Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 30. januar 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

9Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

10Beslutning om venskabsbysamarbejde med Ukraine

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte om Frederikssund Kommune skal indgå i et venskabsbysamarbejde med den ukrainske by Vasylivka.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Give afslag på, at Frederikssund Kommune skal indgå i et venskabsbysamarbejde med den ukrainske by Vasylivka.

Beslutning

Udvalget er positive over for henvendelsen. Udvalget vil snarest muligt vende tilbage efter den politiske behandling af kommunens håndtering af venskabsbyer.

Udvalget ønsker at afsende et brev, hvori der står, at udvalget er imødekommende og at udvalget vender tilbage med et endeligt svar snarest muligt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune modtog den 17. november 2023 en uopfordret forespørgsel fra Oleksiy Dyachenko, leder af Vasylivka Development Agency, Zaporizhzhia Oblast, Ukraine, om at indgå i et venskabsbysamarbejde. Kort over Vasylivka er vedlagt sagen som bilag.

Oleksiy Dyachenko skriver: ”På vejen mod europæisk integration af vores land er vi interesserede i at lære af jeres erfaringer og ser frem til at uddybe samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Vasylivka inden for kultur, uddannelse, turisme og økonomisk udvikling. For at styrke disse bånd foreslår vi, at vi overvejer at underskrive et partnerskabsmemorandum mellem byerne”.

Dette vil faktisk betyde indgåelse af aftale om at være venskabsbyer. Brevet fra Oleksiy Dyachenko er vedhæftet sagen som bilag.

Vasylivka er en by i Zaporizhzhia Oblast (provins) i det sydlige Ukraine. Den fungerer som administrativt centrum for Vasylivka regionen. Byen ligger på bredden af Kakhovskereservoiret ved floden Dnepr. Byen har 12.542 indbyggere. Se vedhæftede dokument for yderligere information om Vasylivka modtaget fra Oleksiy Dyachenko.

I 2022 blev Byrådet præsenteret for en sag om, hvorvidt Frederikssund Kommune skulle have en ukrainsk venskabsby. Byrådet besluttede, at der på daværende grundlag ikke skulle tages kommunalt initiativ til et venskabsbyssamarbejde, jf. sag nr. 176 ”Beslutning om venskabsby i Ukraine” den 31. august 2022.

Øvrige venskabsbyer:

Frederikssund Kommune har venskabsbyer i flere forskellige lande. Venskabsbysamarbejdet er en videreførelse af det venskabsbysamarbejde de fire tidligere kommuner havde før kommunesammenlægningen. Formålet har været at formidle viden på tværs af landegrænser f.eks. i form af:

·Politisk og administrativ udveksling igennem kontinuerlige, tematiserede møder (som det er tilfældet med de nordiske byer)

·Udveksling af børn og unge via skoler og institutioner

·Kulturel udveksling via foreninger som for eksempel Vikingespillet, Foreningen Norden eller i et bredere perspektiv Europafestivalen.

Frederikssund Kommune indgår i et struktureret nordisk samarbejde med byerne Kumla i Sverige, Aurskog-Høland i Norge og Sibbo i Finland. Hver kommune er vært to år i træk med henholdsvis administrationen og Forening Norden som vært.

Uddybende statusnotat om Frederikssund Kommunes venskabsbysamarbejder er vedlagt sagen som bilag.

Drøftelser om øvrige venskabsbysamarbejder præsenteres senere i en selvstændig sag, jf. sag 79 "Beslutning om det videre forløb for venskabsbysamarbejdet" 30. maj 2023.

Administrationen indstiller til, at udvalget giver afslag til indgåelse af venskabsbysamarbejde med den ukrainske by, Vasylivka. Der er ikke afsat ressourcer til at drive venskabsbysamarbejdet i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune har ikke en lokal, ukrainsk forening, der kan være med til at forankre venskabsbysamarbejdet. Der er dermed ikke en lokal forening til at drive samarbejdet.

Inddragelse

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

11Orientering om kulturpulje overblik 2024

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om kulturpuljen 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2024 er kulturpuljens størrelse på 643.642 kr. Heraf er der forhåndsdisponeret for 2023-2025 i alt 178.500 kr.

Dermed vil der i 2024 være 465.142 kr. til uddeling i kulturpuljen. De to poster Sif Ege op og nedtagning samt tømning af miljøtank på dampskibet Skjelskør flyttes fremover fra kulturpuljen til driftkonto.

Der er indsendt syv ansøgninger til årets første ud af fire ansøgningsrunder. En ansøger har frafaldet sin ansøgning og dermed søges samlet tilskud for 158.000 kr.

Vedhæftet sagen er bilag med overblik over kulturpuljen for 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke fundet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

12Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Snake City Jazzfestival børneaktiviteter

Resume

Snake City Jazzfestival søger et tilskud på 15.000 kr. til børneaktiviteter for børn i Slangerup, under jazzfestivalen i 2024 fredag den 23. august 2024 kl. 10:00 – 14:30.

Arrangementet er for børn i alderen 0 – 13 år (for institutioner og SFO’er) og festivalen forventer, at der vil komme 500 børn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Snake City Jazzfestival søger et tilskud på 15.000 kr. til børneaktiviteter for børn i Slangerup, under jazzfestivalen i 2024 fredag den 23. august 2024 kl. 10:00 – 14:30.

Arrangementet er for børn i alderen 0 – 13 år (for institutioner og SFO’er) og festivalen forventer, at der vil deltage 500 børn.

Der tages ikke entré.

Snake City Jazzfestival søgte og fik 20.000 kr. i tilskud til lignende aktivitet i 2022.

Arrangementet har til formål at involvere børn og unge i Snake City Jazzfestivalen ved at invitere dem til medvirken i streetparade og invitere dem til koncert og underholdning. Idéen er ligeledes at engagere og introducere jazz for de yngste.

Festivalen søger i alt 15.000 kr. til at dække omkostninger forbundet med aktiviteter for børn herunder honorar til tryllekunstner, honorar til orkestre i gadeparade, udgifter til afholdelse af børnearrangement (afspærring, is, vagter) til samlede udgifter af 26.500 kr.. Festivalen dækker selv udgifter for 11.500 kr..

Vedhæftet sagen er bilag med budget og foreningens seneste reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Festivalen er allerede omfattet af den fælles underskudsgaranti på kr. 100.000,- som også dækker Frederikssund Festival. Et vilkår for denne ordning var, at festivalerne i udgangspunktet ikke kan søge yderligere/andet tilskud. Vi kan derfor ikke anbefale, at der ydes støtte til festivalen som ansøgt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

13Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Lokalhistoriske foreninger og Færgegården

Resume

En række frivillige historiske foreninger (Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen, Historisk Forening i Jægerspris, Historisk Forening for Skibby-egnen, Frederikssund Historiske Forening, Foreningen Færgegårdens Venner) og Frederikssund Museum, Færgegården søger om tilskud til den ambitiøse fotoudstilling og bog: ”Fjordfolket – portræt af livet ved og med fjorden i Frederikssund Kommune” af kunstneren Luca Berti. Projektgruppen søger om tilskud på 50.000 kr. til at udvikle udstillingen og til udstillingsåbning samt bogudgivelse den 1. april 2025.

Portræt-udstillingen henvender sig til alle borgere i Frederikssund og vil tage udgangspunkt i Frederikssund borgeres liv og identitet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. til udvikling af arrangementet.

Sagsfremstilling

En projektgruppe bestående af en række frivillige fra de lokalhistoriske foreninger Lokalhistorisk Forening for Slangerup-egnen, Historisk Forening i Jægerspris, Historisk Forening for Skibby-egnen, Frederikssund Historiske Forening og Foreningen Færgegårdens Venner ønsker i samarbejde med Frederikssund Museum – Færgegården søger med denne ansøgning tilskud på 50.000 kr. til at realisere udstillingen ”Fjordfolket – portræt af livet ved og med fjorden i Frederikssund Kommune” af kunstneren Luca Berti.

Det samlede budget for hele projektet er på 429.190 kr. heraf søges 357.340 kr. i fonde og Frederikssunds Kulturpulje samt en egenbetaling på 71.850 kr. Projektgruppen forventer 1000 besøgende pr. år og der vil være en entré på 50 kr. til udstillingen.

Om projektet

Frederikssund Kommune er geografisk stor og sammensat af fire tidligere kommuner - Slangerup, Skibby, Jægerspris og Frederikssund - som hver har deres stærke identitet. Projektgruppen ønsker at bidrage til en fælles identitet i Frederikssund Kommune ved at indgå i et samarbejde med hinanden og kunstneren Luca Berti om at skabe et fotografisk portræt, der skildrer mennesker, arkitektur og kulturlandskaber på tværs af kommunens bygrænser med et særligt fokus på forholdet mellem mennesker og fjord. Resultatet vil præsenteres i en fotoudstilling på Færgegården og formidles yderligere med udgivelsen af en fotobog.

Udstillingen og fotobogen er omkostningstunge projekter. For at føre dem ud i livet søges endvidere finansiering fra fonde. Medfinansiering fra kommunen vil ofte veje tungt ved fondsbevillinger, da det signalerer opbakning til projektet. Derfor ansøger projektgruppen om tilskud på 50.000 kr. fra Kulturpuljen.

Dette beløb vil fordeles med:

30.000 kr. til markedsføringskampagne

20.000 kr. til udviklingen af et arrangementsprogram baseret på udstillingen.

Støtten fra Frederikssund Kommune vil være afgørende for det videre arbejde med at sikre yderligere midler og dermed mulighed for at realisere projektet.

Projektgruppen vurderer, at denne udstilling og fotobogen vil skabe en unik mulighed for borgere i Frederikssund Kommune til at se sig selv, hinanden og egnen i et nyt og overraskende lys.

Om Luca Berti og udstillingen

Den italienske fotokunstner Luca Berti har mange års erfaring i at skabe poetiske portrætter af mennesker og landskaber. Med input og sparring fra projektgruppen vil han langsomt rejse gennem Frederikssund kommune på cykel og til fods og fotografere mennesker, landskaber og steder på sin vej. Luca Berti fotograferer med et Linhof-kamera på sort/hvide negativer, og fotografierne har en æstetik, der følger den fotodokumentariske stil fra begyndelsen af det 20. århundrede. Fotografierne vækker associationer til en anden tid, men med nutiden som motiv er de ikke en invitation til at mindes fjordlivet, som det så ud engang. Snarere skaber de et blik for livet ved fjorden i dag som en del af en lang, lokalforankret historie.

Ambitionen med portrættet er at forene fortid, historie og nutid for derigennem at skabe et blik for det unikke og samlende i vores område og dets mennesker. Derudover er der en oplagt mulighed for samarbejde med Visit Fjordlandet for at promovere udstillingen og dermed også Frederikssund Kommune som attraktivt turistmål til gavn for både erhvervsliv og lokalsamfund.

Det anbefales at se Luca Bertis projekt fra Samsø for at danne et indtryk af kunstnerens praksis - billeder herfra er i bilag og kan søges på nettet.

For yderligere detaljer om udstillingens fulde budget, tidsplan og projektbeskrivelse se bilag.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på kulturpuljeansøgninger.

Høringssvar fra KUF:

Der er tale om et initiativ, hvor foreninger i samarbejde med museet med projektet på fin vis formidler en væsentlig del af vores lokalhistorie. Vi kan derfor kun anbefale, at der ydes tilskud som ansøgt med kr. 50.000,-.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

14Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Selsø Slot 2024

Resume

Herregårdsmuseet Selsø Slot v. Den plessenske Selsøfond søger kulturpuljen om tilskud på 33.000 kr. til levende museumsoplevelser i perioden den 4. maj – 20. oktober 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Selsø Slot står overfor en stor vinduesrenovering i 2024. Samtidig arbejder Selsø Slots for at blive et mere involverende museum giver anledning til nye udstillings- og aktivitetsmuligheder. Den Plessenske Selsøfond søger derfor kulturpuljen om midler til tiltag, der kan understøtte denne udvikling:

Samlet søges om 33.000 kr. til:

- At få (om-) syet historiske dragter til museets formidlere og publikum (15.000 kr.)

- Indretning af træværksted, hvor publikum kommer tættere på træ som materiale (15.000 kr.)

- Foredrag i forbindelse med den historiske kagedag (3.000 kr.)

Historiske dragter – til publikum

Muséets 1. sal er indrettet efter forskellige oplevelseszoner. Den del af huset som ligger tæt på den hvide dames værelse ønsker museet at aktivere i børnehøjde og vil derfor indrette et udklædningsrum med dragter, der afspejler hverdagstøjet for herregårdens mænd, kvinder og børn i årene omkring 1750-1829.

Udover tøj til publikum ønsker slottet at kunne gøre mere ud af museumsformidling i historiske dragter, som giver publikum en mere indlevende oplevelse. Tøjet vil så vidt muligt bestå af genbrugsfund, som syes om og gøres så robuste, at de kan prøves af store og små. Dertil skal købes tøj, materialer og assistance til omsyning.

Indretning af træværksted

I kælderen ønskes at indrette et træværksted. Formålet med værkstedet er at sætte fokus på gode materialer og solidt håndværk og dermed understrege det fantastiske i, at Selsøs 300 år gamle vinduer skal restaureres og ikke udskiftes. Værkstedet skal være tilgængeligt i museets åbningstid og give børn og voksne mulighed for at mærke, dufte og forstå træ som materiale.

Derudover skal de eksisterende, men slidte og falmede plancher genetableres ligesom der skal være en formidling omkring træ som materiale generelt. I forbindelse med udvalgte arrangementer i løbet af sæsonen vil værkstedet være bemandet. Værkstedet indrettes i det rum i kælderen, der allerede nu rummer et træværksted som er etableret med materialer doneret fra en tidligere lokal hjulmager.

Værkstedet som det står i dag er kun til udstilling. Med nye (brugte) genstande og materialer ønsker museet at gøre det til et rum, hvor gæster kan bruge deres sanser og hænder.

Materialer og indretning af værksted: 12.500 kr. Bemandede værksteder: 2.500 kr.

Værkstedet skal desuden spille sammen med en mere fag- og teksttung udstilling på museet, som etableres i forbindelse med renoveringen. Museet er i dialog med lokale ungdomsuddannelser om et samarbejde, der skal være med til at give unge mennesker indblik i det gamle håndværk. Disse elementer finansieres fra anden side.

Foredrag om historiske kager

Selsø Slots årlige kagearrangement fik i 2023 et nyt format, som blandt indebar et foredrag om de historiske kager. Foredraget gav dagen en anden tyngde og museet oplevede en stor interesse for at nørde ned i kagernes historie.

Der søges om 3.000 kr. til et foredrag i forbindelse med kagedagen i sommeren 2024.

Aktiviteterne er for alle - borgere i Frederikssund Kommune og turister. Museet forventer 6.000 - 8.000 besøgende i løbet af året og der er entré på 65 kr. for voksne og 25 kr. for børn samt tillæg ved særlige arrangementer.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget samt foreningens seneste reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Initiativet understøtter fint muligheden for kulturel aktivitet for en bredere skare af mennesker i et af yderområderne i vores kommune, som ikke har mange andre kulturtilbud. Da Selsø samtidig har tradition for at gennemføre sin aktiviteter i tæt samarbejde med andre lokale foreninger, billiger vi, at der ydes støtte som ansøgt med kr. 33.000,-.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

15Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Ældresagen og Danske Seniorer, Skibby 2024

Resume

Ældresagen og Danske Seniorer, Skibby søger kulturpuljen om 10.000 kr. til arrangementerne ”Havehygge” den 4. juni og 20. august 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ældresagen og Danske Seniorer, Skibby søger kulturpuljen om tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af arrangementerne "Havehygge" den 4. juni og den 20. august 2024.

Arrangementerne foregår i Bibliotekshaven, Ældrecentret Skibby og er for alle borgere i Frederikssund Kommune. Der er entré på 50 kr.

Arrangørerne forventer mellem 120-150 deltagere og oplyser, at de samarbejder med Skibby Bibliotek og Brugerrådet, og dermed deler de udgifter, som eventuelt ikke dækkes af

tilskud og deltagerbetaling.

Tilskuddet på 10.000 kr. skal dække underholdning til de to arrangementer a 5.000 kr. pr arrangement.

Ansøger søgte og fik tilskud til tilsvarende event i 2023.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema samt foreningens seneste reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Arrangementerne opfylder fint puljens kriterier, hvorfor vi kun kan anbefale at der ydes det ansøgte tilskud på kr. 10.000,-

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

16Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Kenneth Jensen og Mogens Nørgaard Olesen 2024

Resume

Kenneth Jensen og Mogens Nørgaard Olesen søger kulturpuljen om tilskud på 20.000 kr. til udgivelse af bogen ”Rundt i fjordområdet”. Bogen forventes at udkomme i et oplag på 1.000 eksemplarer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Kenneth Jensen og Mogens Nørgaard Olesen søger kulturpuljen om tilskud på 20.000 kr. til udgivelse af bogen ”Rundt i fjordområdet”. Bogen forventes at udkomme i et oplag på 1000 eksemplarer, til en pris af 200 kr. stykket. Bogen er aktuelt under redigering.

Bogen henvender sig til alle borgere, både lokalt og fra andre egne af Danmark, som har interesse i landets fjorde og de færger som besejler dem. Bogen er både en samtidsbeskrivelse og en kulturhistorisk skildring af fjord- og færgetrafik på egnens to fjorde.

Bogen ”Rundt i fjordområdet” handler primært om, hvordan man kan opleve fjordområdet ved at benytte færgerne og betragte landskaberne og naturen fra vandet. Desuden berettes om færgeruternes historie, og om de færger, som er indsat på ruterne samt ganske kort om fjordområdets broer.

Læs mere i vedhæftede synopsis.

Økonomi i projektet

Indtægter

Ud over de ansøgte 20.000 kr. forventes støtte fra fonde og andre på 90.000 kr.. En del af dette beløb er allerede opnået. Hertil kommer indtægter ved salg af bogen, som efter fradrag af rabat (avance) til boghandlere, forventes at blive 120 kr. pr. bog – eller 120.000 kr. i alt.

Udgifter

Ansøgers samlede omkostninger forventes at blive 230.000 kr. Beløbet dækker bogens produktion inkl. køb af rettigheder til materiale og billeder, som ikke er forfatternes egne, og aftale med forlag om udgivelse, markedsføring og distribution.

Hertil kommer ansøgers egne medgåede omkostninger, som de selv dækker.

Da der ansøges som privatpersoner er der ikke regnskab at vedlægge.

Vedhæftet sagen er bilag med ansøgningsskema og synopsis for bogen.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Der er tale om et spændende projekt, som angiveligt vil bidrage til historiefortællingen omkring vores fjorde, på en måde som ikke er set tidligere. Ud over at illustrere og dokumentere en lidt overset del af vores lokale historie, vil bogen givetvis også have en vis værdi for markedsføringen af området over for turister. Da forfatterne samtidig ikke har personlig vinding af projektet, anbefaler vi, at der ydes støtte som ansøgt med kr. 20.000,-.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

17Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Kulhuse i Live

Resume

En gruppe frivillige borgere i Kulhuse er gået sammen, med ønsket om at stable en musikhappening sammen i forbindelse med årets loppemarked i Kulhuse den 13. juli 2024.

Gruppen søger 30.000 kr. til at afvikle musikarrangementet "Kulhuse i Live" i forlængelse af det årlige loppemarked.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Sagsfremstilling

Borgergruppen i Kulhuse oplever at området blomstrer og bliver mere attraktivt. Dog savnes arrangementer, som kan samle de nye sommerhusejere, der er kommet mange af de seneste år og de ‘gamle’ beboere, der har boet i Kulhuse i mange år.

Det årlige loppemarked er omdrejningspunkt i sommerferien, men udover dette, oplever borgergruppen, at det er begrænset, hvad der ellers er af tiltag. Borgergruppen er en bred gruppe af folk med forskellig baggrund, der brænder for Kulhuse og har aktivitetsudvalg, daglig brugsen og grundejerforeninger bag sig. Disse kræfter ønsker i fællesskab at realisere drømmen om en musik ‘happening’ i forlængelse af årets loppemarkeds 10-års jubilæum på havnen den 13. juli 2024.

Musikken til arrangementet vil være klassisk dansemusik med noget af det gode fra ‘dengang’, som det ældre klientel kan synge og danse med til, samt nogle af de helt nye, så det nyere klientel i Kulhuse også vil opleve fællesskabet i denne genre.

Arrangementet skal være drevet af frivillige kræfter og lokales opbakning.

Gruppen søger i alt om et tilskud på 30.000 kr.

25.000 kr. til honorar til et fem-mands orkester inkl. transport, leje af udstyr og aflønning for 2 x 60 minutters spilletid.

5.000 kr. til materiale til at opbygge scene mv.

Borgergruppen beskriver yderligere, at de vil promovere arrangementet i Kulhuses forskellige SOME-grupper og via posters og flyers.

Arrangementet er gratis og henvender sig til Kulhuses borgere, såvel sommerhusejere som fastboende samt til alle borgere i Frederikssund.

Gruppen ønsker med denne musikbegivenhed at styrke og underbygge fællesskabet i Kulhuse og skabe aktivitet og liv og håber, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed som samler generationer på tværs.

På baggrund af høringssvar fra KUF indsendt den 22. januar har administrationen indhentet yderligere oplsyninger hos ansøger. Ansøger beretter, at de er en gruppe af frivillige borgere i Kulhuse, som vil lave et frivilligt musik-arrangement i forlængelse af loppemarkedet i Kulhuse Havn. Ansøger understreger, at arrangementet ikke er kommercielt, der tjenes ikke penge på det, da der ikke er entré og ansøgte tilskud til kulturpuljen vil gå til at honorere musikere, aftenen vil yderligere afvikles af frivillige.

Dette svar er sendt til orientering hos KUF, som på den baggrund ikke har ønsket at indgive et nyt høringssvar.

For uddybning af arrangementet læs vedhæftede projektbeskrivelse. Ansøgningen søges ved Lillian Brandt, hvorfor der ikke kan vedlægges årsregnskab.

Vedhæftet sagen er også ansøgningsskema.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi er grundlæggende meget positive over for initiativet - og alt som medvirker til at skabe kultur og sammenhængskraft i yderområderne af vores kommune. Så principielt er vi for, at der ydes støtte. Vi er dog usikre på, om støtten idette tilfælde reelt gives til en kommerciel aktør, hvis hovedformålr at drive et loppemarked med gevinst for øje. Derfor kan vi ikke på det foreliggende grundlag anbefale at yde tilskud - men måske kunne sagen belyses yderligere?

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning, idet beløbene er inden for det afsatte budget i 2024.

Bilag

18Beslutning om frigivelse af donationer til Kultur- og Havnebadet

Resume

Til Kultur- og havnebadet har AP. Møller Fonden doneret 8.2 mio. og Friluftsrådet har doneret 0,3 mio. kr. Efter afregning af fondsmoms giver dette en samlet indtægt på 7,1 mio. kr.

Med denne sag søges begge donationer frigivet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreindtægt (bruttoanlægsindtægter) i 2023 på 3,8 mio. kr. overføres til 2024 for projekt Kultur- og havnebadet
 2. Der frigives bruttoanlægsindtægter i 2024 på 6,8 mio. kr. doneret fra AP. Møller Fonden til Kultur- og havnebadet
 3. Der frigives bruttoanlægsindtægter i 2024 på 0,3 mio. kr. doneret fra Friluftsrådet til Kultur- og havnebadet

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kultur- og havnebadet er under opførelse og forventes indviet i foråret 2024.

Byggeriet er støttet af midler fra henholdsvis AP. Møller Fonden og Friluftsrådet.

Begge donationer er oprindeligt givet til Frederikssund Nye Initiativråd (FNI). Initiativrådet har overdraget begge donationer til Frederikssund Kommune. Således indgår de i anlægsprojektets økonomi.

Donationen fra AP. Møller Fonden er på 8,2 mio. kr. Af denne fondsdonation skal der svares fondsmoms på 17,5 %. Efter afregning af moms giver det en indtægt til Frederikssund Kommune på 6,8 mio. kr. Donationen fra AP Møller Fonden udbetales i tre rater. Første rate på 3.3 mio. kr. efter afregning af fondsmoms er udbetalt i 2023 til Frederikssund Kommune. De to resterende rater udbetales i 2024. Heraf den sidste når byggeriet er færdigt.

Donationen fra Friluftsrådet er på 0,3 mio. kr. Der skal ikke svares fondsmoms af denne donation. Dermed er det en indtægt for Frederikssund Kommune på 0,3 mio. kr. Donationen fra Friluftsrådet er rettet mod aktiviteter på Kultur- og havnebadet og skal blandt andet bruges på indkøb af panoramakikkert, redningsveste og mikroskoper. Donationen fra Friluftsrådet udbetales samlet ved projektets afslutning.

Inddragelse

Inddragelse vurderet ikke relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat bruttoanlægsindtægter på 7,1 mio. kr. til projekt Kultur- og havnebad, hvoraf 3,8 mio. kr. søges overført til 2024. Bruttoanlægsindtægterne søges samtidig frigivet i 2024 til fondsdonationer.

19Beslutning om plan for kultur- og erhvervspartnerskaber i Frederikssund Kommune

Resume

På udvalgsmøde den 8. august 2023 besluttede Job, erhverv og kultur at nedsætte en arbejdsgruppe som skulle undersøge mulighederne for partnerskaber mellem kultur – og erhvervsliv i Frederikssund Kommune.

Med denne sag præsenteres udvalget for arbejdsgruppens proces og udvalget skal træffe beslutning om arbejdsgruppens plan for det videre arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende planen for det videre arbejde med kultur og erhvervspartnerskaber i Frederikssund Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 8. august 2023 besluttede Job, erhverv og kultur at nedsætte en arbejdsgruppe som skulle arbejde med en indsats for partnerskaber mellem kultur – og erhvervsliv i Frederikssund Kommune.

Arbejdsgruppen består af personer fra administrationen (Center for kultur, fritid og ungeliv og Center for By og Landskab) samt politikere fra Job, erhverv og kultur.

Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen for kultur- og erhvervspartnerskaber.

Forskellige tiltag, idéer og forslag er blevet drøftet, blandt andet på baggrund af to oplæg fra administrationen og på Frederikssund Erhvervskonference den 14. november 2023.

På konferencen præsenterede Willumsens Museum og Hansens Is eksempler på partnerskaber, som på forskellig vis understøtter kunst og kultur i deres virksomhed og kulturinstitution. Dette var brugbar viden i den videre udvikling af den indsats som arbejdsgruppen har sat i værk.

Arbejdsgruppen anbefaler at starte indsatsen med at bringe større virksomheder sammen med de etablerede kulturinstitutioner da man her, i første omgang, kan undersøge potentialerne for at skabe stærke partnerskaber.

For at sikre mulighed for samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv er behov for mere viden om mulighederne i Frederikssund (fx hvilke virksomheder er relevante, hvad efterspørges mv.). Kulturinstitutionerne i Frederikssund kender ikke nødvendigvis virksomhederne og omvendt.

Det skal afsøges hvor der er potentiale for partnerskaber, hvad et partnerskab kan indebære og hvordan det skal udvikles. Derfor forslår arbejdsgruppen, at den første aktivitet er et netværksmøde som skal bringe de forskellige aktører sammen. Willumsens Museum har tilbudt at lægge faciliteter til det første møde.

Administrationen og Frederikssund Erhverv udarbejder bruttoliste over de 5-10 virksomheder og kulturaktører som skal inviteres med til et netværksmøde i foråret 2024.

Arbejdsgruppen foreslår derfor en fase 1 hvor man får afdækket området, arbejder for at iværksætte netværk mellem Frederikssunds større virksomheder og etablerede kulturinstitutioner.

I fase 2 kan man arbejde på at iværksætte samarbejde mellem Frederikssunds SMV’er og mindre kulturaktører.

Forslag til planen er følgende:

Fase 1, 2024 - 2025:

1. Maj: Meet n’ greet netværksmøde for Frederikssunds større virksomheder og kulturinstitutioner i maj. Willumsens Museum har tilbudt at lægge hus til det første netværksmøde hvor aktører inviteres til at møde hinanden og afsøge om der er interesse for at udvikle partnerskaber. Evt. med oplæg fra ekstern ekspert.

2. August: Hente inspiration fra andre kommuner som har velfungerende samarbejder mellem erhvervslivet og kulturlivet.

3. November: tema og workshops om kultur-og erhvervspartnerskaber på Frederikssund Erhvervskonference (evt.)

I 2025 gentages planen ovenfor med justeringer på baggrund af erfaringer fra første år.

Fase 2, 2026:

Frederikssund Kommunes erhvervsliv består af en stor mængde SMV’er (små og mellemstore virksomheder) og mindre, men betydelige kulturaktører. I fase 2 vil det derfor være oplagt at undersøge potentialer for partnerskaber mellem disse aktører.

1. invitere til netværksmøde mellem mindre kulturaktører og SMV’er i Frederikssund Kommune

Arbejdsgruppen er af den holdning, at det skal afdækkes hvilken rolle kommunen, det politiske udvalg, Frederikssund Erhverv og administrationen skal spille. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at kommunen skal sørge for de bedste rammer, invitere til de indledende netværksmøder og facilitere den indledende dialog, med andre ord kickstarte kommunens indsats, men herefter skal kommunen ikke spille en førende rolle. Det er virksomheder og kulturaktører som skal være drivere på processen – det vil fremme de bedste resultater

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

20Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune på baggrund af Beskæftigelsesplanen for 2023.

I Beskæftigelsesplan 2023 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 20 resultatmål. I sagen er der kommenteret på udvalgte mål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

I Beskæftigelsesplan 2023 er der 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket Virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse - (fokusområdet behandles i udvalget for Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der opstillet 20 resultatmål.

I bilaget: ”Overblik vedr. resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune pr. 4. kvartal 2023”, gives der en koncentreret status på resultatmålene. Det er den fjerde status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 – dvs. der typisk er statustal for oktober/november 2023. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

Nedenfor bliver der kommenteret på udvalgte resultatmål.

Hurtig tilbagevenden i beskæftigelse – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Ledigheden for jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de seneste år. Faldet har været større i Frederikssund end på landsplan, og der har i det seneste år kun været i størrelsesordenen 40-55 fuldtidspersoner, der er jobparate. Dette gør det relativt sværere at få restgruppen hurtigt i job. Det har betydet, at vi i Frederikssund ikke har kunnet holde et højere niveau end landsgennemsnittet i år.

Status vedr. resultatmål 1b: ”Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet” viser, at Frederikssund pr. 2. kvartal 2023 ligger 11,2 procentpoint under gennemsnittet for landet, hvilket har været billedet siden 2. kvartal 2022.

Forud for dette – fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 var billedet, at Frederikssund lå med en andel, der var 6 -15 procentpoint over gennemsnittet for landet og andelen i Frederikssund har stort set ligget højere siden starten af 2019.

Virksomhedsrettet indsats for jobparate/uddannelsesparate borgere

Bestræbelserne for at gøre den aktive beskæftigelsesindsats mere virksomhedsrettet har været i fokus i 2023. Centerets virksomhedsrettede indsatsstrategi, der blev implementeret i starten af 2023, har vist sig at virke, idet andelen af borgere, der er i virksomhedsrettet tilbud, udviser en positiv udvikling i Frederikssunds andel fra april til oktober/november for borgere i målgrupperne: A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og ledighedsydelse.

Status er, at samlet set ligger andelen i Frederikssund på de ovennævnte målgrupper enten over (resultatmål 3b) eller på niveau (resultatmål 5c) med landsgennemsnittet – dog ligger andelen isoleret set under landsgennemsnittet for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere (resultatmål 2a).

Korrekt og værdig sagsbehandling

Andelen af omgørelser i ankesager har ligget lidt højere i Frederikssund end på landsplan i de seneste 4 kvartaler. Der er dog tale om ”de små tals lov”, idet der er tale om sammenlagt 9 omgørelser de seneste 4 kvartaler. For at ligge på niveau med andelen i hele landet skulle Frederikssund have haft halvanden omgørelser færre i de seneste 4 kvartaler. Centerets ledelse har naturligvis fokus på alle omgørelser fra Ankestyrelsen.

Status på resultatmål 4a: ”Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet” viser, at andelen af omgørelser i de senest 4 kvartaler pr. 3. kvartal 2023 ligger på 27,1 %, hvilket er 4,0 procentpoint højere end landsgennemsnittet, men dog et fald i forhold til andelen opgjort pr. 2. kvartal 2023, hvor andel i Frederikssund lå 11,5 procentpoint højere end landets andel.

Formidling og besættelse af jobordrer

Virksomhederne mangler arbejdskraft og ledigheden er fortsat lav. Det er derfor væsentligt, at der bliver formidlet på så mange jobordrer fra virksomhederne som muligt.

I Frederikssund har både formidlingsgraden og besættelsesgraden udvist en stagnerende tendens i de seneste måneder, men har dog siden marts 2023 ligget højere end landsgennemsnittet.

Status på resultatmål 5b: ”Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet” viser, at formidlingsgraden i oktober 2023 lå på 0,83 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,82. Tilsvarende lå besættelsesgraden i august 2023 på 0,50 i Frederikssund og på 0,35 i hele landet.

Indsatser til aktivitetsparate borgere

Som tidligere nævnt ovenfor, er der for de fleste målgrupper kommet godt gang i den virksomhedsrettede indsats.

For de borgere, der har vanskeligheder udover ledighed (aktivitetsparate borgere), er en aktiv indsats, gerne virksomhedsrettet, mindst lige så vigtig. Indsatsen er stadig ikke på niveau med landsgennemsnittet til og med september i år.

Indsatsstrategien og især fokus på at få flere borgere i småjobs (lønnede timer) gør, at det forventes, at betydeligt flere aktivitetsparate borgere kommer i et aktivt tilbud. Center for Job og Rådgivning har siden oktober 2023, sammen med 14 andre kommuner, deltaget i et udviklingsprojekt initieret af STAR med henblik på at skabe flere småjobs til udsatte grupper.

Pr. september 2023 er status på resultatmål 7b: ”Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet”, at Frederikssund har 43,5 % af borgerne i et aktivt tilbud, hvilket er 12,1 procentpoint lavere end andelen i landet. Det svarer til, at yderligere ca. 51 borgere burde have været i et aktivt tilbud eller have haft ordinære løntimer i september måned.

Bilag:

Bilag 1: Kvartalsbog - 4. kvartal 2023 - Status pr. januar 2024 på målene i BP2023

Bilag 2: Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune

Bilag 3: Overblik vedr. resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune pr. 4. kvartal 2023

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

21Orientering om indtægtsbevilling til kunst i projektet Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord

Resume

Frederikssund Kommune modtog i starten af 2023 en tilkendegivelse om, at Statens Kunstfond vil bevilge 0,6 mio. kr. til at udvikle byrumskunst i relation til kystbeskyttelsesprojektet "Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord" på havnepladsen i Frederikssund. Efterfølgende har Statens Kunstfond tilkendegivet, at fonden vil bevilge yderligere 1 mio. kr. til projektet på samme vilkår som før. Udvalget skal med denne sag godkende en indtægtsbevilling på yderligere 1 mio. kr. Derudover indeholder sagen beslutning om processen for udvikling af byrumskunst, samt en orientering om det skitseprojekt for kystbeskyttelse, som kunstprojektet tager udgangspunkt i.

Supplerende resume til mødet i Job, erhverv og kultur d. 30. januar 2024:

Denne sag sendes til orientering i Job, erhverv og kultur, idet den omhandler en indtægtsbevilling til kunst i projektet Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord. Beslutning om indtægtsbevillingen er behandlet på møde i Klima, natur og energi d. 16. jan. 2024, hvor udvalget anbefalede sagen. Sagen behandles på mødet i Byrådet d. 31. jan. 2024.

Indstilling

Indstilling til mødet i Klima, natur og energi d. 16. januar 2024:

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsindtægter på 1 mio. kr. vedrørende projekt Kunsten mellem by og fjord, der samtidig frigives.
 2. Der gives tillægsbevilling for bruttoanlægsudgifter på 1 mio. kr. vedrørende projekt Kunsten mellem by og fjord, der samtidig frigives.
 3. Proces for udvikling af kunstprojekt godkendes

Supplerende indstilling til mødet i Job, erhverv og kultur d. 30. januar 2024:

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 16. januar 2024, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Mer-bevilling fra Statens Kunstfond

Frederikssund Kommune søgte i januar 2023 Statens Kunstfonds pulje: "Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt". Formålet var at skabe kunst, der kan integreres i kystbeskyttelsesprojektet på havnepladsen i Frederikssund, bl.a. på baggrund af et ønske fra borgerne under inddragelsesprocessen i sommeren 2022.

Statens Kunstfond gav tilsagn om en bevilling på 0,6 mio. kr. samt rådgivning fra kunstfonden. Kunstprojektet kræver kommunal medfinansiering på 0,6 mio. kr., som finansieres af det allerede afsatte budget til kystbeskyttelsesprojektet. Dette godkendte Byrådet på byrådsmødet marts 2023. Efterfølgende har Statens Kunstfond tilbudt at bevilge yderligere 1 mio. kr. til projektet, på samme vilkår som oprindeligt. Se vedhæftede bevillingsbrev, bilag 1. Administrationen ønsker derfor at udvalget godkender tillægsbevillingen.

Afsæt for kunst på havnepladsen

I sommeren blev der afholdt et temamøde med Klima, natur og energi, samt Plan og teknik, hvor et første skitseprojekt for kystbeskyttelsesprojektet blev fremlagt og drøftet. Efterfølgende blev skitseforslaget fremlagt for byens borgere på et møde på havnepladsen.

Rådgivere og administrationen har arbejdet videre med skitseforslaget. Vedlagt er en skitse med koncept for projektet på havnepladsen, som danner afsættet for det kunstprojekt, der nu skal igangsættes. Se bilag 2. Projektet er stadig i udvikling, og den præcise placering og udformning af elementer, herunder højvandsmuren, er ikke fastlagt. Der har været arbejdet med løsninger hvor højvandsmuren føres hhv. øst eller vest om Restaurant Toldboden. Administrationen er i dialog med Toldboden vedr. murens linjeføring omkring restauranten, og denne dialog vil fortsætte i det videre forløb. Skitsens linjeføring kan derfor ikke anses for at være den endelige.

Rådgiverholdet er aktuelt ved at undersøge, hvad der er teknisk muligt ift. kotehøjder, og hvordan projektet kan skabe mest værdi for byrummet. Vi forventer at vedlægge et projekt hvor elementer og sikringens linjeføring er på plads, på en sag til marts, med beslutning om projektets sikringskote.

Den kunstneriske opgave

Den fysiske ramme for kunstprojektet er havnepladsen på Frederikssund Kulturhavn. Kunstprojektet skal udvikles specifikt til denne placering.

Kunstprojektet skal tage udgangspunkt i, at:

 • Integrere et eller flere kunstneriske greb med havnepladsens arkitektur og det kommende kystbeskyttelsesprojekt. De kunstneriske greb kan være abstrakte, fortællende eller bidrage med nye funktioner.
 • Det kunstneriske udtryk tilfører havnemiljøet et højt kunstnerisk kvalitetsniveau, samler havnepladsen visuelt og skaber en god stemning for ophold.
 • Kunsten bidrager til at give byen identitet, vække nysgerrighed og måske blive et vartegn for Frederikssund. Kunstprojektet må gerne inddrage Frederikssunds historie, klimaforandringer eller andre spørgsmål kunstner finder relevante.

Proces for udvikling af kunst til havnepladsen

Der er i forbindelse med udarbejdelse af kunstprojektet til havnepladsen nedsat en styregruppe, der er ansvarlig for gennemførelse af processen. I styregruppen sidder Statens Kunstfond med en administrativ medarbejder og en repræsentant fra States Kunstfonds Udvalg for Kunst i det offentlige rum. Derudover sidder relevante medarbejdere fra administrationen, en ekstern rådgiver, som repræsenterer kystbeskyttelsesprojektet, en repræsentant fra Willumsens Museum og borgmesteren.

Styregruppen har besluttet at invitere tre kunstnere, som vil blive bedt om at udarbejde et skitseprojekt for at få belyst forskellige tilgange til projektet. Vedlagt er et procesdiagram over udvikling af kunstprojektet, se bilag 3.

Processen afholdes på samme måde, som vi tidligere har afholdt arkitektkonkurrencer for anlægsprojekter. Det er dermed styregruppen, der står inde for opdraget, der ligger til grund for kunstnernes udarbejdelse af skitseprojekt. Det forventes, at de tre kunstnere i sommeren 2024 kan præsentere deres færdige skitseprojekter for styregruppen. Styregruppen vælger et projekt, som skal anbefales byrådet at realisere. Dette sker, når Plan og teknik indstiller det samlede byrumsprojekt til byrådets godkendelse. Administrationen forventer at udstille det valgte projekt på havnepladsen.

Denne sag sendes til orientering i Job, erhverv og kultur i februar 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Projekt Kunsten mellem by og fjord, er fuldt finansieret af Statens kunstfond med 1 mio. kr. Tilskuddet bevirker en opskrivning af bruttoanlægsudgifterne i 2024 med 1 mio.kr., som dermed medgår til at presse anlægsrammeoverholdelse i 2024. Et tilsvarende mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne skal derfor identificeres ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2024.

Bilag

22Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Anders Munch Skovgren informerede om status for Slangerup Bibliotek som kulturhub. Der vedlægges et notat som bilag til referatet.

Bilag

23Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.