Frederikssund Kommunes logo

Tilbud ved barsel

- dagtilbudsloven § 27 b Deltidsplads jævnfør barselsloven

Afholder du barselsorlov eller forældreorlov kan du mod reduceret betaling søge en deltidsplads i et dagtilbud.

Tilbuddet gælder børn i din husstand i alderen mellem 26 uger og indtil skolestart.

En deltidsplads er på 30 timer ugentligt på hverdage fra kl. 9.00 – 15.00. Børnene kan afleveres fra kl. 9.00 og skal være afhentet inden kl. 15.00. I dette tidsrum indgår barnet i dagtilbuddets læringsmiljø og relationer i forhold til andre børn og medarbejdere. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Hvem kan søge en deltidsplads mod en reduceret egenbetaling?

Du kan søge en deltidsplads på 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling:

 • Når du er bosat i Frederikssund Kommune
 • Når du afholder barsels- eller forældreorlov i medfør af barselsloven
 • Til børn i din husstand, der er indmeldt i et dagtilbud, en kommunal, en selvejende, en pulje eller en udliciteret daginstitution
 • Til børn i din husstand i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
 • Tilbud om en deltidsplads gælder ikke, når du modtager økonomisk tilskud til en privat pasningsordning
 • For én sammenhængende periode, herunder betragtes forældres fravær efter barselsloven i direkte forlængelse af hinanden som én sammenhængende periode

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i en måned og slutte den sidste hverdag, i den sidste hele måned, du afholder orlov efter barselsloven.

Genoptager du arbejdet delvist, vil du fortsat have ret til en deltidsplads, så længe du afholder barsel svarende til 40 % af arbejdstiden. (Eksempelvis 2 dage om ugen, eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge).

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal opfylde alle ovennævnte betingelser. Dit barn skal være digitalt opskrevet i den Digitale Pladsanvisning efter reglerne for Opskrivning. Du skal sørge for, at barnet i husstanden er indskrevet i et dagtilbud, en kommunal, en selvejende, en privat, en pulje eller en udliciteret daginstitution for at få anvist en deltidsplads.

skal sendes digitalt, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker dit barn skal benytte en deltidsplads.

Søger du deltidsplads i en privat institution eller i en anden kommune i forbindelse med barselsorlov er ansøgningsfristen 2 måneder. Har dit barn deltidsplads i en anden kommune eller i en privat institution er det et krav, at du skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af deltidspladsen senest 2 måneder før ændringen træder i kraft.

Krav til dokumentation

For at benytte en deltidsplads skal den ene forælder fremvise dokumentation for barsel- eller forældreorlov. Er der indgået aftale om barsels- eller forældreorlov med Arbejdsgiveren eller Jobcenter, skal der indsendes kopi af aftalen.

Som dokumentation skal der altid fremsendes:

 • Kopi af aftale med Arbejdsgiver, Jobcenter eller dokumentation fra Udbetaling Danmark, der viser perioden for fravær i forbindelse med barsels- eller forældreorloven

Tilskuddets størrelse og udbetaling

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov:

Takster for dagtilbud 2024

Deltidspladsen ophører:

 • Hvis du vælger, at dit barns deltidsplads skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan ske ved henvendelse til pladsanvisningen med en arbejdsdags varsel
 • Hvis der gøres brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt, jævnfør nedenstående sanktioner, kan ordningen ophøre uden varsel
 • Hvis du afbryder retten til fravær efter barselsloven
 • Hvis fravær efter barselsloven afbrydes af en periode på mere end 5 ugers varighed, herunder afholdelse af ferie af mere end 5 ugers varighed
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Den måned, hvor dit barn begynder i skole
 • Hvis du fraflytter kommunen - du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning

Sanktioner

Barnets fremmøde registreres via dagtilbuddets elektroniske komme/gå modul. Den pædagogiske leder foretager løbende stikprøver af fremmødet, og kontakter forældre såfremt tidsrammen for ordningen overskrides.

Hvis overskridelsen gentager sig, kan områdelederen indstille til Børn og Skole, at ordningen ophører uden varsel. Børn og Skole kan derefter meddele forældrene at ordningen ophører uden varsel.

Klageadgang

Er du uenig i kommunens afgørelse i en sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder her på siden.

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud,
 • godkendelse af privat pasning eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.