Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til pasning af egne børn

Har du et ønske om selv at passe dit barn, giver Frederikssund Kommune dig mulighed for, at søge et økonomisk tilskud.

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til pasning af dit eget barn i stedet for en plads i et dagtilbud når:

 • dit barn er i alderen 26 uger til 3 år
 • du og dit barn er bosat i Frederikssund Kommune
 • dit barn er rettidigt digitalt opskrevet

Digital opskrivning

Du skal digitalt opskrive dit barn til et dagtilbud via den Digitale Pladsanvisning efter reglerne for Opskrivning.

Dit barn skal være rettidigt digitalt opskrevet - også for perioden, hvor du ønsker at passe dit eget barn. Når du digitalt opskriver dit barn, skriver du i notatfeltet, at du ønsker tilskud til pasning af eget barn.

Din behovsdato skal være den 1. i den måned, du ønsker at starte med hjemmepasning. Rettidig opskrivning er minimum 3 måneder før denne behovsdato.

Ønsker du tilskud fra f.eks. 15. juni, skal du digitalt opskrive dit barn minimum 3 måneder før den 1. juni - altså inden udgangen af februar. Du skal vælge 1. juni som behovsdato.

Ønsker du tilskud til hjemmepasning, kan dit barn ikke samtidigt være optaget i et dagtilbud. Pasning i hjemmet træder i stedet for et dagtilbud. Du bliver derfor ikke tilbudt en vuggestue eller dagpleje i perioden, hvor du ønsker tilskuddet.

Ingen andre indtægter

Du må ikke have anden indtægt end tilskud til pasning af dit eget barn.

 • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst, barsel dagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU.
 • Du må ikke have en arbejdsindtægt eller anden form for indkomst.
 • Du må ikke være omfattet af Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 10 og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10

Tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ikke hensigten, at tilskud til pasning af egne børn er et supplerende forsørgelsesgrundlag.

Dog må du gerne modtage feriegodtgørelse. Modtager du feriegodtgørelse, skal du indsende dokumentation på dette for at sikre, at der ikke er tale om en arbejdsindtægt.

Du skal dokumentere din danskkarakter og have opholdt dig i det danske rige

Du skal dokumentere, at du som minimum har karakteren 2 i dansk. Tilstrækkelige danskkundskaber på mindst 2 dokumenteres ved eksamenspapirer for

 • gennemført 9. klasse prøve i dansk
 • bestået prøve i dansk
 • en tilsvarende eksamen eller
 • en videregående/højere eksamen

Du skal have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de sidste 8 år.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og ophold i riget gælder ikke for EU/EØS borgere. Det gælder i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Du må holde ferie af kortere varighed

Du må kun holde almindelig ferie samtidig med, at du modtager tilskud til pasning af eget barn. Ferien kan afholdes i Danmark eller i udlandet.

Hvis du bevilges tilskud i 1 år, må du afholde op til 6 ugers ferie i denne bevillingsperiode.

Du skal selv passe dit barn under afholdelsen af din ferie.

Du må fortsat ikke modtage nogen form for indkomst – ej heller under afholdelse af ferie i udlandet.

Når vi ikke anser det for nødvendigt, at dit barn er optaget i et dagtilbud

Dit barn vurderes af en børnesagkyndig. Du skal derfor udfylde en samtykkeerklæring, hvor du giver dit samtykke til vurdering og udtalelse fra Sundhedsplejen eller en tilsynsførende fra den kommunale dagpleje.

Er der tvivl om ansøgningen kan godkendes, vil den tilsynsførende fra Dagplejen tage på et godkendelsesbesøg.

Hvad skal du som forældre gøre, og hvilke frister skal du overholde?

Du skal opfylde alle ovennævnte betingelser og den oplyste tidsfrist for opskrivning af dit barn i den Digitale Pladsanvisning.

Frist for ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Du skal søge om tilskuddet til pasning af egne børn senest 1 måned før den 1. i den måned, hvor du ønsker at starte med hjemmepasning.

Ønsker du tilskud fra den 15. juni skal du indsende ansøgningen med dokumentation inden udgangen af april.

Ansøgning, samtykkeerklæring og dokumentation

Du skal indsende følgende, som vi skal bruge ved sagsbehandlingen:

Du skal indsende Ansøgningen om tilskud til pasning af egne børn digitalt. Samtykkeerklæring og dokumentation for dansk kan du vedhæfte din digitale ansøgning. Samtykkeerklæring og dokumentation for dansk kan sendes digitalt ved at benytte Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder øverst til højre på denne side. Samtykkeerklæring og dokumentation for dansk kan også sendes pr. brev eller afleveres i borgercenteret.

Tilskuddets størrelse og skattepligtigt

Tilskuddet udgør i 2024:

• 0-2 årige: 4.173 kr. pr. måned

Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst 1 år.

Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for dig, som modtager af tilskuddet. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.

Du kan maksimalt få tilskud til 3 børn pr. husstand, og det samlede tilskud kan ikke være højere end de maksimale dagpenge.

Tilskud kan deles i 2 perioder

Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to – enten mellem forældrene eller ved, at den ene forælder passer barnet i to adskilte perioder.

Deles tilskudsperioden i to, skal hver periode minimum være på 8 uger.

De 2 tilskudsperioder må ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år.

Tilskuddet bortfalder automatisk

Tilskud til pasning af egne børn bortfalder automatisk:

 • når din pasning af eget barn ophører
 • måneden efter dit barn er fyldt 3 år
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel fraflytning

Søskenderabat, hel eller delvis friplads

Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads.

Klageadgang

Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post. Benyt linket: Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder her på siden.

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen,

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.