Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 02. april 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Tillægsreferat
Fold alle punkter

40Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

41Beslutning om afsætning af midler til planen for kultur- og erhvervspartnerskaber i Frederikssund Kommune

Resume

På udvalgsmødet den 30. januar 2024 godkendte udvalget planen for det videre arbejde med kultur- og erhvervspartnerskaber i Frederikssund Kommune. Med denne sag skal udvalget beslutte den økonomiske ramme til udmøntning af planens faser for årene 2024-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

  1. Godkende forslag til økonomisk ramme til udmøntning af planens faser i årene 2024-2025.

Beslutning

Godkendt, idet der bevilges penge i 2024 på 50.000 kr. fra kulturpuljen.

Fraværende: Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 30. januar 2024 godkendte udvalget planen for det videre arbejde med kultur- og erhvervspartnerskaber i Frederikssund Kommune.

Planen indebærer to faser for hhv. årene 2024-2025 (fase 1) og 2026 (fase2).

Fase 1, 2024 - 2025

1. maj: Meet n’ greet netværksmøde for Frederikssunds større virksomheder og kulturinstitutioner på Willumsens Museum.

2. august: Administrationen henter inspiration fra andre kommuner som har velfungerende samarbejder mellem erhvervslivet og kulturlivet.

3. november: Tema og workshops om kultur-og erhvervspartnerskaber.

I 2025 gentages planen ovenfor med justeringer på baggrund af erfaringer fra første år.

Fase 2, 2026:

I fase 2 vil det derfor være oplagt at undersøge potentialer for partnerskaber mellem SMV’er og mindre kulturaktører. Der inviteres til netværksmøde mellem mindre kulturaktører og SMV’er i Frederikssund Kommune.

Den økonomiske ramme

Det er administrationens vurdering, at en økonomisk ramme på 50.000 kr. årligt vil være tilstrækkeligt til arbejdet med kultur- og erhvervspartnerskaber i årene 2024 og 2025. Midlerne kan hentes fra Erhvervskonferencen eller Kulturpuljen.

Der er afsat 0,12 mio. kr. til Erhvervskonferencen i 2024. Administrationen anbefaler ikke, at midlerne til den økonomiske ramme hentes fra konferencen, da posten vil minimeres til 0,07 mio. kr. Erfaringer fra planlægning, koordinering og indkøb fra tidligere år viser, at midler til en konference bør prioriteres, så afvikling og output er på et tilfredsstillende niveau.

Administrationen anbefaler derfor udvalget at hente midler til den økonomiske ramme fra Kulturpuljen.

Inddragelse

Willumsens Museum er inddraget i sagen.

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på kulturpuljen. Kulturrådet udtaler i deres høringssvar blandt andet, at:

"Kulturrådet hilser det meget velkomment, at udvalget er kommet videre med tankerne vedrørende kultur- og erhvervspartnerskaber. Det har vi presset på for længe. Derfor havde vi også set frem til at få præsenteret udvalgets tanker og idéer på det kommende dialogmøde, hvor det var aftalen vi skulle drøfte dem.", "Grundlæggende mener vi nu også, at en sådan udgift må kunne afholdes inden for administrationens eller kulturinstitutionernes egne bevillinger. " samt "Skulle udvalget – imod vores anbefaling – vælge at prioriterer at anvende midler fra Kulturpuljen til formålet, bør det som minimum alene være en etårig bevilling, hvorefter udbyttet må evalueres, og der må tages stilling på ny."

Kulturrådets fulde høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe finansieringen sker indenfor allerede eksisterende rammer (kulturpuljen).

Bilag

42Underskrifter

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 2. april 2024, pkt. 39:

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.