Frederikssund Kommunes logo

Tilbud ved barsel

- dagtilbudsloven § 27 b Deltidsplads jævnfør barselsloven

Afholder du barselsorlov eller forældreorlov i medfør af barselsloven efter 1. januar 2019 har du mulighed for, at søge en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn, der bor i din husstand. En deltidsplads er på 30 timer ugentligt på hverdage fra 9-15. Barnet kan afleveres fra kl. 9 og skal være afhentet inden kl. 15. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum fastholdes fuldtidspladsen.

Retningslinjer for ansøgning og håndtering af deltidspladser i dagtilbud

Hvem kan søge en deltidsplads mod en reduceret egenbetaling?

Du kan søge en deltidsplads på 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling:

 • Når du er bosat i Frederikssund Kommune
 • Når du afholder barsels- eller forældreorlov i medfør af barselsloven
 • Til børn i din husstand, der er indmeldt i et dagtilbud, en kommunal, en selvejende, en pulje eller en udliciteret daginstitution
 • Til børn i din husstand i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart 
 • Tilbud om en deltidsplads gælder ikke, når du modtager økonomisk tilskud til en privat pasningsordning
 • For én sammenhængende periode, herunder betragtes forældres fravær efter barselsloven i direkte forlængelse af hinanden som én sammenhængende periode

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i en måned og slutte den sidste hverdag, i den sidste hele måned, du afholder orlov efter barselsloven. 

Genoptager du arbejdet delvist, vil du fortsat have ret til en deltidsplads, så længe du afholder barsel svarende til 40 % af arbejdstiden. (Eksempelvis 2 dage om ugen, eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge).

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal sørge for, at barnet i husstanden er indskrevet i et dagtilbud, en kommunal, en selvejende, en privat, en pulje eller en udliciteret daginstitution for at få anvist en deltidsplads.

Ansøgning om deltidsplads og dokumentation for, at du afholder fravær efter barselsloven i den periode, du ønsker en deltidsplads, skal sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker dit barn skal benytte en deltidsplads.

Søger du deltidsplads i en privat institution eller i en anden kommune i forbindelse med barselsorlov er ansøgningsfristen 2 måneder. Har dit barn deltidsplads i en anden kommune eller i en privat institution er det et krav at du skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af deltidspladsen senest 2 måneder før ændringen træder i kraft.

Krav til dokumentation

For at benytte en deltidsplads skal den ene forælder fremvise dokumentation for barsel- eller forældreorlov. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller en fødselsattest. Er der indgået aftale om barsels- eller forældreorlov med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (Der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Tilskuddets størrelse og udbetaling 

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov:

Takster for dagtilbud 2021

Deltidspladsen  ophører:

 • Hvis du vælger, at dit barns deltidsplads skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan ske ved henvendelse til pladsanvisningen med en arbejdsdags varsel
 • Hvis der gøres brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt, jævnfør nedenstående sanktioner, kan ordningen ophøre uden varsel
 • Hvis du afbryder retten til fravær efter barselsloven
 • Hvis fravær efter barselsorloven afbrydes af en periode på mere end 5 ugers varighed, herunder afholdelse af ferie af mere end 5 ugers varighed
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Den måned, hvor dit barn begynder i skole
 • Hvis du fraflytter kommunen - du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning

Sanktioner

Barnets fremmøde registreres via dagtilbuddets elektroniske komme/gå modul. Den pædagogiske leder foretager løbende stikprøver af fremmødet, og kontakter forældre såfremt tidsrammen for ordningen overskrides.

Hvis overskridelsen gentager sig, kan områdelederen indstille til Børn og Skole, at ordningen ophører uden varsel. Børn og Skole kan derefter meddele forældrene at ordningen ophører uden varsel.

Klageadgang 

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Login med NemID, som du finder her på siden. 

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud,
 • afgørelse om et deltidstilbud samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.