Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til pasning af egne børn

- dagtilbudslovens § 86

Frederikssund Kommune giver dig mulighed for, at søge økonomisk tilskud til pasning af dit eget barn. 

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud:

 • Når dit barn er digitalt opskrevet til en plads via den Digitale Pladsanvisning.  
 • Når du har børn i alderen 26 uger og indtil barnet fylder 3 år
 • Når dit barn jævnfør reglerne for visitation til dagtilbud kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje
 • Når kommunen ikke anser det for nødvendigt, at dit barn er optaget i et dagtilbud
 • Når du er bosat i kommunen
 • Når du har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i syv ud af de sidste otte år. Tilskuddet kan ikke tages med til Grønland eller Færøerne
 • Når du ikke har nogen indtægt andet end tilskuddet til pasning af egne børn. Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst, have en arbejdsindtægt eller anden form for indkomst

Hvad skal du som forældre gøre?

Ansøgning om pasning af egne børn samt nedenstående dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber sendes digitalt ved nemlog-in, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker at starte med at passe dit eget barn.

Hvis du er Dansk statsborger eller borger med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz, skal du dokumentere, at du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer. Det gør du ved at sende dokumentation for, at du har gennemført 9. klasse prøve i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i dansk 2 eller tilsvarende. 

Tilskuddets størrelse og udbetaling 

Tilskuddet udgør i 2019:

 • 0-2 årige: 6.467 kr. pr. måned 

Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst 1 år.

Perioden for tilskud kan opdeles i to for samme barn, og I kan som forældre dele perioden for tilskud mellem jer, hvis I begge har ret til at modtage tilskud til pasning af egne børn.

Du kan maksimalt få tilskud til tre børn pr. husstand, og det samlede tilskud kan ikke være højere end de maksimale dagpenge.

Din ansøgning om tilskud til pasning af dit barn sendes til godkendelse hos vores ledende sundhedsplejerske. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgningen kan godkendes, vil kommunens dagplejekonsulenter tage på et godkendelsesbesøg.

Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for dig, som modtager af tilskuddet. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.

Tilskuddet bortfalder:

 • Når pasningen ophører
 • Den måned, hvor dit barn fylder 3 år
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel fraflytning

Søskenderabat, hel eller delvis friplads

Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads.