Frederikssund Kommunes logo

Affaldsplaner, regulativer og bekendtgørelser

Regulativer og bekendtgørelser

Affaldsaktørbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen skal lave affaldsordninger, som borgere, grundejere og virksomheder har pligt til at benytte.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder de detaljerede regler om kommunernes og de private aktørers (f.eks. indsamlingsvirksomhedernes) indsamling og håndtering (herunder behandling) af affald.

Kommunens affaldsordninger for husholdninger er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Kommunens affaldsordninger for virksomheder og kommunale institutioner er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Ordninger for erhverv

Som det fremgår af regulativet for erhverv har virksomheder også pligt til at sortere. 

Fra d. 31. december 2022 er det desuden et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger - dvs. 10 fraktioner bestående af følgende:

  1. Restaffald
  2. Madaffald
  3. Plast
  4. Mad- og drikkekartoner
  5. Glas 
  6. Papir
  7. Metal 
  8. Pap 
  9. Tekstiler
  10. Farligt affald.

Virksomheder har selv ansvar for at indgå en aftale med en privat vognmand om at få lavet en ordning med afhentning af affald i de lovpligtige fraktioner.

Retningslinjerne for denne forpligtelse findes hos Miljøstyrelsen via følgende link: Materialer til arbejdspladser - Miljøstyrelsen.

Affaldsplaner

Frederikssund Kommunes affaldsplan 2021-2030

Regler og vejledninger

Vejledning i etablering af fælles affaldsordning (2021)

Vejledning i etablering af naboordning (2021)

Vejledning i etablering af nedgravede affaldsløsninger

Vejledning i etablering af miljøskab