Frederikssund Kommunes logo

Rotter

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt.

Frederikssund Kommune indfører fra den. 1. januar 2019 en vagtordning på lørdage, søndage og på helligdage i tidsrummet kl. 09:00-17:00 for anmeldelse af rotter indendørs i beboelsesejendom.

Foretages anmeldelsen inden kl. 12:00, vil vores rottebekæmper så vidt muligt besøge jer samme dag, som anmeldelsen er foretaget. Foretages anmeldelsen efter kl. 12:00 fredag, lørdag eller søndag, får I besøg den næste dag.

Har du konstateret rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen.

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Gode råd om hønsehold og rotter

Folder om smitterisiko ved rotter

Læs om kommunens forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Handlingsplan rotter 2019 -2021.

Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme.

Rotte ved hul i mur

I perioden fra oktober 2020 til og med februar 2021 vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens rottebekæmpere.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet.

Kommunens rottebekæmper er forpligtiget til at gennemgå ejendommen - også ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at konstatere, om der er spor efter rotter.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Tilsynet udføres i henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter. Det samme gælder sommerhusområder. Der er pligt til at anmelde rottetilhold til kommunen.