Frederikssund Kommunes logo

Betaling for renovation

Vi opkræver betaling for renovation sammen med ejendomsbidraget, men som en særskilt post på opkrævningen. Første rate har betalingsfrist den 1. januar, og anden rate den 1. juli.

Hvis du bor i lejebolig, andelsbolig eller i en ejendom med fælles beholdere, betaler du sandsynligvis for renovation i forbindelse med betaling af husleje eller fællesudgifter. 

Du kan se tilmeldte beholdere og de aktuelle årlige gebyrer på din ejendom i selvbetjeningsløsningen Mit affald. Øvrige takster finder du på kommunens takstblad for renovation.

Hvad betaler jeg for?

Du betaler et gebyr per bolig for adgang til genbrugsordninger m.v.. Beløbet dækker blandt andet din adgang til genbrugspladser, nærgenbrugsstationer, samt storskraldsindsamling. Gebyret er obligatorisk, da ordningerne ikke kan vælges fra. Gebyret opkræves også på ubebyggede grunde, herunder eksempelvis tomme byggegrunde og fritidsgrunde.

Herudover betaler du et beløb per bolig for tømning af dine affaldsbeholdere, der er opstillet ved boligen. Beløbet dækker blandt andet afhentning og behandling af affaldet samt den løbende udskiftning af beholderne. Du skal som minimum have et sæt beholdere til restaffald, madaffald, glas, plast og mad- og drikkekartoner,  metal, papir, pap og farligt affald per bolig .

Du kan ikke vælge en type af affaldsbeholdere helt fra, og du kan ikke afmelde tømning af beholderne, hverken periodisk eller permanent.

Hvis der har været ændringer i forholdene på din ejendom i løbet af året, vil ændringsgebyr og efterregulering af tømningsgebyrer fremgå af opkrævningen af den næste rate.

Opkrævninger og antallet af boligenheder er baseret på oplysningerne, der hentes fra BBR. Det er til hver tid dit eget ansvar, at sørge for at oplysningerne her er opdateret og retvisende.

Såfremt der er fejl i opsætningen af affaldsordningerne på din ejendom, er det også dit ansvar at gøre os opmærksom på dette. Rettelser er derfor i udgangspunktet først gældende fra den dag, hvor kommunen gøres opmærksom på problemet og ikke med tilbagevirkende effekt.

Lovgrundlag

Kommunens affaldsordninger for husholdninger er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen skal lave affaldsordninger, som borgere og grundejere har pligt til at benytte. Pligten til at benytte de kommunale ordninger fremgår af bekendtgørelsens §11. I bekendtgørelsens kapitel 5 finder du reglerne for kommunens fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer.

Jeg er flyttet - skal jeg have noget tilbage?

Vi laver ikke flytteafregninger. Hvis du har købt eller solgt en ejendom, skal du selv ordne eventuelle mellemværender med den, du har handlet med. Det foregår typisk i forbindelse med en refusionsopgørelse, som ejendomsmægleren eller en advokat står for.

Hvis der for nylig har været ændringer i renovationsforholdene på din ejendom, eller hvis du har bestilt ekstra tømninger af dit affald, skal du som sælger sørge for at få de korrekte beløb med på refusionsopgørelsen. De vil nemlig blive opkrævet hos køber sammen med den efterfølgende rate.