Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til forældre med skæve arbejdstider

- dagtilbudsloven § 85 a Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Du kan søge tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor du som eneforsørger, eller hvor I begge som forældre, er forhindret i at passe jeres barn på grund af arbejde.

Frederikssund Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud godkendes af Opvækstudvalget. 

Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere.

Hvem kan få tilskud?

Du er berettiget til et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning, når nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Dit barn er indmeldt i et dagtilbud, en kommunal, en selvejende, en pulje eller en udliciteret daginstitution
 • Du som eneforsørger, eller hvor I begge som forældre, har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning af jeres barn uden for dagtilbuddenes åbningstider
 • Den fleksible pasning har et tidsmæssigt omfang på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Timerne skal opgøres over en periode på fire uger
 • Kombinationstilbuddet samlet set ikke overstiger dagtilbuddenes samlede åbningstid, som i 2018 er 51 timer om ugen i børnehusene og 48 timer om ugen i dagplejen

Hvad skal du som forældre gøre?

Ansøgning om tilskud til en privat/fleksibel pasningsordning og Aftalen om fleksibel pasning i en privat/fleksibel pasningsordning skal sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 2 måned før den første i den måned, hvor du ønsker dit barn skal begynde i et kombinationstilbud. Du kan søge om tilskud fra det tidspunkt, hvor dit barn kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje. 

Arbejdstider og pasningsbehov skal fremgå af ansøgningen og dokumentation for et arbejdsbetinget behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider skal sendes med ansøgningen. Dokumentationen kan bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende.

  Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Frederikssund Kommune for en aftale om et besøg. Du, dit barn og din børnepasser skal være til stede under besøget.

  Du skal hver måned sende dokumentation for din udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

  Frederikssund Kommune kan bede om stikprøvevis dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov, afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet, er korrekte.

  Tilskuddets størrelse og udbetaling

  Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

  Kommunens godkendelse af en fleksibel pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

  Du skal betale den almindelige forældrebetalingstakst og modtager tilskud til den fleksible/private pasning.

  I 2020 er taksten pr. time til privat pasning:

  • 0-2 år: 129 kr. pr. time.
  • 3-5 år: 76 kr. pr. time.

  Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtig for børnepasseren.

  Tilskuddet overføres månedsvis bagud til din konto i pengeinstitut.

  Tilskuddet gives ikke til aflønning af au pair. 

  Tilskuddet bortfalder:

  • Hvis der mere end 3 gange gøres brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt
  • Når den fleksible pasningsordning ophører
  • Den måned, hvor dit barn starter i skole
  • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
  • Hvis du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning

  Godkendelse af og tilsyn med fleksible/private pasningsordninger

  Frederikssund Kommune skal godkende den fleksible/private pasningsordning, som du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den fleksible/private passer samt alle beboere, som er fyldt 15 år og som bor på adressen, hvor dit barn skal passes.

  Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du kan vælge mellem to private pasningsordninger:

  • En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder en fleksibel pasningsordning
  • En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en fleksibel børnepasser

  Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser.

  Ved en allerede godkendt fleksibel pasningsordning:

  • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte fleksible pasningsordning
  • Du skal betale det bevilligede tilskud til den fleksible pasningsordning som en del af vederlaget
  • Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v.

  Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en fleksibel børnepasser:

  • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din fleksible børnepasser
  • Du har arbejdsgiveransvaret
  • Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren
  • Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge
  • Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året

  Fælles for begge private pasningsordninger

  Ferie
  Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie.

  Sygdom
  Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom.

  Fripladstilskud eller økonomisk friplads
  Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en fleksibel pasningsordning.

  Opsigelse
  Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis du eller din børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal der sendes en kopi af den, af begge parter, underskrevne opsigelse til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Frederikssund Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

  Klageadgang

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Login med NemID, som du finder her på siden.  

  Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

  • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
  • optagelse i et dagtilbud,
  • godkendelse af fleksibel pasning/kombinationstilbud eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt
  • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

  alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. 

  Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.