Frederikssund Kommunes logo

Pædagogisk tilsyn

Der foretages pædagogiske tilsyn i alle dagtilbud beliggende i Frederikssund Kommune. Kommunale dagtilbud, børnehuse og dagpleje samt i de private pasningsordninger og i private-, pulje- og selvejende institutioner.

Frederikssund Kommune offentliggør Tilsynsrapporterne fra de pædagogiske tilsyn. 

Opvækstudvalget fastlægger rammer og retningslinjer for gennemførelsen af de pædagogiske tilsyn. De pædagogiske konsulenter i Børn og Skole foretager tilsynene. 

En gang om året foretages et anmeldt formelt tilsyn i områderne. Her deltager områdelederen, en daglig leder fra området,  arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten samt to forældrebestyrelsesrepræsentanter. Derudover er der årligt uanmeldte besøg i alle børnehuse, hvor fokus er hverdagen i børnehuset. Her er det en pædagogisk konsulent, der deltager i husets rutiner og drøfter observationer med personalet.

I dagplejen foretages der fire gange om året uformelle tilsyn i dagplejehjemmene, der indebærer vejledning og supervision. Et årligt uanmeldt tilsyn af en pædagogisk konsulent har fokus på sikkerhed samt observationer af hverdagen. De pædagogiske konsulenter har ydermere uformelle tilsyn en gang om måneden i legestuen, hos de forskellige dagplejegrupper.

Private, pulje og selvejende -institutioner samt selvstændige børnepassere er omfattet af samme tilsyns vilkår som de kommunale dagtilbud.

Ved tilsyn, der kalder på ændret pædagogisk praksis, gennemføres der kort efter et opfølgende tilsyn for at sikre, at forholdene er bragt i orden.

Mere information om de pædagogiske tilsyn kan fås hos de pædagogiske konsulenter Camilla Hefsgaard Christensen og Ann-Sofie Melchior Jensen.