Frederikssund Kommunes logo

Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Formålet med puljen er at skabe bedre rammer for idrætsaktiviteter og til renovering af spejderhytter.

Ansøgning om tilskud fra puljen sker ved udfyldelse af elektronisk ansøgningsskema.

Kriterier for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Gældende fra 15. oktober 2021

Formål

Puljen har til formål at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsaktiviteter.

Puljen støtter faciliteter og ikke inventar og materialer. Nagelfaste installationer vedrørende el, vand og varme i forbindelse med bygningsdrift anses som faciliteter.

Ansøgningskriterier for idrætsfaciliteter

 • Fornyelse og vedligehold af eksisterende anlæg til idræt.
 • Fornyelse og vedligeholdelse af klubhusfaciliteter.
 • Energibesparende initiativer (vand, varme, isolering v.).
 • Anlæg af nye idrætsfaciliteter.
 • Anlæg af idrætsfaciliteter der kan tiltrække nye borger til fysisk aktivitet.

I særlige tilfælde kan der bevilliges tilskud til større idrætsarrangementer, der ikke kan realiseres uden økonomisk støtte. Eksempelvis hvis en forening bliver tilbudt at afholde et nationalt eller internationalt arrangement, der kræver noget ekstraordinært. Hvis der generes et overskud på arrangementet tilbagebetales det bevilligede tilskud.

Ansøgningskriterier for spejderfaciliteter

Puljen yder tilskud til at nedsætte spejderhytternes forbrug af varme, el og vand samt til at højne hytternes generelle stand i Frederikssund Kommune. Der ydes tilskud til både kommunalt- og privatejede spejderfaciliteter.

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag.
 • Reparation eller udskiftning af ruder, vinduer og døre.
 • Reparation og isolering af ydervægge.
 • Øvrige energibesparende tiltag (vand, varme, isolering mm.).
 • Renovering af køkken, gulve og toilet.

I særlige tilfælde kan der bevilliges tilskud til større spejderarrangementer, der ikke kan realiseres uden økonomisk støtte. Eksempelvis hvis en forening bliver tilbudt at afholde et nationalt eller internationalt arrangement, der kræver noget ekstraordinært. Hvis der generes et overskud på arrangementet tilbagebetales det bevilligede tilskud.

Særlig opmærksomhed ved ansøgning

 • Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft til projekter der er igangsat eller gennemført.
 • Alle tilskud ydes på betingelse af nødvendige tilladelser er plads i forbindelse med projektet.

Hvem kan ansøge

Puljen kan søges af hjemhørende foreninger, spejdergrupper, selvorganiserede grupper eller bosiddende enkeltpersoner i Frederikssund Kommune samt Center for Kultur og Fritid.

Ansøgningsformalia

Ansøger indsender deres projektansøgning ud fra nedenstående basis formalia. Derefter indledes en dialog med Center for Kultur og Fritid om yderligere afklaring af de nødvendige informationer der skal forberedes i sagen inden udvalgsbehandling.

Basis formalia for alle ansøgninger:

 • Motiveret ansøgning.
 • Ansøgerens/foreningens navn og
 • Adresse på den facilitet ansøgningen vedrører.
 • Beskrivelse af finansieringsmodel (fuldt kommunalt tilskud, delvis foreningsfinansieret, delvis fondsfinansieret)
 • Medfinansiering af projektet kan eventuelt søges gennem Fonde. I ansøgningen skal der fremlægges en tidsplan for hvor længe et kommunalt tilskud skal reserveres til at skabe en finansiering af det samlede arrangement/facilitetsprojekt.

Ansøgningsproces

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i alle ansøgninger om tilskud til idrætsfaciliteter. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er høringspart i alle ansøgninger om tilskud til spejderhytter.

Ansøgningsprocessen afhænger af projektets ansøgningssum og om projektet er kommunalt eller i andet regi.

Alle ansøgninger skal kunne redegøre for forventede drifts og vedligeholdelsesudgifter.

Ansøgninger under 30.000 kr.

 • Ansøgningsfrister er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.
 • Ansøger indhenter minimum 1 tilbud som vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger mellem 30.000 kr. og 400.000 kr.

 • Ansøgningsfrister er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.
 • Der skal indhentes 2 eller flere tilbud på samme udbudspræmisser. Inden tilbud indhentes skal projektet afklares med Center for Kultur og Fritid i forhold til tekniske løsninger, udbudskrav og relevante fagligheder i Frederikssund Kommune.

Ansøgninger mellem 400.000 kr. og 800.000 kr.

 • En årlige ansøgningsfrist 1. november.
 • I december får Fritids og Kulturudvalget ansøgningerne til behandling, hvor udvalget prioriterer hvilke projekter der skal undersøges og forberedes i detaljer.
 • Der skal indhentes 2 eller flere tilbud på samme udbudspræmisser. Inden tilbud indhentes skal projektet afklares med Center for Kultur og Fritid i forhold til tekniske løsninger, udbudskrav og relevante fagligheder i Frederikssund Kommune.
 • Inden 1. februar skal den færdige projektbeskrivelse sendes i høring hos relevante samråd, interessenter og samarbejdspartner i projektet.
 • Ansøgninger behandles samlet på udvalgsmøde i Udvalget for Unge, fritid og idræt i marts.

Ansøgninger over 800.000 kr.

Projekter, hvor der søges om mere end 800.000 kr., kan ikke opnå støtte fra puljen, men kan sendes til budget såfremt udvalget træffer beslutning herom. Disse behandles en gang årligt. Her skitseres en proces der sikre budgetforslag gennemarbejdes inden de sendes til politisk behandling.

 • En årlig ansøgningsfrist den 1. november.
 • I december får Udvalget for Unge, fritid og idræt ansøgningerne til behandling, hvor udvalget prioriterer hvilke projekter der skal undersøges og forberedes i detaljer.
 • I juni indstiller Udvalget for Unge, fritid og idræt til hvilke ansøgninger over 800.000 kr., der skal sendes ind i byrådets budgetbehandling.
 • Svar på ansøgning gives efter budgetvedtagelsen medio oktober, hvor byrådet har truffet beslutning om større anlægsprojekter.