Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Affald fra byggeri

Byggeaffald er affald fra renoveringer eller nedrivninger af bygninger eller anlæg. Byggeaffald skal kildesorteres på byggepladsen og køres til genanvendelse. Det, der ikke kan genbruges eller genanvendes, skal til forbrænding, deponering eller specialbehandling.

Husk at anmelde før du går i gang

Hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, har du som ejer/bygherre pligt til at anmelde affaldet. Du skal anmelde affaldet senest 14 dage før arbejdet sættes i gang. Du sender anmeldelsen i selvbetjeningsløsningen bygningsaffald.dk (kræver MitID). I anmeldelsen skal du bl.a. tage stilling til følgende:

  • Hvilket affald kan gå til direkte genbrug?
  • Hvilket affald kan genanvendes?
  • Hvilket affald må sendes til forbrænding?
  • Hvilket affald må sendes til deponi?
  • Er der PCB i noget af affaldet?
  • Er der asbestaffald?
  • Er der andet farligt affald?

Hvis din anmeldelse er mangelfuld, skriver vi til dig i bygningsaffald.dk og beder dig om at rette eller sende flere oplysninger. Når vi har færdigbehandlet din anmeldelse, sender vi en anvisning til dig og giver besked til modtageanlæggene.

Du kan ikke aflevere bygningsaffald i større mængder uden en gyldig anvisning fra kommunen.

Kortlægning af PCB, asbest, tungmetaller og andre 

Byggematerialer fra bestemte perioder kan indeholde farlige stoffer, som kræver særlig opmærksomhed ved nedrivning og bortskaffelse. Eksempelvis PCB, asbest, tungmetaller, PAH' er og klorparaffiner. PCB findes tit i malinger eller fugematerialer. Tungmetaller optræder ofte i lak, maling og fliser. Asbest er benyttet i tagpap, tagplader, fliseklæb og støbegulve.

Hvis du kan svare ja til et eller flere spørgsmål i PCB-screeningen (i bygningsaffald.dk), har du pligt til at kortlægge forekomster af PCB i bygningen. Reglerne for, hvordan en kortlægning af PCB skal udføres og beskrives, finder du i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13. Du kan læse mere om PCB i PCB guiden.

Du har pligt til at anmelde alt det farlige affald, der vil opstå ved renoveringen/nedrivningen. Det vil derfor oftest være nødvendigt at kortlægge asbest og andet farligt affald, for at affaldet kan anmeldes og anvises korrekt. Kortlægning af asbest og andet farligt affald udføres efter samme principper som kortlægning af PCB.

Kortlægning af PCB, asbest og andet farligt affald kræver som oftest, at du søger hjælp hos en virksomhed, der er specialister i at vurdere byggematerialers alder, tage prøver og lave miljønotater. Omfanget af undersøgelserne afhænger af bygningens alder, størrelse og de anvendte byggematerialer.

Kortlægningsnotatet vedrørende PCB, asbest og andet farligt affald vedhæfter du til anmeldelsen i Bygningsaffald.dk.

Hvis du er i tvivl om, om du skal kortlægge PCB, asbest og andet farligt affald, er du velkommen til at kontakte kommunens Affaldskontor.

Jeg skal bare skifte mine asbestholdige tagplader

Asbestholdige tagplader skal også anmeldes i Bygningsaffald.dk (kræver MitID).

Når vi har behandlet din anmeldelse, sender vi en anvisning til dig. Du skal medbringe anvisningen, hvis du vil aflevere asbestholdige tagplader eller andre eternittagplader på genbrugspladsen. Genbrugspladserne modtager kun op til 10 eternitplader pr. projekt. Hvis tagpladerne skal køres bort i en container, skal vognmanden bruge anvisningen, når han skal aflevere pladerne på modtageanlægget.

Anmeldelser af asbestholdige tagplader behandles normalt i løbet af et par arbejdsdage. 

Flytning af jord

Hvis arbejdet omfatter flytning af jord udenfor matriklen, er der særlige regler for dette. Henvend dig til kommunen på jord@frederikssund.dk  hvis du har spørgsmål om jordflytninger.

Sortering

Affald fra byggeri-, anlægs-, renoverings-, og nedrivningsarbejder ("byggeaffald") skal som udgangspunkt kildesorteres på byggepladsen og køres til genanvendelse. Det, der ikke kan genanvendes, skal køres til forbrænding, deponering eller specialbehandling.

Du kan se, hvordan byggeaffald som minimum skal sorteres i Affaldsbekendtgørelsens §65.

Der sker hele tiden en udvikling i området for genanvendelse og dermed også, hvad der skal sorteres fra. Affaldskontoret kan hjælpe dig, hvis du har affald, du ikke ved, hvordan du skal sortere og bortskaffe.

Du skal særligt være opmærksom på, om der vil komme farligt affald fra arbejdet. Byggeaffald med PCB, bly og asbest er eksempler på affald, der kræver en særlig håndtering. Derfor kræves det i lovgivningen, at der i visse tilfælde skal undersøges for PCB, og at farligt affald altid skal anmeldes til kommunen.

Transport og behandling af affaldet

Affald må kun afleveres på de modtageanlæg, som kommunen har anvist til. Du (bygherren) skal kunne dokumentere, at affaldet er afleveret korrekt, så sørg for at få og opbevare kvittering fra modtageanlæggene. Kvitteringer skal vise anlæggets navn, dato for aflevering og affaldets vægt, type og oprindelses-adresse.

Transport af affald til modtageanlæg må kun udføres af transportører eller indsamlingsvirksomheder, der er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.

Nogle indsamlingsvirksomheder tilbyder at udføre ekstern kildesortering til erstatning af kildesortering på byggepladsen. Det er tilladt på følgende betingelser:

  1. At den eksterne kildesortering kun omfatter de fraktioner, der står på listen over bygge- og anlægsaffald, som skal kildesorteres i §65 i affaldsbekendtgørelsen.
  2. At anlægget, der modtager affaldet, er miljøgodkendt og registreret som "Indsamlings-virksomhed med behandlingskapacitet" i  Energistyrelsens Affaldsregister.
  3. At du kan dokumentere, at der foreligger en aftale om modtagelse af affald til sortering indgået mellem bygherren og modtageanlægget. Det skal angives, hvilke fraktioner der er tale om.