Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til pasning af egne børn

- dagtilbudslovens § 86

Frederikssund Kommune giver dig mulighed for, at søge økonomisk tilskud til pasning af dit eget barn. 

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud:

 • Når dit barn er digitalt opskrevet til en plads via den Digitale Pladsanvisning også for den periode, hvori du ønsker tilskud til pasning af egne børn 
 • Når du har børn i alderen 26 uger og indtil barnet fylder 3 år
 • Når dit barn jævnfør reglerne for visitation til dagtilbud kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje
 • Når kommunen ikke anser det for nødvendigt, at dit barn er optaget i et dagtilbud
 • Når du er bosat i kommunen
 • Når du har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i syv ud af de sidste otte år. Tilskuddet kan ikke tages med til Grønland eller Færøerne
 • Når du ikke har nogen indtægt andet end tilskuddet til pasning af egne børn. Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst, have en arbejdsindtægt eller anden form for indkomst.

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal sørge for, at dit barn, efter reglerne for Opskrivning, er digitalt opskrevet i den Digitale Pladsanvisning, også for perioden hvor du ønsker at modtage tilskud til pasning af egne børn.

 • Søges der om plads i Frederikssund Kommunes Dagtilbud, når barnet er ældre end 26 uger, er der garanti for en plads 3 måneder efter opskrivningen.
 • Tilskud til pasning af egne børn følger pasningsgarantien og bevilliges i disse tilfælde tidligst 3 måneder efter opskrivningen.

Ansøgning om pasning af egne børn, Samtykkeerklæring til vurdering og udtalelse fra sundhedsplejerske samt nedenstående dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker at starte med at passe dit eget barn.

Hvis du er Dansk statsborger eller borger med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz, skal du dokumentere, at du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer. Det gør du ved at sende dokumentation for, at du har gennemført 9. klasse prøve i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i dansk 2 eller tilsvarende. 

Tilskuddets størrelse og udbetaling 

Tilskuddet udgør i 2020:

 • 0-2 årige: 7.433 kr. pr. måned 

Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst 1 år.

Tilskuddet bevilges det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Har I begge som forældre ret til at modtage tilskud til pasning af egne børn, har I mulighed for at opdele tilskuddet mellem jer i to perioder for samme barn. 

Du kan maksimalt få tilskud til tre børn pr. husstand, og det samlede tilskud kan ikke være højere end de maksimale dagpenge. 

Din ansøgning om tilskud til pasning af dit barn sendes til godkendelse hos vores ledende sundhedsplejerske. Er der tvivl om, hvorvidt ansøgningen kan godkendes, vil kommunens dagplejekonsulenter tage på et godkendelsesbesøg.

Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud, og er A-skattepligtigt for dig, som modtager af tilskuddet. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til Skat.

Tilskuddet bortfalder:

 • Når pasningen ophører
 • Den måned, hvor dit barn fylder 3 år
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel fraflytning

Søskenderabat, hel eller delvis friplads

Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Login med NemID, som du finder her på siden. 

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. 

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.