Frederikssund Kommunes logo

Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Formålet med puljen er at skabe bedre rammer for idrætsaktiviteter og til renovering af spejderhytter.

Ansøgning om tilskud fra puljen sker ved udfyldelse af elektronisk ansøgningsskema.

Kriterier for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Ansøgningsfrister er gældende fra 1. marts 2023.

Formål

Puljen har til formål at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsaktiviteter.

Puljen støtter faciliteter og ikke inventar og materialer. Nagelfaste installationer vedrørende el, vand og varme i forbindelse med bygningsdrift anses som faciliteter.

Ansøgningskriterier for idræts- og spejderfaciliteter

 • Fornyelse og vedligehold af eksisterende anlæg til idræt og spejder. *
 • Fornyelse og vedligehold af klubhusfaciliteter og spejderhytter. *
 • Energibesparende initiativer (vand, varme, isolering v.).
 • Anlæg af nye idræts- og spejderfaciliteter.
 • Anlæg af idræts- og spejderfaciliteter der kan tiltrække nye borger til fysisk
 • Fornyelse og forbedring af handikaptilgængelighed på idræts- og spejderfaciliteter.

I særlige tilfælde kan der bevilliges tilskud til større idræts- og spejderarrangementer, der ikke kan realiseres uden økonomisk støtte. Eksempelvis hvis en forening bliver tilbudt at afholde et nationalt eller internationalt arrangement, der kræver noget ekstraordinært. Hvis der generes et overskud på arrangementet tilbagebetales det bevilligede tilskud.

*Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om tilskud til generel vedligeholdelse af kommunale anlæg. Vedligehold af kommunale anlæg forventes afholdt af kommunens hovedvedligeholdelsespulje.

Særlig opmærksomhed ved ansøgning

 • Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft til projekter der er igangsat eller gennemført.
 • Alle tilskud ydes på betingelse af nødvendige tilladelser er plads i forbindelse med projektet.

Hvem kan ansøge

Puljen kan søges af hjemhørende foreninger, spejdergrupper, selvorganiserede grupper eller bosiddende enkeltpersoner i Frederikssund Kommune samt Center for Kultur og Fritid.

Ansøgningsformalia

Ansøger indsender deres projektansøgning ud fra nedenstående basis formalia. Derefter indledes en dialog med Center for Kultur og Fritid om yderligere afklaring af de nødvendige informationer der skal forberedes i sagen inden udvalgsbehandling.

Basis formalia for alle ansøgninger:

 • Motiveret ansøgning.
 • Ansøgerens/foreningens navn og
 • Adresse på den facilitet ansøgningen vedrører.
 • Beskrivelse af finansieringsmodel (fuldt kommunalt tilskud, delvis foreningsfinansieret, delvis fondsfinansieret)
 • Medfinansiering af projektet kan eventuelt søges gennem Fonde. I ansøgningen skal der fremlægges en tidsplan for hvor længe et kommunalt tilskud skal reserveres til at skabe en finansiering af det samlede arrangement/facilitetsprojekt.

Ansøgningsproces

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i alle ansøgninger om tilskud til idrætsfaciliteter. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er høringspart i alle ansøgninger om tilskud til spejderhytter.

Ansøgningsprocessen afhænger af projektets ansøgningssum og om projektet er kommunalt eller i andet regi.

Alle ansøgninger skal kunne redegøre for forventede drifts og vedligeholdelsesudgifter.

Ansøgninger under 30.000 kr.

 • Ansøgningsfrister er 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober.
 • Ansøger indhenter minimum 1 tilbud som vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger mellem 30.000 kr. og 400.000 kr.

 • Ansøgningsfrister er 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober.
 • Der skal indhentes 2 eller flere tilbud på samme udbudspræmisser, hvis projektet er udenfor kommunale anlæg. På kommunalt ejet projekter kan der laves anlægsoverslag som baggrund for en rammebevilling. Inden tilbud indhentes skal projektet afklares med Center for Kultur og Fritid i forhold til tekniske løsninger, udbudskrav og relevante fagligheder i Frederikssund Kommune. 

Ansøgninger mellem 400.000 kr. og 800.000 kr.

En årlig ansøgningsfrist den 15. august.

Samråd for ansøgning/projektbeskrivelse i høring den 1. september.

 • Udvalget Unge, fritid og idræt behandler ansøgningerne på deres møde i oktober, hvor udvalget prioriterer hvilke projekter der skal undersøges og forberedes i detaljer.
 • Der skal indhentes 2 eller flere tilbud på samme udbudspræmisser, hvis projektet er udenfor kommunale anlæg. På kommunalt ejet projekter kan der laves anlægsoverslag som baggrund for en rammebevilling. Inden tilbud indhentes skal projektet afklares med Center for Kultur og Fritid i forhold til tekniske løsninger, udbudskrav og relevante fagligheder i Frederikssund Kommune.
 • Inden 1. februar skal den færdige projektbeskrivelse sendes i høring hos relevante samråd, interessenter og samarbejdspartner i projektet.
 • Ansøgninger behandles samlet på udvalgsmøde i Unge, fritid og idræt i marts.

Ansøgninger over 800.000 kr. 

Projekter, hvor der søges om mere end 800.000 kr., kan ikke opnå støtte fra puljen, men kan sendes til budget såfremt udvalget træffer beslutning herom. Disse behandles en gang årligt. Her skitseres en proces der sikre budgetforslag gennemarbejdes inden de sendes til politisk behandling. 

 • En årlige ansøgningsfrist den 15. januar.
 • Samråd for ansøgning/projektbeskrivelse i høring den 1. februar.
 • Udvalget Unge, fritid og idræt modtager ansøgningerne til behandling i marts, hvor udvalget prioriterer hvilke projekter der skal undersøges og forberedes i detaljer.
 • Inden 1. maj skal den færdige projektbeskrivelse sendes i høring hos relevante samråd, interessenter og samarbejdspartner i projektet.
 • I juni indstiller Fritids- og Kulturudvalget til hvilke ansøgninger over 800.000 kr. der skal sendes ind i byrådets budgetbehandling.
 • Svar på ansøgning gives efter budgetvedtagelsen medio oktober, hvor byrådet har truffet beslutning om større anlægsprojekter.