Frederikssund Kommunes logo

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål til affaldsordningerne og affaldsområdet generelt, samt henvisning til regler og bekendtgørelser nederst på siden.

Hvor ofte bliver spandene tømt?

Alle affaldstyper på nær farligt affald og tekstiler afhentes med en fastsat hyppighed som modsvarer behovet hos husstandsstørrelse på 5 personer og derunder.

Tømmefrekvenser

For husstande med individuelle beholdere:

 • Rest- og madaffald: Hver 2. uge
 • Glas og plast: Hver 2. uge
 • Pap: Hver 4. uge
 • Papir og metal: Hver 6. uge

For boligforeninger med fællesbeholdere

 • Restaffald : Hver 2. uge
 • Madaffald: Hver 2. uge
 • Plast: Hver 2. uge
 • Glas: Hver 2. uge
 • Pap: Hver 4. uge
 • Papir: Hver 6. uge
 • Metal: Hver 6. uge 

Hvad tid på dagen bliver beholderne tømt?

Jf. renovatørens kontrakter må de tømme affaldsbeholderne i tidsrummet mellem 06.00 - 20.00 på tømmedagen. Der er ikke mulighed for at få tilpasset tidspunktet yderligere til de enkelte adresser, da det konkrete tidspunkt afhænger af renovatørens øvrige ruteplanlægning.

Hvad koster affaldsordningerne?

Du finder info om takster og betaling for renovation på følgende side: Betaling for renovation

Skal affaldet i poser?

Du skal aflevere dit restaffald, madaffald og tekstilaffald i lukkede poser, men alle de andre affaldstyper skal afleveres løst i de tilhørende beholdere, og du behøver derfor ikke tænke på poser til disse.

Skal affaldet være rent?

Papir og pap skal være rent og tørt. Plast, metal og glas behøver ikke at være rengjort. Mademballage skal blot være tømt/skrabet for madrester. 

Skal jeg selv køre noget på genbrugspladsen?

Du skal selv køre haveaffald og byggeaffald på genbrugspladsen. Hvis du ikke kan få alt storskrald med igennem storskraldsordningen, skal du også køre dette på genbrugspladsen.

Hvad gør jeg med pap, der er for stort til spanden?

Du kan enten tilmelde dig vores storskraldsordning, hvor vi bl.a. henter bundtet pap. Du kan også skære pappet i mindre stykker, så det passer ned i spanden. Alternativt kan du køre pappet til den nærmeste nærgenbrugsstation.

Hvordan indsamles farligt affald?

Farligt affald vil blive indsamlet i en rød miljøboks, som bliver udleveret i samme ombæring som spandene. Når din røde miljøboks er fyldt, stiller du den frem til dine affaldsbeholdere, hvor skraldemanden vil tage den med ved næste tømning, og efterlade en ny.

Ved større boligforeninger kan man få opstilles et miljøskab til det farlige affald, som tømmes fast halvårligt eller ved at man selv bestiller tømning op til en gang om måneden.

Hvordan kan jeg vide, om affald er farligt?

Hvis der er et faresymbol på emballagen er det farligt affald, og skal lægges i den røde boks. Opvask- og rengøringsmiddel skal i den røde boks, hvis der stadig er indhold i, hvis ikke kan de komme i plastaffaldet. Derudover er batterier og småt elektronik, såsom telefoner, også farligt affald.

Hvordan fungerer ordningen med tekstiler?

Fra d. 1. april 2024 kan du aflevere tekstilaffald via storskraldsordningen. Du bestiller afhentning af storskrald via selvbetjeningsløsningen på www.frederikssund.dk/mitaffald

Ved større boligforeninger kan man også få opstilles containere til tekstilaffaldet, men det er ikke et krav. Eventuel opstilling af containere koordineres gennem bebyggelsens administrator eller formandskab.

Jeg har ikke plads. Må spandene stå ude på fortovet/vejen?

Dine spande skal som udgangspunkt stå på et fast underlag på din egen grund, med maks. 5m til skel, samt med håndtaget vendt udad. Dog må beholderne gerne køres frem til vejarealet på de respektive tømmedage, såfremt de køres tilbage på på egen matrikel efter tømning.

Vejareal må generelt ikke benyttes til permanent standplads, med mindre der er givet særlig tilladelse.

Hvordan kan ordningen se ud i en boligforening?

Hvis du bor i en boligforening, hvor der ikke er vej adgang til den enkelte bolig, vil I få minicontainere til alle fraktioner undtagen farligt affald og tekstiler. Minicontainerne skal placeres indenfor en rimelig gåafstand fra boligerne, og hvor der er holdemulighed for skraldebilen.

Farligt affald sorteres enten i de røde miljøbokse, som ved almindelige husstande, og stilles frem til containerne når de er fyldte. Alternativt kan der etableres et fælles miljøskab egnet til formålet.

Hvordan bliver affaldet tømt?

Alle vores renovationsbiler er opdelt, så de har to rum. Renovationsbilen er opdelt 60/40 ligesom spandene, så vi undgår at få de to tømte fraktioner blandet sammen. Én renovationsbil kan så kun tømme to forskellige fraktioner på sin tur, så du kan være sikker på, at fraktionerne ikke bliver blandet sammen.

Hvordan fungerer fællesordninger?

I tilfælde, hvor bebyggelser er udformet på en måde, der ikke tillader fire skraldespande ved hver bolig, kan det være en mulighed at benytte fælles beholdere eller affaldsanlæg placeret på fællesarealer, dvs. en fællesordning.

Etableringen af fællesordninger kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i "Vejledning i etablering af fælles affaldsordning" (2021).

Hvordan fungerer naboordninger?

Der vil være tilfælde, hvor husstandsstørrelsen gør det muligt for to naboer at dele skraldespande. I disse tilfælde kan naboerne indgå i en naboordning. 

Etableringen af en naboordning kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i Vejledning i etablering af naboordning.

Spørgsmål om specifikke affaldstyper

Bliv klogere på, hvad du skal gøre med forskellige slags affald, og hvad der sker med affaldet, efter du har afleveret det.  

Mangler du svar på noget med affald, så skriv til Affaldskontoret på affald@frederikssund.dk.