Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til pasning af egne børn

- dagtilbudslovens § 86

Frederikssund Kommune giver dig mulighed for, at søge økonomisk tilskud til pasning af dit eget barn. 

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud:

 • Når dit barn er i alderen 26 uger til 3 år
 • Når du og dit barn er bosat i Frederikssund Kommune
 • Når dit barn er rettidigt digitalt opskrevet til en plads via den Digitale Pladsanvisning - også for perioden, hvor du ønsker at passe dit barn. Du skal - minimum 3 måneder før din ønsket opstartsdato, gøre kommunen bekendt med dit ønske om pasning af eget barn. Det gør du via opskrivning i den Digitale Pladsanvisning
 • Når du selv ønsker at passe dit eget barn, kan dit barn ikke samtidigt være optaget eller gå i vuggestue eller børnehave. Du bliver derfor ikke tilbudt et dagtilbud for perioden, hvor du ønsker tilskud til pasning af eget barn 
 • Når dit barn jævnfør reglerne for visitation til dagtilbud kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje
 • Når du ikke har nogen indtægt andet end tilskud til pasning af dit eget barn. Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst, barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU. Du må ikke have en arbejdsindtægt eller anden form for indkomst. Tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at være til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ikke hensigten, at tilskud til pasning af egne børn er et supplerende forsørgelsesgrundlag. Dog må du modtage feriegodtgørelse. Modtager du feriegodtgørelse, skal du indsende dokumentation på dette for at sikre, at der ikke er tale om en arbejdsindtægt
 • Når du ikke er omfattet af Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 10 og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10. Tilskud til pasning af egne børn er sidestillet med en offentlig forsørgelsesydelse efter § 26, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Modtager din ægtefælle kontanthjælp, og tilskud til pasning af eget barn er højere end din eventuelle kontanthjælp, fradrages differencen i din ægtefælles kontanthjælp. Hvis tilskud til pasning af eget barn er lavere end din eventuelle kontanthjælp, suppleres tilskuddet ikke op til kontanthjælpsniveauet. 
 • Når du som minimum har karakteren 2 i dansk ved folkeskolens afgangseksamen, i en bestået prøve i dansk eller i en tilsvarende eller højere eksamen
 • Når du har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de sidste 8 år
 • Når du afholder ferie svarende til almindeligt ferieophold på maksimum 6 uger om året i Danmark eller i udlandet, forudsat at du selv passer dit barn  
 • Når kommunen ikke anser det for nødvendigt, at dit barn er optaget i et dagtilbud

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og ophold i riget gælder ikke for EU/EØS borgere i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. 

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal opfylde alle ovennævnte betingelser. Dit barn skal være digitalt opskrevet i den Digitale Pladsanvisning efter reglerne for Opskrivning. Dit barn skal være rettidigt digitalt opskrevet for perioden, hvor du ønsker at starte med at passe dit eget barn.

skal sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den 1. i den måned, hvor du ønsker at starte med at passe dit eget barn. Samtykkeerklæring og dokumentation for dansk vedhæftes ansøgningen om tilskud til pasning af eget barn.

Udfyld ovennævnte samtykkeerklæring og vedhæft den til din ansøgning om tilskud til pasning af eget barn. Din ansøgning skal godkendes af vores ledende sundhedsplejerske eller en tilsynsførende fra Dagplejen. Er der tvivl om ansøgningen kan godkendes, vil den tilsynsførende fra Dagplejen tage på et godkendelsesbesøg.

Du skal også vedhæfte dokumentation for dine danskkundskaber til din ansøgning. Tilstrækkelige danskkundskaber på mindst 2 eller en danskkarakter svarende til 2 dokumenteres ved eksamenspapirer for

 • gennemført 9. klasse prøve i dansk
 • bestået prøve i dansk eller
 • minimum tilsvarende eksamen

Tilskuddets størrelse og skattepligtigt  

Tilskuddet udgør i 2023:

 • 0-2 årige: 8.032 kr. pr. måned

Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst 1 år.

Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for dig, som modtager af tilskuddet. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.

Du kan maksimalt få tilskud til 3 børn pr. husstand, og det samlede tilskud kan ikke være højere end de maksimale dagpenge. 

Tilskud kan deles i 2 perioder

Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to – enten mellem forældrene eller ved, at den ene forælder passer barnet i to adskilte perioder.

Deles tilskudsperioden i to, skal hver periode minimum være på 8 uger.

Forældrene kan således opdele perioden med tilskud i f.eks. en periode på 8 uger og en periode på minimum 8 uger og op til 46 uger, eller f.eks. en periode på 3 måneder og en periode på minimum 8 uger og op til 9 måneder.

Tilskudsperioden må dog samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år.

Tilskuddet bortfalder:

 • Når pasningen ophører
 • Den måned, hvor dit barn fylder 3 år
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel fraflytning

Søskenderabat, hel eller delvis friplads

Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads.

Klageadgang

Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post. Benyt linket: Send sikkert til Dagtilbud som borger, som du finder her på siden.

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. 

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.