Frederikssund Kommunes logo

Betaling for dagtilbud

Taksterne for de kommunale daginstitutioner og dagpleje fastsættes en gang årligt af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget.

Takster

Takster for dagtilbud 2024

Søskenderabat

Der ydes søskenderabat hvis der er mere end ét barn indmeldt i dagpleje, børnehus eller SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de øvrige pladser. Der ydes ikke søskenderabat i klub.

Opkrævning

Betaling for et dagtilbud i Frederikssund Kommune opkræves månedsvis forud i 12 måneder årligt. Opkrævning vil blive fremsendt enten via girokort eller e-Boks, umiddelbart inden indmeldelsesforholdets begyndelse.

Sidste frist for rettidig betaling er den 5. hverdag i måneden. 

Ved manglende betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelse. Såfremt rykkergebyret ikke betales, bliver det pålagt næste opkrævning. 

Økonomisk friplads

Forældre til børn i et dagtilbud har mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads. Hvor meget man skal betale af den fulde takst afhænger af husstandens samlede A-indkomst og grænserne fastsættes årligt af Socialministeriet.

Hvis du vil søge om økonomisk friplads kan du bruge den Digitale Pladsanvisning, hvor du kan beregne, ansøge og sende din ansøgning digitalt. 

Hvis du flytter til Frederikssund og har fået hel eller delvis friplads i din tidligere bopælskommune, skal du udfylde en ny fripladsansøgning til Frederikssund Kommune, uanset om dit barn beholder pladsen i den gamle kommune eller får ny plads i Frederikssund Kommune.

Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Frederikssund Kommune, gives der ikke fripladstilskud til den eventuelle forskel i pris. Vi beregner kun fripladstilskuddet af Frederikssund Kommunes takst for en tilsvarende plads.

Fripladsskala

Beregningen sker ud fra indkomstregistret hos SKAT.

Alle indtægter - med undtagelse af indtægter hos selvstændigt erhvervsdrivende - indberettes månedligt til indkomstregistret. Indberetningen sammenholdes med de oplysninger, der er givet på din fripladssag.

I følge loven om økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO, sker der en automatisk genberegning af den økonomiske friplads og derfor kan opkrævningerne være forskellige måned for måned, hvis/når den samlede husstandsindkomst ændrer sig i løbet af året.

Du vil få besked via digital post og skal kun orientere Frederikssund Kommune ved varige indkomstændringer ved at sende en ny ansøgning via den Digitale Pladsanvisning.

Har dit fripladstilskud været stoppet i en periode på 3 måneder pga. ændringer i din indkomst, skal du søge på ny.

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud.

Ændringer i husstanden

Du skal stadig give os besked, hvis der er ændrede forhold i husstanden i form af til- eller fraflytning af partner, samlever eller ægtefælle.