Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 29. november 2022

Mødelokale F7 kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

139Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

140Drøftelse vedrørende indsats der skal styrke optaget til den forberedende grunduddannelse (FGU)

Resume

Unge, Fritid og Idræt blev den 9. august 2022 præsenteret for en sag om kommunes planer og handlemuligheder i forbindelse med at styrke optaget til den forberedende grunduddannelse (herefter FGU). På dette møde blev det besluttet, at der skulle forelægge en status om arbejdsgruppens foreløbige vurderinger med henblik på at styrke optaget til FGU. Afdelingsleder fra Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin og Teamleder fra UU Frederikssund, Kristian Holmstrup Kock, deltager på udvalgsmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfter sagen med fokus på FGU in og geografisk placering af FGU.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Der har siden ultimo maj 2022 været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som har haft til opgave at beskrive tiltag, der kan styrke elevoptaget på FGU i Frederikssund Kommune. Arbejdsgruppen skal beskrive erfaringer og tiltag indenfor disse fire temaer:

 • Muligheder for øget optag på Erhvervsgrunduddannelsen (herefter EGU)
 • Mulighed for oprettelse af et FGU-tilbud målrettet elever med behov for ekstra støtte (FGU-in / FGU+)
 • Styrket samarbejde om fastholdelse af FGU-elever i risiko for frafald
 • Geografisk lokalisering af FGU

Arbejdsgruppen har været repræsenteret af skoleleder af FGU Frederikssund og FGU Skibby, Ole Sværke, teamleder af UU-vejledningen, Kristian Holmstrup Kock, afdelingsleder i Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin og teamkoordinator i Ungekontakten, Sanne Dan Jensen.

Øget optag på EGU-sporet

EGU er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Derfor er det afgørende, at lokale virksomheder i Frederikssund har kendskab til uddannelsen.

Arbejdsgruppen har igangsat flere initiativer for at udbrede kendskabet til EGU. Der er etableret et tæt samarbejde mellem Ungekontakten samt UU og FGU i form af et fast EGU-team. Teamet skal sikre, at kendskabet til EGU styrkes hos virksomheder, forældre og unge. Teamet følger også løbende op på samarbejdet med virksomhederne.

EGU-teamet har afholdt samarbejdsmøder med Frederikssund Erhverv. Formålet med disse møder har været at udbrede kendskabet til EGU-uddannelsen til Frederikssund Erhvervs netværk af virksomheder. EGU-teamet har også præsenteret EGU-uddannelsen for Center for Job og Rådgivning. For at styrke kendskabet til uddannelsen yderligere, har der været bragt en artikel i Frederikssund Lokalavis.

Ungekontrakten arbejder målrettet på at øge fokus på EGU-uddannelsen igennem deres gruppeforløb. Her præsenteres de unge for PGU-værksteder på FGU i Skibby og virksomhedsbesøg.

Oprettelse af et særligt FGU-tilbud

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for et FGU-tilbud, hvor eleverne modtager ekstra støtte, og hvor forløbet er tilrettelagt med færre elever og færre antal timer. Målgruppen for dette tilbud er elever med diagnoser eller andre problematikker, herunder personlige og/eller sociale udfordringer.

Der er etableret et lignende tilbud i FGU Nordsjælland, som arbejdsgruppen er inspireret af.

Arbejdsgruppen estimerer, at det vil være muligt at samle 10-12 elever fra kommunen til dette tilbud. Arbejdsgruppen vil undersøge hvorvidt man kan indgå et samarbejde med en anden kommune, således at denne kommune kunne tilkøbe en lille del af pladserne for derved at gøre økonomien mere robust.

Arbejdsgruppens har udarbejdet et forslag til et særligt FGU-forløb, FGU in, der er vedhæftet i bilaget. [vedhæftes snarest]

Fastholdelse af unge i risiko for frafald

Andelen af elever der afbrød deres FGU forløb efter 3 måneder var på 10,8 procent (målt i 3. kvartal 2021) og 21,4 procent efter 12 måneder (målt i 1. kvartal 2021). Til sammenligning var landsgennemsnittet i samme periode på henholdsvis 9,3 procent efter 3 måneder og 23,3 procent efter 12 måneder. Det er derfor relevant at undersøge hvilke indsatser, der kan fastholde flere unge i tilbuddene.

Arbejdsgruppen peger på, at der allerede findes arbejdsgange, når en elever viser tegn på mistrivsel, bekymrende fravær eller på anden måde er i risiko for at falde fra uddannelsen. Arbejdsgruppen vurderer, at processen skal styrkes og være mere ensartet. Derfor vil arbejdsgruppen udarbejde en ensartet proces med henblik på at fastholde og hjælpe de unge i uddannelsen, der er i risiko for at falde fra.

Arbejdsgruppen vil også se på mulighederne for at lave en forventningsafstemning mellem skole og elev i opstartsfasen, herunder oplyse eleven om muligheder for hjælp, hvis eleven oplever udfordringer i skolen.

Geografisk lokalisering af FGU - Et samlet tilbud i Frederikssund

Det fremgår af Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 4 stk. 2, at AGU og PGU skal samles på samme matrikel med mindre der er et særligt hensyn til at gøre det modsatte.

Arbejdsgruppen undersøger muligheder for følgende scenarier:

 • Nuværende situation - et samlet tilbud i Skibby
 • Et samlet FGU i Frederikssund

Nuværende situation - et samlet tilbud i Skibby

AGU-tilbuddet, der tidligere har været placeret i Frederikssund, blev i efteråret 2022 rykket til Skibby, hvor PGU også er placeret. AGU-tilbuddet blev flyttet til Skibby på grund af et stærkt faldende elevtal. Det har på grund af det lave elevtal på omkring 20 elever været svært at opretholde et bæredygtigt tilbud i Frederikssund. Fordelene ved at samle tilbuddene i Skibby, er blandt andet at styrke samarbejdet mellem lærere, vejledere og leder. Derudover skal eleverne gerne mærke, at de bliver en del af et fælles skolemiljø.

Et samlet FGU i Frederikssund

Arbejdsgruppen vurderer også, at hele FGU med fordel kan flyttes til Frederikssund på eller i nærheden af Campus med henblik på at lave et bæredygtigt og attraktivt FGU-tilbud i Frederikssund. Det kræves, at der etableres værksteds- og undervisningsfaciliteter. Det kræver også, at tilbuddet har et bredt udbud af fag med minimum fire-fem værksteder med tidssvarende undervisningsfaciliteter, fx redskaber og maskiner til produktion. Hvis denne model ønskes, skal dette undersøges nærmere.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

141Drøftelse af forslag til Beskæftigelsesplan 2023

Resume

I den sag fremlægges forslag til Beskæftigelsesplan 2023 med tilhørende resultatmål til drøftelse i Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser samt forslag til resultatmål indenfor 7 fokusområder, som udvalgene prioriterede på deres møde i august/september.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Udvalget drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Udvalget sender beskæftigelsesplanen til høring i Handicaprådet og Lokal Med.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Beskæftigelsesplanen sendes i høring i Handicaprådet og lokal-med.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2023.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder, og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Det indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

De fem mål er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Udvalgene UFI og JEK prioriterede i august/september følgende 7 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft (JEK)
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer (JEK)
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job (JEK)
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb (JEK)
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats (JEK)
 6. Flere unge skal have en uddannelse (UFI)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige (JEK)

På den baggrund er Beskæftigelsesplan 2023 udarbejdet med konkrete resultatmål for hvert fokusområde samt beskrivelser af strategierne for at målene indfries.

Begge udvalg får den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forelagt, da der er tværgående sammenhænge mellem fokusområderne.

 • Fokusområde 6 drøftes og besluttes i udvalget for Unge, fritid og idræt.
 • Fokusområderne 1 til 5 samt 7 drøftes og besluttes i udvalget for Job erhverv og kultur.

I vedlagte bilag, "Forslag til Resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023" fremgår status på de foreslåede resultatmål for 2023.

Resultatmålene er foreløbige forslag til drøftelse i UFI og JEK, og administrationen vil på baggrund af drøftelsen og opdaterede tal, der bliver tilgængelige inden udvalgets næste møde, tilpasse forslagene.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2023 vil efter mødet i udvalgene blive sendt i høring i Handicaprådet og Lokal Med. Beskæftigelsesplanen vil derefter blive forelagt UFI og JEK på januar/februar mødet med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.

Bilag:

Bilag 1. Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune

Bilag 2. Forslag til resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i december 2022 i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet og eventuelt Social og Sundhedsudvalg.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

142Beslutning om optimering af omklædningsrum og beplantning i Idrætsbyen

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvordan budgetaftalen vedrørende optimerede omklædningsrum og beplantning i Idrætsbyen skal gennemføres. Til dette indstilles de afsatte midler til idrætsbyen i 2023 til frigivelse. Der skal igangsættes et samlet udbud for ombygning af omklædningsrum i svømmehallen i Idrætsbyen. Ombygningen forventes at være henover sommeren 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. De i 2023 afsatte midler til idrætsbyen frigives.
 2. Der gennemføres udbud for samlet ombygning af omklædningsrum.
 3. Beplantning af læhegn udbydes ud fra oplæg i bilag.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte hvordan budgetaftalen omkring optimerede omklædningsrum og beplantning i Idrætsbyen skal gennemføres. Det er administrationens indstilling at de afsatte midler for til idrætsbyen i 2023 frigives og der igangsættes et samlet udbud for ombygning af omklædningsrum i svømmehallen i Idrætsbyen. Anlægsfasen forventes at være henover sommeren 2023. Udbud af læhegn anbefales at gennemføre efterfølgende, da beplantningen bør gennemføres i slutningen af 2023. Dette i forhold til planternes vækst.

Budgetmidler afsat i 2023 og 2024

I budget 2023 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024. Budgetaftalen beskriver opgaven med at forbedre omklædningsfaciliteterne og beplantning i Idrætsbyen nedenfor.

"Indenfor den allerede afsatte økonomi til Idrætsbyen vil Byrådet i 2023 prioritere en bedre indretning af omklædningsrummene, så alle brugere med handicap og alle øvrige brugere får en god oplevelse i den nye svømmehal i Idrætsbyen. Endvidere skal der plantes træer og buske, som kan give læ til kunstgræsbane mv."

Optimering af omklædningsrum - projektbeskrivelse

Unge, fritid og idræt behandlede d. 3 maj 2022 en drøftelsessag vedrørende hvordan man kan optimere brugen af omklædningsfaciliteterne i svømmehallen i Idrætsbyen. RUM Arkitekter har udarbejdet et oplæg til optimering af omklædningsfaciliteter, som er bilag til sagen. Oplægget skitserer forskellige løsninger man kan implementere for at optimere brugen af omklædningsrummene. Det er, som også præsenteret i drøftelsessagen d. 3 maj 2022, administrationens indstilling at den fulde optimering af omklædningsrummene. Det betyder at det er model 2 for omklædningsrummene og model B for wellnessområdet inkl. handikap omklædning, der udbydes for at sikre en langsigtet forbedret brugeroplevelse(se bilag for detaljeret beskrivelse og visualisering af ny situationsplan). Samtidig med at rådgiver i notatet vurderer, at anlægsarbejdet vil koste i omegnen af 2 mio. kr. anbefaler rådgiver samtidig at få projektet udbudt, for at få klarhed om økonomien.

Det er administrationens anbefaling af man søger at gennemføre ombygningen af svømmehallens omklædningsrum samlet, for at spare etablerings- og rådgivningsudgifter,samt begrænse lukketiden i svømmehallen til gene for borgerne. Rådgiver vurderer at en etapevis ombygning vil blive ca. 15 % dyrere end det økonomiske overslag og samlet vil byggetiden blive forlænget da bygningsarbejderne ikke bliver udført samlet. Det er administrationens anbefaling, at et samlet udbud af ombygningen af omklædningsrummene i svømmehallen igangsættes med henblik på ombygning i sommeren 2023. Viser udbuddet at projektomkostningerne overstiger det afsatte budget, vil Byrådet blive forelagt en beslutningssag med to mulige løsninger. Enten kan de resterende midler prioriteres fra facilitetspuljen, ellers reducer det udbudte projekt til kun at ombygge den ene halvdel af omklædningen i 2023.

Læhegn

Beplantningsplanen for idrætsbyen fremlægger et scenarie med en samlet anlægssum på 173.000 kr. for at skabe bedre læforhold fra vinden i Idrætsbyen. Langs stien vest for kunstgræsbanen er der i dag plantet Balsampopler som med tiden vil udvikle sig til høje slanke træer. Træerne vil ikke give meget læ i bunden og det foreslås derfor at poplerne suppleres med et læbælte og lunde omkring kunstgræsbanen. I Idrætsbyens nordvestlige hjørne er der i helhedsplanen reserveret til en parklignende have, her foreslås det at der plantes et læhegn langs skel. Forslag til beplantning er bilag til denne sag. Det er bedste at plante læhegn og lunde i efteråret fordi det giver planterne de bedste vækstbetingelser.

Der vil blive en øget driftsudgift til pleje af grønne områder på 25.000 kr. pr. år. Denne anbefales indarbejdet i kommunens budget som en teknisk korrektion i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27.

Inddragelse

Oplægget omhandlende optimering af omklædningsrum har været præsenteret for svømmehallens personale, der har givet supplerende input. Disse input er indarbejdet i det vedlagt oplæg. Medarbejdernes input er baseret på både egene driftserfaringer, samt de indtryk som offentlige gæster og foreninger har givet udtryk for. Samlet input fra Frederikssund Idrætsanlæg er vedlagt som bilag.

Foreningerne i Idrætsbyen holdes løbende orienteret om projektet.

Frederikssund Idrætsråd holdes løbende orienteret om projektet.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. til Idrætsbyen inkl. 3 pct. til intern projektering svarende til 0,04 mio. kr.

Med nærværende sag søges hele rådighedsbeløbet i 2023 frigivet.

Bilag

143Orientering om facilitetspuljen - puljeoverblik

Resume

Med denne sag orienteres Unge, fritid og idræt om antal ansøgninger samt puljens økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

I denne runde ansøgninger til facilitetspuljen skal udvalget for Unge, fritid og idræt behandle sager til direkte bevilling og sager til videre projektering.

Der er indkommet syv ansøgninger til beslutning om tilskud til en samlet anlægssum på 822.300 kr. Der er 704.473 kr. tilbage til tildeling i indeværende budgetår. Udvalget kan disponere over puljens budget for 2023, da midlerne er frigivet af byrådet.

Der er indkommet fem ansøgninger som udvalget skal beslutte om man vil gå videre med en detailprojektering til beslutning på udvalgets marts møde.

Link til kriterier for facilitetspuljen

https://www.frederikssund.dk/Borger/Kultur--fritid/Tilskud-og-puljer/idraetsfacilitetspuljen

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og Frederikssund Idrætsanlæg er inddraget som høringspart på alle ansøgninger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet

midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

144Beslutning om afvikling af Kids Tour 2023

Resume

Denne sag er en beslutningssag om at afsætte 31.700 kr. fra facilitetspuljen til afvikling af Kids Tour 2023 i Frederikssund. Det koster Frederikssund Kommune samlet 95.000 kr. at deltage i Kids Tour. Administrationen anbefaler at finansiering af Kids Tour 2023 sker på samme vis som i 2022, således at udgiften deles ligeligt mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Skole. Såfremt Unge, fritid og idræt bevilliger 31.700 kr. fra facilitetspuljen vil Center for Børn og Skole allokere midler fra centerets budget til de resterende 63.300 kr. til gennemførelse af KIDS Tour 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Afsætte 31.700 kr. fra facilitetspuljen til afviklingen af Kids Tour 2023.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 9. november 2022, pkt. 128:

Udsat, idet udvalget ønsker at høre Idrætssamrådet forud for beslutning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Denne sag er en beslutningssag om at afsætte 31.700 kr. fra facilitetspuljen til afvikling af Kids Tour 2023 i Frederikssund. Det koster Frederikssund Kommune samlet 95.000 kr. at deltage i Kids Tour. Administrationen anbefaler på samme vis som finansiering af Kids Tour i 2022, at udgiften deles ligeligt mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Skole. Såfremt Unge, fritid og idræt bevilliger 31.700 kr. fra facilitetspuljen vil Center for Børn og Skole allokere midler fra centerets budget til de resterende 63.300 kr. til gennemførelse af KIDS Tour 2023.

Kids Tour er et børnecykelløb for børn i alderen 3 til 10 år. Frederikssund Kommune var værtskommune for Kids Tour i 2022 i Slangerup d. 28 august. Det er et arrangement, hvor de lokale cykelklubber inddrages i eventet og derigennem får en indtægt for deres bidrag. Samtidig får de mulighed for at skabe opmærksomhed om deres foreninger.

Det er Børneulykkes Fonden, der står bag Kids Tour, og overskuddet for salg af billetter (75 kr./deltager) går ubeskåret til fonden.

Evalueringen af Kids Tour 2022 i Slangerup er generelt god. Arrangementet blev afviklet ved Slangerup Idræts og Kulturcenter og stier i nærheden. Eventen fik gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Eventen var godt arrangeret. Ved arrangement deltog i 2022 ca. 120 børn. For 2023 er det ambitionen at deltagerantallet skal være omkring 2-300 børn, bl.a. gennem yderligere målrettet samarbejde med dagtilbud, SFO og andre relevante lokale aktører. Arrangøren vil gerne flytte eventen til en central placering i Frederikssund by, der muliggør lettere ankomst med både S-tog og på egen cykel til eventpladsen.

Administrationen vurderer, at Kids Tour er en god mulighed for at få et nationalt event til Frederikssund Kommune. Det er et event, særlig rettet mod børnefamilier og med fokus på trafiksikkerhed.

Endelig dato og placering af Kids Tour i Frederikssund Kommune vil blive afklaret efterfølgende, så frem finansieringen kan findes.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i sagen, da midlerne tænkes bevilliget fra facilitetspuljen. Frederikssund Idrætsråd har ikke givet høringssvar på ansøgningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften skal finansieres inden for eksisterende bevilling.

Der er i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Der er endnu ikke disponeret midler fra puljen.

Bilag

145Beslutning om ekstra midler til pleje af boldbaner

Resume

Unge, fritid og idræt skal med den sag træffe beslutning om der skal afsættes midler fra facilitetspuljen til genopretning af fodboldbaner i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om der skal afsætte 250.000kr. fra facilitetspuljen til genopretning af fodboldbaner.

Beslutning

Indstillingspunktet blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A) og Søren Weimann (B).

Imod stemte: Niels Martin Viuff (C) med den begrundelse, at konkrete tiltag for forbedringer bør udarbejdes som led i en samlet plan med udgangspunkt i kommende tilstandsrapport om græsboldbaner i Frederikssund Kommune.

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt beslutte på møde den 9. november 2022 i sag 137, at der skal optages sag op dagsordenen om prioritering af 250.000kr. fra facilitetspuljen til genopretning af fodboldbaner.

Unge, fritid og idræt bestilte tidligere i 2022, at få udarbejdet en rapport om fodboldbanernes tilstand i Frederikssund Kommune. Undersøgelsen er gennemført og rapporten, der udarbejdes af Turfhouse, fremlægges for udvalget på møde d.10. januar 2023.

Inden rapporten fremlægges for udvalget, vil den være blevet præsenteret for kommunens fodboldklubber. Klubberne får mulighed for at stille spørgsmål til rapporten ved dens forfatter, samt komme med deres bemærkninger.

Administrationen vil ud fra dialog med rådgiveren og på baggrund af rapportens anbefalinger samt kommentarer fra fodboldklubberne, fremlægge en sag til udvalgets møde 10. januar 2023. Sagen vil - udover rapporten - indeholde anbefalinger til handlinger, der kan forbedre banernes kvalitet. Nogle af disse anbefalinger forventes at kunne efterleves indenfor nuværende driftsaftaler, kommunens samt klubbernes mulige tiltag. Ved anbefalinger, der ligger udenfor disse handlinger, kan der være behov for en ekstrabevilling, inden disse kan igangsættes. Det kan være inden for udvalgets budgetramme, eller det kan være udover. Det sidste vil kræve en prioritering fra Byrådets side til en sådan opgave de kommende år.

En prioriteret ramme fra facilitetspuljen til disse eventuelle ekstra arbejder, vil give administrationen mulighed for at igangsætte disse så snart vejrforhold tillader det.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i sagen, da midlerne tænkes bevilliget fra facilitetspuljen. Frederikssund Idrætsråd har ikke givet høringssvar på ansøgningen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der samlet set er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

146Beslutning om tilskud til forbedring af klublokale i Idrætsbyen

Resume

Med denne beslutningssag skal Unge, fritid og idræt træffe beslutning om en ansøgning fra Frederikssund Svømmeklub om 100.000 kr. til en opgradering af foreningernes mødelokale i Idrætsbyen. Foreningen ønsker at få mulighed for at lave kaffe, håndtere lette måltider og sociale aktiviteter. Der er lavet et oplæg af administrationen til et tekøkken, med plads til service, strøm til kaffemaskine mm, vand og vaskemaskine.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ansøgningen behandles, og der tages beslutning om tilskud til projektet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Frederikssund Svømmeklub ansøger på vegne af foreningerne i Idrætsbyen om 100.000 kr. til en opgradering af foreningernes mødelokale i Idrætsbyen, så de har mulighed for at lave kaffe, håndtere lette måltider og sociale aktiviteter. Der er lavet et oplæg af administrationen til et te-køkken, med plads til service, strøm til kaffemaskine mm, vand og vaskemaskine.

Både loungen og mødelokalet benyttes i dag til mange af foreningerne i Idrætsbyen til både sociale aktiviteter, stævner og møder. Foreningerne ønsker sig et tekøkken i mødelokalet, som kan håndtere simple behov for at lave kaffe, opbevare service, vaskemaskine og håndvask. Opkoblingen til afløb og vand kan laves uden større indgreb i bygningen, da afløb allerede findes på modsatte side af væggen i mødelokalet. Administrationens oplæg indeholder elementer der er sikret en høj kvalitet, da aktivitetsniveauet i mødelokalet er meget højt året rundt.

Té-køkkenet bliver tilgængeligt for alle foreninger der booker mødelokalet og ingen forening vil få ejerskab over funktionerne. Té-køkkenet skal heller ikke have som funktion at lave salg fra - kapaciteten i sådan et køkken er til at servicere med kaffe og forplejning købt udefra til møder, frivillige hjælpere ved stævner og social aktiviteter for atleter før og efter træning.

Drift og vedligehold

Den daglige drift skal varetages af foreningerne og dem som booker lokalet. Der vil med tiden komme vedligeholdelsesomkostninger på hårde hvidevarer.

Bevilling gives på betingelse af alle myndighedsforhold er på plads.

Inddragelse

Frederikssund Svømmeklub og Frederikssund Oaks har igennem længere tid været i dialog med administrationen om en opgradering af mødelokalet. Det har ikke været muligt at gennemføre ændringer på bygningen, før de sidste mangler i svømmehallen var gennemført af totalentreprenøren.

Frederikssund Idrætsanlæg er høringspart i projektet og har været inddraget i oplægget til et tekøkken. Frederikssund Idrætsanlæg bakker op om opgraderingen af klub- og mødelokalet.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i facilitetspuljen. Frederikssund Idrætsråd kan ikke støtte projektet med følgende begrundelse - "Da ansøgningen er formuleret på en sådan måde, at man kan tro at der skal ske salg (ved stævner, grillaftner, fællesspisninger, kagespisning, morgenmad, afslutningsfester, afholdelse af kurser og møder, osv osv ) mener vi ikke at den falder ind under ovenstående formål ". Administrationen har gjort opmærksom på at denne te-køkkenfacilitet på ingen måde kommer til at erstatte en kommende café-funktion. Té-køkkenet bliver tilgængeligt for alle foreninger. der booker mødelokalet og ingen forening vil få ejerskab over funktionerne. Té-køkkenet skal heller ikke have som funktion at lave salg fra - kapaciteten i sådan et køkken er til at servicere med kaffe og forplejning købt udefra til møder, frivillige hjælpere ved stævner og social aktiviteter for atleter før og efter træning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet

midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der samlet set er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

147Beslutning om tilskud til MTB spor i Idrætsbyen

Resume

Med denne beslutningssag skal Unge, fritid og idræt behandle en ansøgning fra Cykelklubben Viking, Snakecity Devils og Slangerup Cykelklub om et tilskud på 150.000 kr. til etableringen af første etape af et mountainbikespor i Idrætsbyen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræts, at:

 1. Ansøgningen drøftes, og der tages beslutning om tilskud.

Beslutning

Godkendt, idet sporet skal etableres som et forløb, der ikke er til gene for andre. Tegningsmateriale fremsendes til orientering for udvalget .

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal behandle en ansøgning fra Cykelklubben Viking, Snakecity Devils og Slangerup Cykelklub om et tilskud på 150.000 kr. til etableringen af første etape af et mountainbikespor i Idrætsbyen.

En gruppe af frivillige MTB-ryttere fra Viking CK, Snakecity Devils og Slangerup Cykelklub ønsker etablering af pumptrack i banegraven og et Moutain Bike-spor rundt i udkanten af Frederikssund Idrætsanlæg.

Helhedsplanen for Idrætsbyen beskriver, at MTB-spor kan etableres i udkanten af Idrætsbyen. Det flugter med ønsker i denne ansøgning. MTB sporet, tænkes placeret i udkanten af idrætsbyen, hvor der er træer og andet bevoksning. Ansøgerne ønsker at bygge sporet som et "blåt" spor i niveau ift. den danske Ontrail model. Dvs. et spor som er for nybegynderen/let øvet og den almindelige motionist, da det er dem der er flest af. Sporet skal forbinde det eksisterende spor i Ådalen med en ny bikepark facilitet i banegraven.

Etablering

MTB-sporet bygges i et samarbejde imellem frivillige i cykelklubberne og assistance fra Vej og Park. Derfor ansøger de til dette projekt en rammebevilling på 150.000 kr., så de kan få maskine- og mandskabshjælp til etableringen. foreningerne ansøger om midler til en igangsættelse og 1. etape. De forventer, at for at etablere hele sporet i Idrætsbyen vil det kræve ca. 2-3 etaper, som de vil ansøge om senere. Når først MTB-spor og pumptrack er anlagt, er der begrænset hvilke fremtidige udgifter der er. Det er vigtigt for ansøger at understrege, at det vigtigste for foreningerne er at komme i gang. Skulle det derfor være nødvendigt i den økonomisk prioritering at reducere rammebevillingen, er foreningerne indstillet på at første etape bliver nedskaleret.

Drift og vedligehold

Arbejdet med at vedligeholde spor og pumptrack laves af klubbernes frivillige. Der vil være udgifter til løbende udskift af grej og ind i mellem at indkøbe nye materialer til sporene. Erfaringerne fra Djævlesporet i Lystrup Skov, som varetages af Snakecity Devils er, at det koster ca. 10.000- 20.000 kr. om året i materialer og værktøj. Dette spor er 14 km langt hvilket også betyder flere materialer mm. Når udgiften til årlig drift er afklaret, anbefales det at indarbejde den i kommunens budget som en teknisk korrektion i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27.

Inddragelse

Foreningerne i ansøgningen har været i tæt dialog med administrationen omkring muligheder for etablering af mountainbikespor i idrætsbyen.

Frederikssund Idrætsanlæg der til dagligt drifter Idrætsbyen, er inddraget i projektudviklingen.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgningen. Frederikssund Idrætråd udtaler følgende til ansøgningen - "Frederikssund Idrætsråd mener at det er positivt at de 3 klubber vil samarbejde om anlæggelsen af sporet samt at det det vil være en stor gevinst for aktiviteterne i og omkring idrætsbyen. Vi henstiller til at beløbet bliver bevilliget under forudsætning af at det dækker et færdigt blåt spor. Ønsker man senere at udvide sporet, mener vi at der skal søges på ny."

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der samlet set er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

148Beslutning om projektering af bikepark i Idrætsbyen

Resume

Viking CK, Snakecity Devils og Slangerup Cykelklub ansøger om at få lov til at etablerer en pumptrack/bikepark egnet til mountain bike i banegraven i Idrætsbyen. Banegraven er en unik lokation i den sydlige side af Idrætsbyens matrikel. Den egner sig til at lave et spændende bikepark terræn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ansøgningen drøftes, og der tages stilling til om projektet skal gå videre til en detailprojektering.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

En gruppe af frivillige MTB-ryttere fra Viking CK, Snakecity Devils og Slangerup Cykelklub ansøger om at få lov til at etablerer en pumptrack/bikepark i banegraven i Idrætsbyen. Banegraven er en unik lokation i den sydlige side af Idrætsbyens matrikel. Banegraven egner sig til at lave et spændende bikepark terræn. Helhedsplanen for Idrætsbyen, såvel som lokalplanen muliggør udviklingen af banegraven til aktiviteter som MTB.

Ansøgerne har været i dialog med administrationen om hvordan sådan et projekt eventuelt kunne realiseres. Ansøger anslår, at en bikepark i banegraven vil koste et sted imellem 600.000 -1.500.000 kr. alt efter ambitionsniveau. Velvidende at anlægssummen kan overskride puljens maksimale tildelingsbeløb på 800.000kr. ønsker ansøgerne at rejse en medfinansiering.

Såfremt udvalget vil gå videre med en detailprojektering, vil foreningerne i samspil med Administrationen arbejde på at rejse medfinansiering til projektet fra fonde. Foreningernes ambitionen er at fonde vil medfinansiere optil halvdelen af projektet. Når detailprojekteringen fremlægges på udvalgets møde i marts 2023 vil en status på fondsansøgningsprocessen blive fremlagt samtidig.

Etableringen af bikeparken kan skaleres efter anlægsøkonomien. Derfor er det også vigtigt for foreningerne i projektet at understrege, at hvis projektet med at etablere et cykelmæssigt fyrtårn ikke lykkes i denne omgang vil man gerne have tilladelse til selv at begynde med frivillige midler at udvikle banegraven til en cykelzone. Bliver dette aktuelt fremlægges det i særskilt sag.

Inddragelse

Foreningerne bag ansøgningen har været i dialog med administrationen omkring muligheder for etablering af både mtb spor og bikepark i Idrætsbyen der er tro mod områdets helhedsplan.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgningen. Frederikssund Idrætsråd udtaler, - "Frederikssund Idrætsråd har indstillet udvalget til at støtte etablering af et blåt MTB spor, men kan ikke gå yderligere ind i de andre dele af ansøgningen(læs bikepark), da denne ikke er overskuelig og beløbene der er nævnt er så skønnede tal, at det er svært at forholde sig til." Administrationen noterer at hvis udvalget vælger at projektere projektet vil der blive fremlagt konkrete projektforslag inkl. finansiering. Frederikssund Idrætråd vil ligesom med alle andre projekterede projekter få de konkrete forslag i høring i februar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der samlet set er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

149Beslutning om projektering af belysning af atletikbane på Ådalen Skole

Resume

Løbeklubben Out-Run ønsker et lysanlæg, der kan oplyse atletikbanen ved Ådalen Skole. Den estimeret anlægssum kan variere meget afhængig af belysningsbehov og -løsning. Unge, fritid og idræt skal med denne sag beslutte om dette skal afdækkes ved en projektering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ansøgningen drøftes, og der tages stilling til en videre projektering.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Løbeklubben Out-Run ønsker et lysanlæg, der kan oplyse atletikbanen ved Ådalen Skole. Den estimeret anlægssum kan varierer meget afhængig af belysningsbehov og -løsning. En nærmere projektering vil kunne afdække udgiftsniveau.

Atletikbanen bruges meget af begge løbeklubber i Frederikssund, specielt i vintermånederne. Det vil være et stort løft at vinterens løbemuligheder at kunne træne når det er mørkt. Løbeklubben Out-Run og Løbeklubben Fjordløberne har til sammen 330 medlemmer. Der gennemføres ugentligt løbetræning på løbebanen og på stier og gader i Frederikssund. Der er ikke fra løbeklubberne et behov for at belysning opfylder særlige standarder eller kan oplyse hele fodboldbanen i midten. Ønsket er at afsøge løsninger, der sikre tilstrækkeligt med lys på løbebanen til en mindre anlægssum, end hvis hele arealet skulle stå oplyst via høje lysmaster.

Drift og Vedligehold

Dette vil blive afdækket i en projektering. Det må forventes en øget driftsudgift til strøm, samt vedligehold af belysningen.

Inddragelse

Løbeklubberne Out-Run og Fjordløberne deler ansøgningen og behovet for en belyst træningsfacilitet. Begge klubber har været i dialog med administrationen om denne ansøgning. Begge løbeklubber vil blive inddraget en eventuel videre projektering.

Ådalen Skolen samt servicekorpset vil blive inddraget i projekteringen for at sikre projektet er samtænkt med resten af skolens aktiviteter.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart. Frederikssund Idrætsråd udtaler følgende til ansøgningen - "Frederikssund Idrætsråd mener, at det er et godt projekt, der ikke alene vil styrke løbeklubbernes muligheder for at vintertræne, men også skabe større mulighed for at andre typer idrætsforeninger kan lave udendørstræning. Dog er det sådan at der er et allerede kendt problem i forhold til sving 1 og 2 på atletikbanen. Disse 2 sving har svært ved at tørre op (enten pga. dårlige/ødelagte dræn eller pga. de store træer der står lige i nærheden).

Det vil være ønskeligt at man får udbedret dette problem i forbindelse med etableringen af lysanlægget, således at man bagefter vil have en atletikbane der både er oplyst og fuldt funktionel."

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der samlet set er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

150Beslutning om tilskud til handikapfaciliteter til Frederikssund Skytteforening, IF1864 (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

151Beslutning om tilskud til udvidelse af depotkapacitet i Kignæshallen (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

152Beslutning om tilskud til Slangerup Motocross Klub (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

153Beslutning om projektering af renovering af klublokale i Skibby Hallen

Resume

Med denne drøftelsessag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra Skibby Idrætsklub om renovering af klublokalet i Skibbyhallen. Den anslået renoveringsomkostning er ca. 400.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ansøgningen drøftes, og der tages stilling om en videre projektering.
 2. Der udarbejdes oplæg til proces for udviklingsplan for området ved Skibbyhallen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Afvist, idet det hører under bygningsvedligehold

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende.

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra Skibby Idrætsklub om renovering af klublokalet i Skibbyhallen. Den anslået renoveringsomkostning er ca. 400.000 kr.

Skibby Badmintonklub er for nyligt blevet lagt ind under Skibby Idrætsklub for at styrke foreningens aktiviteter og organisation. Skibby Badminton bad tidligere administrationen lave et overslag på renovering af deres klublokale, så de kunne ansøge om tilskud til en renovering. Lokalet fremstår slidt og der bør laves en gennemgribende renovering af lokalet. Ikke mindst bør flugtveje fra rummet forbedres.

Drift og Vedligehold

En renovering af lokalet forventes ikke at øge driftsbudgettet. En eventuel projektering af projektet vil fuldt belyse ændringer i driften af lokalet.

Udviklingsplan

Administrationen bemærker, at der er en stor udvikling af foreningslivet i gang i Skibby. Dette initieres under Idrætsklubben som paraplyforening for mange voksende aktiviteter. Det afspejler sig i en række anlægsønsker. Derfor indstiller Administrationen, at man politisk drøfter en proces for en udviklingssplan for området ved Skibby Hallen. Det kan sikre at anlægsudviklingen, sker på den bedst mulige måde og med langsigtet økonomiske prioriteringer. Ønsker udvalget en udviklingsplan, vil foreningerne i området blive indraget, på samme vis som andre lokale interessenter og Frederikssund Idrætsråd. Godkender udvalget, at der udarbejdes oplæg til denne proces, bliver det fremlagt for udvalget i særskilt sag.

Inddragelse

Skibby Idrætsklub er i dialog med Administrationen om deres ansøgning. Under en eventuel projektering vil foreningen blive tæt inddraget i de løsninger der arbejdes med.

Servicekorpset der drifter Skibby Hallen vil blive inddraget, såfremt ansøgningen går videre til en projektering.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i ansøgningen. Frederikssund Idrætsråd udtaler følgende til ansøgningen, - "Vi mener, at projektet falder ind under punktet – Fornyelse og vedligeholdelse af klubhusfaciliteter.

Frederikssund Idrætsråd er af den opfattelse at ansøgningen falder inden for puljen, men vi står lidt undrende over for, om mange års slidtage ikke blot hører ind under almindelig vedligehold af kommunale bygninger, der ikke burde dækkes af idræts- og facilitetspuljen. Er det ikke være muligt at finde pengene andre steder? Derudover efterspørger vi en helhedsplan for Skibby med en klar prioritering, så ingen mister overblikket og dermed i sidste ende ikke har økonomi til at fuldføre de visioner der ligger på tegnebrættet."

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne til idrætsfacilitetspuljen allerede er frigivet.

Der er i budget 2022 afsat 3,6 mio. kr. til idrætsfacilitetspuljen. Der er en rest til udmøntning på 0,7 mio. kr., mens der samlet set er indkomne ansøgninger for 0,9 mio. kr.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bilag

154Beslutning om projektering af multibane i Skibby (Lukket punkt)

Åben beslutning

Udsat, idet nærmere behandling afventer udarbejdelse af en udviklingsplan samt fornyet ansøgning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

155Beslutning om sammenbygning af faciliteter i Skibby Hallen

Resume

Unge, fritid og idræt skal behandle en henvendelse fra Skibby Idrætsklub om at forbedre sammenhængen imellem idrætshallen og klubhuset ved at lave en sammenbygning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Beslutte om Administrationen skal udarbejde et budgetforslag til udvalgets møde i juni.

Beslutning

Udsat, idet nærmere behandling afventer udarbejdelse af en udviklingsplan.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Skibby Idrætsklub ønsker at forbedre sammenhængen imellem idrætshallen og klubhuset ved at lave en sammenbygning. Skibby Idrætsklub har over det sidste år arbejdet på at blive en paraplyforening af mange aktiviteter. Herunder har Skibby Badmintonklub valgt at blive en del af Skibby Idrætsklub, for at styrke aktiviteten organisatorisk. Det sidste år har idrætsklubben også udvidet deres aktivitetstilbud med mange nye tilbud som padel, yoga, gymnastik, dart mm. Det har betydet at foreningen pt. er vokset sig til over 600 medlemmer. Foreningen oplever at rammerne omkring klubhuset og hallen er presset. Derfor ønsker Skibby IK, at der bliver set på, hvordan man kan bygge klubhuset og hallens faciliteter sammen. Foreningen ønsker at skabe en større sammenhængskraft herved.

Kriterierne i facilitetspuljen anviser en proces for anlægsønsker, der overstiger puljens maksimale tilskudsbeløb på 800.000kr. Dette projekt forventes, at overskride denne grænse. Såfremt udvalget ønsker det, vil administrationen udarbejde anlægsoverslag. De vil blive præsenteret i en sag for udvalget i juni. Denne sag vil udvalget kunne indstille til at indgå i byrådets budgetbehandling.

Der foreligger ikke nogen bilag på denne ansøgning, da administrationen ikke er begyndt at undersøge projektet endnu.

Inddragelse

Skibby Idrætsklub er i løbende dialog med administrationen om de forskellige anlægsønsker.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på denne ansøgning. Frederikssund Idrætsråd udtaler følgende til ansøgningen - "Frederikssund Idrætsråd er af den opfattelse at ansøgningerne falder inden for puljen, men at de medsendte tilbud er så gamle, at priserne i nutidskroner vil overstige beløbsrammen på kr. 800.000.

Vi ser frem til at forslagne bliver sendt i behandling til videre undersøgelse af priser etc. Derudover efterspørger vi en handleplan, der deler ovenstående op i etaper, så det bliver muligt at gennemføre trin for trin."

Økonomi

Da forbedring af sammenhæng mellem idrætshallen og klubhuset overstiger 0,8 mio. kr. skal det indgå som en del af arbejdet med budget 2024-2027, hvis udvalget ønsker det.

Til orientering kan det oplyses, at der i 2023 og frem er afsat 2,1 mio. kr. årligt til idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Bilag

156Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2023

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter. For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojekterne er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der overføres 0,25 mio. kr. til 2023 - vedr. "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen".
 2. Der overføres 0,3 mio. kr. til 2023 - vedr. "Grønne Colosseum Slangerup Speedway".

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter.

Baggrunden er, at aktiviteten i de berørte projekter er skubbet tidsmæssigt af forskellige årsager, som beskrives nærmere under de enkelte projekter. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2022 først afholdes i 2023. For at sikre at aktiviteten i de enkelte projekter kan fortsætte kontinuerligt ind i 2023, ønskes mindreforbruget 2022 i de enkelte anlægsprojekter overført nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Nedenfor er kort beskrevet baggrunden til den tidsmæssige forskydning for det enkelte projekt samt størrelsen på den ønskede overførsel fra 2022 til 2023.

 1. "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen"

  De sidste arbejder mht. opsætning af redskaber i loftet af svømmehallen afsluttes så sent på året, at betalingen først kan effektueres primo 2023. Derfor forventes et mindreforbrug i 2022 på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

 2. "Grønne Colosseum Slangerup Speedway"

  Rådgivningsarbejdet forventes først afregnet primo 2023. Derfor forventes mindreforbrug i 2022 på 0,25 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2022 for "Aktivitetsplads ved Idrætsbyen" afsat 0,243 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. søges overført til budget 2023.

Der er i budget 2022 for "Grønne Colosseum Slangerup Speedway" afsat 0,3 mio. kr., hvoraf de 0,25 mio. kr. søges overført til budget 2023.

Bugettet er tidligere blevet frigivet for begge projekter.

157Orientering om status på realisering af Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2021 - 2024

Resume

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024. Politikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Siden vedtagelsen af politikken er der arbejdet med realisering af politikken. I 2022 har fokus primært været på realisering af politikken gennem prioriterede indsatser som tidlig indsats, stærkere læringsfællesskaber mv. I 2023 fokuseres primært på udbredelse af børnesynet og konkrete handlinger i hverdagens lokale praksis.

Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Baggrund – en fælles Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024 (se politikken i vedhæftede bilag). Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune, under overskriften ”Et godt sted at vokse op”. Med denne sag gives en status på processen med at realisere politikken.

Børne- og Ungepolitikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. I forlængelse af børnesynet er der, i politikken, opstillet følgende tre udviklingsområder:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med kvalitet og stærk professionel faglighed

Politikken skal give mening og realiseres gennem prioriterede indsatser og hverdagens praksis

Børne- og Ungepolitikken skal gøre en forskel – først og fremmest for børn, unge og deres familier, men også for alle medarbejdere og dermed dem, der skal omsætte politikkens ambitioner i hverdagens praksis. Det forudsætter, at politikken realiseres og gøres levende på kommunens arbejdspladser. Der er derfor, siden politikken blev vedtaget, arbejdet med realisering af politikken. Startskuddet herfor gik på et fælles seminar for alle ledere på børne- og ungeområdet i oktober 2021.

Arbejdet med realiseringen af politikken baserer sig på et grundlæggende princip om, at realiseringen skal ske gennem hverdagens lokale praksis og gennem prioriterede indsatser. På den baggrund er den overordnede status ved udgangen af 2022, at Børne- og Ungepolitikken er en vigtig del af udviklingen i Frederikssund Kommune, og at den indgår som en del af fundamentet i både fælles og lokale udviklingsinitiativer. Fra Administrationens side har der, i 2022, primært været fokus på realisering af politikken, gennem prioriterede indsatser og udviklingstræk. I 2023 vil fokus være på at inspirere til lokale handlinger og på at omsætte børnesynet i praksis.

Realisering af Børne- og Ungepolitikken gennem prioriterede indsatser – fokus i 2022

Ved at realisere politikken gennem allerede prioriterede indsatser sikres det, at ambitionerne i politikken udgør og forstærker en vigtig del af den udvikling, der pågår i organisationen. Og samtidig at der ikke arbejdes med udviklingstræk, som ikke understøtter Børne- og Ungepolitikken. På den måde kommer Børne- og Ungepolitikken netop til at fungere som den fælles retningssættende politik for hele området.

Nogle af de større indsatser, som der er arbejdet med i 2022, og som særligt understøtter med Børne- og Ungepolitikken er følgende:

 • Opstart af kompetenceudviklingsforløb (ICDP - International Child Development Program) for det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet i juni 2022. Med kompetenceforløbet er der fokus på understøttelse af barnet og børnefællesskabets trivsel i læringsmiljøet gennem en styrkelse af den enkelte medarbejders relationskompetence. Derudover arbejdes der, gennem forløbet, med at styrke det pædagogiske personales evne til at se, fortolke og svare på barnets udtryk, og med at personalet får et fælles sprog heromkring. Kompetenceforløbet strækker sig over de kommende år.
 • Formulering af en fælles tværgående strategi for tidlig forebyggende indsats i Frederikssund kommune. En indsats, der blev prioriteret med budget 2022 og som blev igangsat med et politisk godkendt kommissorium i marts 2022. Formålet med den tidlige forebyggende indsats er at sikre, at der handles tidligt på begyndende problemudvikling hos børn og unge i Frederikssund kommune, og dermed at forebygge en videre uhensigtsmæssig problemudvikling. Med strategien skabes det fælles fundament, og rammen for den videre prioritering af indsatser og konkrete handlinger. Strategien forventes godkendt politisk i foråret 2023.
 • Igangsættelse af en flerårig udviklingsproces med henblik på at styrke læringsfællesskaberne i Folkeskolen. En proces der blev skudt i gang i august 2022 ved et fælles kick-off for 100 ledere og medarbejdere skoler, dagtilbud og PPR. Det overordnede formål med processen er at skabe de rette betingelser for, at flere børn trives i folkeskolen. En analyse af nuværende praksis og udviklingsbehov er i gang. Analysens anbefalinger forelægges til politisk behandling i Skole, klub og SFO primo 2023.

De tre nævnte indsatser baserer sig alle på børnesynet, og er med til at forstærke dette, samtidig med at de, hver især understøtter en eller flere af de tre udviklingsområder i politikken.

Ud over de igangsatte indsatser understøtter prioriteringen i budgetaftalen for 2023 om at styrke den målrettede forebyggelse af mistrivsel og skolefravær også i høj grad Børne- og Ungepolitikken. Herunder særligt børnesynets ambition om, at alle børn og unge skal være en del af fællesskabet, og de to udviklingsområder vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt udviklings- og læringsmiljøer.

Realisering af Børne- og Ungepolitikken gennem lokale handlinger – fokus i 2023

Alle arbejdspladser er, siden vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken, løbende blevet opfordret til at arbejde med politikken og til bl.a. at drøfte den på personalemøder og i MED-systemet, samt at tænke den ind i hverdagens praksis. I den forbindelse har det vist sig, at der særligt er behov for inspiration i forhold til arbejdet med børnesynet og til at omsætte politikken gennem konkrete handlinger. Derfor fokuseres i 2023 på at udbrede børnesynet lokalt og at inspirere til konkrete handlinger.

Følgende aktiviteter planlægges i 2023:

 • Afholdelse af gå-hjem-møder for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet (i både fysisk og virtuel form.) På gå-hjem-møderne arbejdes med børnesynet gennem inspirationsoplæg og dialoger, og med fokus på børnesynets betydning i praksis.
 • Løbende afholdelse af fælles læringsrum for ledere, og for medarbejdere som arbejder med den organisatoriske og faglige udvikling på den enkelte arbejdsplads. I de enkelte læringsrum arbejdes med intentionerne i Børne- og Ungepolitikken i forhold til udvalgte temaer og med fokus på inspiration til, hvordan intentionerne kan omsættes i konkrete handlinger lokalt.
 • Afholdelse af udviklingsworkshop for konsulenter på børne- og ungeområdet, og med henblik på at klæde konsulenterne på til at understøtte det lokale arbejde med politikken, og til at arbejde politikken ind i de mange processer og indsatser konsulenterne arbejder med i dagligdagen.

De planlagte aktiviteter vil løbende blive afviklet og justeret i forhold behovene i organisationen.

Inddragelse

At arbejde inddragende er en forudsætning for at komme i mål med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken. Der arbejdes derfor løbende med inddragelse i processen, herunder hvordan børnesynet kan indgå som en del af arbejdet i skolebestyrelser og forældrebestyrelser, hvordan det kan bidrage ind i samarbejdet med frivillige foreninger mv.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

158Meddelelser

Beslutning

Rapport om græsboldbaner er rundsendt til udvalget. Den præsenteres for fodboldklubberne 6. december. Unge, Fritid og Idræt samt Plan og Teknik får til januar fremlagt sag om rapport og tiltag.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

159Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-

Inddragelse

Punktet skal altid udfyldes. Beskriv kort hvis der har været inddragelse af eksterne eller der efterfølgende påtænkes nogen inddraget - eksempelvis borgere, brugere, inddragelse af civilsamfund, foreninger eller lignende.

Hvis der ikke er sket eller skal ske nogen former for inddragelse noteres dette, fx Inddragelse er ikke vurderet relevant.