Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 03. november 2023

Mødelokale F8 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

117Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

118Orientering om status for samarbejdsaftale 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

Resume

Udvalget skal med denne sag orienteres om status på samarbejdsaftalen 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Jf. mødestrukturen mellem udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse skal der i efteråret forelægges en status for samarbejdsaftalen for indeværende år samt ske en drøftelse af ønsker til samarbejdsaftalen for det kommende år. Se mødestrukturen i bilag 1.

Frederikssund Erhvervs formandskab deltager under punktet.

I bilag 2 er fremlagt en status for samarbejdsaftalen 2023.

I bilag 3 findes samarbejdsaftalen 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

119Beslutning om ny samarbejdsaftale med Selsø Slot

Resume

Herregårdsmuseet Selsø Slot rettede i foråret 2023 henvendelse til administrationen med henblik på udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune. I denne beslutningssag præsenteres udkastet til den nye samarbejdsaftale, som der skal træffes beslutning om.

Den Plessenske Selsø Fonds nye formand, Iben Jagd deltager på udvalgsmødet og præsentere museets nye visioner.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om godkendelse af en ny samarbejdsaftale mellem Selsø Slot og Frederikssund Kommune.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Den Plessenske Selsø Fond er en selvejende erhvervsdrivende fond. Fonden driver Herregårdsmuseet Selsø Slot i Hornsherred, Frederikssund Kommune. Fondens vedtægter rammesætter drift og aktivitet på slottet.

Fonden har to grundlæggende formål; at sikre den fredede bygningsmasse samt formidle slottes historie gennem aktivitet, arrangementer og fremvisning af stedet.

Smarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land understøtter Selsø Slot i at nå en organisation med en økonomi, der kan hvile i sig selv. For nationalparken er Selsø Slot et oplagt mødested og knudepunkt i fht. nationalparkens aktiviteter i Frederikssund Kommune og kan være katalysator for de visioner, nationalparken arbejder med i området. Derudover ligger Selsø Slot under nationalparkens indsatsområde om at bevare kulturarven. Nationalparken arrangerer blandt andet aktiviteter for familier i skolernes sommer- og efterårsferie. Der afvikles "Bliv Skjoldunge"-forløb for skoleklasser og der er udviklet et aktivitetshæfte for dagtilbud, der knytter sig til Selsø Slot.

Nationalpark Skjoldungernes Land har i nogle år støttet Selsø Slot med ekstra midler. I praksis betyder det, at Nationalparken supplerer med ca en halv stilling. Denne personaleressource, som en reel del af driften, er ikke en langtidsløsning, men tanken er, at samarbejdet med Selsø Slot fortsat skal være så etableret, at udviklingen af stedet såvel som området går hånd i hånd. Nationalparken yder derudover et årligt tilskud på 80.000 kr. for at bruge madpakkehuset til undervisningsforløb. Dette tilskud er ligeledes en midlertidig løsning.

I efteråret forventer Nationalparken at forestå oprensning af voldgraven.

Ny samarbejdsaftale mellem Selsø Slot og Frederikssund Kommune

Selsø Slot har med en ny bestyrelsesformand, nye kræfter i organisationen og nye visioner for museet iværksat en udviklingsproces mod at være et moderne og levende kulturtilbud for kommunen og regionens borgere og i samspil med Nationalpark Skjoldungernes Land samt Destination Fjordlandet at sætte Hornsherred og Frederikssund på landkortet. Selsø Slot ønsker derfor en mere moderne og tidssvarende version af samarbejdsaftalen med Frederikssund Kommune, som i højere grad matcher fondens ambitioner og visioner. På den baggrund præsenteres her udkast til en ny samarbejdsaftale.

Hovedtræk i den nye aftale:

 • Selsø Slot indgår i en lang række lokale samarbejder og arbejder målrettet for at være et kulturelt fyrtårn i Frederikssund Kommune, såvel som Nationalpark Skjoldungernes Land samt Destination Fjordlandet.
 • Herregårdsmuseet har opbygget en velfungerende organisationsstruktur og vægter de strategiske samarbejder, den frivillige indsats og den lokale forankring.
 • Museet indgår partnerskaber med bl.a. lokale leverandører, for derigennem at understøtte slottes drift og lokalsamfundet.
 • Museet drives for en stor dels vedkommende af frivillige kræfter, den frivillige bestyrelse samt to deltids ansatte.
 • I åbningssæsonen arrangeres koncerter, omvisninger, familieaktiviteter, markedsdage m.v. Slottes aktivitet afspejles i en årsplan, der godkendes af bestyrelsen.
 • I samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land udvikles og udbydes undervisningsforløb og aktiviteter til skoler og daginstitutioner. Museet udvikler desuden udefaciliteter, så børnefamilier m.fl. gå på opdagelse i slottes nærområde. Dette indsatsområde er under fortsat udvikling.

En uddybelse af aktiviteter og visioner kan findes i vedhæftede udkast til den nye samarbejdsaftale.

Frederikssund kommune yder et årligt driftstilskud, i 2023 er tilskuddet 346.274 kr. Driftstilskuddet prisindeksreguleres årligt. Den kommunale støtte er ikke lovpligtig.

Aftaleudkastet er udarbejdet i dialog med Selsø Slots ledelse og administration og administrationen i Frederikssund Kommune. Som en del af processen er der ligeledes fortaget en juridisk vurdering af aftalen.

En ny driftsaftale vil være gældende fra 1/1 2024 og vil kunne blive underskrevet af Frederikssund Kommune efter budgetforhandlingerne er vedtaget og det endelige driftstilskud kendes.

Vedhæftet sagen er bilag med den nuværende aftale og udkast til en ny samarbejdsaftale.

Inddragelse

Oplæg til fornyet aftale er udarbejdet i samarbejde med Selsø Slots administration og ledelse og administrationen i Frederikssund Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Tilskuddet er betalt for 2023.

Bilag

120Beslutning om Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag beslutte indsatser, der har til formål at fremme den lokale erhvervsvenlighed i kommunen på baggrund af Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Beslutte indsatser, der skal fremme den lokale erhvervsvenlighed i kommunen.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Hvert år undersøger Dansk Industri den lokale erhvervsvenlighed for at gøre det enkelt at sammenligne erhvervsforholdene i kommunerne. Undersøgelsen kan bruges til at påpege forbedringspotentialer til gavn for Dansk Industris medlemmer, kommunerne og erhvervslivet generelt.

Frederikssund Kommune ligger i år på en 69. plads. Dette er en fremgang på 18 pladser sammenlignet med 2022, hvor Frederikssund Kommune lå på en 87. plads.

Nedenstående ses Frederikssund Kommunes placering på kategorierne og frem- eller tilbagegang i forhold til 2022. En mere detaljeret oversigt af Frederikssund Kommunes erhvervsvenlighed på samtlige indikatorer kan ses i bilag.

 1. Overordnet erhvervsvenlighed: 60. plads (fremgang på 4 pladser)
 2. Infrastruktur og transport: 59. plads (fremgang på 10 pladser)
 3. Arbejdskraft: 86. plads (fremgang på 3 pladser)
 4. Uddannelse: 89. plads (tilbagegang på 2 pladser)
 5. Sagsbehandling: 57. plads (fremgang på 23 pladser)
 6. Grøn Udvikling: 46. plads (fremgang på 43 pladser)
 7. Brug af private leverandører: 16. plads (fremgang på 57 pladser)
 8. Digitale rammer: 85. plads (fremgang på 8 pladser)
 9. Skatter, afgifter og erhvervsarealer: 51. plads (fremgang på 5 pladser)
 10. Information og dialog: 58. plads (fremgang på 12 pladser)

Administrationen ser positivt på fremgangen i ovenstående placeringer, som er et resultat af indsatser på tværs af kommunens organisation og bl.a. i samarbejde med eksterne parter på erhvervsområdet.

Nedenfor ses en rangorden for virksomhedernes holdning til, hvad Frederikssund Kommune bør prioritere (virksomhederne er blevet bedt om at angive to prioriteter):

 • Infrastruktur og Transport
 • Arbejdskraft
 • Sagsbehandling
 • Skatter, afgifter og gebyrer
 • Brug af private leverandører
 • Grøn udvikling
 • Uddannelse
 • Information og dialog
 • Digitale rammer
 • Erhvervsarealer og -områder

Frederikssund Kommunes indsatser for lokal erhvervsvenlighed

Frederikssund Kommune har flere tiltag på erhvervsområdet, som tilgodeser kommunikation, vidensdeling og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Administrationen anbefaler at fortsætte med følgende tiltag:

 • Afholdelse en årlig erhvervskonference/erhvervsevent.
 • Gennemføre virksomhedsbesøg mellem politikere, virksomheder og administration.
 • Udsende ErhvervsNyt med erhvervsrelaterede emner til abonnenter.
 • Samarbejde med Frederikssund Erhverv.
 • Samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden om udbredelse af deres tilbud og ydelser til lokale virksomheder.
 • Samarbejde med Destination Fjordlandet for udvikling af turismen og markedsføring af turismeaktører og deres produkter.
 • Formidling af Erhvervservice med profilering af nøglepersoner for erhvervslivet på kommunens hjemmeside.
 • Foretage udvalgte miljøtilsyn med kommunes virksomheds- og erhvervskonsulent.
 • Bibeholde en kommunal kontaktperson i forbindelse med Bredbåndspuljen og udlægning af bredbånd.
 • Udføre indsatser fra kommunes klimahandleplan.
 • Samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Dansk Industri om skole-virksomhedssamarbejdet
 • Udvikle bymidter til fordel for borgere og erhvervsliv i samarbejde med relevante parter, bl.a. gennem Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel.
 • Arbejde kontinuerligt for nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager.
 • Erhvervskonsulenten sidder hos Frederikssund Erhverv hver tirsdag.
 • Forbedret information om muligheder på beskæftigelsesområdet via kommunens hjemmeside.
 • Bedre mulighed for direkte og en indgang til Jobcentret.
 • Direkte telefonisk kontakt til virksomhedskonsulenterne.
 • Nyt tilbud om konsulentbistand i hele rekrutteringsprocessen via Jobcentret.
 • Nyt tilbud om opkvalificering via kommunens uddannelsesambassadør.
 • Indgåelse af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder.

Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

På baggrund af Dansk Industris undersøgelse foreslår administrationen at fokusere på tre områder. Nedenstående ses forslag til indsatser, som vil blive fulgt op på gennem konkrete sager:

 • Infrastruktur og transport
  • Administrationen vil fortsat arbejde for tværregional god kollektiv transport.
 • Arbejdskraft
  • Indgåelse af partnerskabsaftaler med virksomheder for at fremme den lokale arbejdskraft og øge den lokale beskæftigelse. Et årligt udbudsmøde, hvor lokale virksomheder orienteres om kommende kommunale anlægs- og byggeopgaver, og viden om hvordan opgaverne bydes ud.
  • Understøtte samarbejde og vidensdeling med fokus på byggeriet i Vinge.
 • Uddannelse
  • Fokuseret indsats mellem uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder med henblik på at højne og holde arbejdskraften i Frederikssund Kommune.

Dertil foreslår administrationen yderligere indsatser, som tilgodeser flere kategorier:

 • Årligt dialogmøde for DI-medlemsvirksomheder i foråret om erhvervsindsatser i kommunen.
 • Årligt morgenmøde om erhvervssamarbejde i kommunen.

Ovenstående fokusområder og indsatser tager højde for Erhvervs- og Vækstpolitikkens temaer og målsætninger. Flere af de foreslåede indsatser kræver yderligere dialog med relevante parter på erhvervsområdet.

Inddragelse

Dansk Industri og Frederikssund Erhverv har været inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

121Orientering om Detailhandelsanalyse 2023

Resume

Der er gennemført en ny detailhandelsanalyse for Frederikssund Kommune. I denne sag orienteres om hovedresultater i den gennemførte analyse.

Chefkonsulent Anker Riis deltager under sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 27. september 2023, pkt. 165:

Taget til efterretning.

Sagen oversendes til orientering i Job, erhverv og kultur samt Udvalget for Frederikssund bymidte - liv og handel.

Fraværende: Kirsten Reiser Weiland (N)

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Byrådet efterspurgte i forbindelse med Kommuneplan 2021 et aktuelt vidensgrundlag for planlægningen i kommunens hovedbyer med særligt fokus på Frederikssund By. Der blev efterspurgt et samlet overblik i planlægningen for trafik, boligudbygning, detailhandel, serviceerhverv og offentlige institutioner, så byernes fremtidige udvikling bygger på en sammenhængende og tværgående strategi. Detailhandelsanalyse, parkeringsanalyse og trafikanalyse var alle forældede. Byrådet afsatte derfor på budgetterne i 2022 og 2023 midler til aktuelle analyser, som skulle styrke vidensgrundlaget for planlægningen i Frederikssund By og har efterfølgende endvidere nedsat et projektudvalg, § 17, stk. 4 udvalg, Frederikssund Bymidte - liv og handel, som arbejder med, hvordan fysiske tiltag i købstaden kan bidrage til bylivet. Tiltagene og den erfaring, der opnås i projektudvalget skal samtidig bidrage til udviklingen af resten af kommunen.

Resultatet af parkeringsanalysen blev forelagt Plan og teknik i februar 2023. Der er ydermere igangsat en trafikanalyse for Frederikssund By samt gennemført en ny detailhandelsanalyse for hele Frederikssund Kommune.

Detailhandelsanalysen bygger på indsamlet 2022-data for omsætning, butiksarealer mv. Detailhandelsanalysen omfatter som tidligere detailhandelsanalyser hele kommunen og ikke kun Frederikssund By. Analysen bygger på samme metode og afgrænsninger som den seneste detailhandelsanalyse fra 2015 (med data for 2014) og det er således muligt at vurdere udviklingen i detailhandlen over perioden. Detailhandelsanalysen indeholder derudover som noget nyt en kortlægning af serviceerhvervenes placering i byerne. Kundeorienterede serviceerhverv udgør en stigende del af det kommercielle byliv. Serviceerhvervene består af erhverv som frisører, saloner mv. indenfor personlig pleje samt restauranter, caféer mv., der i høj grad fungerer på samme vilkår som detailhandlen. Serviceerhvervene består også af erhverv som f.eks. banker og læger, der i højere grad har karakter af gøremål, men som sikrer en kundestrøm og er vigtige for udbuddets bredde.

Detailhandel består af handel med henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer. Udvalgsvarer er varer, som kan anvendes flere gange og gennem en længere periode, f.eks. tøj, sko, isenkram, legetøj, boligtilbehør, elektronik mv. Dagligvarer er varer som forbruges, når de bruges, dvs. kortvarige forbrugsvarer f.eks. madvarer, drikkevarer, blomster, medicin og rengøringsmidler.

Markeds- og konkurrenceforholdene er meget forskellige for udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker. Der er hård konkurrence mellem de større byer om at tiltrække butikker, som sælger beklædning og øvrige udvalgsvarer og konkurrencen skærpes af, at der i disse år sker en stigning i nethandlen. Frederikssund Kommunes udvalgsvarebutikker påvirkes markant af udviklingerne i andre større byer og er meget afhængig af bymidtens generelle evne til at tiltrække kunder herunder turister, kunder i bymidtens dagligvarebutikker, brugere af bymidtens offentlige og private servicetilbud, bymiljøet mv. Dagligvarebutikker påvirkes derimod kun marginalt af dagligvarebutikker i andre kommuner og bymidternes generelle attraktion. Her er konkurrencen lokal.

Handel med udvalgsvarer sker primært i Frederikssund By

Detailhandelsanalyse 2023 viser, at det altovervejende er Frederikssund By, der giver kommunens borgere mulighed for at købe udvalgsvarer og beklædning i butikker. Cirka 94% af omsætningen i beklædningsbutikker lå i 2022 indenfor den tidligere Frederikssund Kommune (før kommunesammenlægningen i 2007) og 6% i de øvrige dele af kommunen. Cirka 88% af omsætningen i butikker med øvrige udvalgsvarer lå i Frederikssund og kun 12% i de øvrige byer tilsammen. Blandt årsagerne til Frederikssunds dominans kan nævnes:

 • Når kunderne skal købe beklædning og øvrige udvalgsvarer, ønsker de ofte at kunne gå i mere end én butik for at se på udbuddet. Jo flere butikker der er med beklædning eller en udvalgsvare i en by, jo stærkere er tiltrækningen overfor kunder, der vil købe den vare. Der er i 2022 optalt 40 butikker med beklædning i Frederikssund og kun 7 i resten af kommunen tilsammen. Der var i 2022 60 butikker med øvrige udvalgsvarer i kommunen og 46 af dem lå i Frederikssund.
 • En del af salget af beklædning og øvrige udvalgsvarer sker i forbindelse med, at kunden alligevel er ude at handle for at købe dagligvarer. Frederikssund Bymidte har kommunens største koncentration af dagligvarebutikker og de tiltrækker kunder, der ved siden af dagligvareindkøbet ofte også lige benytter byens udvalgsvarebutikker.
 • En del af salget kan også skyldes, at Frederikssund har store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som trækker kunder til byen.

Udfordringer med at fastholde udvalgsvarehandel

På det regionale plan er Frederikssund By og dermed Frederikssund Kommune presset. I 2014 lagde kommunens borgere 93% af deres køb af beklædning og 87% af deres køb af øvrige udvalgsvarer indenfor kommunen. I 2022 var tallene faldet til henholdsvis 59% og 62%. Frederikssund By har således, ligesom det gælder for de fleste større provinsbyer, udfordringer med at fastholde udvalgsvarehandlen. Det er imidlertid administrationens vurdering, at Frederikssund ikke er hårdere ramt end sammenlignelige byer og at Frederikssund bymidte har potentiale til at fastholde og måske udbygge udvalgsvarehandlen. Tilbagegangen skyldes dels konkurrence fra større bycentre f.eks. Lyngby, Hillerød og Roskilde, som alle har et større butiksudbud end Frederikssund og dels en øget nethandel.

Der er en række ting, som kommunen kan gøre for at fastholde et bredt udbud af butikker med udvalgsvarer i Frederikssund By, f.eks.:

 • Planlægge placeringen af dagligvarebutikker i Frederikssund By sådan, at de primært lægges i bymidten og i tæt forbindelse med udvalgsvare- og beklædningsbutikkerne, så dagligvarebutikkerne medvirker til at trække kunder til.
 • Placere offentlige funktioner, turismefaciliteter og kulturtilbud i bymidten, sådan at disse funktioner også medvirker til at trække kunder til.
 • Fastholde gratis parkering og nem adgang til parkering i Frederikssund bymidte.
 • Udvikle nye boliger og attraktive byrum tæt på bymidten.

Som ovenfor nævnt er det Frederikssund By, der helt overvejende giver kommunens borgere mulighed for at handle udvalgsvarer lokalt. Skibby har imidlertid fra 2014 til 2022 formået at fastholde 10 udvalgsvarebutikker i byen og heraf 8 i bymidten. Til sammenligning har Jægerspris 1 udvalgsvarebutik og Slangerup er gået fra 10 til 4 udvalgsvarebutikker i perioden 2014-2022. Skibby synes således at have et lille, men levedygtigt lokalt marked for udvalgsvarer.

Indenfor dagligvarehandel er konkurrencen lokal

Detailhandelsanalyse 2023 viser, at kommunens dagligvarehandel kun i meget begrænset omfang påvirkes af butikker i andre kommuner. Kommunens borgere køber ca. 95% af deres dagligvarer indenfor kommunegrænsen og også indenfor kommunen, er konkurrencen ikke så meget mellem byerne, men primært mellem butikker i den samme by. Butikkerne indenfor den tidligere Frederikssund Kommune (før 2007) har en omsætning, der svarer til 104% af det forbrug, indbyggerne i samme område har. Der er med andre ord borgere, der ikke bor i tidligere Frederikssund Kommune, der handler i Frederikssund - måske når de alligevel passerer Frederikssund på vej hjem fra job eller andet. De fleste dagligvareindkøb sker imidlertid i borgernes lokalområde. I områderne udenfor tidligere Frederikssund Kommune, svarer butikkernes omsætning til 87% af borgernes dagligvareforbrug. Kun 48 % af dagligvareomsætningen og 30 ud af 63 butikker lå i 2022 i Frederikssund By. Slangerup og Skibby havde hver 9 dagligvarebutikker, Jægerspris havde 6 og i landområderne var der 9 dagligvarebutikker.

Indenfor dagligvarebutikker er der tendens til at butikker under ca. 1.000 m2 over tid lukkes og søges erstattet af discountbutikker på typisk 1.200 m2. Derudover er dagligvarehandlen i landsbyer udfordret.

I Frederikssund og i Skibby er det vigtigt for udvalgsvarehandlen, at dagligvarebutikker primært lokaliseres i bymidten og styrker denne. I Slangerup og Jægerspris er der få udvalgsvarebutikker tilbage at understøtte. Det anbefales imidlertid af andre grunde at holde dagligvarehandlen samlet i bymidterne i alle kommunens større byer. En dagligvarebutik kan sagtens klare sig udenfor bymidten, men det svækker bymidten, som socialt mødested og det svækker konkurrencen mellem de lokale dagligvarebutikker, hvis butikkerne ikke ligger sammen.

Dagligvarehandlen i landsbyerne er udsat. Hvor der i 2014 var 15 dagligvarebutikker i kommunen, var der i 2022 kun 9 tilbage, heraf 4 butikker på over 500 m2 i Venslev, Skuldelev, Dalby og Kulhuse. I mange tilfælde er dagligvarebutikken i en landsby et vigtigt socialt mødested af stor betydning for landsbyens liv, men samtidig er markedet nogle steder for lille til, at der kan drives en traditionel dagligvarebutik. Der eksperimenteres flere steder i landet med nye koncepter for, hvordan man kan drive butikker i landsbyer evt. med inddragelse af byernes egne ressourcer.

Kommunen kan ikke sikre fastholdelse af dagligvarehandlen i landsbyerne, men kan øge mulighederne for, at butikkerne kan overleve ved at undgå at placere dagligvarebutikker ud til det regionale vejnet, da butikker, der placeres her, trækker dagligvarehandlen væk fra landsbyernes butikker. Endvidere kan dagligvarehandlen understøttes ved at placere kommunale funktioner såsom trafikknudepunkter eller blot busstoppesteder tæt på butikkerne.

Overvejelser om justering af detailhandelsplanlægningen i den kommende kommuneplan 2025

Detailhandelsanalyse 2023 giver et grundlag for at overveje om kommunens detailhandelsplanlægning i kommuneplan 2021 skal justeres. Det er administrationens vurdering, at den overordnede struktur, hvor butikkerne placeres indenfor bymidteafgrænsninger i de 4 gamle hovedbyer og Vinge medvirker til at styrke byernes handelsliv. Det kan imidlertid overvejes at indskrænke de meget store bymidteafgrænsninger i f.eks. Slangerup og Skibby i forbindelse med Kommuneplan 2025 eller via kommuneplanens rammebestemmelser fremme, at butikkerne i disse byer holdes samlet og dermed understøtter hinanden. Det kan også være relevant at overveje, hvordan handlen i Frederikssund bymidte kan styrkes ved placering af kommende dagligvarebutikker, sådan at de understøtter kundestrømmene til udvalgsvarebutikkerne og herunder gågaden.

Inddragelse

Butikkerne i kommunen har med indberetning af omsætning og butiksareal medvirket aktivt til Detailhandelsanalyse 2023 og Frederikssund Erhverv m.fl. har bistået med at orientere butikkerne om analysen i forbindelse med indsamlingen af data.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

122Beslutning om fokusområder i Beskæftigelsesplan 2024

Resume

I denne sag fremlægges forslag til fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen, som grundlag for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2024. Beskæftigelsesplan 2024 bliver forelagt udvalget på mødet i december.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og beslutte fokusområder og målsætninger i Beskæftigelsesplan 2024

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Der er ikke længere et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne udarbejder en beskæftigelsesplan.

I Frederikssund kommune er der fortsat et ønske om, at der opsættes prioriterede fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen til gavn for borgere og virksomheder.

Dette forslag til fokusområder og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen har entydig fokus på at skabe de bedste effekter/resultater af indsatsen fremover. Der er ikke længere fokus på processuelle forhold, såsom samtaler og tilbud.

Forslagene til fokusområder er fremkommet ved at tage udgangspunkt i de nationale målsætninger, udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vurdering af niveauet af - og udviklingen i de forskellige målgrupper på overførselsindkomst og særligt prioriterede områder af betydning i Frederikssund Kommune.

I bilaget "Nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2024" fremgår de nationale målsætninger, der er identiske med dem der blev udmeldt for 2023.

I bilaget ”Status og udvikling i målgrupperne det seneste år” ses en samlet oversigt over de forskellige målgrupper på offentlig forsørgelse - andel på ydelserne og udviklingen det seneste år sammenlignet med landsgennemsnittet.

Der foreslås 6 fokusområder og hertil 10 målsætninger for indsatsen i 2024.

1. Flest mulig ledige i beskæftigelse og sikre virksomhederne arbejdskraft

Ledigheden i Frederikssund er lav sammenlignet med landsgennemsnittet, og virksomhederne efterspørger i høj grad medarbejdere. Ledigheden forventes fortsat at være svagt stigende det kommende år - dette dog samtidig med at virksomheder og offentlige organisationer fortsat forventes at have rekrutteringsudfordringer. Det foreslås derfor at prioritere at sikre, at flest mulige ledige hurtigt kommer i beskæftigelse og dermed afhjælpe virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Målsætninger:

 • Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal mindst ligge 1 procentpoint under landsgennemsnittet.
 • Andelen af jobordrer, der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.
 • Mindst 85 % af virksomhederne, som jobcenteret samarbejder med, er tilfredse med den service, de får i jobcenteret.

2. Færre og kortere sygedagpengeforløb

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft betyder, at raske medarbejdere, uden længerevarende sygefravær, er afgørende for deres produktivitet. Jobcenterets indsats for at hjælpe med hurtig tilbagevenden og indsatser for at fastholde medarbejdere er af stor betydning. Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende i takt med, at ledigheden har været faldende i Frederikssund. Stigningen har været relativt større i Frederikssund end på landsplan. Derfor foreslås fokus på sygedagpengeindsatsen.

Målsætning:

 • Gabet i andelen af borgere på sygedagpenge (og i jobafklaringsforløb) skal nedbringes med mindst 0,2 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet i 2024

3. Unge skal i uddannelse

Indsatsen for at få unge til at tage en uddannelse har i en del år været et fokusområde i Frederikssund kommune. Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere har været positiv, og fokus på denne positive udvikling foreslås derfor fastholdt med fortsat prioritering af ungeindsatsen i 2024.

Målsætning:

 • Andelen af unge på uddannelseshjælp skal i 2024 nedbringes til at være mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

4. Flygtninge og familiesammenførte skal i job

Flere og flere flygtninge – herunder også ukrainere - er kommet i beskæftigelse i løbet af de seneste år, og andelen af beskæftigede i Frederikssund er tæt på at være på niveau med landsgennemsnittet. Ambitionen er at få endnu flere modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til at deltage i arbejdsfællesskabet.

Målsætning:

 • Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet i 2024.

5. Psykisk sårbare og borgere med handicap skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den lave ledighed og den høje beskæftigelse giver gode muligheder for at få flere psykisk sårbare og borgere med handicap mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der kan både være tale om ordinær beskæftigelse, småjobs eller fleksjob. I Frederikssund ligger vi marginalt under landsgennemsnittet i andel, der er i fleksjob, og vi har ikke så mange borgere, der har lønnede timer i form af småjobs. Derfor foreslås dette prioriteret i 2024.

Målsætninger:

 • Andelen af fleksjobberettigede, der er i beskæftigelse skal mindst op på 85 % i 2024.
 • Andelen af borgere, der opnår lønnede timer, skal øges til mindst 20 % i 2024.

6. Alle borgere skal have en værdig sagsbehandling og et aktivt beskæftigelsesrettet forløb

Sidst men ikke mindst skal jobcenteret fortsat sikre, at borgerne føler sig mødt i den situation, de er i, og dermed ser vejledningen og indsatsen som en håndsrækning. At kommunen og jobcenteret naturligvis stiller krav, men at indsatsen er respektfuld og foregår i en positiv ånd.

Derfor foreslås det, at der igen i 2024 gennemføres en værdigheds- og tilfredshedsundersøgelse for jobcenterets borgere.

Samtidig er en aktiv og i så høj grad som mulig virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats essentiel for at skabe succes i beskæftigelsesindsatsen. Derfor foreslås det, at den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats udbygges i 2024.

Målsætninger:

 • Mindst 75 % af borgerne er tilfredse med det forløb, de har i jobcenteret.
 • Andelen af ledige, der er i virksomhedsrettet tilbud, skal i 2024 mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

For de foreslåede målsætninger, fremgår der af bilag "Forslag til målinger i Beskæftigelsesplan 2024" en status over udviklingen de seneste år, sammenlignet med landsgennemsnittet.

Målsætningerne for 2024 vil kunne blive justeret inden den endelige forelægning for udvalget, når der er flere data for 2023.

Forslaget til fokusområde 3. "Unge skal i uddannelse" er forelagt Unge, fritid og Idræt til beslutning.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

123Beslutning om fornyelse af egnsteateraftale 2025-28

Resume

Parkteatret – Frederikssund Kommunes Egnsteater skal forhandle om fornyelse af egnsteateraftalen for perioden 2025-28 med de forskellige aftaleparter som er Frederikssund Kommune og Parkteatret. En proces som blev påbegyndt i foråret 2023 og skal være afsluttet i foråret 2024. Administrationen har i dialog med Parkteatret udarbejdet udkastet til en ny aftale. Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om fornyelse af aftalen for 2025-28, samt orienteres om rammerne herfor.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende fornyelse af egnsteateraftale for 2025-28

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2020-23 besluttede Frederikssund Kommune at indgå en aftale om etablering af Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater (herefter kaldet Parkteatret). Egnsteateraftalen trådte i kraft 1. januar 2021 og løber frem til den 31. december 2024. Aftalen blev godkendt på Byrådsmøde den 2. april, 2020 pkt. 66 hvor eksisterende aftale med bilag kan findes.

Det fremgår af aftalen, at der i foråret 2023 skulle optages forhandlinger mellem aftaleparterne, som er Frederikssund Kommune og Parkteatret, om en eventuel forlængelse af aftalen. Administrationen fik på udvalgsmøde den 2. maj 2023 pkt. 65 mandat til at forestå forhandlingerne med Parkteatret. Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2024.

Udkastet til den fornyede aftale er fremlagt og godkendt af Parkteatrets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 6. september 2023.

Formål og forventninger til aktiviteter beskrevet i egnsteateraftalen

Egnsteateraftalen beskriver formål og fastlægger rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og dialogen mellem aftalepartnerne om teatrets udvikling i aftaleperioden. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor. I bilag findes:

 • Eksisterende egnsteateraftale
 • Udkast til en ny egnsteateraftale 2025 -28
 • Samlede bilag til ny egnsteateraftale 2025-28
 • Vedtægter for Parkteatret.

Der er forholdsvis få ændringer i udkastet til fornyelsen af egnsteateraftalen. Det drejer sig om stk. 5, som vedrører mulighed for samproduktion af forestillinger, stk. 7 som vedrører rammer for prisfremskrivning af husleje, el mm., og om stk. 8 som vedrører den overordnede økonomi i aftalen. De øvrige rettelser er dato og årstal - alle rettelser fremgår af gule understregninger i "Udkast til egnsteateraftale 2025-28" i bilag.

Byrådet forholdte sig i forhandlingerne om budget 2024-27 til, at der forsat skal være egnsteater i Frederikssund Kommune fra 2025. Dermed fremlægges den fornyede aftale alene til godkendelse i Job, erhverv og kultur og ikke i Byrådet.

Refusion fra staten

Slots-og kulturstyrelsen, som er aftalepart og tilskudsgivere i form af refusion på statens vegne, oplyser at minimumsbeløbet for det kommunale driftstilskud til egnsteater i finanslovsforslag 2024 er pris- og lønreguleret og fastsat til 3.396.456 kr. i 2025. Det vil være det beløb, som gør sig gældende for den nye aftale i 2025. Statens refusion er i 2023 på 38 % - refusionssatsen fra staten udmeldes en gang årligt.

Parkteatrets erfaringer som egnsteater

Som optakt til forhandling om fornyelse af egnsteateraftalen med Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater, blev udvalget præsenteret for en orienteringssag på udvalgsmøde den 10. januar 2023 (se sag 4 fra JEK 10.1.23), som havde til formål at opridse aftalegrundlaget samt fremlægge teatrets første ledelsesberetning og årsregnskab for perioden fra 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

Parkteatret oplyser desuden, at siden egnsteateraftalen trådte i kraft i 2021 har teatret oplevet en vækst i kvaliteten af produktioner, styrket netværk i det lokale såvel som det regionale og nationale teatermiljø og øget den positive dialog med fonde.

Inddragelse

Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationen og Parkteatret, refusionssatser er indhentet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomi

Ved Budgetaftalen for 2024 er der årligt afsat netto 1,9 mio. kr. til drift af Frederikssund Egnsteater. Ved et minimumsbeløb på 3,4 mio. kr. samt refusion på 38 % betyder det en merudgift for Frederikssund Kommune på 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem. Med henvisning til sag 65 i Job, erhverv og kultur den 2. maj 2023 medtages budgetudfordringen i arbejdet med budget 2025-2028.

Bilag

124Orientering om kulturpuljeoverblik 2023

Resume

Med denne sag orienteres Job, erhverv og kultur om kulturpuljen 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Kulturpuljen var fra årets start på 298.325 kr. (fratrukket forhåndsdisponerede beløb og beløb til Kulturhavn - se bilag). Der er indtil videre i år bevilget 264.876 kr. og dermed er der 33.449 kr. tilbage til fordeling i oktober 2023. Der er indsendt fire ansøgninger til årets fjerde og sidste ansøgningsrunde. De fire ansøgninger, der behandles, søger samlet om 23.300 kr.

Disponibelt beløb til kulturpulje med frist den 10. oktober er 33.449 kr. Vedhæftet sagen er bilag med overblik over kulturpuljen for 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

125Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Færgegården

Resume

Frederikssund Museum - Færgegården søger om tilskud på 3.400 kr. til at afholde ”Jul på Færgegården” den 16. og 17. december 2023 mellem kl. 11.00 – 15.00. Arrangementet er en tilbagevendende tradition og henvender sig til borgere i kommunen på tværs af alder. Gæster kan opleve danske juletraditioner, som de har duftet, følt og smagt før i tiden. Der søges om tilskud til materialer, ingredienser og markedsføring på sociale medier.

Museet forventer 150-200 gæster.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Forkastet.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Frederikssund Museum – Færgegården søger om tilskud på 3.400 kr. til at afholde ”Jul på Færgegården”. Tilskuddet der søges om midler til, vil dække indkøb af materialer og ingredienser: forventet 2.480 kr. Markedsføring af begivenheden på sociale medier: forventet 1000 kr.

Ved afholdelse af arrangementet ”Jul på Færgegården” sigter Frederikssund Museum mod at skabe et par hyggelige juledage, som appellerer til kommunens borgere på tværs af alle aldersgrupper. Til arrangementet kan gæster opleve danske juletraditioner formidlet på en inddragende og sanselige måde – de kan opleve julen, som den har duftet, følt og smagt før i tiden.

Museet forventer 150-200 besøgende.

Det er en tradition for mange borgere i Frederikssund Kommune at komme forbi Færgegården i december. Grevinde Danner spejderne har i mange år solgt juletræer i den idylliske museumshave, og Frederikssund Musikskole vender hvert år tilbage for at spille julekoncert foran museet. Færgegården ønsker at bidrage til et levende kulturliv og tilføre et hyggeligt, sanseligt og historisk strejf til de mange tilbagevendende gæsters besøg. Derfor ønsker de at søge støtte til at ud- og afvikle Jul på Færgegården igen i år.

Vedhæftet sagen er bilag med beskrivelse af arrangementet og budget.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Initiativet og arrangementet som sådan kan vi kun påskønne. Men henset til at et af museets formål netop er at formidle den lokale historie, og at de er kommunalt finansieret med midler fra Frederikssund Kommune, finder vi det svært at støtte ansøgningen. Da det desuden fremgår af retningslinjerne, at kommunale institutioner alene kan opnå tilskud til ekstraordinære kulturarrangementer, hvis de gennemføres i samarbejde med frivillige foreninger, mener vi at ansøgningen også af den grund falder uden for puljen. Vi kan derfor ikke anbefale at der ydes et tilskud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften dækkes indenfor udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

126Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Skibby Kino

Resume

Skibby Kino ansøger kulturpuljen om underskudsgaranti på 13.000 kr. til afholdelse af koncert med "Halfdanskerne" den 20. januar 2024. Koncerten indgår i et helaftensarrangement i biografen. Foreningen forventer 100 gæster, og der er entré på 130 kr. Foreningen søger midler til honorar til musikere i forbindelse med arrangementet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Skibby Kino søger kulturpuljen om underksudsgaranti på 13.000 kr. til afholdelse af en aften med koncert med bandet "Halfdanskerne". Beløbet skal dække honorar til musikere. Arrangementet løber af stablen den 20. januar 2024 med middag og efterfølgende koncert, middagen er ikke en del af ansøgningen.

Foreningen forventer 100 gæster og der er entré på 130 kr.

Vedhæftet sagen er bilag med asnøgning og foreningnes senest reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Såvel arrangementet som arrangør og de udgifter der søges støtte til, falder inden for puljens kriterier. Der er samtidig tale om et arrangement, hvor biografen udnyttes på en anden vis end normalt, og giver borgerne en anderledes kulturoplevelse. Vi bifalder derfor ansøgningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften dækkes indenfor udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

127Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Græse-Sigerslevvester Foredragsforening Ditlev Tamm

Resume

Græse-Sigerslevvester Foredragsforening, stiftet 1891, ansøger kulturpuljen om underskudsgaranti på 2.875 kr. til foredragsarrangementet
"Skabt som mand og kvinde - samt om crossdressing i nutiden m. professor emeritus Ditlev Tamm" den 29. november 2023. Foreningen søger underskudsgaranti til at dække omkostninger ved honorar til foredragsholder.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Græse-Sigerslevvester Foredragsforening, stiftet 1891, ansøger kulturpuljen om underskudsgaranti på foredragsarrangementet
"Skabt som mand og kvinde - samt om crossdressing i nutiden m. professor emeritus Ditlev Tamm" den 29. november 2023. Foreningen søger underskudsgaranti til at dække omkostninger ved honorar til foredragsholder.

Foreningen forventer 100 + besøgende og har en entrépris på 140 for medlemmer af foredragsforeningen og 190 kr. for ikke-medlemmer.

I erkendelse af en lavere tilslutning til deres arrangementer efter coroan ønsker foreningen at sikre betaling til foredragsholder. Derfor

ansøges om underskudsgaranti til maks. 25 pers. a kr. 115 = kr. 2.875, dersom der ikke deltager 100 betalende i foredragsarrangementet.

Vedhæftet sagen er bilag med foredragsprogram 2023-2324, foreningens seneste reviderede regnskab samt ansøgningsskema.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Foreningen er en af de ældste i vores kommune, med lange og stolte traditioner for at sammensætte et flot og debatskabende program i en del af vores kommune hvor der ellers ikke er mange kulturelle aktiviteter. Dette har de alle år gjort uden nogen form for direkte økonomisk støtte. Lige som mange andre foreninger oplever de i denne tid problemer med at tiltrække tilskuere og få enderne til at nå sammen. Vi kan derfor kun bifalde, at der ydes det ansøgte tilskud til foreningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften dækkes indenfor udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

128Beslutning om kulturpuljeansægning fra Græse-Sigerslevvester Foredragsforening Adrian Hughes

Resume

Græse-Sigerslevvester Foredragsforening, stiftet 1891 søger om underskudsgaranti på 4025 kr.

til foredragsarrangementet ”Mors dreng - erindringer om fam. Dreyers magt og millioner” med journalist og forfatter Adrian Lloyd Hughes den 10. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Græse-Sigerslevvester Foredragsforening, stiftet 1891 søger om underskudsgaranti på 4025 kr.

til foredragsarrangementet ”Mors dreng - erindringer om fam. Dreyers magt og millioner” med journalist og forfatter Adrian Lloyd Hughes den 10. januar 2024.

Foreningen forventer 110+ gæster og har en entré på 140 kr. for medlemmer af foredragsforeningen og 190 kr. for ikke-medlemmer.

Foreningen forventer indtægter for 15.400 kr. og udgifter for 19.050 kr.

Efter corona har oplyser foreningen om faldende deltagerantal til deres arrangementer og søger derfor underskudsgaranti til at dække foredragsholders honorar. Der ansøges om underskudsgaranti til maks. 35 pers. a kr. 115 = kr. 4.025, dersom der ikke deltager 110 betalende i foredragsarrangementet.

Vedhæftet i bilag er ansøgningsskema, foredragsprogram 2023-2024 og foreningens senest reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Foreningen er en af de ældste i vores kommune, med lange og stolte traditioner for at sammensætte et flot og debatskabende program i en del af vores kommune hvor der ellers ikke er mange kulturelle aktiviteter. Dette har de alle år gjort uden nogen form for direkte økonomisk støtte. Lige som mange andre foreninger oplever de i denne tid problemer med at tiltrække tilskuere og få enderne til at nå sammen. Vi kan derfor kun bifalde, at der ydes det ansøgte tilskud til foreningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften dækkes indenfor udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

129Beslutning om budgetopfølgning pr. 30 september 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet Beskæftigelsesindsatsen gives en negativ tillægsbevilling (mindreforbrug) på 9,5 mio. kr. i 2023 vedrørende overførselsudgifter
 2. Der på politikområdet Beskæftigelsesindsatsen gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 0,610 mio. kr. i 2023 vedrørende serviceudgifter
 3. Der på politikområdet Social service gives en negativ tillægsbevilling (mindreforbrug) på 2,5 mio. kr. i 2023 vedrørende serviceudgifter
 4. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 11,4 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. kan henføres til serviceudgifter og de 9,5 mio. kr. til overførselsudgifter. I forhold til serviceudgifter er der tale om et merforbrug på 0,6 mio. kr. under beskæftigelsesindsats og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. under social service. Mindreforbruget på overførselsudgifter kan alene henføres til beskæftigelsesindsats.

I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2023 merudgifter på i alt 1,9 mio. kr. Heraf er 1,0 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling godkendt af Byrådet den 21. december 2022. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. forsøges finansieret inden for eksisterende rammer. Samtidig forventes merindtægter på 2,0 mio. kr. under Social service.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede overførselsudgifter under beskæftigelsesindsats nedskrives med 9,5 mio. kr. I forhold til serviceudgifter, så øges budgettet under Beskæftigelsesindsatsen med 0,610 mio. kr. samt at budgettet under Social service nedskrives med 2,5 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter under Job, erhverv og kultur.

Bilag

130Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, ehverv og kultur indeholder bilag 2 seks initiativer, hvoraf alle er implementeret.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, der behandles på november mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

131Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.

I Beskæftigelsesplan 2023 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 20 resultatmål. I sagen er der kommenteret på udvalgte mål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

I Beskæftigelsesplan 2023 er der 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket Virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse - (fokusområdet behandles i udvalget for Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der opstillet 20 resultatmål.

I bilaget: ”Overblik vedr. resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune pr. 3. kvartal 2023”, gives der en koncentreret status på resultatmålene. Det er den tredje status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 – dvs. der typisk er statustal for juli/august 2023. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

Nedenfor bliver der kommenteret på udvalgte resultatmål.

Hurtig tilbagevenden i beskæftigelse – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Ledigheden for jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de seneste år. Faldet har været større i Frederikssund end på landsplan, og der har i det seneste år kun været i størrelsesordenen 45-55 fuldtidspersoner, der er kategoriserede som jobparate. Dette gør det relativt sværere at få restgruppen hurtigt i job. Det har betydet, at vi i Frederikssund desværre ikke har kunnet holde et højere niveau end landsgennemsnittet i år.

Status vedr. resultatmål 1b: ”Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet” viser, at Frederikssund i pr. 1. kvartal 2023 ligger 14,3 procentpoint under gennemsnittet for landet, hvilket har været billedet siden 2. kvartal 2022.

Forud for dette – fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 var billedet, at Frederikssund lå med en andel, der var 6 -15 procentpoint over gennemsnittet for landet og har stort set ligget højere siden starten af 2019.

Virksomhedsrettet indsats

At gøre den aktive beskæftigelsesindsats mere virksomhedsrettet har været i fokus i 2023. Nu ser det ud til at centerets virksomhedsindrettede indsatsstrategi, der blev implementeret i starten af 2023, bærer frugt. Fra at andelen i Frederikssund tidligere har ligget under andelen i hele landet, så er status pr. august 2023, at andelen nu enten ligger over landsgennemsnittet, eller at gabet er blevet kraftigt indsnævret i forhold til landet.

Status vedr. resultatmål 2a, 3b og 5c, som vedrører andelen af borgere i målgrupperne: A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er i et virksomhedsrettet tilbud, udviser en positiv udvikling i Frederikssunds andel fra april til august 2023.

Korrekt og værdig sagsbehandling

Der har været relativt lidt flere omgørelser i ankesager i Frederikssund end på landsplan i de seneste 4 kvartaler. Der er tale om ”de små tals lov”, idet der er tale om sammenlagt 15 omgørelser de seneste 4 kvartaler. For at ligge på niveau med andelen i hele landet skulle Frederikssund have haft 5 omgørelser færre i de seneste 4 kvartaler. Der er naturligvis ledelsesmæssig fokus på alle omgørelser.

Status på resultatmål 4a: ”Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet” viser, at andelen af omgørelser i de senest 4 kvartaler pr. 2. kvartal 2023 ligger på 33,9%, hvilket er 11,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet, men dog et fald i forhold til andelen opgjort pr. 1. kvartal 2023, hvor andel i Frederikssund lå 17,0 procentpoint højere end landets andel.

Formidling og besættelse af jobordrer

Virksomhederne mangler arbejdskraft og ledigheden er lav. Det er derfor væsentligt, at der bliver formidlet på så mange jobordrer fra virksomhederne som muligt. Antallet af formidlinger og besættelser på jobordrer er ikke særligt højt hverken i Frederikssund eller generelt, hvilket skyldes den lave ledighed. Men i Frederikssund har både formidlingsgraden og besættelsesgraden udvist en generelt stigende tendens siden januar 2023 og har i de seneste måneder ligget højere end landsniveauet.

Status på resultatmål 5b: ”Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet” viser, at formidlingsgraden i juli 2023 lå på 1,00 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,80. Tilsvarende lå besættelsesgraden i maj 2023 på 0,64 i Frederikssund og på 0,35 i hele landet.

Indsatser til aktivitetsparate borgere

Som det fremgår ovenfor, er der for de fleste målgrupper kommet gang i den virksomhedsrettede indsats.

For de borgere, der har vanskeligheder udover ledighed, er en aktiv indsats, gerne virksomhedsrettet, mindst lige så vigtig. Indsatsen er stadig ikke helt på niveau med landsgennemsnittet til og med juni i år. Gabet er dog blevet indsnævret.

Indsatsstrategien og især fokus på at få flere borgere i småjobs (lønnede timer) gør, at det forventes, at betydeligt flere vil komme i et aktivt tilbud i den resterende del af 2023.

Pr. juni 2023 er status på resultatmål 7b: ”Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet”, at Frederikssund har 46,9% af borgerne i et aktivt tilbud, hvilket er 9,9 procentpoint lavere end andelen i landet. Det svarer til, at yderligere ca. 43 borgere burde have været i et aktivt tilbud eller have haft ordinære løntimer i juni måned.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

132Orientering om erhvervspraktik

Resume

Sagen præsenterer væsentlige forhold vedrørende erhvervspraktik i folkeskoleloven og hvordan der arbejdes med erhvervspraktik til forskellige elevgrupper i Frederikssund Kommune. Dette inkluderer data på elevdeltagelse i erhvervspraktik. Afslutningsvist præsenteres data på elevdeltagelse i de to øvrige tiltag i skole-virksomhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune: Erhverv i Skolen og MakerVærket. Skole, klub og SFO har behandlet orienteringssagen på møde 4. oktober 2023, da udvalget havde bedt om en orientering om erhvervspraktik. Sagen videresendes til orientering i Unge, fritid og idræt, samt Job, Erhverv og Kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Denne sag beskriver forhold vedrørende erhvervspraktik i Frederikssund Kommunes folkeskoler. Sagen indledes med folkeskolens forpligtigelser og muligheder ift. erhvervspraktik, som beskrevet i folkeskoleloven. Dernæst beskrives Frederikssund Kommunes fem folkeskolers arbejde med erhvervspraktik, inklusive data om elevdeltagelse i erhvervspraktik. Efterfølgende beskrives initiativet ”Bedre Erhvervspraktik”, herunder arbejdet med en erhvervspraktikportal. Afslutningsvist præsenteres data på elevdeltagelse i Frederikssund Kommunes to øvrige tiltag i skole-virksomhedssamarbejdet: Erhverv i Skolen og MakerVærket.

Hvad står der om erhvervspraktik i folkeskoleloven?

Information om erhvervspraktik fremgår af folkeskolelovens paragraf 9 stk. 3-4 og paragraf 33 stk. 3-7. Informationen er i det følgende sammenfattet.

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i erhvervspraktik en uge i 8. klasse, og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Det er også muligt for en skole at sende elever i 6. og 7. klasse i erhvervspraktik, men elever har ikke ret til at komme i erhvervspraktik i 6. og 7. klasse.

Skolerne må gerne planlægge såkaldte kollektive erhvervspraktikuger, hvor eksempelvis alle skolens elever er i praktik uge 44 i 8. klasse, men skolen er ikke forpligtet til at planlægge kollektive erhvervspraktik uger. Det eneste skolerne er forpligtiget til, ifølge folkeskoleloven, er at tilbyde erhvervspraktik såfremt en elev i 8. eller 9. klasse, ønsker at bruge sin ret til dette. Kommunalbestyrelsen kan til gengæld fastlægge mål og rammer for erhvervspraktik for kommunens skoler. Skolebestyrelsen fastsætter principper for erhvervspraktik, mens det er skolelederen der udstikker rammerne for skolernes afvikling af erhvervspraktik.

Udover den ”klassiske” erhvervspraktik (beskrevet ovenfor), som typisk varer en uge, så har skolerne mulighed for at tilbyde elever med særlige behov ”særligt tilrettelagte forløb”. Særligt tilrettelagte forløb omfatter en form for erhvervspraktik, hvor en elev i en periode delvist opfylder undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse. Fx kan elev gå i skole tre dage om ugen og arbejde hos en mekaniker to dage om ugen. Varigheden af et særligt tilrettelagt forløb kan variere, ligesom fordelingen af skoledage vs. beskæftigelsesdage kan variere.

Beslutningen om at sende en elev i særligt tilrettelagt forløb tages i samarbejde mellem skole, elev, forældre, og den kommunale ungeindsats.

Hvordan arbejdes der med erhvervspraktik på Frederikssund Kommunes fem folkeskoler?

I Frederikssund Kommune planlægger alle fem folkeskoler en kollektiv erhvervspraktik uge i 8. klasse Således kommer hele 8. årgang på den enkelte skole i erhvervspraktik i den samme uge - men i fem forskellige uger på kommunens fem folkeskoler.

I 9. klasse kommer de elever, der er uafklarede om deres uddannelsesvalg efter 9. klasse, ofte afsted på en uges erhvervspraktik. Derudover deltager de 9. klasse-elever der ønsker det, i en erhvervspraktikuge i politiet eller forsvaret. Politiet og forsvaret tilbyder nemlig kun erhvervspraktik for 9. klasse-elever.

Alle fem skoler sender derudover elever på de såkaldte særligt tilrettelagte forløb. Målgruppen er typisk elever, der er skoletrætte eller elever med decideret skolevægring. Det kan også være elever der oplever, at de ikke rigtig lykkes med noget i skolen, men måske kan opleve succes i et beskæftigelses-forhold. Skolerne oplever, at de særligt tilrettelagte forløb kan fungere som en måde til at få skolelivet til at hænge sammen for nogle elever. Nogle får fornyet energi, der smitter af på deres skolegang i øvrigt, fordi de fx bliver motiveret af de jobmuligheder en uddannelse kan give eller fordi de har fået en succesoplevelse. EVA (2021)’s undersøgelse af erhvervspraktik i folkeskolen underbygger disse oplevelser fra Frederikssund kommunes folkeskoler (Bilag 1).

Varigheden af et særligt tilrettelagt forløb er typisk mellem 3 uger og 2 måneder og sammensættes forskelligt ift. hvor mange dage eleven er på henholdsvis skole og virksomhed. De fleste særligt tilrettelagte forløb på Frederikssund Kommunes folkeskoler er med elever i 8. og 9. klasse. Meget få elever i 7. klasse deltager i særligt tilrettelagte forløb og kun undtagelsesvist i 6. klasse.

Følgende tabel viser hvor mange folkeskoleelever, der cirka kommer i erhvervspraktik årligt. Tallene i skemaet er baseret på en rundspørge blandt folkeskolerne. Variationen afspejler variation mellem årgangene.

(Nedenstående tabel over folkeskoleelever, der ca. kommer i erhvervspraktik årligt er også vedlagt som bilag)

Erhvervspraktik af en uges varighedSærligt tilrettelagte forløb
6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.6. kl.7. kl.8. kl.9. kl.
Ingen eleverIngen eleverAlle elever – ca. 400 pr. skoleårTypisk 30-50 elever pr. skoleår

Uafklarede eller erhvervspraktik i politiet og forsvaret

Sjældent5-15 elever15-25 elever15-25 elever

Ift. overvejelser om erhvervspraktikkens omfang, så skal nævnes at erfaring fra forsøg med erhvervspraktik i 7. klasse i Frederikssund Kommune i skoleåret 2018/19, viser at elevernes modenhed i denne alder kan være en udfordring for virksomhederne ligesom evnen selvstændigt at kunne varetage praktiske forhold vedrørende erhvervspraktik – fx transport til og fra virksomheden. Evt. ville nogle af de udfordringer kunne tackles fx ved at eleverne i den yngre aldersgruppe kom i erhvervspraktik gruppevis, en enkelt dag om ugen eller i forældrepraktik fx hos hinandens forældre på en årgang. EVA (2021)’s undersøgelse af erhvervspraktik i folkeskolen fortæller om denne type erhvervspraktik for yngre elever (Bilag1).

Endvidere skal nævnes at der ikke er merudgifter forbundet med en eventuel udvidelse erhvervspraktikken til at omfatte kollektive praktikuger også udover 8. klasse – fx. i 6. og 7. klasse.

Initiativet Bedre Erhvervspraktik

Folkeskolerne og Center for Børn og Skole har forpligtiget sig til at øge kvaliteten af den kollektive erhvervspraktikuge i 8. klasse i Frederikssund Kommune – og erhvervslivet bakker op. Det gøres igennem initiativet ”Bedre Erhvervspraktik”, som er en del af skolevirksomhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune, og omfatter følgende tre forbedringer:

 1. ”Før, under og efter” erhvervspraktik - ensartede undervisningsplaner, som gennemføres af alle skoler
 2. Erhvervspraktik-portal – en digital platform, hvorigennem der skabes kontakt mellem elever der skal i erhvervspraktik og lokale virksomheder
 3. Et virksomhedskoncept for hvad virksomheder leverer - og hvad de får igen - når de tager imod elever i erhvervspraktik

Status er at erhvervspraktik portalen er klar til at virksomheder kan tilbyde erhvervspraktik igennem portalen – og ligeledes fritidsjob. Dog mangler portalen uni-login, hvor igennem elever og forældre kan tilgå portalen som et lukket rum kun for målgruppen. Manglen på uni-login skyldes forsinkelser i Styrelsen for IT og læring, som forventes løst inden nytår 2023.

Center for Børn og Skole indgår i løbet af skoleåret 2023/24 aftaler med Frederikssund Kommunes mange virksomheder om at tilbyde erhvervspraktik gennem erhvervspraktik-portalen. Således forventes Bedre Erhvervspraktik pkt. 2 og 3. fuldt implementeret i Frederikssund Kommune i skoleåret 2024/25. Frederikssund Erhverv bakker op om initiativet.

Elevdeltagelse i de to øvrige tiltag i skole-virksomhedssamarbejdet: MakerVærket og Erhverv i Skolen

Udover Bedre Erhvervspraktik udgør Frederikssund Kommunes initiativer i skole-virksomhedssamarbejde også MakerVærket og Erhverv i Skolen. Og også her er samarbejdet med andre, herunder virksomheder, ungdomsuddannelser, virksomheder og Frederikssund Erhverv essentielt.

Med det formål at give et samlet billede af elevdeltagelse i skole-virksomhedssamarbejde, præsenteres i det følgende statistik på elevdeltagelse i Erhverv i Skolen.

Nedenstående tabel viser elevdeltagelse i Erhverv i Skolen, som i perioden 2017-2024 omfatter følgende aktiviteter. Bemærk at aktiviteter løbende tilføjes og udskiftes ift. bl.a. skolernes behov og ønsker.

 • Stemmer fra Markland Kommune: Kommunalpolitiker for en dag
 • Kloge Hænder
 • ScienceDay (tidl. Girls Day in Science)
 • Karriereagenterne
 • Campusdag
 • Virksomhedssafari (for lærere)

Tabel over konkrete aktiviteter er vedlagt som bilag. Her fremgår det, at der i skoleåret 2023/24 kan forventes rekordstor elevdeltagelse i Erhverv i Skolen med 833 elever.

Data på elevdeltagelse i MakerVærket omfatter brug og udbredelse af MakerVærket i den daglige undervisning på folkeskolernes satellitter (data er fra februar 2023):

 • Mellem 60-100 % af eleverne (afhængig af skole), er blevet introduceret til forløb, hvor MakerVærket har været omdrejningspunkt – dvs. gennemsnitligt 80 % af eleverne
 • Mellem 30-60 % af eleverne (afhængig af skole) arbejder ofte med udgangspunkt i MakerVærket – dvs. gennemsnitligt 50 % af eleverne
 • Der undervises både i indskoling, mellemtrin og udskoling, samt på specialområdet.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

133Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Copenhagen Phil

Bilag

134Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.