Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 02. februar 2023

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

12Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

13Beslutning om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2023

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om fordelingen af § 18-puljen for 2023. Efter lov om Social Service er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter.

Centerchef for Kultur og Fritid Anders Munch Skovgren og frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og Sundhed, at:

 1. Beslutte fordelingen af § 18-puljen for 2023.

Beslutning

Udvalget beslutter en fordeling som vedhæftes sagen som bilag.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune kan der ansøges om tilskud via §18-puljen én gang årligt. Ansøgningsfristen er den 1. november for det kommende års budget.

Forud for ansøgningsfristen har udvalget Social- og Sundhed afholdt det årlige dialogmøde med de frivillige sociale foreninger, hvor bl.a. kriterierne og rammerne for §18- puljen er blevet gennemgået.

Efter lov om Social Service §18 er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod:

 • Forebyggelse af sociale problemers opståen.
 • Styrkelse af det sociale netværk.
 • Inddragelse af borgerne i løsning af sociale problemer.

Det er en forudsætning for tildeling af midlerne, at indsatsen/aktiviteten foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune.

Ligeledes er det en forudsætning for at opnå støtte, at indsatsen er rettet mod særligt sårbare borgere i kommunen, herunder eksempelvis de svageste medborgere med et ringe netværk indenfor nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter, der virker forebyggende i forhold til sociale problemer
 • Støtte til frivillige sociale foreninger
 • Rådgivning og telefonkæder
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner og ledsageordninger på frivillig basis
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Væresteder og beskyttede aktivitetscentre.

Indsatsområderne for frivillige sociale aktiviteter i 2023 er vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget, og er især rettet mod følgende indsatsområder i vilkårlig rækkefølge:

 • Flygtninge og indvandrere
 • Aktiviteter på tværs af generationer
 • Sindslidende og handicappede
 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Seniorer og ældre
 • Borgere med risiko for, eller har let nedsat fysisk – eller psykisk funktionsevne, samt ved lettere sociale problemer.

Ligeledes er det et krav, at den frivillige indsats skal være kernen i aktiviteten.

Behandling og godkendelse af ansøgninger for 2023

Administrationen har modtaget 47 ansøgninger for puljen 2023, hvoraf der i alt ansøges om 858.752 kr. På budgettet er afsat kr. 495.715 kr.

Administrationen afviser seks ansøgninger. Fem af ansøgningerne opfylder ikke de gældende rammer og kriterier for §18 puljen. En ansøgning har det ikke været muligt at få afklaret, hvorvidt denne ligger indenfor rammerne og kriterierne for §18 puljen. Dermed er der 41 ansøgninger til behandling.

Administrationens indstilling forelægges på udvalgsmødet.

Vedlagt sagen er overbliksskema over ansøgninger, herunder kort beskrivelse af aktiviteten, formål, målgruppe, ansøgt beløb mv.

Social- og Sundhedsudvalg godkendte den 12. august 2019 sag nr. 73 ændringerne for de nu gældende rammebetingelser for det frivillige sociale arbejde, herunder kriterierne for anvendelse af puljemidlerne. Disse er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til frivilligt socialt arbejde, i daglig tale kaldt §18 midler.

Frederikssund har i 2023 afsat kr. 495.715 til følgende indsatsområder:

Flygtninge og indvandrere

 • Aktiviteter på tværs af generationer
 • Sindslidende og handicappede
 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Seniorer og ældre
 • Borgere med risiko for, eller har let nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, samt ved lette sociale problemer.

Der er indkommet 41 ansøgninger der lever op til kriterierne til i alt kr. 858.752.

Det indstilles at der gives tilsagn til 32 projekter.

Seniorrådet kan anbefale indstillingen, men synes at der er flere gode projekter af dem der ikke foreslås et tilsagn.

Seniorrådet anbefaler, at man ser på det samlede tilskud og evt. forhøjer dette.

Seniorrådet anbefaler fremadrettet at der ikke bruges betegnelsen handicappede, men i stedet bruges det mere inkluderende ”personer med handicap”.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, der er en stor mangfoldighed blandt ansøgningerne, som er rettet mod mange forskellige målgrupper. Der er dog også et vist sammenfald mellem aktiviteterne på tværs af foreninger. Det vidner om et stort engagement fra frivillige i Frederikssund kommune. Handicaprådet er naturligvis særlig interesseret i at støtte op om ansøgninger rettet mod handicappede/sindslidende samt borgere med nedsat funktionsevne (fysisk såvel som psykisk) men ønsker ikke at kommentere de enkelte ansøgninger.

Økonomi

Fordeling af § 18-puljen for 2023 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet tildelingen forudsættes holdt inden for det afsatte budget på 495.715 kr.

Bilag

14Beslutning om godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed udkast til en revideret handicap- og psykiatripolitik med henblik på at oversende udkastet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

På møde i Social og sundhed den 29. september 2022 (sag 105) besluttede udvalget, at sende udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 i høring i perioden fra den 5. oktober til den 6. november 2022.

I forbindelse med høringen har kommunens tilbud gjort en ekstra indsats for at borgerne i kommunens forskellige tilbud har haft mulighed for at afgive høringssvar. Dette i form af blandt andet mindre dialogmøder og samtaler med enkeltborgere i tilbuddene og i enkelte borgeres hjem.

Efter høringsperiodens udløb, har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over høringssvarene. Oversigten er vedlagt sagen som bilag.

Dialogmøde i november med udgangspunkt i høringssvar

På møde i Social og sundhed den 8. september 2022 (sag 95) besluttede udvalget, at der skulle afholdes et dialogmøde efter høringsperiodens udløb og inden vedtagelsen af det endelige udkast.

Derfor blev der den 21. november 2022 afholdt dialogmøde på Elværket i Frederikssund. Blandt ca. 28 deltagere var repræsentanter fra Social og sundhed, Handicaprådet, bruger-/pårørenderådene, medarbejdere, pårørende og foreninger.

Formålet med dialogmødet var at kvalificere den høringsversion af politikken, der har været sendt ud. Kvalificeringen skulle ske ved at give mulighed for gensidig dialog om forslaget til ny handicap og psykiatripolitik på voksenområdet. Samtidig var formålet at give mulighed for at kvalificere og drøfte de pointer, der er kommet ind som høringssvar.

Dialogmødet blev indledt med et oplæg af Louise Bojsen fra Substans, der fortalte om det gode samarbejde mellem kommunen og borgerne. Dette med fokus på, hvad der er vigtigt for henholdsvis borgeren, pårørende og medarbejderen.

Dernæst drøftede deltagerne i mindre grupper politikkens fire indsatsområder (livskvalitet, deltagelse, overgang fra ung til voksen og kvalitet i sagsbehandlingen) samt hovedpointerne fra de indkomne høringssvar.

Slutteligt blev der foretaget en opsamling i plenum, der kort opridsede de mest væsentlige pointer fra drøftelserne af hvert enkelt indsatsområde.

En opsamling af dialogmødet er vedlagt sagen som bilag.

Politikken er rettet på baggrund af høringssvar og dialogmøde

På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelserne på dialogmødet den 21. november 2022, har administrationen revideret høringsversionen af politikken. Det reviderede udkast blev drøftet på temamøde i Social og sundhed den 3. januar 2023 med henblik på at fremsætte eventuelle ønsker til ændringer. Herefter har administrationen tilrettet udkastet med de ønskede sproglige ændringer.

Det reviderede udkast er vedlagt sagen som bilag i to versioner. I den ene version er ændringerne anført med tydelige rettemarkeringer, mens den anden version er uden rettemarkeringer.

I det reviderede udkast, har administrationen forsøgt at tydeliggøre borgerens rolle og ansvar, Tilsvarende er det tydeliggjort, at der arbejdes med anerkendte metoder, herunder recovery, ligesom det er tydeliggjort, at kommunen tror på, at borgeren kan komme sig helt eller delvist fra sine psykiske vanskeligheder.

Under indsatsområdet ”Deltagelse” er det tilføjet, at deltagelse også omhandler fællesskaber med mennesker uden handicap og/eller psykiske udfordringer.

Under indsatsområdet ”Overgang fra ung til voksen” er det er specificeret, at kommunen skal forsøge at blive bedre at forberede overgangen samt at man skal have mulighed for kende muligheder og krav.

Under indsatsområdet ”Kvalitet i sagsbehandlingen” er det tilføjet, at den rigtige afgørelse tager udgangspunkt i og henviser til kommunens kvalitetsstandarder, og at rådgivernes faglige ekspertise er afgørende for, at den rigtige afgørelse kan træffes. Derudover, er det tilføjet, at der er fokus på at nedbringe antallet af kontakter, man som borger har med kommunen. Tilsvarende er det tydeliggjort, at informationen på kommunens hjemmeside skal være til at finde, og samtidig være udarbejdet på en måde, som er til at forstå.

Derudover er der foretaget forskellige sproglige ændringer.

Forventet forelæggelse af handleplaner i juni

Efter behandlingen af udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 på dagens møde, oversendes denne til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Administrationen påbegynder derefter arbejdet med udarbejdelse af handleplaner for implementering af politikken. Handleplanerne forventes forelagt for udvalget til godkendelse i juni 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådet vil desuden blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner på dialogmøde den 20. april 2023.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet tager Handicap- og Psykiatripolitikken til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, det er positivt at livskvalitet og deltagelse er medtaget som indsatsområder i politikken. Vi henviser dog til vores tidligere høringssvar (kommentar til Social og Sundhed 29.9.2022 sag 105), hvoraf det fremgår, at kommunikation/information fra kommunen til borgerne fyldte meget på workshoppen i august. Dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når der skal udarbejdes handleplaner for temaerne i handicap-og psykiatriplanen – således at det ikke bare forbliver en målsætning i politikken, men omsættes til konkrete aktiviteter: ”Vi vil arbejde for, at du kan finde den information, du har brug for, eksempelvis på kommunens hjemmeside – og at informationen er udformet på en måde så du kan forstå det.”

Der er ligeledes grund til at fremhæve værdigrundlagets princip om lige muligheder.

En af de måder man kan leve op til dette er at sikre, at såvel fysisk syge som psykisk syge/sårbare har adgang til de samme tilbud.

Dette er imidlertid IKKE tilfældet i dag, hvor der er en forskelsbehandling mellem somatiske og psykiske sygdomme for så vidt angår akutindsatsen.

Handicaprådet mener, at dette tema bør få en særlig opmærksomhed, når politikken skal udmøntes i handleplaner. Vi vil derfor opfordre til, at der under målsætningens tema ”attraktive tilbud” medtages psykisk syges mulighed for at få akut hjælp, når det brænder på.

Bedre kommunal akuthjælp er den indsats, de fleste pårørende i Frederikssund efterspørger hos kommunen. Det skyldes, at ansvaret for den syge ender hos de pårørende, når den psykisk syge ikke kan få akuthjælp i psykiatrien/regionen, typisk fordi de ikke er til fare for sig selv eller andre og derfor afvises på den psykiatriske modtagelse. Omvendt kan hurtig hjælp og støtte forhindre alvorlig behandlingskrævende sygdom og selvmordsrisiko.

Handicaprådet opfordrer derfor til, at der gøres en ende på denne forskelsbehandling mellem somatiske og psykiske sygdomme, så de stilles lige i forhold til akutindsatsen.

Økonomi

Godkendelse af Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at der kan være økonomiske konsekvenser forbundet med konkrete handleplaner afledt af politikken. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af handleplaner vil indgå som del af forelæggelse af de konkrete handleplaner.

Bilag

15Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder 2023

Resume

I november og december 2022 førstebehandlede Social og sundhed (sag 115 & 125) samt Omsorg og ældre (sag 103 & 119) et forslag til kvalitetsstandarder. Udvalgene besluttede desuden at sende forslag til kvalitetsstandarder i høring. Høringen er nu gennemført, og kvalitetsstandarderne forelægges til endelig godkendelse.

Kvalitetsstandarden om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) falder indenfor Unge, fritid og idræts ansvarsområder, hvorfor sagen også forelægges dette udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Ifølge serviceloven skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. De gældende kvalitetsstandarder for 2022 blev godkendt i Byrådet den 15. december 2021 (sag nr. 357).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser.

Efter førstebehandlingen har kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Opsamling fra høringsprocessen

Høringssvarene fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt sagen. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

På baggrund af høringssvarene er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – her er fjernet kravet om, at borgeren skal være visiteret til socialpædagogisk støtte. Desuden er der lavet en præcisering af klagemulighederne.
 • Kvalitetsstandarder om afløsning / aflastning i hjemmet - for ikke at afskære nære pårørende, der ikke deler bopæl med den plejekrævende fra at søge, er ordene ”jeres hjem” og ”eget hjem” i kvalitetsstandarden ændret til ”i hjemmet”.
 • Genoptræning – præciseret at praksis ved første kontakt til borgeren er, at der indledningsvist ringes til borgeren.
 • Rehabiliteringsophold – under egenbetaling er det

  præciseret, hvad taksten dækker og hvordan dialogen omkring afklaring af borgerens betalingsmuligheder afklares.

Desuden har administrationen vurderet, at der er behov for at ændre kvalitetsstandarden om tøjvask. Det gælder under punktet om ”omfang og varighed”, hvor kvalitetsstandarden ændres,

så det tydeligt fremgår af kvalitetsstandarden, at andet end tøj efter en konkret og individuel vurdering kan bevilges vasket.

De ændringer, som høringssvarene har givet anledning til, er indarbejdet i vedlagte version af de samlede kvalitetsstandarder. Det er denne samling af alle kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Endelig er der vedlagt en version, hvor der fremgår alle de ændringer, som er lavet i kvalitetsstandarderne set i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Ændringerne på baggrund af høringen er også indarbejdet her.

Formidlingen af kvalitetsstandarderne

På udvalgsmøderne den 11. august 2022 besluttede Social og sundhed (sag nr. 73) og Omsorg og ældre (sag nr. 72), at kvalitetsstandarderne skal formidles opdelt i versioner, der er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet for at øge læsevenligheden for borgerne.

Kvalitetsstandarderne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom de kan printes. I disse versioner vil de være opdelt, så der er en version med de kvalitetsstandarder, som er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet. Der vil være kvalitetsstandarder, som er relevante for begge grupper, hvorfor de vil derfor indgå i begge udgaver.

Dette vil blive gjort i forlængelse af Byrådets endelige godkendelse.

Hvilke kvalitetsstandarder gælder på Social og sundheds ansvarsområder.

Følgende kvalitetsstandarder falder indenfor Social- og sundheds ansvarsområder:

 • Specialtandpleje (sundhedsloven § 133 og 134)
 • Socialtandpleje (sundhedsloven § 134a)
 • Behandling for alkoholmisbrug (sundhedsloven § 141)
 • Behandling for stofmisbrug (serviceloven § 101)
 • Forebyggende hjemmebesøg (serviceloven§ 79a)
 • Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte (serviceloven §§ 82a, 82b, 82d)
 • Socialpædagogisk støtte (serviceloven § 85)
 • Ledsageordning (serviceloven § 97)
 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (lovbekendtgørelse nr. 346 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie af 31. 2020)
 • Borgerstyret personlig assistance (serviceloven § 96)
 • Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103)
 • Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103, stk. 1)
 • IPS- Individuelt planlagt job med støtte (Intet lovgrundlag)
 • Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)
 • Korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer) (serviceloven § 110)
 • Kvindekrisecentre (serviceloven §109) Midlertidige botilbud (serviceloven § 107)
 • Længerevarende botilbud (serviceloven § 108).
 • (Ny) Kontante tilskud (serviceloven § 95)
 • (Ny) Kontaktperson til personer, som er døvblinde (serviceloven § 98)
 • (Ny) Dækning af nødvendige merudgifter (serviceloven § 100)
 • (Ny) Særligt Behandlingstilbud (serviceloven § 102)
 • (Ny) Afløsning og Aflastning til pårørende til voksne med særlige behov (serviceloven § 84, stk. 1.)

Inddragelse

Jf. sagsfremstillingen har forslag til kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kvalitetsstandarderne er det vigtigste ”styringsredskab” i samarbejdet mellem borgere med behov for hjælp og støtte og Kommunen. Det er derfor vigtigt at indholdet ikke kan misfortolkes.

I fortsættelse af Seniorrådets høringssvar har administrationen i høringsnotat besvaret vores bemærkninger og er fremkommet med yderligere oplysninger, som dog ikke alle giver anledning til ændringer.

Seniorrådet kan ”leve med” at hensigten og ånden i de fleste af de standarder vi har bemærkninger til, er i overensstemmelse med vores henstillinger. Dette gælder dog ikke i første omgang kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsophold.

Seniorrådet noterer sig, at administrationen på den ene side er blevet lydhør overfor vores påstand om, at der ikke er overensstemmelse mellem praksis og den gældende kvalitetsstandard.

Administrationen er ved at undersøge, hvordan beregning og opkrævning kan administreres på en mere enkelt måde med hensyn til ”egenbetaling”. Administrationen forventer inden udgangen af marts at have udarbejdet en arbejdsgang samt beskrevet de afledte konsekvenser, herunder evt. ændring af kvalitetsstandarden.

På den anden side er Seniorrådet dybt uenig i at Rehabiliteringsafdelingen tilbyder genoptræning efter Sundhedslovens § 140 om genoptræning med en genoptræningsplan.

Hverken i målgruppen eller i formålet indgår ”genoptræning”, men KUN rehabilitering, derfor er det misvisende, at der står at der kan gives ydelse efter sundhedsloven § 140, som alle ved betyder, at der ikke må opkræves brugerbetaling.

Vedrørende kvalitetsstandarden om Akutophold, kan Seniorrådet forstå, at Kommunen ikke har borgere der har brug for Akutophold og uanset begrundelsen for et evt. Akutophold løses dette i eget hjem!

Så er der jo ingen grund til at have en kvalitets standard på dette område. Seniorrådet anbefaler at denne kvalitetsstandard udgår.

Seniorrådet mener, at disse to kvalitetsstandarder er misvisende.

Derudover anbefaler Seniorrådet, at indholdsfortegnelsen bliver opdateret inden udsendelsen. Der er forvirrende at indholdsfortegnelsen ikke passer med sidetallet.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er meget tilfreds med, at stramningen vedr. tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er fjernet, ligesom klagemulighederne er præciseret.

Samtidig er vi glade for, at vores alternative kommentar er medtaget under afløsning og aflastning, således at fysisk og psykisk syge fremadrettet bliver ligestillet.

Til gengæld vil vi gerne understreget behovet for akutophold for psykisk syge

Muligheden for at få akut hjælp, når det brænder på, bør være en hjørnesten i behandlingen og støtten til mennesker med psykisk sygdom. Men mange syge og pårørende oplever, at det er svært at få akut hjælp, og at psykiatrien først slår dørene op, når sygdommen er blevet meget alvorlig.

Symptomerne hos mange med psykisk sygdom varierer meget og bliver ofte forværret om natten, hvor det er sværere at få hjælp. Derfor er det helt utilstrækkeligt, når administrationen i sit høringsnotat påpeger, at man kan henvende sig enten til egen læge eller til sagsbehandler/Rådgivningshuset/Ungekontakten, idet sidstnævnte steder ikke har den nødvendige faglighed eller kompetencer til at håndtere psykisk sygdom.

Mange kommuner har oprettet steder, hvor syge og pårørende kan henvende sig og få hjælp og støtte, når sygdommen pludselig trænger sig på, og de bliver overvældet af angst, magtesløshed, tristhed eller andre symptomer

Frederikssund kommune bør have et døgnbemandet akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning. Tilbuddet skal være et fysisk sted, hvor syge og pårørende i trygge og rolige omgivelser uden visitation og foregående aftale kan tale med og få hjælp af erfarne social- og sundhedsmedarbejdere, og hvor de kan slappe af og evt. sove, indtil de er klar til at tage hjem.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandarderne for 2023 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afgørelser efter kvalitetsstandarderne kan imidlertid have betydelige økonomiske konsekvenser for de enkelte driftsområder.

Bilag

16Beslutning om at udtræde af Sund By Netværket

Resume

Frederikssund Kommune er medlem af Sund By Netværket, som er et samarbejde mellem kommuner, organisationer og regioner omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Da kommunen ikke gør brug medlemskabet, foreslås det opsagt. En opsigelse forudsætter en politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende at Frederikssund Kommune udtræder af Sund By Netværket

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Sund By Netværket er et samarbejde om at udvikle og fremme indsatsen indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Pt. er 51 kommuner medlemmer af netværk. Desuden er regioner samt forskellige interesse- og patientforeninger tilknyttet.

Netværket blev grundlag i 1991, hvor kommunernes rolle og ansvar i den bredde sundhedsfremme og forebyggelse ikke var så afklaret, som den er i dag. Netværket var her frontløber for at sætte retning og sikre kvalitetsudvikling i kommunernes sundhedstilbud.

Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne et mere konkret ansvar for den bredde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats. I forlængelse heraf er Sundhedsstyrelsen,

Statens Institut for Folkesundhed, KL og andre aktører blevet anvisende for, hvilke indsatser kommunerne bør løfte, og hvilke mål for kvalitet der er til kommunerne.

Frederikssund Kommune gør derfor ikke brug af de muligheder for dialog og samarbejde, der er i Sund By Netværket. Derfor foreslås det, at kommunen udtræder af netværket. Efter netværkets regler skal dette godkendes politisk i kommunen.

Frederikssund Kommune betaler et årligt kontingent på 44.530 kr. til netværket. Disse midler vil i stedet blive brugt til at finansiere kommunens andel i grundlaget for samarbejdet mellem kommuner og regionen, som sker i Sundhedsklynge Nord. Udvalget godkendte, at kommunen medfinansierer dette på udvalgsmødet den 22. november 2022 (sag nr. 118).

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Beslutning om at udtræde af Sund By Netværk.

Administrationen foreslår, at man udtræder af Sund By Netværk, der blev grundlagt i 1991, men efter Kommunalreformen i 2007 ikke længere skønnes relevant for Frederikssund Kommune, hvorved man kan spare et årligt beløb på kr. 44.530.

Seniorrådet kan kun være enig i, at man bør udtræde af Sund By Netværk, hvis man i de sidste 16 år ikke har haft noget udbytte af at være en del af dette netværk.

Det sparede årlige beløb forventes tilført kommunens deltagelse i Sundhedsklynge Nord. Seniorrådet går imidlertid ud fra, at aktiviteter i denne forbindelse allerede indgår i budgettet, og ser derfor ingen sammenhæng med besparelsen ved udtrædelse af Sund By Netværk.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Udtræden af Sund By Netværket har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sparet kontingent foreslås anvendt til at finansiere udgifter til samarbejde i Sundhedsklynge Nord.

17Beslutning om borgmesterens bemyndigelse til at disponere midler i sundhedsklyngen

Resume

Kommunerne er tildelt midler, der kan bruges i de nye klyngesamarbejder på sundhedsområdet. Borgmesteren er kommunens repræsentant i samarbejdet, og skal derfor i samarbejde med de øvrige kommuner og regionen kunne disponere over de tildelte midler.

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne, som er en del af Politisk sundhedsklynge Nord (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm). Politisk sundhedsklynge Nord ønsker i 2023 at prioritere indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel og skal i den forbindelse gøre brug af de tildelte midler til sundhedsklyngerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Sundhedsklyngemidlerne, der er tildelt Frederikssund Kommune i 2022 og 2023, på i alt 468.027 kr. i 2023 anvendes til indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel
 2. Borgmesteren, som er kommunens repræsentant i Politisk sundhedsklynge Nord i Region Hovedstaden, bemyndiges til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel
 3. Byrådet umiddelbart efter der er udmøntet sundhedsmidler, får en orientering om, hvilke specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel, sundhedsklyngemidlerne er anvendt til
 4. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler i 2024 og frem, forelægges der en ny sag for Byrådet, hvor fremtidige indsatsområder besluttes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Midler afsat til sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger er der i 2022 prioriteret i alt 40 mio. kr. på landsplan på tværs af kommuner og regioner som fælles midler til at understøtte opstart af sundhedsklyngernes arbejde i anden halvdel af 2022 (halvårseffekt). Midlerne er fordelt efter indbyggertal, og er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet. Midlerne fra 2022 er i Frederikssund Kommune overført til brug i 2023.

I økonomiaftalerne for både regioner og kommuner for 2023 er det aftalt at afsætte i alt 80 mio. til sundhedsklyngerne i 2023 – 40 mio. kr. til henholdsvis kommunerne og regioner. Der er pt. ikke aftalt økonomi for overslagsårene.

De 80 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser. Midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer og ikke generel sekretariatsbetjening eller drift. Klyngernes arbejde skal fokusere på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune.

Prioritering af sundhedsklyngemidler i Politisk sundhedsklynge Nord

Frederikssund Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor der er deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis. Kommunerne er repræsenteret i den politiske sundhedsklynge ved borgmestrene.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. september 2022, blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

 • børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne
 • den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

På møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 5. januar 2023, blev det besluttet at prioritere konkrete indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel i 2023. I udvælgelsen af forslag til indsatser er der vægtet indsatser, som dels allerede er afprøvet eller er ved at blive afprøvet samt indsatser, der allerede er opnået positive erfaringer med.

Med henblik på at sikre fremdrift i sundhedsklyngens arbejde og sikre, at der kan iværksættes konkrete udviklingstiltag i løbet af 2023, har borgmestrene i Politisk sundhedsklynge Nord stillet forslag om, at få bemyndigelse til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i 2023 inden for de to områder, som Politisk sundhedsklynge Nord besluttede på sit møde den 23. september 2022. Hvis denne bemyndigelse gives til borgmesteren i Frederikssund Kommune, vil byrådet når der bliver udmøntet sundhedsmidler, få en orientering om, hvilke indsatser Frederikssund Kommune har anvendt sundhedsklynge midler til. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler fra 2024 og frem, vil byrådet få forelagt en ny sag om borgmesterens bemyndigelse til at disponere over midlerne.

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at der er behov for i 2023 at kvalificere mulige indsatser med fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, med henblik på at fremlægge en eller flere relevante indsatser i løbet af 2024 for Politisk sundhedsklynge Nord.

Midler tildelt Politisk sundhedsklynge Nord

Nedenfor fremgår de tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023 til brug for de fælles prioriterede indsatser i klyngen. Nordsjællands Hospital har i 2022 fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsklyngeindsatser og i 2023 ca. 2,2 mio. kr.

De kommunale midler er fordelt efter indbyggertal. Når kommunerne fremadrettet indgår i sundhedsklyngeindsatser, vil udgiften til den enkelte kommune beregnes ud fra den fordelingsnøgle, som sundhedsklyngemidlerne er blevet tildelt efter, dvs. indbyggertal.

Tildelte midler til Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023

KommuneIndbyggertal i 2. kvartal 2022BefolkningsandelTildelte midler i 2022 i kr. (halvårseffekt)Tildelte midler i 2023 i kr.Midler i alt – 2022 og 2023 i kr.
Allerød25.8767, 9 %87.940175.880263.820
Fredensborg41.33712,6 %140.485280.969421.454
Frederikssund45.90514 %156.009312.018468.027
Gribskov41.26912,6 %140.254280.507420.761
Halsnæs31.4339,6 %106.826213.651320.477
Helsingør62.94719,3 %213.927427.853641.780
Hillerød53.40516,3 %181.498362.996544.494
Hørsholm24.7357,6 %84.062168.125252.187
I alt326.907100 %1.111.0002.222.0003.333.000

Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, der betyder etablering af politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kommunen har tildelt midler, der kan bruges i de nye, klyngesamarbejder på sundhedsområdet. Borgmesteren er kommunens repræsentant i samarbejdet. Administrationen anbefaler at Borgmesteren får bemyndigelse til at disponere over midlerne og samtidig orienterer Byrådet efter prioriteringen.

Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enig i Sundhedsklyngens prioritering af indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel for midlerne fra 2022 og 2023.

Derudover at der er behov for i 2024 at have fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, således at både psykiatrien og somatikken tilgodeses med indsatsen.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 300.000 kr. til klyngesamarbejder på sundhedsområdet og godkendelse af indstillingspunkt 1 med anvendelse af i alt 468.027 kr. i 2023 giver anledning til et merforbrug af serviceudgifter på i alt 168.027 kr. Finansieringen heraf vil indgå i overførselssagen for 2022 til udvalgets senere godkendelse.

18Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget i 2021

Resume

Med denne sag orienteres Social og sundhed om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser. Samtidig orienteres om, at evaluering af den politiske proces, i forhold til behandling af puljeansøgningerne, udskydes til 3. kvartal 2023.

Sagen behandles sideløbende i Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser fra den velfærdsteknologiske pulje (2021) tages til efterretning.
 2. Orientering om at evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger udskydes til 3. kvartal 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de løsninger, der er bevilget midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed samt Børn, familier og forebyggelse, Økonomiudvalget og Byrådet om denne sag.

Nedenfor ses en status på de velfærdsteknologiske indsatser, der i 2021 fik midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Intelligente sengebunde medvirker til optimalt brug af særligt nattevagtens tid, medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes tryksår (Omsorg og Ældre)

Soft Tilt har frigivet tid hos personalet til andre opgaver. Særligt nattevagten profiterer af Soft Tilt og oplever, at der frigives tid til andre opgaver. Omsorgscentrene har i forvejen minimumsnormeringer jf. velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021 (Sag nr. 105) og budgetanalyse vedr. driften af de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune 2022 fra den 23. februar 2022.

Soft Tilt bruges kun sparsomt som APV-hjælpemiddel. Der er dog alligevel tilkendegivelser fra medarbejdere, som oplever, at deres krop aflastes fysisk, når de anvender Soft Tilt. Det skal undersøges om mere oplæring i Soft Tilts manuelle funktioner, kan øge brugen af Soft Tilt som APV-hjælpemiddel.

Soft Tilt har forbedret borgernes nattesøvn, fordi borgerne forstyrres mindre af Soft Tilt end af manuelle vendinger af personalet om natten. Soft Tilt har tillige forbedret helingen/forebyggelsen af tryksår. Ud af 19 borgere, der i en periode havde Soft Tilt, oplevede 18 borgere efter 2 uger lidt effekt på deres tryksår. Efter 4 uger oplevede 7 borgere stor effekt på deres tryksår.

Touchskærme understøtter digital kommunikation til borgere/pårørende og medarbejdere (Omsorg og Ældre, Social og sundhed)

Der er indkøbt i alt 28 touchskærme i størrelsen 43 og 55 tommer. 18 skærme er tilgængelige for borgere/pårørende. 10 skærme er tilgængelige for medarbejdere.

De nye skærme er installeret i forskellige afdelinger på omsorgscentrene og på social- og psykiatriområdet til visning og anvendelse af informations- og kommunikationsplatformen "DialogNet".

DialogNet anvendes til at kommunikere envejs, skriftlig eller via billede- eller videoinformation.

Skærmene har en betydning for at informationen fra en mindre afdeling nemt kan kommunikeres målrettet ud til borgere og medarbejdere. Hermed øges kvaliteten af den samlede information.

Afdelingens information på dialognet kan tilgås med adgangskonto fra andre digitale devices.

Medarbejderne bruger mindre tid på:

- at printe og udskifte fysiske papiropslag, telefonlister, vejledninger, instrukser osv.

- at søge efter opdaterede vejledninger, instrukser, da disse er opbevaret struktureret i DialogNet

- at kommunikere om emner, der ikke er direkte relevante i forhold til det daglige arbejde med borgerne

Borgere/pårørende får et nemt overblik over afdelingens:

- aktiviteter/arrangementer, mærkedage

- nyheder

- praktisk viden fx. madplaner

- galleri

- udbud af opgaver til frivillige

Touchskærmene hænger tilgængelige på både fællesarealer til borgere/pårørende og i personalerum til medarbejderne.

Kommunikationsapp implementeres i 2. og 3. kvartal 2023 (Børn, familie og forebyggelse)

Kommunikationsappen er først endelig blevet godkendt til webtilgængelighed i december 2022. Det har ikke tidligere været muligt at underskrive kontrakt med leverandøren, da det har været nødvendigt at afvente leverandørens tilpasning af kommunikationsappen således, at den lever op til Frederikssund Kommunes krav om tilgængelighed og datasikkerhed. Kontrakt og databehandleraftale forventes at blive godkendt ultimo januar. Derefter planlægges en sag til Økonomiudvalget om frigivelse af midlerne. Herefter følger opsætning, implementering og forankring af kommunikationsappen. Det er forventningen af kommunikationsappen er i drift blandt relevante medarbejder og borgere i 3-4. kvartal 2023.

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af denne kommunikationsapp, herunder:

- højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform

- færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne

- bedre og kortere mødeforløb grundet mulighed for at forberede borgerne bedre til mødernes indhold

- mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Evaluering af den politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger

På Byrådsmødet den 30. marts 2022 (Sag nr. 59) blev det besluttet, at ansøgninger til velfærdsteknologiske indsatser skal prioriteres af den velfærdsteknologiske programstyregruppe to gange årligt. Herefter skal ansøgningerne præsenteres for relevante fagudvalg, Økonomi og Byråd, før der kan træffes beslutning om fordeling af midlerne. Processen for fordeling og frigivelse af midler skulle evalueres efter et år.

Processen for fordeling og frigivelse af midler har været gennemført en gang i 2022. Programstyregruppen for velfærdsteknologi vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig med viden og erfaring til at kunne evaluere den administrative og politiske proces i forhold til behandling af puljeansøgninger på velfærdsteknologiområdet.

Programstyregruppen vurderer derfor, at udvalgene skal behandle ansøgninger fra første halvår 2023, før der er grundlag for en evaluering af processen.

Programstyregruppen lægger en sag op til fagudvalgene, Økonomi og Byråd om evaluering af processen i 3. kvartal 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Udvalget orienteres her om effekterne af de velfærdsteknologiske indsatser.

Midler blev i 2021 givet til Intelligente sengebunde, der sparer tid for personalet og forhindrer tryksår hos sengeliggende borgere.

Touchskærme, der er tilgængelige for borgere, pårørende og medarbejdere, hvilket sparer tid og giver god kommunikation og tryghed.

Samt kommunikationsapp der implementeres i 2023.

Programstyrgruppen vurderer at der først er viden til en evaluering i 2023

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager såvel orienteringen som udskydelse af evalueringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om status og effekter på velfærdsteknologiske indsatser samt udskydelse af evalueringen af den politiske proces i forhold til behandlingen af puljeansøgninger har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

19Orientering om program for FrederiksSund Dagene

Resume

Social og sundhed besluttede den 29. september 2022 (sag nr. 104), at der skal afholdes tre sundhedsdage i foråret 2023. Herunder at dagene skal fokusere på henholdsvis fællesskaber, kronisk sygdom og at inspirere til at cykle mere. På baggrund af en workshop afholdt den 18. januar 2023, er rammen for dagene nu afklaret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen om program for FrederiksSund Dagene til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune udskød den planlagte Sundhedsuge i august 2022 til foråret 2023 for at skabe en bredere deltagelse og sikre en bedre planlægning af ugen. På den baggrund besluttede Social og sundhed i november 2022, at der skal holdes tre særskilte sundhedsdage i foråret 2023. Titlen for dagene er ”FrederiksSund Dagene”.

Desuden besluttede udvalget temaerne for de tre dage. Der er afsat 50.000 kr. fra §18-midlerne til frivilligt socialt arbejde, som foreninger kan søge til afviklingen af aktiviteter på FrederiksSund Dagene.

Den 18. januar blev der afholdt en workshop, hvor foreninger, organisationer og lign. kunne være med til at udvikle og beslutte rammer, tilgang og indhold på FrederiksSund Dagene. Der deltog ca. 30 repræsentanter fra foreningerne – hertil kommer medlemmer af Byrådet og administrationen. Med afsæt i drøftelserne på workshoppen er planen for de tre dage beskrevet nedenfor.

21. marts - Flere i fællesskaber:

Fokus er at præsentere alle de muligheder, der er for at finde og indgå i fællesskaber i Frederikssund Kommune. Alle organisationer, foreninger, institutioner og lign. inviteres til at byde ind med aktiviteter spredt over hele kommunen, som borgerne kan deltage i på dagen. Det kan være alt mellem fællesspisning, kulturelle arrangementer og fysisk aktivitet.

Kommunen er ansvarlig for at registrere alle arrangementer og kommunikere om dem som én samlet begivenhed via lokalpresse, KultuNaut og kommunens øvrige platforme. I den forbindelse vil kommunens handleplan for fællesskaber også blive lanceret.

17. april - færre borgere med kronisk sygdom

Målet er at præsentere alle de muligheder, man som borger har for støtte og hjælp, hvis man er kronisk syg eller er i risiko for at blive det. Patientforeninger og sygdomsbekæmpende foreninger inviteres sammen med andre relevante foreninger til lave aktiviteter. Desuden præsenteres kommunens tilbud til forebyggelse og sygdomsmestring.

På dagen vil der dels være en "messe", hvor alle interesserede i fællesskab kan synliggøre deres forening og/eller forskellige aktiviteter. Messen planlægges afholdt i Valhal mellem kl. 16.00 - 19.00.

Desuden inviteres alle foreninger og organisationer til at afholde aktiviteter i løbet af dagen med fokus på at forebygge kronisk sygdom (fx træningsaktiviteter eller arrangementer med fokus på livsstil) ellers sygdomsmestring. Disse arrangementer kan foregå over hele kommunen.

Kommunen er ansvarlig for annoncering og kommunikation om dagen i samarbejde med de deltagende foreninger.

25. maj - Flere op på cyklen

Formålet er at lave aktiviteter, der inspirerer flere borgere til at cykle, hvad enten det er på egen hånd eller i regi af en forening. Tilgangen for dagen er ikke endelig afklaret. Administrationen er i dialog med relevante foreninger omkring hvilke aktiviteter, der kan gennemføres.

Der orienteres om indholdet, når det er på plads.

Inddragelse

Indholdet på FrederiksSund Dagene er fastsat på baggrund af dialog med frivillige foreninger. Dels via dialogmøde med de frivillige sociale foreninger i november måned 2022, dels på workshoppen 18. januar 2023, hvor alle foreninger og organisationer var inviteret.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet tager orienteringen om program for Frederikssund Dagene til efterretning. Det er som tidligere nævnt et rigtig godt initiativ, som dog kræver en massiv oplysning om dagene i pressen i alle dens facetter.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om program for FrederiksSund Dagene har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

20Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Sagsfremstilling

Meddelelser:

 • Orientering om status på bofællesskabet Linde Allé.
 • Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Hovedstaden for AKUcenter Ejegod og Klub Stjerneskud samt bofællesskaberne Møllehaven og Vangedevej er vedlagt som bilag.

Bilag

21Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.