Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 28. november 2023

Restaurant Kalvø kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

135Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

136Beslutning om fokusområder i Beskæftigelsesplan 2024

Resume

I denne sag fremlægges forslag til fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, som grundlag for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2024. Beskæftigelsesplan 2024 bliver forelagt udvalget på mødet i december.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og beslutte fokusområder og målsætninger i Beskæftigelsesplan 2024

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 3. november 2023, pkt. 122:

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Godkendt. Værdig sagsbehandling flyttes op som nr. 1, idet udvalget bemærker, at fokusområder og målsætninger ikke er prioriteret.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Der er ikke længere et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne udarbejder en beskæftigelsesplan.

I Frederikssund kommune er der fortsat et ønske om, at der opsættes prioriterede fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen til gavn for borgere og virksomheder.

Dette forslag til fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen har entydig fokus på at skabe de bedste effekter/resultater af indsatsen fremover. Der er ikke længere fokus på processuelle forhold, såsom samtaler og tilbud.

Forslagene til fokusområder er fremkommet ved at tage udgangspunkt i de nationale målsætninger, udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vurdering af niveauet af - og udviklingen i de forskellige målgrupper på overførselsindkomst og særligt prioriterede områder af betydning i Frederikssund Kommune.

I bilaget "Nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024" fremgår de nationale målsætninger, der er identiske med dem der blev udmeldt for 2023.

I bilaget ”Status og udvikling i målgrupperne det seneste år” ses en samlet oversigt over de forskellige målgrupper på offentlig forsørgelse - andel på ydelserne og udviklingen det seneste år sammenlignet med landsgennemsnittet.

Der foreslås 6 fokusområder og hertil 10 målsætninger for indsatsen i 2024.

1. Flest mulig ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft

Ledigheden i Frederikssund er lav sammenlignet med landsgennemsnittet, og virksomhederne efterspørger i høj grad medarbejdere. Ledigheden forventes fortsat at være svagt stigende det kommende år - dette dog samtidig med at virksomheder og offentlige organisationer fortsat forventes at have rekrutteringsudfordringer. Det foreslås derfor at prioritere at sikre, at flest mulige ledige hurtigt kommer i beskæftigelse og dermed afhjælpe virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Målsætninger:

 • Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal mindst ligge 1 procentpoint under landsgennemsnittet.
 • Andelen af jobordrer, der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.
 • Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcenteret samarbejder med, er tilfredse med den service, de får i jobcenteret.

2. Færre og kortere sygedagpengeforløb

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft betyder, at raske medarbejdere, uden længerevarende sygefravær, er afgørende for deres produktivitet. Jobcenterets indsats for at hjælpe med hurtig tilbagevenden og indsatser for at fastholde medarbejdere er af stor betydning. Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende i takt med, at ledigheden har været faldende i Frederikssund. Stigningen har været relativt større i Frederikssund end på landsplan. Derfor foreslås fokus på sygedagpengeindsatsen.

Målsætning:

 • Gabet i andelen af borgere på sygedagpenge (og i jobafklaringsforløb) skal nedbringes med mindst 0,2 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet i 2024

3. Unge skal i uddannelse

Indsatsen for at få unge til at tage en uddannelse har i en del år været et fokusområde i Frederikssund kommune. Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har været positiv, og fokus på denne positive udvikling foreslås derfor fastholdt med fortsat prioritering af ungeindsatsen i 2024.

Målsætning:

 • Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 nedbringes til at være mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

4. Flygtninge og familiesammenførte skal i job

Flere og flere flygtninge – herunder også ukrainere - er kommet i beskæftigelse i løbet af de seneste år, og andelen af beskæftigede i Frederikssund er tæt på at være på niveau med landsgennemsnittet. Ambitionen er at få endnu flere modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til at deltage i arbejdsfællesskabet.

Målsætning:

 • Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet i 2024.

5. Psykisk sårbare og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den lave ledighed og den høje beskæftigelse giver gode muligheder for at få flere psykisk sårbare og borgere med handicap mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der kan både være tale om ordinær beskæftigelse, småjobs eller fleksjob. I Frederikssund ligger vi marginalt under landsgennemsnittet i andel, der er i fleksjob, og vi har ikke så mange borgere, der har lønnede timer i form af småjobs. Derfor foreslås dette prioriteret i 2024.

Målsætninger:

 • Andelen af fleksjobberettigede, der er i beskæftigelse skal mindst op på 85 % i 2024.
 • Andelen af borgere, der opnår lønnede timer, skal øges til mindst 20 % i 2024.

6. Alle borgere skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb

Sidst men ikke mindst skal jobcenteret fortsat sikre, at borgerne føler sig mødt i den situation, de er i, og dermed ser vejledningen og indsatsen som en håndsrækning. At kommunen og jobcenteret naturligvis stiller krav, men at indsatsen er respektfuld og foregår i en positiv ånd.

Derfor foreslås det, at der igen i 2024 gennemføres en værdigheds- og tilfredshedsundersøgelse for jobcenterets borgere.

Samtidig er en aktiv og i så høj grad som mulig virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats essentiel for at skabe succes i beskæftigelsesindsatsen. Derfor foreslås det, at den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats udbygges i 2024.

Målsætninger:

 • Mindst 75 % af borgerne er tilfredse med det forløb, de har i jobcenteret.
 • Andelen af ledige, der er i virksomhedsrettet tilbud, skal i 2024 mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

For de foreslåede målsætninger, fremgår der af bilag "Forslag til målinger i Beskæftigelsesplan 2024" en status over udviklingen de seneste år, sammenlignet med landsgennemsnittet.

Målsætningerne for 2024 vil kunne blive justeret inden den endelige forlægning for udvalget, når der er flere data for 2023.

Forslaget til fokusområde 3. "Unge skal i uddannelse" er forelagt Unge, fritid og idræt til beslutning.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

137Beslutning om at godkende kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte

Resume

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne skal revideres en gang årligt. I denne sag forelægges Job, erhverv og kultur kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte med henblik på at sende denne til godkendelse i forbindelse med andenbehandling af det samlede katalog over kvalitetsstandarder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

 1. Godkende kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte

Historik

Indstilling, 26. september 2023, pkt. 109:

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende, at udkastet til kvalitetsstandarden sendes i høring med de øvrige kvalitetsstandarder for 2024.

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 26. september 2023, pkt. 109:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling, 28. november 2023

Forslag til Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for 2024 har været i høring i perioden fra 5. til 30. oktober 2024. Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven.

I høringssvarene er der ingen kommentarer vedrørende kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte. Administrationen anbefaler på den baggrund, at kvalitetsstandarden oversendes til godkendelse i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Sagsfremstilling, 26. september 2023, pkt. 109

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for Social og sundhed samt Omsorg og Ældres ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet den 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire målgrupper og formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejdere i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både borgerne og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellig lovgivning, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne. Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder, og hvad formålet med den er.

Kvalitetsstandarderne afspejler, hvilke ydelser og indsatser de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Samtidig med, at serviceniveauet skal være så tydeligt som muligt, lægges også vægt på, at enhver persons liv er forskelligt, og enhver afgørelse fra kommunens side skal derfor samtidig være konkret og individuel i forhold til borgerens behov og den enkeltes mål og muligheder.

Ingen ændringer i kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte

På møde den 1. juni 2023 (sag nr. 60) godkendte Social og sundhed en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Som led i processen er der foretaget en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis.

Den administrative revision har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandard for IPS – Individuelt planlagt job med støtte. Kvalitetsstandarden er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarden forelægges som en del af det samlede katalog i forbindelse med førstebehandlingen af kvalitetsstandarder i Social og sundhed den 28. september 2023. Godkender udvalget indstillingen, sendes kvalitetsstandarderne i høring fra den 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd. Kvalitetsstandarden godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af det samlede katalog i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer. Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og bruger-/pårørenderåd.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandard for 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at eventuelle ændrede udgifter holdes indenfor den eksisterende budgetmæssige ramme.

Bilag

138Beslutning om genforhandling af samarbejdsaftale for Selsø Slot 2024

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende samarbejdsaftalen med Selsø Slot for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende samarbejdsaftalen med Selsø Slot for 2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Job, erhverv og kultur træffe beslutning om at godkende samarbejdsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Den Plessenske Selsø Fond vedrørende Selsø Slot. Aftalen er gældende for 2024. Det er den samme aftale, som er gældende i 2023 og årene før. Ændringer består alene af opdatering af årstal, dato og tilskud for 2024, som er pris- og lønfremskrevet. Som det fremgår af aftalen, yder Frederikssund Kommune Den Plessenske Selsø Fond et tilskud til drift af Herregårdsmuseet Selsø Slot på 366.047 kr. for året 2024.

Vedhæftet sagen er udkast til samarbejdsaftale for 2024 mellem Frederikssund Kommune og Den Plessenske Selsø Fond.

Inddragelse

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i dialog med Den Plessenske Selsøfond.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen. I budgetaftalen for 2024 er der budgetlagt med 347.745 kr., hvilket inklusiv moms svarer til tilskudsbeløbet på 366.047 kr. Dette svarer til en stigning på 5,7 pct. i forhold til beløbet i 2023 på 346.274 kr. (inkl. moms). Frederikssund Kommune følger KL's anvisninger for pris- og lønregulering på de enkelte arter.

Bilag

139Beslutning om underskudsgaranti for festivaler 2023

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om uforbrugte midler, der er afsat til underskudsgarantier i 2023 for de to festivaler Frederikssund Festival og Snake City Jazzfestival.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Uforbrugte midler til underskudsgaranti for musikfestivaler lægges i kassen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur har en underskudsgaranti på 100.000 kr. der er fælles til de tre musikfestivaler Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen.

Udvalget har besluttet, at status for musikfestivalerne forelægges i 4. kvartal, hvor der træffes beslutning om fordeling af årets underskudsgaranti.

Festivalerne skal senest en måned efter afholdt festival indsende en opgørelse med dokumentation af underskud.

I 2023 har to festivaler haft mulighed for at benytte sig af underskudsgarantien, da Hornsrock overgik fra at være festival til at være musikarrangør med et antal koncerter i løbet af året forskellige steder i Frederikssund Kommune, se sag 60 den 2. maj 2023. Hornsrock fik som ny musikforening bevilget underskudsgaranti fra Kulturpuljens øvrige midler.

De to øvrige festivaler, Frederikssund Festival og Snake City Jazzfestival, har i 2023 ikke haft brug for underskudsgarantien og derved er midlerne ikke brugt i år.

Administrationen anbefaler derfor, at samtlige 100.000 kr. til underskudsgarantier, som ikke er benyttet i år, lægges i kassen.

Begge festivaler udtrykker ønske om at underskudsgarantien vil bestå fremover.

Inddragelse

Oplysninger er indhentet hos Frederikssund Festival og Snake City Jazzfestival.

Økonomi

Godkendes indstillingen lægges pengene i kassen med en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr.

140Beslutning om samarbejdsaftale med Radio Mix FM og Funky Town 2024

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende samarbejdsaftale for 2024 med lokalradioerne Radio Mix FM og Funky Town.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende samarbejdsaftalen med Radio Mix FM og Funky Town, herunder godkende et tilskud på i alt 25.000 kr. for 2024.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Jesper Wittenburg (A), Hans Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Anna Poulsen (F).

Administrationens indstilling blev godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A).

Sagsfremstilling

Radio Mix FM og Funky Town ansøgte i august 2022 Kulturpuljen om tilskud på 50.000 kr. til produktion og udsendelse af lokalradio. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med et tilskud på 25.000 kr.

Radio Mix FM og Funky Town ansøgte i samme ombæring udvalget om at få et fast årligt tilskud på 50.000 kr. til produktion og udsendelse af lokalradio. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde forslag til en samarbejdsaftale med de to radiostationer og kommunen. Samarbejdsaftalen blev godkendt af udvalget på udvalgsmøde den 28. november 2022. Samtidig besluttede udvalget at imødekomme et beløb på 25.000 kr., som sammen med samarbejdsaftalen skal genforhandles årligt.

Vedlagt denne sag er udkast til samarbejdsaftale med de to radiokanalers foreninger, hhv. foreningen Radio N-FM (Radio Mix FM) og foreningen Frederikssund Lokalradio (Funky Town) for 2024.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet over samme skabelon som andre aftaler på kulturområdet, og der er ikke lavet ændringer i aftalen fra 2023, kun årstal og dato er opdaterede. Aftalen er 1-årig og skal genforhandles årligt. Den stiller krav om indsendelse af regnskab og årsberetning til Frederikssund Kommune.

Radio Mix FM og Funky Town oplyser, at de meget gerne vil fortsætte samarbejdet med Frederikssund Kommune, og at de håber, det kan blive på samme vilkår. Foreningerne oplyser desuden, at de har meldt sig ind i Kulturrådet i Frederikssund, at de prioriterer kulturstof højt, og at de har haft en række indbringende samarbejder det seneste år.

I bilag er vedhæftet eksempler på lokalradioernes udsendelser i 2023 samt de to foreningers vedtægter til yderligere information.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger som vedrører Kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi har i Kulturrådet haft et fint samarbejde med de lokale radiostationer i 2023, om dækningen de kulturlivet i kommunen. Vi kan derfor fint bakke op om, at samarbejdsaftalen forlænges – og der dermed også ydes tilskud i 2024.

Administrationen har været i dialog med Radio Mix FM og Radio Funky Town om udarbejdelse af samarbejdsaftalen.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da tilskuddet gives indenfor kulturpuljens afsatte budgetramme.

Bilag

141Orientering om udvikling af kulturtiltag i Slangerup

Resume

Job, erhverv og kultur orienteres med denne sag om udviklingen af kulturtiltag i Slangerup og de ønsker, som Slangerup Borger- og Erhvervsforening har til kommende kulturfaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at orientere Job, erhverv og kultur om udviklingen af kulturtiltag i Slangerup.

Job, erhverv og kultur har senest været præsenteret for sagen på udvalgsmøde den 31. januar 2023, hvor sagen blev udsat, og administrationen blev bedt om at gå i dialog med Slangerup City og Erhvervsforening med henblik på prioriteringer af lokation og kulturtilbud. På samme møde bad udvalget desuden administrationen om et overblik over kulturinstitutioner, -aktører og faciliteter i Slangerup. Disse er beskrevet i vedlagte bilag.

Borgerforeningen har tydeliggjort, at de ønsker et nyt kulturhus og har fremsendt en oversigt, over hvad de har af ønsker for hvad et kulturhus skal indeholde, disse præsenteres i sagen, for at give Job, erhverv og kultur et indblik i hvad det er borgerne ønsker. Administrationen fremlægger samtidig hvilke muligheder de ser, indenfor den bevilligede økonomiske ramme.

Budget 2024-2028

Ved den senest indgåede budgetaftale for Frederikssund Kommune 2024-2028 blev der ikke afsat midler til kulturtiltag i Slangerup før 2026. Beløbet er 1.104.000 kr. i 2026.

Borgermøde og ny organisering i foråret 2023

Administrationen har været i dialog med Slangerup City og Erhvervsforening, som i foråret 2023 skiftede navn til Slangerup Borger- og Erhvervsforening og fik en ny organisering.

Foreningen afholdt borgermøde den 11. april 2023 og har efterfølgende orienteret administrationen om nye planer og ønsker for at etablere et kulturhus i Slangerup.

Administrationen har, som en del af dialogen, anbefalet Slangerup Borger- og Erhvervsforening at tage kontakt til foreningen ’Kulturhuse i Danmark’ for at afsøge hjælp og rådgivning i forhold til opstart af et kulturhus eller en konstruktion med en forening, som afvikler kulturaktiviteter. Denne forening har kendskab til andre borgere i landet, som ønsker at starte et kulturhus. Det kræver en stærk organisering af frivillige ildsjæle og borgere at opstarte et kulturhus. Der vil være mange drøftelser i forhold til indhold, indretning og aktiviteter samt involvering af frivillige og kommunen. Fx. vil spørgsmål om, hvem der skal stå for den daglige drift, vedligehold samt organiseringen være aktuelle. Administrationen har også anbefalet foreningen at undersøge andre kulturhuses konstruktioner i kommunen, fx Sønderby Kulturhus, som er drevet af lokale frivillige - uden driftsmidler fra Frederikssund Kommune.

Administrationen har i samme omgang informeret om fonde, som støtter denne slags tiltag. Der er i øjeblikket flere puljer og fonde, som ønsker at understøtte udvikling af fællesskaber og lokale samlingssteder i mindre byer, landsbyer og lign., fx Nordea-fonden. Det er oplagt, at Slangerup Borger- og Erhvervsforening afsøger disse muligheder. Det er samtidig administrationens vurdering, at en sådan proces kan være et længerevarende forløb, hvor man starter med at få etableret en forening og afsøger interessen for kulturaktiviteter blandt borgere i byen. Det er afgørende for kvaliteten af disse aktiviteter, at det er borgerne, der er initiativtagere og driver udviklingen frem mod et kulturhus. Administrationens rolle vil være at bistå i rådgivning og hjælpe med rammerne herunder tilladelser mm.

Slangerup Borger- og Erhvervsforenings ønsker til et kulturhus i Slangerup

Slangerup Borger- og Erhvervsforening har som nævnt ovenfor, informeret om at de ønsker et kulturhus i Slangerup. Foreningen har oplyst om en lang række af ønsker til, hvad et nyt kulturhus skal indeholde. Foreningen estimerer, at et kulturhus skal have plads til op mod 150 personer afhængigt af arrangementernes form. De ønsker blandt andet, at det skal kunne rumme foredrag, musikarrangementer og koncerter, foreninger, yoga, bridge med mere. Foreningen stiller desuden forslag om, at et kulturhus skal rumme kommunalt ansatte kultur- og/eller turismemedarbejdere à la modellen i Rejsestalden og Elværket. Det vil dels kræve et mange-facetteret hus og 2-3 årsværk, at bemande det.

I vedlagte bilag findes en detaljeret oversigt over foreningens ønsker for kulturaktiviteter.

Brobæksgade 12A

Slangerup Borger- og Erhvervsforening har udtrykt interessere i bygningen Brobæksgade 12A i Slangerup som kulturhus. De mener, den er bedst egnet i forhold til placering i byen og til de aktiviteter, som foreningen ønsker at afholde. Bygningen er privatejet. Administrationen har tilset bygningen den 6. september 2023 med repræsentant fra Slangerup Borger- og Erhvervsforening og ejendomsmægler og har følgende bemærkninger:

Brobæksgade 12A er i en tilstand, hvor det kræver store og omkostningstunge renoveringer, før det vil kunne benyttes som kulturhus, blandt andet ville køkkenet skulle udskiftes, der skal etableres flere toiletter, gulvene er meget slidte og vil skulle skiftes, afhængigt af indretning skal der etableres branddøre flere steder. Derudover vil et forsamlingslokale til 150 personer udløse krav om tre flugtvejsdøre samt installering af ventilation.

På baggrund af tilsynet kan administrationen ikke anbefale Brobæksgade 12A, da der vil være store omkostninger forbundet med at erhverve bygningen og sætte den i stand til et formål som kulturhus.

Som det fremgår af tidligere sager, har administrationen undersøgt en lang række lokationer. Frederikssund Kommune råder ikke over ledige bygninger i Slangerup, som er oplagte til formålet. Da det heller ikke ligger i Byrådets opdrag, at erhverve ny ejendom, er det administrationens opfattelse, at foreningen kan benytte sig af eksisterende lokaler som er beskrevet i tidligere sager. Det ligger heller ikke i byrådets opdrag at købe et nyt hus og bemande og drifte det med kommunalt ansatte.

Derfor vil det være administrationens anbefaling, at det i første omgang vil være borgerforeningen i samarbejde med frivillige, som udvikler og driver kulturaktiviteter i nuværende lokaler.

Muligheder for kulturaktiviteter i Slangerup Bibliotek og administrationsbygning

Administrationen har undersøgt muligheden for at udvikle en del af biblioteket i Slangerup til at kunne rumme funktion som kulturhus. En sådan udvikling vurderes umiddelbart at kræve nogle ombygninger. Til at undersøge behov for ombygninger samt at kigge på bygningens muligheder som kulturhus, bør en rådgiver i form af en arkitekt tilknyttes. Dette kan påbegyndes i 2026, af de afsatte anlægsmidler, hvis dette prioriteres.

I sammenhæng med udvikling af biblioteksbygningen kan det undersøges, hvad det vil kræve af bygningstilpasning at afholde koncerter i gymnastiksalen i administrationsbygningen i Slangerup.

Administrationen kan bistå Slangerup Borger og Erhvervsforening i at konceptudvikle på deres planer for kulturaktiviteter samt hjælpe med at undersøge nuværende lokaler og/eller muligheden for at udvikle bibliotekets faciliteter, i fald borgerforeningen ønsker det og der afsættes midler til dette.

Inddragelse

Administrationen har været i løbende dialog med Slangerup Borger- og Erhvervsforening i udarbejdelse af sagen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

142Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 til projekt Renovering af Willumsens Museum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 25,11 mio. kr. i 2024 til projekt Renovering af Willumsens Museum.

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 25,11 mio. kr. i 2024 til projekt Renovering af Willumsens Museum for at sikre nødvendig fremdrift, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 25,11 mio. kr. til projekt Renovering af Willumsens Museum, som søges frigivet i nærværende sag.

143Beslutning om Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag beslutte indsatser, der har til formål at fremme den lokale erhvervsvenlighed i kommunen på baggrund af Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Beslutte indsatser, der skal fremme den lokale erhvervsvenlighed i kommunen.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 3. november 2023, pkt. 120:

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Anbefales, idet de to nederste pinde i sagsfremstillingen kvalificeres nærmere på et kommende udvalgsmøde i Job, erhverv og kultur.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Hvert år undersøger Dansk Industri den lokale erhvervsvenlighed for at gøre det enkelt at sammenligne erhvervsforholdene i kommunerne. Undersøgelsen kan bruges til at påpege forbedringspotentialer til gavn for Dansk Industris medlemmer, kommunerne og erhvervslivet generelt.

Frederikssund Kommune ligger i år på en 69. plads. Dette er en fremgang på 18 pladser sammenlignet med 2022, hvor Frederikssund Kommune lå på en 87. plads.

Nedenstående ses Frederikssund Kommunes placering på kategorierne og frem- eller tilbagegang i forhold til 2022. En mere detaljeret oversigt af Frederikssund Kommunes erhvervsvenlighed på samtlige indikatorer kan ses i bilag.

 1. Overordnet erhvervsvenlighed: 60. plads (fremgang på 4 pladser)
 2. Infrastruktur og transport: 59. plads (fremgang på 10 pladser)
 3. Arbejdskraft: 86. plads (fremgang på 3 pladser)
 4. Uddannelse: 89. plads (tilbagegang på 2 pladser)
 5. Sagsbehandling: 57. plads (fremgang på 23 pladser)
 6. Grøn Udvikling: 46. plads (fremgang på 43 pladser)
 7. Brug af private leverandører: 16. plads (fremgang på 57 pladser)
 8. Digitale rammer: 85. plads (fremgang på 8 pladser)
 9. Skatter, afgifter og erhvervsarealer: 51. plads (fremgang på 5 pladser)
 10. Information og dialog: 58. plads (fremgang på 12 pladser)

Administrationen ser positivt på fremgangen i ovenstående placeringer, som er et resultat af indsatser på tværs af kommunens organisation og bl.a. i samarbejde med eksterne parter på erhvervsområdet.

Nedenfor ses en rangorden for virksomhedernes holdning til, hvad Frederikssund Kommune bør prioritere (virksomhederne er blevet bedt om at angive to prioriteter):

 • Infrastruktur og Transport
 • Arbejdskraft
 • Sagsbehandling
 • Skatter, afgifter og gebyrer
 • Brug af private leverandører
 • Grøn udvikling
 • Uddannelse
 • Information og dialog
 • Digitale rammer
 • Erhvervsarealer og -områder

Frederikssund Kommunes indsatser for lokal erhvervsvenlighed

Frederikssund Kommune har flere tiltag på erhvervsområdet, som tilgodeser kommunikation, vidensdeling og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Administrationen anbefaler at fortsætte med følgende tiltag:

 • Afholdelse en årlig erhvervskonference/erhvervsevent.
 • Gennemføre virksomhedsbesøg mellem politikere, virksomheder og administration.
 • Udsende ErhvervsNyt med erhvervsrelaterede emner til abonnenter.
 • Samarbejde med Frederikssund Erhverv.
 • Samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden om udbredelse af deres tilbud og ydelser til lokale virksomheder.
 • Samarbejde med Destination Fjordlandet for udvikling af turismen og markedsføring af turismeaktører og deres produkter.
 • Formidling af Erhvervservice med profilering af nøglepersoner for erhvervslivet på kommunens hjemmeside.
 • Foretage udvalgte miljøtilsyn med kommunes virksomheds- og erhvervskonsulent.
 • Bibeholde en kommunal kontaktperson i forbindelse med Bredbåndspuljen og udlægning af bredbånd.
 • Udføre indsatser fra kommunes klimahandleplan.
 • Samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Dansk Industri om skole-virksomhedssamarbejdet
 • Udvikle bymidter til fordel for borgere og erhvervsliv i samarbejde med relevante parter, bl.a. gennem Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel.
 • Arbejde kontinuerligt for nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager.
 • Erhvervskonsulenten sidder hos Frederikssund Erhverv hver tirsdag.
 • Forbedret information om muligheder på beskæftigelsesområdet via kommunens hjemmeside.
 • Bedre mulighed for direkte og en indgang til Jobcentret.
 • Direkte telefonisk kontakt til virksomhedskonsulenterne.
 • Nyt tilbud om konsulentbistand i hele rekrutteringsprocessen via Jobcentret.
 • Nyt tilbud om opkvalificering via kommunens uddannelsesambassadør.
 • Indgåelse af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder.

Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

På baggrund af Dansk Industris undersøgelse foreslår administrationen at fokusere på tre områder. Nedenstående ses forslag til indsatser, som vil blive fulgt op på gennem konkrete sager:

 • Infrastruktur og transport
  • Administrationen vil fortsat arbejde for tværregional god kollektiv transport.
 • Arbejdskraft
  • Indgåelse af partnerskabsaftaler med virksomheder for at fremme den lokale arbejdskraft og øge den lokale beskæftigelse. Et årligt udbudsmøde, hvor lokale virksomheder orienteres om kommende kommunale anlægs- og byggeopgaver, og viden om hvordan opgaverne bydes ud.
  • Understøtte samarbejde og vidensdeling med fokus på byggeriet i Vinge.
 • Uddannelse
  • Fokuseret indsats mellem uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder med henblik på at højne og holde arbejdskraften i Frederikssund Kommune.

Dertil foreslår administrationen yderligere indsatser, som tilgodeser flere kategorier:

 • Årligt dialogmøde for DI-medlemsvirksomheder i foråret om erhvervsindsatser i kommunen.
 • Årligt morgenmøde om erhvervssamarbejde i kommunen.

Ovenstående fokusområder og indsatser tager højde for Erhvervs- og Vækstpolitikkens temaer og målsætninger. Flere af de foreslåede indsatser kræver yderligere dialog med relevante parter på erhvervsområdet.

Inddragelse

Dansk Industri og Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

144Beslutning om foreløbig samarbejdsaftale 2024 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

Resume

Udvalget skal med denne sag beslutte foreløbig samarbejdsaftale 2024 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende foreløbige samarbejdsaftale 2024 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 3. november orienterede Frederikssund Erhvervs formandskab, under punkt 118, om status på samarbejdsaftalen 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Der blev til mødet aftalt mellem parterne, at en ny samarbejdsaftale 2024 startes udarbejdet i januar 2024. En foreløbig samarbejdsaftale for 2024 er nødvendig for at danne retning for den lokale erhvervsfremme i Frederikssund Kommune, indtil arbejdet med en ny samarbejdsaftale er gennemført mellem parterne. Den foreløbige aftale fortsætter indsatser indenfor:

 • Grøn Omstilling og Energi
 • Uddannelse, arbejdskraft samt skole/virksomhedssamarbejde
 • Erhvervsservice og -udvikling
 • Interessevaretagelse og Investeringsfremme
 • Bosætning

Indsatsområderne for Infrastruktur og Digitalisering indgår ikke i den foreløbige samarbejdsaftale 2024 grundet en prioritering af de andre indsatsområder.

Under indsatsområdet for Bosætning skal driften af platformen, Fjordliv, løftes af Frederikssund Erhverv.

Den foreløbige samarbejdsaftale 2024 er anført i bilag.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

145Orientering om status på Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken

Resume

Udvalget skal med denne sag orienteres om status for indsatser i Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Handleplanen har et 5-årigt sigte med en årlig opfølgning. Ved den årlige opfølgning er der mulighed for, på baggrund af aktuelle samfunds- og erhvervsvilkår, at prioritere indsatser, der tilgodeser størst mulighed for erhvervsfremme. Der gives status inden for handleplanens syv overordnede temaer:

 • Infrastruktur
 • Digitalisering
 • Iværksætteri
 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Uddannelse og videnbroer
 • Tværgående samarbejder
 • Grøn Omstilling

Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken og status for kommunens indsatser er vedlagt sagen som bilag. Kommunen har fokus på 29 indsatser, hvilke indgår i den årlige status.

Indsatserne har følgende status:

 • 19 indsatser er opfyldt/opfyldt, pågår løbende.
 • 6 indsatser er påbegyndt.
 • 0 indsatser er ikke påbegyndt.
 • 4 indsatser bør få foretaget ændringer.

Proces for opdatering af Erhvervs- og Vækstpolitikken og handleplanen

Det fremgår af handleplanen, at den skal revideres i 2025. Der henvises til proces for opdatering af Erhvervs- og Vækstpolitikken med dertilhørende handleplan godkendt til udvalgsmødet den 07. marts 2023.

Inddragelse

Ingen eksterne interessenter har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

146Orientering om Fishing Zealands aktiviteter i 2023

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag orienteres om Fishing Zealands aktiviteter, der er blevet gennemført i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Hvert år afholder Fishing Zealand en række aktiviteter i Frederikssund Kommune. Der har i 2023 været følgende aktiviteter/arrangementer:

 • Shelter og Sølvtøj – Weekendarrangement med havørredfiskeri
 • Fang din første fisk – Hornfiskearrangement for familier
 • Hornfiskearrangement ved Tandstumperne
 • Sommerferiefiskeri for familier ved Grønlien Sø
 • FZ Ugen: Grønlien Sø – Familiefiskeri i skolernes efterårsferie
 • Bidrag til FZ-grejbank

Udover ovenstående aktiviteter har Frederikssund Kommune et samarbejde med Grusbanden, som har fundament i Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand. I 2023 har Grusbanden haft følgende aktiviteter:

 • Registrering af gydegravninger på tidligere restaurerede vandløbsstrækninger
 • Udsætning af ørreder – et samarbejde mellem Grusbanden og Havelse Å Vandpleje
 • Græse Å restaurering
 • Bestandsanalyser af ørreder i vandløb, som Grusbanden tidligere har restaureret
 • Opfiskning af moderfisk – et samarbejde mellem Grusbanden og Havelse Å vandpleje

Fishing Zealand har et samarbejde med Naturgrundlagsgruppen, som i 2023 har udført følgende arbejde:

 • Gydetællinger i bl.a. Græse Å og Sillebro Å, januar-februar.
 • Opstart af gydetællinger igen i november.

Værdi af medlemskab i Fishing Zealand

Vedlagte bilag viser Fishing Zealands opgørelse over værdiskabelsen for Frederikssund Kommune i forhold til medlemskabet. Opgørelsen dækker forrige år (2022) og værdien af medlemskabet afspejles i, hvor mange projekter og arrangementer Fishing Zealand deltager i og laver i kommunen. Samarbejdet er fleksibelt og ændrer sig fra år til år. Fishing Zealands udregning af den estimerede værdi af deres projekter og aktiviteter er opgjort til at være 487.075 kr. i 2022 for Frederikssund Kommune. Udgiften til medlemskabet for Frederikssund Kommune i 2022 var 150.000 kr.

Baggrund

Frederikssund Kommune blev medlem af foreningen, Fishing Zealand, i begyndelsen af 2018. Foreningens formål er at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv.

Grusbanden er en støttende platform for et netværk af frivillige i form af sportsfiskerforeninger, lystfiskere og lokale borgere. Grusbanden har til formål at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet samt bidrage til samarbejdet mellem frivillige, kommunerne og lodsejerne på Sjælland og Øerne. Grusbanden har fundament i Danmarks Sportsfikserforbund og Fishing Zealand.

Naturgrundlagsgruppen består af repræsentanter fra alle medlemskommunerne, der sammen med de øvrige gruppemedlemmer er ansvarlig for at koordinere indsatsen, samle op på de konkrete indsatser, synliggøre disse og være talsmænd for- og kontaktpersoner til Fishing Zealand. Gruppens ansvarsområde er at idé-udvikle på produkter, events og services samt at gennemføre projekter og koordinere aktiviteter, der forbedrer naturgrundlaget i forhold til at sikre gode gyde- og opvækstforhold for fisk. Der vil være særligt fokus på fisk, der har deres liv i tilknytning til fersk- eller brakvand.

Frederikssund Kommune betaler et kontingent på 150.000 årligt til Fishing Zealand. Ud af de 150.000 kr. afsættes 25.000 kr. til lokale arrangementer, som aftales individuelt med hver medlemskommune.

Inddragelse

Fishing Zealand og Grusbanden har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

147Orientering om Detailhandelsanalyse 2023

Resume

Der er gennemført en ny detailhandelsanalyse for Frederikssund Kommune. I denne sag orienteres om hovedresultater i den gennemførte analyse.

Chefkonsulent Anker Riis deltager under sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 27. september 2023, pkt. 165:

Taget til efterretning.

Sagen oversendes til orientering i Job, erhverv og kultur samt Udvalget for Frederikssund bymidte - liv og handel.

Fraværende: Kirsten Reiser Weiland (N)

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 3. november 2023, pkt. 121:

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet efterspurgte i forbindelse med Kommuneplan 2021 et aktuelt vidensgrundlag for planlægningen i kommunens hovedbyer med særligt fokus på Frederikssund By. Der blev efterspurgt et samlet overblik i planlægningen for trafik, boligudbygning, detailhandel, serviceerhverv og offentlige institutioner, så byernes fremtidige udvikling bygger på en sammenhængende og tværgående strategi. Detailhandelsanalyse, parkeringsanalyse og trafikanalyse var alle forældede. Byrådet afsatte derfor på budgetterne i 2022 og 2023 midler til aktuelle analyser, som skulle styrke vidensgrundlaget for planlægningen i Frederikssund By og har efterfølgende endvidere nedsat et projektudvalg, § 17, stk. 4 udvalg, Frederikssund Bymidte - liv og handel, som arbejder med, hvordan fysiske tiltag i købstaden kan bidrage til bylivet. Tiltagene og den erfaring, der opnås i projektudvalget skal samtidig bidrage til udviklingen af resten af kommunen.

Resultatet af parkeringsanalysen blev forelagt Plan og teknik i februar 2023. Der er ydermere igangsat en trafikanalyse for Frederikssund By samt gennemført en ny detailhandelsanalyse for hele Frederikssund Kommune.

Detailhandelsanalysen bygger på indsamlet 2022-data for omsætning, butiksarealer mv. Detailhandelsanalysen omfatter som tidligere detailhandelsanalyser hele kommunen og ikke kun Frederikssund By. Analysen bygger på samme metode og afgrænsninger som den seneste detailhandelsanalyse fra 2015 (med data for 2014) og det er således muligt at vurdere udviklingen i detailhandlen over perioden. Detailhandelsanalysen indeholder derudover som noget nyt en kortlægning af serviceerhvervenes placering i byerne. Kundeorienterede serviceerhverv udgør en stigende del af det kommercielle byliv. Serviceerhvervene består af erhverv som frisører, saloner mv. indenfor personlig pleje samt restauranter, caféer mv., der i høj grad fungerer på samme vilkår som detailhandlen. Serviceerhvervene består også af erhverv som f.eks. banker og læger, der i højere grad har karakter af gøremål, men som sikrer en kundestrøm og er vigtige for udbuddets bredde.

Detailhandel består af handel med henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer. Udvalgsvarer er varer, som kan anvendes flere gange og gennem en længere periode, f.eks. tøj, sko, isenkram, legetøj, boligtilbehør, elektronik mv. Dagligvarer er varer som forbruges, når de bruges, dvs. kortvarige forbrugsvarer f.eks. madvarer, drikkevarer, blomster, medicin og rengøringsmidler.

Markeds- og konkurrenceforholdene er meget forskellige for udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker. Der er hård konkurrence mellem de større byer om at tiltrække butikker, som sælger beklædning og øvrige udvalgsvarer og konkurrencen skærpes af, at der i disse år sker en stigning i nethandlen. Frederikssund Kommunes udvalgsvarebutikker påvirkes markant af udviklingerne i andre større byer og er meget afhængig af bymidtens generelle evne til at tiltrække kunder herunder turister, kunder i bymidtens dagligvarebutikker, brugere af bymidtens offentlige og private servicetilbud, bymiljøet mv. Dagligvarebutikker påvirkes derimod kun marginalt af dagligvarebutikker i andre kommuner og bymidternes generelle attraktion. Her er konkurrencen lokal.

Handel med udvalgsvarer sker primært i Frederikssund By

Detailhandelsanalyse 2023 viser, at det altovervejende er Frederikssund By, der giver kommunens borgere mulighed for at købe udvalgsvarer og beklædning i butikker. Cirka 94 % af omsætningen i beklædningsbutikker lå i 2022 indenfor den tidligere Frederikssund Kommune (før kommunesammenlægningen i 2007) og 6 % i de øvrige dele af kommunen. Cirka 88 % af omsætningen i butikker med øvrige udvalgsvarer lå i Frederikssund og kun 12 % i de øvrige byer tilsammen. Blandt årsagerne til Frederikssunds dominans kan nævnes:

 • Når kunderne skal købe beklædning og øvrige udvalgsvarer, ønsker de ofte at kunne gå i mere end én butik for at se på udbuddet. Jo flere butikker der er med beklædning eller en udvalgsvare i en by, jo stærkere er tiltrækningen overfor kunder, der vil købe den vare. Der er i 2022 optalt 40 butikker med beklædning i Frederikssund og kun 7 i resten af kommunen tilsammen. Der var i 2022 60 butikker med øvrige udvalgsvarer i kommunen og 46 af dem lå i Frederikssund.
 • En del af salget af beklædning og øvrige udvalgsvarer sker i forbindelse med, at kunden alligevel er ude at handle for at købe dagligvarer. Frederikssund Bymidte har kommunens største koncentration af dagligvarebutikker og de tiltrækker kunder, der ved siden af dagligvareindkøbet ofte også lige benytter byens udvalgsvarebutikker.
 • En del af salget kan også skyldes, at Frederikssund har store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som trækker kunder til byen.

Udfordringer med at fastholde udvalgsvarehandel

På det regionale plan er Frederikssund By og dermed Frederikssund Kommune presset. I 2014 lagde kommunens borgere 93 % af deres køb af beklædning og 87 % af deres køb af øvrige udvalgsvarer indenfor kommunen. I 2022 var tallene faldet til henholdsvis 59 % og 62 %. Frederikssund By har således, ligesom det gælder for de fleste større provinsbyer, udfordringer med at fastholde udvalgsvarehandlen. Det er imidlertid administrationens vurdering, at Frederikssund ikke er hårdere ramt end sammenlignelige byer og at Frederikssund bymidte har potentiale til at fastholde og måske udbygge udvalgsvarehandlen. Tilbagegangen skyldes dels konkurrence fra større bycentre f.eks. Lyngby, Hillerød og Roskilde, som alle har et større butiksudbud end Frederikssund og dels en øget nethandel.

Der er en række ting, som kommunen kan gøre for at fastholde et bredt udbud af butikker med udvalgsvarer i Frederikssund By, f.eks.:

 • Planlægge placeringen af dagligvarebutikker i Frederikssund By sådan, at de primært lægges i bymidten og i tæt forbindelse med udvalgsvare- og beklædningsbutikkerne, så dagligvarebutikkerne medvirker til at trække kunder til.
 • Placere offentlige funktioner, turismefaciliteter og kulturtilbud i bymidten, sådan at disse funktioner også medvirker til at trække kunder til.
 • Fastholde gratis parkering og nem adgang til parkering i Frederikssund bymidte.
 • Udvikle nye boliger og attraktive byrum tæt på bymidten.

Som ovenfor nævnt er det Frederikssund By, der helt overvejende giver kommunens borgere mulighed for at handle udvalgsvarer lokalt. Skibby har imidlertid fra 2014 til 2022 formået at fastholde 10 udvalgsvarebutikker i byen og heraf 8 i bymidten. Til sammenligning har Jægerspris 1 udvalgsvarebutik og Slangerup er gået fra 10 til 4 udvalgsvarebutikker i perioden 2014-2022. Skibby synes således at have et lille, men levedygtigt lokalt marked for udvalgsvarer.

Indenfor dagligvarehandel er konkurrencen lokal

Detailhandelsanalyse 2023 viser, at kommunens dagligvarehandel kun i meget begrænset omfang påvirkes af butikker i andre kommuner. Kommunens borgere køber ca. 95 % af deres dagligvarer indenfor kommunegrænsen og også indenfor kommunen, er konkurrencen ikke så meget mellem byerne, men primært mellem butikker i den samme by. Butikkerne indenfor den tidligere Frederikssund Kommune (før 2007) har en omsætning, der svarer til 104 % af det forbrug, indbyggerne i samme område har. Der er med andre ord borgere, der ikke bor i tidligere Frederikssund Kommune, der handler i Frederikssund - måske når de alligevel passerer Frederikssund på vej hjem fra job eller andet. De fleste dagligvareindkøb sker imidlertid i borgernes lokalområde. I områderne udenfor tidligere Frederikssund Kommune, svarer butikkernes omsætning til 87 % af borgernes dagligvareforbrug. Kun 48 % af dagligvareomsætningen og 30 ud af 63 butikker lå i 2022 i Frederikssund By. Slangerup og Skibby havde hver 9 dagligvarebutikker, Jægerspris havde 6 og i landområderne var der 9 dagligvarebutikker.

Indenfor dagligvarebutikker er der tendens til at butikker under ca. 1.000 m2 over tid lukkes og søges erstattet af discountbutikker på typisk 1.200 m2. Derudover er dagligvarehandlen i landsbyer udfordret.

I Frederikssund og i Skibby er det vigtigt for udvalgsvarehandlen, at dagligvarebutikker primært lokaliseres i bymidten og styrker denne. I Slangerup og Jægerspris er der få udvalgsvarebutikker tilbage at understøtte. Det anbefales imidlertid af andre grunde at holde dagligvarehandlen samlet i bymidterne i alle kommunens større byer. En dagligvarebutik kan sagtens klare sig udenfor bymidten, men det svækker bymidten, som socialt mødested og det svækker konkurrencen mellem de lokale dagligvarebutikker, hvis butikkerne ikke ligger sammen.

Dagligvarehandlen i landsbyerne er udsat. Hvor der i 2014 var 15 dagligvarebutikker i kommunen, var der i 2022 kun 9 tilbage, heraf 4 butikker på over 500 m2 i Venslev, Skuldelev, Dalby og Kulhuse. I mange tilfælde er dagligvarebutikken i en landsby et vigtigt socialt mødested af stor betydning for landsbyens liv, men samtidig er markedet nogle steder for lille til, at der kan drives en traditionel dagligvarebutik. Der eksperimenteres flere steder i landet med nye koncepter for, hvordan man kan drive butikker i landsbyer evt. med inddragelse af byernes egne ressourcer.

Kommunen kan ikke sikre fastholdelse af dagligvarehandlen i landsbyerne, men kan øge mulighederne for, at butikkerne kan overleve ved at undgå at placere dagligvarebutikker ud til det regionale vejnet, da butikker, der placeres her, trækker dagligvarehandlen væk fra landsbyernes butikker. Endvidere kan dagligvarehandlen understøttes ved at placere kommunale funktioner såsom trafikknudepunkter eller blot busstoppesteder tæt på butikkerne.

Overvejelser om justering af detailhandelsplanlægningen i den kommende kommuneplan 2025

Detailhandelsanalyse 2023 giver et grundlag for at overveje om kommunens detailhandelsplanlægning i kommuneplan 2021 skal justeres. Det er administrationens vurdering, at den overordnede struktur, hvor butikkerne placeres indenfor bymidteafgrænsninger i de 4 gamle hovedbyer og Vinge medvirker til at styrke byernes handelsliv. Det kan imidlertid overvejes at indskrænke de meget store bymidteafgrænsninger i f.eks. Slangerup og Skibby i forbindelse med Kommuneplan 2025 eller via kommuneplanens rammebestemmelser fremme, at butikkerne i disse byer holdes samlet og dermed understøtter hinanden. Det kan også være relevant at overveje, hvordan handlen i Frederikssund bymidte kan styrkes ved placering af kommende dagligvarebutikker, sådan at de understøtter kundestrømmene til udvalgsvarebutikkerne og herunder gågaden.

Inddragelse

Butikkerne i kommunen har med indberetning af omsætning og butiksareal medvirket aktivt til Detailhandelsanalyse 2023 og Frederikssund Erhverv m.fl. har bistået med at orientere butikkerne om analysen i forbindelse med indsamlingen af data.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

148Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Bilag

149Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.