musikforening ansøger Kulturpuljen om underskudsgaranti på 25.000 kr. i forbindelse med en række sommerkoncerter med klassisk musik. Koncerterne afholdes på Selsø Slot i perioden fra den 4. maj – 24. august 2024 (6 koncerter i alt). Koncerterne har entré, er åbne for alle interesserede og der forventes omkring 550 antal deltagere til den samlede koncertrække. Foreningen har tidligere søgt underskudsgaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgning om tilskud blev bragt til afstemning.

For stemte:

Michael Tøgersen (I), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A), Jens Jørgensen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte:

Poul Erik Skov Christensen (A) og Anna Poulsen (F)

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Selsø-Hornsherred Musikforening ansøger om underskudsgaranti på 25.000 kr. til afholdelse af klassiske koncerter på Selsø Slot i sommeren 2024. I 2023 ansøgte foreningen Kulturpuljen om en underskudsgaranti på 20.000 kr. til koncertprogrammet til afholdelse i sommeren 2023. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med de 20.000 kr. som blev udbetalt med hele beløbet, da foreningen kom ud med et mindre underskud.

Musikforeningen har i årets program budgetteret med en entré-pris 200 kr. Der estimeres samlet med billetindtægter på 84.000 kr.

Foreningen påtænker at ansøge en række fonde (se bilag).

Samlet set vil foreningen have udgifter for i alt 227.000 kr.

Foreningen havde en egenkapital på 17.904 kr. ved seneste regnskab.

Foreningen har flere gange søgt om underskudsgaranti. Blandt andet i 2023, hvor de søgte 20.000 kroner, som blev imødekommet af udvalget.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema, budget samt oversigt over fonde og foreningens seneste reviderede regnskab. I ansøgningsskemaet findes også musikprogrammet.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi anbefaler, at der gives den søgte underskudsgaranti. Koncerterne vil aldrig opnå en økonomi som kan hvile i sig selv, alene henset til det begrænsede antal gæster der er plads til på Selsø Slot. Da foreningen typisk har stort succes med at rejse mange midler via fonde. Ikke mindst qua at kommunen også yder et tilskud som i forhold til den samlede økonomi er beskedent, finder vi det vigtigt, at den ansøgte underskudsgaranti ydes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

54Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Kulturrådet i Frederikssund 2024

Resume

Kulturrådet i Frederikssund ansøger Kulturpuljen om tilskud på 25.000 kr. i forbindelse med Kultur- og landskonferencen for Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark, som afholdes den 27.-29.september 2024. Deltagerbetalingen er 4.000 kroner, og der forventes mellem 75-100 deltagende. Der er søgt/modtaget støtte fra andre. Kulturrådet i Frederikssund har tidligere modtaget tilskud fra kulturpuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Kulturrådet i Frederikssund ansøger om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Kultur-og landskonferencen 2024.

Landsforeningen Kulturelle Samråd I Danmark (KSD) afholder hvert år en landskulturkonference, der samtidig er de kulturelle samråds og kulturråds årsmøde. I år skal den afholdes den 27.-29.september i Frederikssund kommune.

Målgruppen for konferencen er alle landets kulturråd, men også folkeoplysningsudvalg, kulturpolitikere og kulturmedarbejdere. Se programmet i vedhæftede bilag.

Foreningen har budgetteret med en deltagerpris på 4000 kr.

Kulturrådet ansøger derfor om et tilskud på kr. 25.000,- til dækning af:

- Entré og rundvisning på Selsø Slot fredag aften

- Udgifter til transport og oplægsholderes samt gæste-/festtalers deltagelse i festmiddagen lørdag aften

- Honorar til oplægsholder søndag i Kulturhuset Elværket

- Deltagergebyr til konferencen for to bestyrelsesmedlemmer af KUF (uden overnatning).

Foreningen havde en egenkapital på kr. Kr. 32.160 ved seneste regnskab - hvoraf knapt kr. 20.000,- var bundet (og siden betalt) for afslutningen af udvikling af nyt Kunstindeks og kulturportal.

Kulturrådet i Frederikssund har tidligere søgt tilskud fra kulturpuljen. Senest i januar 2023, hvor de modtog 27.500 kr.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema, program/budget samt oversigt over foreningens seneste reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Da KUF er en del af høringsprocessen kan de derfor ikke komme med et høringssvar på deres egen ansøgning til kulturpuljen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

55Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Kollektive fremtider 2024

Resume

En borger søger på vegne af en gruppe borgere fra Kollektivet Svanholm om tilskud til arrangementet "Kollektive fremtider". Det ansøgte tilskud er 6.656 kr. Arrangementet afholdes på Svanholm Gods den 16. august 2024. Der forventes 50-70 deltagere, og det er gratis at deltage. Der er modtaget støtte fra Statens Kunstfond på 15.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

En borger søger på vegne af en gruppe borgere fra kollektivet Svanholm om tilskud på 6.656 kr. til arrangementet "Kollektive fremtider." Det er et åbent forfatterarrangement for alle borgere i Frederikssund Kommune – gruppen af borgere ønsker at sætte en særlig fokus på landsbymiljøerne på Hornsherred. De forventer 50-70 deltagere og det skal afholdes på Svanholm Gods den 16.august 2024.

Visionen for det åbne forfatterarrangement er, at åbne op og skabe stærke kulturelle oplevelser uden for byerne samt styrke lokalmiljøet på Hornsherred.

De inviterede forfattere er: Caspar Eric, Sabitha Söderholm og Rakel Haslund-Gjerrild

Udgifter:

Honorar til forfattere i alt 18.000 kr.

Transport (forfattere) 456 kr.

Tryksager og annoncering i lokalområdet og online 2.000 kr.

Teknik og afvikling 1.200 kr.

Udgifter i alt: 21.656 kr.

Der er modtaget støtte på 15.000 kr. fra Statens Kunstfond.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema og budget for arrangementet samt.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi vil generelt ikke anbefale støtte til et arrangement, hvor der ikke betales entré. Der er samtidig tale om et meget smalt arrangement, og det er spørgsmålet hvor stor målgruppe det vil have uden for Svanholms egen beboergruppe. Alligevel anbefaler vi, at der gives støtte, så arrangementet kan afprøves ud fra de beskrevne betingelser. Her hæfter vi os navnlig ved, at der er givet et relativt stort tilskud fra Kunstfonden.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

56Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Grøn Pinsefestival 2024

Resume

En borger søger på vegne af en gruppe borgere om tilskud på 10.000 kr. til at afvikle Grøn Pinsefestival. Festivalen afholdes i Jægersprislejren Pinsesøndag den 19. maj 2024. Festivalen er for alle borgere og turister, og det er gratis at deltage.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Søndag den 19.maj afholdes der Grøn Pinsefestival i Jægersprislejren.

En borger søger på vegne af en gruppe borgere om et tilskud fra kulturpuljen. Der ansøges om tilskud på 10.000 kr. til køb af telt (9x21 meter) Teltet skal bruges til at festivalen kan gennemføres uanset vejret.

Grøn Pinse foregår over to dage med hvert sit indhold. Selve Grøn Pinse festivalen er om søndagen, hvor teltet skal bruges.

Ansøgeren har oplyst organisationen, at "festivalen er en dag med fokus på det grønne og det lokale og fællesskabet. Der vil være udstillinger af elbiler, ladestandere, solceller med mere. De grønne spejdere, brandvæsenet og de ethjulede cykler er også deltagende. Enkelte idrætsforeninger kigger forbi".

Festivalen er gratis for alle – borgere og turister, voksne og børn. Der estimeres at komme 300-600 personer.

Pt. er det ansøgeren, Lars Mainz og Søren Brøgger fra SuperBrugsen Jægerspris som er drivkraften bag festivalen.

Skibby Aktive for Fjordlandet har tidligere fået tilskud fra kulturpuljen til markedsføring af Grøn Pinse i 2022. Begge arrangementer har samme navn men har ikke noget med hinanden at gøre til trods for samme navn.

Økonomien:

Indtægter: 10.000-30.000 kr.

Udgifter: ca. 50.000 kr. til musikere, lyd, lys, telt og forplejning til deltagere.

SuperBrugsen Jægerspris dækker økonomien til musikere (inden for en vis økonomisk ramme) og står for salg af drikkevarer.

Badmintonklubben står for maden i år og får overskuddet derfra.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema samt søndagens program for Grøn Pinsefestivalen.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi kan ikke anbefale at der ydes tilskud. Grøn pinsefestival er først og fremmest et kommercielt arrangement. Der er således heller ingen foreninger eller kulturinstitutioner involveret i arrangementet. Da det dertil er en privatperson der søger om tilskud til et telt, som der ingen vished er for, hvad skal/kan benyttes til ud over denne festival, mener vi også at et tilskud vil være problematisk.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

57Beslutning om kulturpuljeansøgning til Blå Nat 2024

Resume

Jægerspris Netværk søger et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Blå Nat den 7. juni 2024. Arrangementet er i tidsrummet kl. 16:00-22:00. Det er for alle interesserede, og det er gratis at deltage. Jægerspris Netværk samarbejder med Rejsestalden omkring arrangementet, og det er Jægerspris Netværk, som står for udgifterne. Jægerspris Netværk har tidligere fået tilskud fra kulturpuljen til Blå Nat senest i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Jægerspris Netværk søger et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Blå Nat den 7. juni 2024. Tilskuddet er øremærket honorar og forplejning til de kunstnere, som kommer og underholder på Blå Nat, samt en lydmand med udstyr. Arrangementet er for alle interesserede, og arrangørerne forventer omkring 3.500 gæster. Det er gratis at deltage. Et nyt tiltag i år vil være fællessang med en pianist, som spiller og synger for. Arrangøren forventer omkring 8-10 foreninger, som kommer for at have en bod eller laver en optræden.

Arrangørens vision omkring Blå Nat:

”Vi håber og arbejder på, at Blå Nat kan være en aften som kan øge kendskabet til foreningslivet i Jægerspris, samtidig med at foreningernes deltagelse på Blå Nat også bidrager med masse liv og god stemning. Blå Nat i Jægerspris handler om at lave en hyggelig kulturnat, men også om at styrke fællesskabet på tværs af dem der bor i byen, butikker/erhverv, foreningslivet og vores skoler.”

Jægerspris Netværk har det formål:

”at fastholde og skabe vækst for hele 3630 Jægerspris. Et samlet netværk vil fortsat løfte området, til et godt sted at bo, med et stærkt fællesskab for kultur-, erhvervs- og foreningsliv.”

Jægerspris Netværk har tidligere ansøgt kulturpuljen om tilskud til Blå Nat. Senest i 2023, hvor de ansøgte 25.000 kr., hvilket blev godkendt.

Udgifter:

Musikere, lyd og koda afgift kr. 35.000,-

Øvrige udgifter kr. 45.000,-

I alt kr. 80.000

Jægerspris Netværk arrangerer Blå Nat i samarbejde med Rejsestalden, og det er Jægerspris Netværk, som afholder udgifterne.

Indtægter:

Det er vejrafhængigt, men arrangørerne estimerer omkring 65.000 kr.

Egenkapital ved seneste regnskab: 12.682 kr.

Vedhæftet bilag er foreningens seneste reviderede regnskab, budget over Blå nat samt ansøgningsskema til kulturpuljen.

Ansøgningen er modtaget efter ansøgningsfristen. Ansøger oplyser at dette skyldes, at der været udskiftning i bestyrelsen af Jægerspris Netværket. Blå Nat afvikles inden udvalgets næste behandling af kulturpuljeansøgninger. Jf. retningslinjerne for Kulturpuljen vil den ikke kunne behandles i næste runde, da arrangementet vil være afholdt.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Grundlæggende er vi positive overfor arrangementet, men har på det foreliggende grundlag meget svært ved at gennemskue økonomien i det, herunder også hvor stor en andel af tilskuddet der går til fx forplejning, som der ikke ydes tilskud til. Vi anbefaler derfor, at ansøger bliver bedt om at uddybe budgettet, så udgifterne til forplejning kan trækkes fra et eventuelt tilskud.

Administrationen har efterfølgende undersøgt sagen omkring budget og ansøger har fremsendt et budget, som er vedhæftet sagen. Se bilag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige betydning, idet beløbet kan afsættes inden for kulturpuljens ramme.

Bilag

58Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune på baggrund af Beskæftigelsesplanen for 2024.

I Beskæftigelsesplan 2024 indgår 6 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 11 resultatmål. I sagen er der kommenteret på udvalgte mål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2024 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

I Beskæftigelsesplan 2024 er der 6 fokusområder for indsatsen:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb
 2. Flest mulige ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft
 3. Færre og kortere sygedagpengeforløb
 4. Unge skal i uddannelse
 5. Flygtninge og familiesammenførte skal i job
 6. Psykisk sårbare borgere og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

Indenfor disse 6 fokusområder er der opstillet 11 resultatmål.

I bilaget: ”Overblik vedr. resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2024 for Frederikssund Kommune pr. 1. kvartal 2024”, gives der en koncentreret status på resultatmålene. Det er den første status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2024 – dvs. der typisk er statustal for januar/februar 2024. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

Virksomhedsrettet indsats for ledige borgere

Bestræbelserne for at gøre den aktive beskæftigelsesindsats mere virksomhedsrettet har været i fokus gennem det seneste år. Centerets virksomhedsrettede indsatsstrategi, der blev implementeret i starten af 2023, har vist sig at virke, idet andelen af ledige (jobparate) borgere, der er i virksomhedsrettet tilbud, udviser en generel positiv udvikling, og andelen i Frederikssund for borgere i målgrupperne: A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og ledighedsydelse har således ligget over landsgennemsnittet siden november 2023.

Pr. februar 2024 er status på resultatmål 1b: ”Andelen af ledige, der er i virksomhedsrettet tilbud, skal i 2024 mindst være på niveau med landsgennemsnittet”, at Frederikssund har 155 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, der er i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 12,0 pct. I hele landet var det 11,2 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,8 procentpoint højere end i hele landet.

Formidling og besættelse af jobordrer

Virksomhederne mangler arbejdskraft og ledigheden er fortsat lav i Danmark. Det er derfor vigtigt, at der bliver formidlet på så mange jobordrer fra virksomhederne som muligt.

I Frederikssund har både formidlingsgraden og besættelsesgraden siden marts 2023 enten ligget på niveau eller højere end landsgennemsnittet.

Status på resultatmål 2b: ”Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet” viser, at formidlingsgraden i januar 2024 lå på 0,96 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,83. Tilsvarende lå besættelsesgraden i november 2023 på 0,50 i Frederikssund og på 0,40 i hele landet.

Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaring

Et centralt element i Frederikssund Jobcenters arbejde handler om at støtte sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er borgere med alle typer af helbredsproblemer, og det er både borgere, som er sygemeldte fra en arbejdsplads, selvstændig virksomhed og sygemeldte fra A-dagpenge.

Jobcenteret arbejder kontinuert på at forbedre denne indsats, så flest mulige borgere hjælpes tilbage i beskæftigelse. Udgangspunktet for dette arbejde er raskmelding til selvforsørgelse, men hvis dette ikke er muligt på grund af helbredsforholdene, så er målet, at borgerne forsat har en tilknytning til arbejdsmarkedet på anden vis.

I bestræbelserne på at støtte borgerne hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet har jobcenteret igangsat to tiltag i starten af 2024.

Der er etableret et tættere samarbejde imellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter og udarbejdet nye arbejdsgange, hvor virksomhedskonsulenterne tilkobles sagerne tidligere i sygeforløbet, så indsatsen med at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet sker hurtigere. Indsatsen for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet sker både ved delvis raskmelding til eget arbejde, småjobs eller praktikker.

Sagsbehandlerne i sygedagpengeafdelingen gennemgår i perioden marts til juni i år, et opkvalificeringsforløb, bestående af sparring i sager, feedback på borgersamtaler samt udvikling af arbejdsgange og samtaleguider. Formålet er, at blive endnu bedre til at foretage brede vurderinger med fokus på borgerens kompetencer trods helbredsproblemer og muligheder på arbejdsmarkedet bredt, og ikke kun det nuværende job eller tidligere beskæftigelse. Opkvalificeringsforløbet varetages af et anerkendt konsulenthus.

I januar 2024 er status på resultatmål 3a: ”Gabet i andelen af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb skal nedbringes med mindst 0,2 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet i 2024”, at andelen af arbejdsstyrken i Frederikssund var på 4,3 pct. og i hele landet var det 3,6 pct. Andelen i Frederikssund ligger dermed 0,7 procentpoint højere end i hele landet i januar 2024. I december 2023 lå andelen i Frederikssund ligeledes 0,7 procentpoint over andelen i landet. For at opfylde målsætningen skal Frederikssunds andel i løbet af 2024 nedbringes med 0,2 procentpoint – svarende til ca. 45 færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb.

Flere aktivitetsparate borgere, der opnår lønnede timer

Som nævnt ovenfor, er der for målgrupperne med ledige (jobparate) borgere kommet godt gang i den virksomhedsrettede indsats. For borgere, der har vanskeligheder udover ledighed (aktivitetsparate borgere), er en aktiv indsats, gerne virksomhedsrettet i form af lønnede timer hos en virksomhed, mindst lige så vigtig. Indsatsen i Frederikssund for at opnå lønnede timer til aktivitetsparate borgere er i december 2023 nu på niveau med landsgennemsnittet.

Centerets virksomhedsrettede indsatsstrategi og især et øget fokus på at få flere borgere i småjobs (lønnede timer) gør, at det forventes, at endnu flere aktivitetsparate borgere kommer i et småjob fremadrettet. Center for Job og Rådgivning har siden oktober 2023, sammen med 14 andre kommuner, deltaget i et udviklingsprojekt initieret af STAR med henblik på at skabe flere småjobs til udsatte grupper.

Pr. december 2023 er status på resultatmål 6b: ”Andelen af borgere, der opnår lønnede timer, skal øges til mindst 20 pct. i 2024”, at der var 24 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt i ressourceforløb, der havde lønnede timer, svarende til en andel på 17,2 pct. I hele landet var det 17,1 pct. Andelen i Frederikssund lå således i december 2023 0,1 procentpoint højere end i hele landet. For at være på en andel på mindst 20 pct. skulle yderligere 4 borgere have opnået lønnede timer.

Bilag:

Bilag 1: Kvartalsbog - 1. kvartal 2024 - Status pr. april 2024 på målene i BP2024

Bilag 2: Beskæftigelsesplan 2024 for Frederikssund Kommune

Bilag 3: Overblik vedr. resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2024 for Frederikssund Kommune pr. 1. kvartal 2024

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

59Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ukraineindsatsen- bilag 1
 • Temamøde om unge og uddannelse (Skole, klub og SFO; Unge, fritid og idræt; Job, erhverv og kultur) 4. juni 2024 kl. 17-18
 • Mulighed for venskabsby i Ukraine
 • Kultur- og havnebad indvies 2. juni kl.12

Bilag

60Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.