Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Kombinationstilbud

Retningslinjer for Frederikssund Kommunes kombinationstilbud godkendt af Opvækstudvalget den 3. september 2018.

1. Kombinationstilbud

Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning, og får tilskud hertil af kommunen.

2. Alder og målgruppe

Kombinationspladser er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

3. Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov

Med mindre man er enlig forsørger, er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Frederikssund Kommune kan bede om stikprøvevis dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet er korrekte. Du skal hver måned sende dokumentation for din udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

4. Kombinationstilbuddets timetal

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. Åbningstiden er i 2018 51 timer om ugen i børnehusene og 48 timer om ugen i dagplejen. Den fleksible pasning skal udgøre et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 41 timer om ugen i kombination med dagtilbud og 38 timer om ugen i kombination med dagpleje. Timerne opgøres over en periode på 4 uger. Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet. Dette betyder at tilskuddet til fleksibel pasning ophører, og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

5. Takster og tilskud

Takster og tilskud for kombinationstilbuddet fremgår af Frederikssund Kommunes hjemmeside.

6. Den fleksible pasningsordning

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn. Børnepasseren skal være mindst 18 år, og der indhentes børneattest på vedkommende.

Du kan også anvende tilskuddet til at købe dig ind i en allerede etableret fleksibel/privat pasningsordning. Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au pair. Du skal selv betale det aftalte vederlag eller løn til din børnepasser. Hvis din børnepasser bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn. Frederikssund Kommune indhenter børneattest på din børnepasser.

7. Plads i dagtilbud

Retningslinjer for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, udmeldelse mv. fremgår af Frederikssund Kommunes visitationskriterier og retningslinjer for anvisning af pladser på 0-18 års området.

8. Ansøgning

Ansøgning om kombinationstilbud sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret. Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft to måneder efter ansøgningstidspunktet. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Frederikssund Kommune for en aftale om et besøg. Du, dit barn og din børnepasser skal være til stede under besøget.

9. Tilsyn

Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Frederikssund Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på uanmeldte besøg.

10. Ophør af kombinationspladser

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, skal kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre. Afbrydes ordningen, er du først garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud din barn er indskrevet i, efter en måned.